Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της απόφασης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον καφέ

Δείτε την απόφαση ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ 2017 

ΦΕΚ B 240 - 01.02.2017

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β΄) ΑΥΟ «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα». 

Δείτε την απόφαση ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 , κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις και της παρούσας απόφασης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 53Α του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τα άρθρα 56, 109 και 119Α του ν. 2960/2001

3. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), «Κώδικας Φ.Π.Α.», όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2, 3, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30,38

4. Την ανάγκη ρύθμισης και καθορισμού θεμάτων, ως προς τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 20 της αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 ΑΥΟ. 

5. Την παράγραφο 10 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή των προϊόντων καφέ του άρθρου 53Α, τις διαδικασίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εν λόγω προϊόντων, καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄). 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄). 

8. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄ και ΦΕΚ 25/2015 Α΄ για διόρθωση σφάλματος). 

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ιδίως δε, το άρθρο 41 αυτού. 

10. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 /22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β΄) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα», ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 20 

Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Τα υπόχρεα, για καταβολή του φόρου πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, προβαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των προϊόντων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας που έχουν στην κατοχή τους, την 31/12/2016.

Τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω προϊόντα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, το αργότερο μέχρι 31.03.2017. 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ή αιτούνται άδειας φορολογικής αποθήκης ή εγκεκριμένου αποθηκευτή σε φορολογική αποθήκη τρίτου, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν στη διάθεσή τους ή αιτούνται άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, δηλώνουν τα ως άνω απογραφέντα προϊόντα καφέ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας, κατά περίπτωση.

Τα λοιπά φυσικά ή νομικά υπόχρεα πρόσωπα, δηλώνουν τα ως άνω απογραφέντα προϊόντα καφέ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της έδρας τους. 

2. Πρόσωπα που αιτούνται άδειας φορολογικής αποθήκης και πρόσωπα του άρθρου 7 της παρούσας (εγκεκριμένοι αποθηκευτές). 

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία επιθυμούν να λάβουν σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας άδεια φορολογικής αποθήκης, δύνανται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 15.03.2017 αίτηση για χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για την νόμιμη λειτουργία της. 

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. 

Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 5 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας φορολογικής αποθήκης πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, καθώς και η διενέργεια της αυτοψίας του άρθρου 5 της παρούσας από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων. 

β) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία επιθυμούν να λάβουν, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή σε φορολογική αποθήκη τρίτου, δύνανται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 31.03.2017 αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση για την νόμιμη λειτουργία της. 

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. 

Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 7 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων. 

3. Πρόσωπα που αιτούνται άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα από άλλα κ-μ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 28.02.2017 αίτηση για έκδοση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. 

Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017. 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων. 

4. Παραγωγοί που δεν επιθυμούν να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ή εγγεγραμμένου παραλήπτη

Οι εν λόγω παραγωγοί δηλώνουν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας που κατέχουν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της έδρας τους. 

5. Αχρεώστητη καταβολή 

Για τα υπόχρεα, για καταβολή του φόρου πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 τα οποία ήδη έχουν καταβάλει τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τα προϊόντα καφέ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας που είχαν στην κατοχή τους την 31/12/2016, τηρούνται οι διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων.» 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β΄) ΑΥΟ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2017 

Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!