Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ2016/16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/B/30-12-2016/ΑΔΑ : 7ΦΗΝΗ-2Η3) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Γ'
2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ &ΤΕΛΩΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β',Γ',Δ'
3. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ
& ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α',Β',Γ',Δ'
4. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β',Δ'
5. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 03/02/2017

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα

Πληροφορίες:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Url:www.aade.gr

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ2016/16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/B/30-12-2016/ΑΔΑ : 7ΦΗΝΗ-2Η3) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου»

ΣΧΕΤ. : α) Η αριθμ. Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet».

β) Η αριθμ. Δ19Α 5041356 /28-11-2013 ΕΔΥΟ «ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής : Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακή διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet».

γ) Η αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 5028321 ΕΞ2014/01-12-2014 (ΦΕΚ Β'3278/5-12-2014) ΑΥΟ «Καθιέρωση ελέγχων διαδικασίας», η οποία κοινοποιήθηκε με την αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 5003345 ΕΞ 2015/11-2-2015 ΕΔΥΟ καθώς και την αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 50411 ΕΞ 2015 ΕΜΠ 11/2/2015 ΕΔΥΟ «Ελεγχοι διαδικασίας».

δ) Η αριθμ. ΔΣΤΕΠΓ 51868ΕΞ2015 ΕΜΠ/12-6-2015 «Διαδικασία διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων».

Στο πλαίσιο μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον κατά τη διαδικασία της εισαγωγής, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω εν θέματι Απόφαση, η οποία έχει ημερομηνία εφαρμογής από 1/1/2017, διευκρινίζοντας επί των ειδικότερων άρθρων της τα ακόλουθα:

Ως προς τα άρθρα 1 «Σκοπός και πεδίο εφαρμογής» και 2 «Χρόνος υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων»

Καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων από τον εισαγωγέα/διασαφιστή, στις ακόλουθες περιπτώσεις :

1. Υποστηρικτικά που δηλώνονται στη θέση 44-1 της διασάφησης με το μήνυμα ελέγχου ID60A «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου της Εισαγωγής» με κωδικό 0 ή 1 .

i. Έλεγχοι εγγράφων

Τα υποστηρικτικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την παραλαβή του μηνύματος ίϋ60Α με κωδικό 0 «έλεγχος εγγράφων» από τον εισαγωγέα/διασαφιστή και ο οριζόμενος ελεγκτής τα ελέγχει αποκλειστικά και μόνο μέσω του ICISnet.

Στη συνέχεια αποτυπώνει στο σύστημα τα αποτελέσματα του ελέγχου που πραγματοποιεί στα υποβληθέντα υποστηρικτικά έγγραφα της διασάφησης, με κατάλληλη κατά περίπτωση ένδειξη αποτελεσμάτων ελέγχου και διατυπώνει ενδεχομένως τα σχόλιά του στο πεδίο «Παρατηρήσεις Ελέγχου» χωρίς να υπερβεί το σύνολο των 255 χαρακτήρων (συμπεριλαμβανομένων κενών, κομμάτων κλπ). Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να εκτυπώνονται και να σφραγίζονται από το τελωνείο.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις χορήγησης δασμοφορολογικών απαλλαγών ο οριζόμενος ελεγκτής ελέγχει τα υποστηρικτικά δικαιολογητικά έγγραφα χορήγησης της απαλλαγής και αποτυπώνει στο σύστημα τα αποτελέσματα ελέγχου που πραγματοποιεί, ήτοι τις διατάξεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η απαλλαγή προκειμένου να είναι εφικτοί οι μεταγενέστεροι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων.

ii. Φυσικοί έλεγχοι

Τα υποστηρικτικά έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την παραλαβή του μηνύματος ίϋ60Α με κωδικό 1 (Φυσικός έλεγχος) από τον εισαγωγέα/διασαφιστή και προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή στο τελωνείο. Ο οριζόμενος ελεγκτής αποτυπώνει στο σύστημα τα αποτελέσματα του ελέγχου που πραγματοποιεί και διατυπώνει ενδεχομένως σχετικά σχόλια στο πεδίο «Παρατηρήσεις ελέγχου». Στις περιπτώσεις χορήγησης δασμοφορολογικών απαλλαγών αποτυπώνει στο σύστημα τις διατάξεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η απαλλαγή. Ακολουθεί η ταυτοποίηση των ηλεκτρονικώς υποβληθέντων αρχείων με τα πρωτότυπα υποστηρικτικά έγγραφα και επιστρέφει τα υποστηρικτικά έγγραφα της διασάφησης στον εισαγωγέα/διασαφιστή, εκτός από αυτά που ρητά προβλέπεται ότι φυλάσσονται στο τελωνείο (άρθρο 10 της κοινοποιούμενης απόφασης).

Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το Πρακτικό Φυσικού Ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.

iii. Έλεγχοι διαδικασίας για την τήρηση Απαγορεύσεων-Περιορισμών

Όταν πρόκειται για εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις-περιορισμούς τα σχετικά πιστοποιητικά/άδειες/εγκρίσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση MRN στη διασάφηση.

Κατόπιν λήψης του μηνύματος !ϋ60Α με κωδικό 0 (έλεγχος εγγράφων) και μέχρι να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες προσαρμογές στο ICISnet προκειμένου ο εισαγωγέας/διασαφιστής να μπορεί να διακρίνει : α) τους ελέγχους διαδικασίας για την τήρηση απαγορεύσεων-περιορισμών από β) τους ελέγχους εγγράφων, και δεδομένου ότι και για τις δύο περιπτώσεις λαμβάνει το ίδιο μήνυμα !ϋ60Α με κωδικό 0 (έλεγχος εγγράφων), ο εισαγωγέας/διασαφιστής δεν προβαίνει σε καμία περαιτέρω ενέργεια όσον αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή των λοιπών υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων, πλην εκείνων που κατά περίπτωση υποβάλλονται υποχρεωτικά με την απόδοση MRN στη διασάφηση.

Εάν από το Υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου υποδειχθεί έλεγχος εγγράφων, ο οριζόμενος ελεγκτής ενημερώνει άμεσα τον εισαγωγέα/διασαφιστή με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλέφωνο, e-mail κλπ) προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλλει τα λοιπά υποστηρικτικά της διασάφησης.

iv. Έλεγχοι διαδικασίας για την επιτήρηση των καθεστώτων Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή, Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή σύστημα προκαταβολικής εξαγωγής με συμψηφισμό στο ισοδύναμο, Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή.

Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται διασαφήσεις τελειοποίησης (θέση 37: 51,61,48), με την παραλαβή του μηνύματος !ϋ60Α με κωδικό 1 (φυσικός έλεγχος) ο εισαγωγέας/διασαφιστής ενημερώνεται ότι θα διενεργηθεί δειγματοληψία για την ορθή τήρηση των κανόνων του καθεστώτος.

Μέχρι να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες προσαρμογές στο ICISnet προκειμένου ο εισαγωγέας/διασαφιστής να μπορεί να διακρίνει : α) τους ελέγχους διαδικασίας για την επιτήρηση των εν λόγω καθεστώτων από β) τους φυσικούς ελέγχους, δεδομένου ότι και για τις δύο περιπτώσεις λαμβάνει το ίδιο μήνυμα !ϋ60Α με κωδικό 1 (φυσικός έλεγχος), εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1. Όταν ο οριζόμενος ελεγκτής με βάση το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου διαπιστώνει έλεγχο διαδικασίας για την επιτήρηση των καθεστώτων δεν εκτελεί καμία ενέργεια σε ότι αφορά την ενημέρωση του συναλλασσόμενου και προβαίνει στη διενέργεια δειγματοληψίας κατά τα ισχύοντα.

2. Αντιθέτως όταν ο οριζόμενος ελεγκτής με βάση το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου διαπιστώνει φυσικό έλεγχο, ενημερώνει αμέσως τον εισαγωγέα/διασαφιστή, με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλέφωνο, email κλπ.), προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλλει ηλεκτρονικά το σύνολο των υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων, και να τα προσκομίσει, επίσης, σε πρωτότυπη μορφή.

v. Δελτίο Χημικής Ανάλυσης

1. Όταν στο πλαίσιο δειγματοληψίας οι τελωνειακές αρχές αιτούνται τη διενέργεια χημικής ανάλυσης από τις υπηρεσίες του ΓΧΚ, και μέχρι την υλοποίηση της διασύνδεσης του ICISnet με το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα του ΓΧΚ, το εκδοθέν Δελτίο Χημικής Ανάλυσης αποστέλλεται από τη Χημική Υπηρεσία θεωρημένο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της μορφής deltia_xa@xxxx.syzefxis.gov.gr (όπου xxxx ο κωδικός του κάθε τελωνείου) που θα πρέπει να δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό, αν δεν έγουν ήδη δημιουργηθεί ,στα αρμόδια τελωνεία. Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος αναγράφεται τουλάχιστον το MRN της σχετικής διασάφησης.

2. Ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος συμπληρώνει στη θέση 44-1 τον αριθμό του εκδοθέντος Δ.Χ.Α. (με κωδικό 1915 για το οριστικό ΔΧΑ ή 1916 για το προσωρινό ΔΧΑ) με τη χρήση της λειτουργίας «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων» και στη συνέχεια αναφορτώνει το σχετικό αρχείο στο ICISnet αντιστοιχίζοντάς το με το σχετικό MRN της διασάφησης εισαγωγής, με τη λειτουργία υποβολής συνυποβαλλόμενων αρχείων.

Το πρωτότυπο ΔΧΑ θα παραμένει στη Χημική Υπηρεσία και θα είναι στη διάθεση του τελωνείου για οποιονδήποτε ενδεχόμενο έλεγχο.

3. Στις περιπτώσεις που οι Χημικές Υπηρεσίες δεν διαθέτουν σαρωτή (scanner), το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης θα αποστέλλεται αθεώρητο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Στη συνέχεια το πρωτότυπο θεωρημένο Δελτίο θα αποστέλλεται στο αρμόδιο τελωνείο από τη Χημική Υπηρεσία.

vi. Ελλιπείς διασαφήσεις τύπου Β και συμπληρωματικές τύπου Χ και Απλουστευμένες διασαφήσεις τύπου C και συμπληρωματικές τύπου Υ

Α. Διασαφήσεις τύπου Β ή C - (υποβάλλονται σε όλα τα είδη ελέγχου)

Τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις i), ii), iii), iv) .

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι για τις διασαφήσεις τύπου C σε όλες τις εν λόγω περιπτώσεις, δεν αποστέλλεται το μήνυμα !ϋ60Α «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου της Εισαγωγής», και το τελωνείο ενημερώνει πάντοτε τον εισαγωγέα/διασαφιστή με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλέφωνο, email κλπ. ) για το είδος του ελέγχου, προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλλει τα υποστηρικτικά έγγραφα.

Β. Διασαφήσεις τύπου Χ ή Υ - (υποβάλλονται μόνο σε έλεγχο εγγράφων)

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση i). Αναλόγως με τη διαχείριση που έχει διενεργηθεί για τις αρχικές διασαφήσεις τύπου Β ή C αντιστοίχως, ο εισαγωγέας/διασαφιστής, αφού υποβάλλει τη διασάφηση τύπου Χ ή Υ και ειδοποιηθεί ότι πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων από το τελωνείο :

- υποβάλλει το σύνολο των υποστηρικτικών εγγράφων όταν για την αρχική διασάφηση τύπου Β ή C δεν είχε διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων (κατά δήλωση).

- υποβάλλει τα υποστηρικτικά έγγραφα τα οποία δεν είχε υποβάλλει αρχικά με την διασάφηση τύπου Β ή C αντιστοίχως, όταν για την αρχική διασάφηση τύπου Β ή C είχε διενεργηθεί έλεγχος (εγγράφων/φυσικός/διαδικασίας απαγορεύσεων-περιορισμών ή διαδικασίας επιτήρησης των καθεστώτων ).

2. Υποστηρικτικά που δηλώνονται στη θέση 44-1 της διασάφησης και υποβάλλονται με την απόδοση MRN στη διασάφηση κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης απόφασης ως ακολούθως :

i. Η Δήλωση Αξίας DV1, όπου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 341/2016, επιβάλλεται ως αναπόσπαστο τμήμα της διασάφησης για σκοπούς υποστήριξης της δηλωθείσας επί του παραστατικού δασμολογητέας αξίας (θέση 46 της διασάφησης).

'Ενα έντυπο DV1, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 8 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 341/2016 συμπληρώνεται από τους εισαγωγείς και στη συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την απόδοση MRN.

Στην περίπτωση αυτή στη θέση 44-1 θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο κωδικός Ν934.

Αναλυτικές πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων της δήλωσης αξίας DV1, έχουν δοθεί με την αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5026212 ΕΞ 2015/17-12-2015 ΔΥΟ (ΑΔΑ: 782ΓΗ-ΜΜΡ).

ii. Οι βεβαιώσεις ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με τα τιμολόγια αγοράς για τις εισαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Tα εν λόγω υποστηρικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για τις εισαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και τα τιμολόγια αγοράς που αφορούν τις βεβαιωμένες από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ εισαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας) υποβάλλονται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την απόδοση MRN στην ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ, ώστε το αρμόδιο Τελωνείο να μπορεί να διενεργεί τους διασταυρωτικούς ελέγχους για την απαλλαγή από το ΦΠΑ και

 • όταν αποφασίζεται έλεγχος εγγράφων, ο έλεγχος των υποστηρικτικών εγγράφων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά,
 • όταν δεν αποφασίζεται έλεγχος (κατά δήλωση) το Τελωνείο θα οριστικοποιεί τις διασαφήσεις και με εντολή εκ των υστέρων ελέγχων θα ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποστηρικτικά έγγραφα για όλες τις υποβληθείσες διασαφήσεις,

iii. Τα δικαιολογητικά χορήγησης απαλλαγών ΦΠΑ, τα οποία προβλέπονται ρητά από διατάξεις ΦΠΑ νομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα.

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αφορά αποκλειστικά δικαιολογητικά χορήγησης απαλλαγών ΦΠΑ τα οποία προβλέπονται είτε από τις διατάξεις του ΦΠΑ είτε από σχετικές κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα ΦΠΑ ή άλλων περί ΦΠΑ νομικών κειμένων. Κατά συνέπεια, η εξαίρεση αυτή δεν αφορά δικαιολογητικά χορήγησης δασμολογικών ή άλλων φορολογικών απαλλαγών ή λοιπών υποστηρικτικών της διασάφησης εγγράφων.

Ευνόητο είναι ότι η ανωτέρω υποβολή δικαιολογητικών χορήγησης απαλλαγών ΦΠΑ δεν αφορά δικαιολογητικά απαλλαγής ΦΠΑ τα οποία εμπίπτουν στην περίπτωση α του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης απόφασης των οποίων απαιτείται φυσική προσκόμιση δηλ. δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής ΦΠΑ :

 • στα πλαίσια διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,
 • στα πλαίσια αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών,
 • στα πλαίσια μεταφοράς συνήθους κατοικίας των οποίων απαιτείται φυσική προσκόμιση.

Τα δικαιολογητικά αφορούν τόσο το ίδιο το νομικό πρόσωπο (πρεσβεία, προξενείο, οργανισμό) όσο και το προσωπικό αυτών.

Ανεξάρτητα από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών απαλλαγής ΦΠΑ με την απόδοση MRN, η αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 της απόφασης, δύναται να ζητήσει την υποβολή και των πρωτότυπων εγγράφων εφόσον υπάρχουν υπόνοιες για την αυθεντικότητά τους ή απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις ΦΠΑ σχετική πράξη επί αυτών.

iv. Πιστοποιητικά/άδειες/εγκρίσεις εμπορευμάτων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις-περιορισμούς ως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στους ελέγχους διαδικασίας για την τήρηση των απαγορεύσεων-περιορισμών

3. Κοινή χρήση υποστηρικτικών σε περισσότερες από μια διασαφήσεις εισαγωγής.

Απαγορεύσεις - Περιορισμοί

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ποσότητα εμπορεύματος για την οποία έχει εκδοθεί άδεια/πιστοποιητικό/έγκριση από την εκάστοτε αρμόδια Αρχή εισάγεται τμηματικά (δηλαδή με περισσότερες από μία διασαφήσεις εισαγωγής), το σχετικό υποστηρικτικό έγγραφο θα δηλώνεται στη θέση 44-1 της διασάφησης και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο με την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής της αρχικής εισαγόμενης ποσότητας εμπορεύματος. Στις επόμενες διασαφήσεις εισαγωγής και μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα εμπορεύματος για την οποία έχει εκδοθεί η σχετική άδεια/πιστοποιητικό/έγκριση από την αρμόδια Αρχή, στη θέση 441 της διασάφησης δεν θα δηλώνεται ο αριθμός του σχετικού υποστηρικτικού εγγράφου, αλλά το MRN της διασάφησης εισαγωγής της αρχικής ποσότητας που εισήχθη και αφορά στο ίδιο υποστηρικτικό έγγραφο. Ο κωδικός πιστοποιητικού που θα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις αυτές για τη δήλωση του MRN της πρώτης τμηματικής διασάφησης εισαγωγής στη θέση 44-1 των λοιπών τμηματικών - πλην της αρχικής - διασαφήσεων εισαγωγής, θα είναι ο ίδιος με αυτόν που έχει χρησιμοποιηθεί στην αρχική διασάφηση και ο οποίος αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο άδειας/πιστοποιητικού/έγκρισης (π.χ. C064 για άδεια εισαγωγής ειδών που υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού 1236/2005). Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή των λοιπών - πλην της αρχικής - διασαφήσεων εισαγωγής δεν απαιτείται η εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή του εκάστοτε σχετικού υποστηρικτικού εγγράφου (άδειας/πιστοποιητικού/έγκρισης).

4. Διόρθωση-Ακύρωση της διασάφησης εισαγωγής (άρθρο 1 σημείο ΙΙ.) - μετά το αίτημα τροποποίησης (!D13A «Αίτημα Διόρθωσης Διασάφησης Εισαγωγής») ή το αίτημα ακύρωσης (ΙD14A «Αίτημα Ακύρωσης Εισαγωγής») που υποβάλλεται στο Υποσύστημα Εισαγωγών του ICISnet.

Όταν ο εισαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτημα τροποποίησης για το οποίο απαιτείται αξιολόγηση και έγκριση τελωνειακού υπαλλήλου για να γίνει αποδεκτό ή όταν υποβάλλει αίτημα ακύρωσης:

1. Αμέσως μετά την αποστολή του αιτήματος υποβάλλει ηλεκτρονικά και όλα τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους λόγους διόρθωσης/ακύρωσης, συνδεόμενα με το MRN της εν λόγω διασάφησης, προκειμένου το τελωνείο να είναι σε θέση να αξιολογήσει το εν λόγω αίτημα.

2. Ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί και εγκρίνει ή απορρίπτει κατά περίπτωση το ως άνω αίτημα και ενημερώνει το συναλλασσόμενο με την αποστολή των αντίστοιχων μηνυμάτων μέσω του ICISnet.

3. Στην περίπτωση της εκ των υστέρων ακύρωσης της διασάφησης μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης, ο εισαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα για την υποστήριξη της εκ των υστέρων ακύρωσης της διασάφησης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή το αίτημα ακύρωσης υποβάλλεται γραπτώς στο τελωνείο και ο οριζόμενος ελεγκτής σκανάρει και φορτώνει τη σχετική αίτηση αντιστοιχίζοντάς τη με το MRN της διασάφησης εισαγωγής μέσω της λειτουργίας υποβολής συνυποβαλλόμενων αρχείων.

5. Εκκαθαριστικός Λογαριασμός για τα ειδικά καθεστώτα.

Για την ορθή παρακολούθηση των ειδικών καθεστώτων και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα υπολείπονται εκείνων που απαιτούνται για την εκκαθάριση των καθεστώτων αυτών, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές δύνανται να ζητήσουν την υποβολή των συμπληρωματικών για την εκκαθάριση εγγράφων κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εκκαθαριστικού λογαριασμού.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις του άρθρου 175 του Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 όπου απαιτείται εκκαθαριστικός λογαριασμός, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ICISnet, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να ζητήσουν την υποβολή στην εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή οποιουδήποτε υποστηρικτικού εγγράφου απαιτείται για την εκκαθάριση των καθεστώτων και το οποίο ενδεχομένως να μην έχει υποβληθεί κατά την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης.

Εξυπακούεται ότι έγγραφα τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά και έχουν γίνει δεκτά από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την υποβολή της διασάφησης, δεν θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου στον εκκαθαριστικό λογαριασμό.

6. Εκ των υστέρων έλεγχοι όταν ο εισαγωγέας/διασαφιστής λάβει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax σχετική «Πρόσκληση Ηλεκτρονικής Υποβολής/Προσκόμισης Εγγράφων» από το τελωνείο που πρόκειται να διενεργήσει τον εκ των υστέρων έλεγχο.

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλα τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα και οι εκ των υστέρων έλεγχοι εγγράφων διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω δ) σχετική ΕΔΥΟ, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή συμπλήρωση και η επαλήθευση των στοιχείων της διασάφησης, η επαλήθευση της ορθής βεβαίωσης και είσπραξης των δασμών και φόρων που αναλογούν στα εμπορεύματα, καθώς και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής και συναφούς νομοθεσίας και των ειδικότερων διατάξεων που διέπουν κάθε τελωνειακή διαδικασία.

Ως προς το άρθρο 3 «Τρόπος υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων»

1. Ο εισαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα, από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες»/«Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα», σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο portal του ICISnet, σε zip αρχείο το οποίο θα περιέχει όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα της διασάφησης σε μορφή word, excel, pdf κλπ, με ονομασία ανά αρχείο τον κωδικό της θέσης 44-1 ή την περιγραφή του (τιμολόγιο, φορτωτική, DV1 κλπ).

Προς το σκοπό αυτό τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί χρήστες θα πρέπει να εγκαταστήσουν την εφαρμογή 7zip, η οποία είναι αναρτημένη στο portal των Τελωνείων στην ενότητα «Εργαλεία».

Εφιστούμε την προσοχή των εισαγωγέων/διασαφιστών στα ακόλουθα :

α) στην ορθή αναγραφή του MRN της διασάφησης

β) προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η επισύναψη των σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων στη διασάφηση εισαγωγής, μετά την επισύναψη κάθε αρχείου να μην παραλείπουν να επιβεβαιώνουν την αποστολή του με την ένδειξη «Αποστολή συνημμένων» και

γ) δεν είναι δυνατή η διαγραφή ή τροποποίηση των υποστηρικτικών μετά την υποβολή τους.

Σχετικός Σύνδεσμος:

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10408559

2. Στη συνέχεια ο οριζόμενος ελεγκτής, εμφανίζει στο σύστημα όλα τα αρχεία που έχει υποβάλει ο εισαγωγέας/διασαφιστής για τη συγκεκριμένη διασάφηση, ώστε να μπορεί να προχωρήσει στον έλεγχο.

Σχετικός Σύνδεσμος:

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ίCίSnet/mfo/userManuals?artideid=10409087

Όταν τα συνυποβαλλόμενα ηλεκτρονικά αρχεία δεν είναι ευκρινή, ο οριζόμενος ελεγκτής ενημερώνει άμεσα τον εισαγωγέα/διασαφιστή για να επαναλάβει την υποβολή τους.

3. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές χρειάζεται προκειμένου να υποβληθούν όλα τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα, ανεξάρτητα από το πλήθος τους. Ειδικότερα η κάθε μεμονωμένη ενέργεια υποβολής υποστηρικτικών στο ICISnet έχει περιορισμό ως ανώτερο όριο για το μέγεθος των συνυποβαλλόμενων αρχείων τα 8 MB. Επιπλέον, η ως άνω λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ανεξαρτήτως του τύπου κατάστασης (status) που βρίσκεται η διασάφηση.

Ως προς το άρθρο 4 «Εφεδρικές Διαδικασίες»

1. Όταν η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων βρίσκεται εκτός λειτουργίας :

Ο εισαγωγέας/διασαφιστής, αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τελωνείων που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, αναγράφοντας το MRN της συγκεκριμένης διασάφησης στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος. Σε κάθε περίπτωση, στο σχετικό διαβιβαστικό email αναφέρονται ο αριθμός και το είδος των αποστελλόμενων εγγράφων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη λειτουργίας των ως άνω ηλεκτρονικών διευθύνσεων των τελωνείων, τα σχετικά έγγραφα θα αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).

2. Όταν το Υποσύστημα Εισαγωγών βρίσκεται εκτός λειτουργίας, τα υποστηρικτικά έγγραφα κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τη διασάφηση εισαγωγής, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανωτέρω α) σχετική ΕΔΥΟ.

Μόλις αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του ICISnet, ο αρμόδιος υπάλληλος του τελωνείου καταχωρεί όλα τα πεδία της διασάφησης στο σύστημα συμπληρώνοντας επιπλέον στο πεδίο «Χειρόγραφη καταχώρηση» τον Α/Α και το έτος από το Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης. Επιπλέον, διορθώνει την ημερομηνία αποδοχής, αν αυτό είναι απαραίτητο και αποδίδεται στο παραστατικό MRN (κατάσταση Αποδεκτή). Στη συνέχεια η διασάφηση δρομολογείται είτε για έλεγχο είτε κατά δήλωση, βάση της πράξης που έχει καταγραφεί στην έντυπη διασάφηση εισαγωγής. Στην περίπτωση του ελέγχου (κατάσταση Υπό Έλεγχο) ο οριζόμενος ελεγκτής καταχωρεί τα αποτελέσματα ελέγχου και μεταβάλλει την ημερομηνία ελέγχου, αν αυτό είναι απαραίτητο, καταχωρώντας την ημερομηνία που πράγματι διενεργήθηκε ο έλεγχος. Κατόπιν η εφαρμογή δημιουργεί εντολή πληρωμής και η κατάσταση του παραστατικού γίνεται «Υπό Πληρωμή». Λύνεται η παρακαταθήκη που είχε συσταθεί και εισπράττεται το ποσό της οφειλής (κατάσταση Οριστικοποιημένο). Διευκρινίζεται ότι το παραστατικό δεν περνάει από την κατάσταση «Υπό Απελευθέρωση» γιατί έχει δοθεί ήδη η χειρόγραφη άδεια παράδοσης και επομένως δεν υπάρχει ανάγκη έκδοσης νέας. Τονίζεται ότι προϋπόθεση για την μη έκδοση άδειας παράδοσης είναι η συμπλήρωση του πεδίου «Χειρόγραφη καταχώρηση».

Τα τελωνεία οφείλουν να πραγματοποιούν διασταυρωτικούς ελέγχους μεταξύ των αντιγράφων των ελεγχθέντων υποστηρικτικών κατά τα ανωτέρω με αυτά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά την αποκατάσταση του συστήματος. Με το πέρας της διαδικασίας ταυτοποίησης, τα πρωτότυπα υποστηρικτικά επιστρέφονται και δεν διατηρείται αρχείο στο τελωνείο.

Ως προς το άρθρο 5 «Εξαιρέσεις»

Στο άρθρο αυτό καταγράφονται όλες οι εξαιρέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

1. Δικαιολογητικά χορήγησης δασμοφορολογικών απαλλαγών σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα :

 • ατέλειες που χορηγούνται στα πλαίσια των διπλωματικών-προξενικών σχέσεων,
 • ατέλειες που χορηγούνται στους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Τράπεζα Ευξείνου Πόντου, κλπ.),
 • ατέλειες που χορηγούνται στους αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς (ENISA, FRONTEX κλπ.)
  Οι ως άνω απαλλαγές αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο καϋώς και το προσωπικό αυτών.
  Επιπλέον επισημαίνεται ότι σε κάΚε περίπτωση οι απαλλαγές των ανωτέρω οργανισμών χορηγούνται εντός των ορίων που ορίζονται στις διεΚνείς συμφωνίες ίδρυσης ή έδρας τους.
 • ατέλειες που χορηγούνται κατά τη μεταφορά συνήθους κατοικίας.

2. Δελτία Πληροφοριών (INF)

Έως την ολοκλήρωση από την Ε.Ε. της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την διαβίβαση μεταξύ των τελωνειακών αρχών στοιχείων που αναγράφονται στα Δελτία Πληροφοριών (INF) για τα Ειδικά Καθεστώτα, απαιτείται η πρωτότυπη προσκόμισή τους σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στο προσάρτημα του Παραρτήματος 13 του Καν.(ΕΕ) 341/2016.

Ομοίως, το Δελτίο Πληροφοριών INF3 των Παραρτημάτων 62-01 του Καν. (ΕΕ)2446/2015 και 62-02 του Καν.(ΕΕ)2447/2015 που αφορά τα επιστρεφόμενα (επανεισαγόμενα) εμπορεύματα υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά παραρτήματα για τη χορήγηση της δασμολογικής απαλλαγής.

3. Αποδεικτικά Καταγωγής και Ελεύθερης Κυκλοφορίας

 • Πιστοποιητικά EUR.1, Πιστοποιητικά EUR-MED και Πιστοποιητικά FORM A (για την Προτιμησιακή Καταγωγή των εμπορευμάτων).
 • Δήλωση Τιμολογίου, Δήλωση Τιμολογίου EUR-MED και Δήλωση Καταγωγής όταν φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα (για την Προτιμησιακή Καταγωγή των εμπορευμάτων).
 • Πιστοποιητικό Καταγωγής για ορισμένα προϊόντα που υπάγονται σε μη προτιμησιακά ειδικά καθεστώτα εισαγωγής, σύμφωνα με το Παράρτημα 22-14 του Εκτελεστικού Καν. ΕΕ 2015/2447 της Επιτροπής (για την μη Προτιμησιακή Καταγωγή των εμπορευμάτων).
 • Πιστοποιητικό A.TR (για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων).

Ο εισαγωγέας/διασαφιστής οφείλει να έχει στην κατοχή του σε έντυπη μορφή τα πρωτότυπα αποδεικτικά καταγωγής και να τα προσκομίζει στο αρμόδιο Τελωνείο σε οποιαδήποτε περίπτωση του ζητηθούν, όπως προβλέπεται από τις σχετικές Προτιμησιακές Συμφωνίες και Κανονισμούς.

4. Τα υποστηρικτικά του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβολή του σε έντυπη μορφή.

Ο εισαγωγέας/διασαφιστής καταθέτει στο τελωνείο τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα σε έντυπη μορφή, συνημμένα στο χειρόγραφο ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής όταν η ηλεκτρονική υποβολή του δεν είναι υποχρεωτική [περιπτώσεις που ορίζονται στην αριθμ. Δ19Α 5041356 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ (μη εμπορικές αποστολές κι εφόσον δε μεσολαβεί αντιπρόσωπος) ].

Ως προς το άρθρο 6 «Ηλεκτρονική υποβολή και φυσική προσκόμιση των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων»

Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής τους, τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή στο τελωνείο στις περιπτώσεις :

1. Φυσικού ελέγχου

Ο εισαγωγέας/διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης έγγραφα πριν τη φυσική προσκόμισή τους στο τελωνείο.

2. Ελέγχου εγγράφων

α. Στις περιπτώσεις απαγορεύσεων - περιορισμών, όταν απαιτείται η θεώρηση του σχετικού υποστηρικτικού εγγράφου από τις τελωνειακές Αρχές, ήτοι:

 • Πιστοποιητικό Εισαγωγής AGRIM (Καν. 1239/2016)
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ή/και απόσπασμα βεβαίωσης ισοτιμίας για την εισαγωγή λυκίσκου (Καν. 1295/2008)
 • Άδεια για εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών (ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17759/04)
 • Άδεια εισαγωγής ειδών CITES (Καν. 792/2012)
 • Έγγραφο επιτήρησης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (Καν. 2016/670)
 • Άδεια εισαγωγής ειδών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια (Καν. 1236/2005)
 • Έγγραφο VI 1 ή VI 2 για την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα (Καν. 555/2008)
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η ποσότητα εμπορεύματος για την οποία έχει εκδοθεί η άδεια/πιστοποιητικό/έγκριση από την αρμόδια Αρχή, εισάγεται τμηματικά και ως εκ τούτου, απαιτείται η θεώρηση των τελωνειακών Αρχών για την εκάστοτε εισαγόμενη ποσότητα.

β. Στις περιπτώσεις χορήγησης δασμοφορολογικών απαλλαγών.

Εκτός των περιπτώσεων που εξαιρούνται από την ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων (άρθρο 5 της κοινοποιούμενης απόφασης), τα δικαιολογητικά χορήγησης δασμοφορολογικών απαλλαγών τα οποία αφορούν διασαφήσεις οι οποίες επιλέγονται από το Υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου για έλεγχο εγγράφων θα προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή προκειμένου να ελέγχεται η αυθεντικότητα και εγκυρότητά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις (Ιατρική Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α., Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Δικαιολογητικά χορήγησης δασμολογικών απαλλαγών κατ' εφαρμογή του καν. 1186/2009 κλπ).

Ως προς το άρθρο 7 «Διοικητικά Μέτρα»

Όταν ο εισαγωγέας/διασαφιστής δεν υποβάλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση, η διαδικασία τελωνισμού των εμπορευμάτων αναστέλλεται.

Ειδικότερα:

1. όταν αποφασίζεται έλεγχος, η διασάφηση παραμένει σε εκκρεμότητα και σε κατάσταση (status) «Υπό Έλεγχο», μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών,

2. όταν υποβάλλονται αιτήματα τροποποίησης ή ακύρωσης, η διασάφηση παραμένει σε κατάσταση (status) «Υπό Επεξεργασία Μεταβολής» ή «Υπό Επεξεργασία Ακύρωσης» μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων του αιτήματος διόρθωσης ή ακύρωσης.

Ως προς το άρθρο 8 «Παραβάσεις-Πρόστιμα»

Αναφορικά με τις παραβάσεις που ενδέχεται να διαπιστωθούν, ισχύουν τα κατωτέρω :

Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει διαφυγή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων συντρέχοντος δόλου, στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα και η τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας.

Αν αποκλειστεί η λαθρεμπορία, εξετάζεται αν στοιχειοθετείται η απλή τελωνειακή παράβαση του άρθρου 147 παρ.2 του ν.2960/2001 ή η ποινή ανακριβούς δήλωσης του άρθρου 42 του ίδιου νόμου.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πλαστού ή παραποιημένου εγγράφου, στοιχειοθετείται και το ποινικό αδίκημα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως που διώκεται κατά το άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα.

Ως προς το άρθρο 9 «Υποχρεώσεις του εισαγωγέα/διασαφιστή»

Ο εισαγωγέας/διασαφιστής τηρεί το σύνολο του αρχείου στην έδρα του ή σε άλλη εγκατάσταση την οποία διαθέτει για το σκοπό αυτό για δέκα (10) έτη και οπωσδήποτε για όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο ακριβής τόπος τήρησης του αρχείου δηλώνεται στο τελωνείο με σχετική Αίτηση/Δήλωση (συνημμένο Υπόδειγμα της Αίτησης/Δήλωσης στο Παράρτημα ΙΙ) στο αρμόδιο τελωνείο με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη :

 • να δηλώνει ρητά και με ακρίβεια τον τόπο τήρησης του αρχείου,
 • να θέτει ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του τελωνείου άμεσα τα εν λόγω έγγραφα,
 • να ενημερώνει το τελωνείο για όποια αλλαγή προκύψει σχετικά με τον τόπο τήρησης του αρχείου και
 • να τηρεί το αρχείο για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών και οπωσδήποτε για όσο χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου Επικρατείας, για ενδεχόμενο έλεγχο του τελωνείου.

Ο εισαγωγέας/διασαφιστής δύναται να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους για την τήρηση του αρχείου. Στην περίπτωση αυτή κατόπιν εξουσιοδότησής του ο τελωνειακός αντιπρόσωπος υποβάλλει τη σχετική Αίτηση/Δήλωση στο αρμόδιο τελωνείο, με την οποία θα αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση του αρχείου ως ανωτέρω.

Ειδικότερα όσον αφορά τα Αποδεικτικά Καταγωγής και Ελεύθερης Κυκλοφορίας θα τηρούνται είτε από τον εισαγωγέα είτε από τον έμμεσο αντιπρόσωπό του.

Τέλος και όσον αφορά στις περιπτώσεις τελωνισμού εμπορευμάτων από εταιρείες ταχυμεταφορών, παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους για τη διαφύλαξη των σχετικών υποστηρικτικών της διασάφησης, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις τελωνειακές αρχές.

Ως προς το άρθρο 10 «Υποχρεώσεις τελωνείου»

Το τελωνείο τηρεί σε φυσικό αρχείο μόνο τα παρακάτω υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής έγγραφα :

1. Άδειες/πιστοποιητικά/εγκρίσεις απαγορεύσεων και περιορισμών:

 • Βεβαίωση ισοτιμίας ή/και απόσπασμα βεβαίωσης ισοτιμίας για την εισαγωγή λυκίσκου - άρθρα 6 και 7 Καν. 1295/2008
 • Έγγραφο VI 1 ή VI 2 για την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα -Καν. 555/2008 (διατηρούνται από το Τελωνείο για 5 τουλάχιστον έτη)
 • Αντίγραφα αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων επί των οποίων θεωρούνται από τις τελωνειακές Αρχές τμηματικά εισαγόμενες ποσότητες εμπορευμάτων.

2. ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής

Φυλάσσονται στο τελωνείο όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής στις περιπτώσεις που αυτό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή,

3. Δικαιολογητικά χορήγησης δασμοφορολογικών απαλλαγών μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις για την οριστικοποίησή τους, οπότε είτε επιστρέφονται στον εισαγωγέα/διασαφιστή είτε αποστέλλονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή παρακολούθησης.

Όπου απαιτούνται δικαιολογητικά για την οριστικοποίηση μίας απαλλαγής ΦΠΑ (π.χ καθεστώς 42, ΠΟΛ.1194/2015 κ.λ.π) καθώς και για την παρακολούθηση όλων των απαλλαγών μέχρι την τακτοποίησή τους, το αρμόδιο τμήμα τηρεί σχετικό φάκελο.

4. Πρακτικό Φυσικού Ελέγχου

Τέλος και επειδή η ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση των στοιχείων της διασάφησης διασφαλίζει :

 • Τον ακριβή υπολογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων
 • Την ακριβή απεικόνιση των στοιχείων τα οποία παρέχουμε στην Ελληνική Στατιστική Αρχή και
 • Την αποφυγή περιπτώσεων επιβολής προστίμων που συνδέονται με λάθη ή παραλείψεις, (πχ τιμολόγιο Ν380 αντί του ορθού Ν935, γενικοί κωδικοί ατέλειας W11 -W17 αντί των αναλυτικών κωδικών ατελείας που έχουν δοθεί με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της διασάφησης, κλπ) εφιστούμε την προσοχή στους εισαγωγείς/διασαφιστές ως προς την ορθή συμπλήρωση της θέσης 44-1 της διασάφησης.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών παρακαλούνται να προβαίνουν στη συστηματική καταγραφή και υποβολή ενδεχόμενων δυσχερειών ή προβλημάτων για την επίλυσή τους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Τέλος, λόγω καθυστέρησης κυκλοφορίας του ΦΕΚ της Κοινοποιούμενης Απόφασης, η οποία ωστόσο εφαρμόζεται από 1/1/17, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν ΑΜΕΣΑ ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά έγγραφα των διασαφήσεων εισαγωγής με ημερομηνία αποδοχής από 1/1/17 έως και τη λήψη της παρούσας για όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 της κοιν. Απόφασης : έλεγχος, αιτήματα διόρθωσης-ακύρωσης, εκ των υστέρων έλεγχος, υποστηρικτικά που υποβάλλονται με την απόδοση MRN. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, τα Τελωνεία εξακριβώνουν την τήρηση της ως άνω υποχρέωσης και επιστρέφουν στους διασαφιστές τα υποστηρικτικά των συγκεκριμένων δ/σεων για το προαναφερόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που δίνονται στην παρούσα Εγκύκλιο.

Συνημμένα : ΦΕΚ 4488/Β/30-12-2016

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!