Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Α 1035448 ΕΞ 2022 Οργανισμός της ΑΑΔΕ. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1035448 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 2110/28.04.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση ενός (1) Τμήματος στην Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), τη μετατροπή των Τελωνείων Σκιάθου και Μεγίστης, από Γ’ τάξεως, σε Β’ τάξεως, καθώς και του Τελωνείου Κυπαρισσίας, από Γ’ τάξεως, σε Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (Τ.Τ.Γ.), και την υπαγωγή αυτού στο Τελωνείο Καλαμάτας, την επέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας Τελωνείων, κατά το μέρος που αυτή αφορά στη διενέργεια ελέγχων δίωξης λαθρεμπορίου αυτών και τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032), ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν, αφενός από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης και αφετέρου από τη σύσταση του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης και Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/ 14-01-2022 (Β’ 142), ως προς τoν ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων ορισμένων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Τελωνείων Σκιάθου, Βόλου και Καλαμάτας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των υποπαρ. α’ και γ’ της παρ. 6, της υποπαρ. α’ της παρ. 2, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαρ. β’ της παρ. 3 και των υποπαρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265),

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143),

ε) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού,

στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

ζ) του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων.» (Α’ 108),

η) του π.δ. 117/2006 «Aναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π.δ. 551/1988 (Α’ 259) και άλλες οργανωτικές διατάξεις.» (Α’ 117) και ιδίως των άρθρων 41 (Τελωνεία Βόλου και Σκιάθου) και 42 (Τελωνεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας), κατά το μέρος που αφορούν στη χωρική αρμοδιότητα των ανωτέρω Τελωνείων,

θ) του π.δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Α’ 265),

ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα των άρθρων 18, 49, 55, 56, 58, 72, 73 και 77 και του Παραρτήματος 2 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ» αυτής και

ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 4738), ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142) και

β) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, 52, 234 και 1032).

3. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

4. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από:

α) 10, 19 και 31-01 και 03-02-2022 του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.και Ε.Φ.Κ.),

β) 16-02-2001 και 03-03-2022 του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και

γ) 13/04/2022 της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (ΔΠΔΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

5. Τα υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1108089ΕΞ 2021 ΕΜΠ/22-12-2021, Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1109572ΕΞ2021ΕΜΠ/ 28-12-2021 και Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 12838 ΕΜΠ/14-1-2022 έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1114327ΕΞ2021/22-12-2021 (Α.Δ.Α. 62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

6. Το υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/ 08-12-2016 «Περί των νέων υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από την 1.1.2017 και του τρόπου υπογραφής των εγγράφων από τα υπηρεσιακά όργανα αυτής» έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27-9-2016 «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και

β) υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-09-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

8. Τις από 07-04-2022 και 19-04-2022 συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαρ. β’ της παρ. 3 και των υποπαρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 21/08-04-2022 και 27/19-04-2022 έγγραφα του Προέδρου του Σ.Δ.).

9. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

10. Την ανάγκη:

α) σύστασης ενός (1) επιπλέον Τμήματος στην Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), με τίτλο «Τμήμα Γ’ - Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.)», για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των επιχειρησιακών δράσεων που αφορούν ελέγχους δίωξης, σε πραγματικό χρόνο, των οργανικών μονάδων αυτής,

β) μετατροπής των Τελωνείων Σκιάθου και Μεγίστης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Σποράδων και Ρόδου, αντίστοιχα, από Γ’ τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, σε Β’ τάξεως επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και ανακαθορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητάς του Τελωνείου Σκιάθου, προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στην αύξηση του όγκου των δραστηριοτήτων τους και στην πολυπλοκότητα του αντικειμένου εργασιών τους,

γ) μετατροπής του Τελωνείου Κυπαρισσίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, από Γ’ τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, σε Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο, επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, το οποίο υπάγεται στο κύριο Τελωνείο Καλαμάτας, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων,

δ) επέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας των Τελωνείων Α’ τάξεως και των κύριων Τελωνείων Α’ τάξεως, σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων δίωξης λαθρεμπορίου, κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.).

ε) ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Τελωνειακών Περιφερειών Αχαΐας και Θεσσαλονίκης και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), καθώς και Γενικών Καθηκόντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

στ) ανακαθορισμού των οργανικών θέσεων προσωπικού ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, προκειμένου να στελεχωθούν κατά το δυνατόν ορθολογικότερα και να προσαρμοστούν στις οργανωτικές και υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει σε αυτές.

ζ) ορθής και ομαλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ ύστερα από τη σύσταση του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται, από την αύξηση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης, δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ποσό ύψους, περίπου, δέκα χιλιάδων σαράντα ευρώ (10.040,00 €), για το έτος 2022 και με ποσό ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ (18.605,00 €) για κάθε επόμενο έτος, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζόμενους» του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 της ΑΑΔΕ και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), αποφασίζουμε:

Α. 1. Τρεις (3) μήνες από της δημοσιεύσεως της παρούσας, συνιστούμε στην Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) ένα (1) επιπλέον Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Γ’Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.)», καθορίζουμε τις αρμοδιότητές του και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Τμήματος «Β’Ανάλυσης Πληροφοριών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσης» αυτής.

2. Ένα (1) μήνα από της δημοσιεύσεως της παρούσας, συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας.

3. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας:

Ι. α) Μετατρέπουμε τα Τελωνεία:

αα) Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, από Γ’ τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Βόλου, σε Β’ τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, εξαρτημένο του ίδιου ως άνω Τελωνείου,

ββ) Μεγίστης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, από Γ’ τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Ρόδου, σε Β’ τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, εξαρτημένο του ίδιου ως άνω Τελωνείου και

γγ) Κυπαρισσίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, από Γ’ τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Καλαμάτας, σε Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (Τ.Τ.Γ.), επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο του κύριου Τελωνείου Καλαμάτας, Α’ τάξεως και το οποίο εδρεύει εκτός της έδρας του Τελωνείου, στην Κυπαρισσία και

β) ανακαθορίζουμε τη διάκριση των Τελωνείων σε τάξεις και ειδικότερα ορίζουμε ότι δεν υφίστανται Τελωνεία Γ ’ τάξεως, εξαρτημένα των κύριων Τελωνείων Α’ τάξεως.

ΙΙ. Ανακαθορίζουμε την κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων Βόλου και Σκιάθου, καθώς και Καλαμάτας, η οποία ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του π.δ. 117/2006 (Α’ 117), αντίστοιχα και ειδικότερα:

α) μεταφέρουμε την κατά τόπον αρμοδιότητα των Δήμων Αλοννήσου και Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, από το Τελωνείο Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στο Τελωνείο Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων και

β) στο Τελωνείο Καλαμάτας, περιέρχεται η κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Κυπαρισσίας, που μετατρέπεται από Γ’ τάξεως, σε Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (Τ.Τ.Γ.), υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο του ίδιου ως άνω Τελωνείου.

ΙΙΙ. Επεκτείνουμε την κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων Α’ τάξεως και των κύριων Τελωνείων Α’ τάξεως σε όλη την επικράτεια, μόνον κατά το μέρος που αυτή αφορά στη διενέργεια ελέγχων δίωξης λαθρεμπορίου, κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.).

ΙV. Ανακαθορίζουμε:

α) τις αρμοδιότητες της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

β) τις αρμοδιότητες του Γραφείου Β’Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) καθώς και Γενικά Καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και

γ) τις οργανικές θέσεις προσωπικού ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Ι. την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως κατωτέρω:

1. Τρεις (3) μήνες από της δημοσιεύσεως της παρούσας, στην Ενότητα Α’ «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)» του άρθρου 56 «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) και Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (Ε.Λ.Υ.Τ.)» και ειδικότερα:

α) Στην παρ. 1 αυτής, προσθέτουμε νέα περ. (ε1), η οποία έπεται της περ. (ε), ως εξής:

«(ε1) Η επιχειρησιακή υποστήριξη των ελεγκτικών δράσεων όλων των οργανικών μονάδων της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.».

β) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 αυτής, ως εξής:

«2.Η Ε.Υ.Τ.Ε., η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως εξής:

α) Τμήμα Α’Παρακολούθησης Απόδοσης και Διοικητικής Υποστήριξης

β) Τμήμα Β’Ανάλυσης Πληροφοριών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσης

γ) Τμήμα Γ’Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.)».

δ) Στην παρ. 3 αυτής, αντικαθιστούμε την υποπαρ. ΙΙ. και προσθέτουμε νέα υποπαρ. IΙΙ., η οποία έπεται της υποπαρ. ΙΙ., ως εξής:

«ΙΙ. Τμήμα Β’-Ανάλυσης Πληροφοριών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσης

α) Η πρόσβαση στα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, άλλων Υπηρεσιών και Διεθνών Οργανισμών και σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες του διαδικτύου, καθώς και η άντληση και η ανταλλαγή πληροφοριών, μέσω των εθνικών, ενωσιακών ή διεθνών τελωνειακών και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

β) Η επεξεργασία, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των πάσης φύσεως πληροφοριών και η υποβολή προτάσεων στις ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, για την πραγματοποίηση στοχευμένων ελέγχων.

γ) Ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της δράσης των Υποδιευθύνσεων των ΕΛ.Υ.Τ., που αφορά σε εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους επιχειρήσεων και ελέγχους δίωξης, στη βάση πληροφορίας άμεσης επέμβασης, καθώς και ο σχεδιασμός και ο συντονισμός τοπικών και εθνικών επιχειρήσεων ελέγχου (ασκήσεων).

δ) Η συνεργασία με τα αρμόδια για τη διαχείριση των πληροφοριών και την εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και του οργανωμένου εγκλήματος Τμήματα της Δ.Σ.Τ.Ε.Π., καθώς και με κάθε άλλη Υπηρεσία της ΑΑΔΕ ή άλλων Υπουργείων, ώστε να διασφαλίζεται ο κατάλληλος προσανατολισμός των ελέγχων.

ε) Η οργάνωση, ο συντονισμός και η εκπόνηση κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων με συναρμόδιες Υπηρεσίες, εντός και εκτός ΑΑΔΕ.

στ) Η άντληση ψηφιακών και λοιπών δεδομένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάθε είδους λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές και διαδικτυακές εφαρμογές.

ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ Γ’Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.)

α) Η πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, καθώς και άλλων Υπηρεσιών και Διεθνών Οργανισμών ή σε ανοικτές πηγές πληροφοριών και σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες του διαδικτύου, για την υποστήριξη επιχειρησιακών δράσεων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, που αφορούν, σε πραγματικό χρόνο, ελέγχους δίωξης σε όλη την ελληνική επικράτεια ή τα θαλάσσια ύδατα.

β) Η παρακολούθηση με τεχνικά, ψηφιακά μέσα και εφαρμογές των θέσεων γεωγραφικού εντοπισμού εμπορευμάτων, χερσαίων οχημάτων και πλωτών μέσων, καθώς και των ελεγκτικών επαληθεύσεων, που διενεργούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα με τη χρήση μηχανημάτων ακτινοσκόπησης εμπορευμάτων.

γ) Η επιχειρησιακή υποστήριξη των επικοινωνιών μεταξύ διαφορετικών οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ, με τη χρήση συστημάτων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών μέσων και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, καθώς και με τη συνδρομή άλλων Υπηρεσιών, συντονιστικών κέντρων ή διεθνών οργανισμών.

δ) Η καθοδήγηση των ελεγκτικών οργάνων σε περιστατικά που παρακολουθεί και συντονίζει, με στόχο την ασφάλεια και προστασία των ελεγκτών και την ομαλή διεξαγωγή των ελεγκτικών δράσεων.

ε) Ο συντονισμός των ενεργειών για την ασφαλή μεταφορά μέσων δίωξης, κατασχεμένων ειδών, καθώς και υπαλλήλων κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους ή κατά τη μεταγωγή προσώπων σε άλλες Υπηρεσίες».

2. Ένα (1) μήνα από της δημοσιεύσεως της παρούσας, στο άρθρο 55 «Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.)» και ειδικότερα στην περ. β) «Τμήμα Β’ - Τελωνειακών-Δασμολογικών Διαδικασιών, Ε.Φ.Κ., Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών» της υποπαρ. ΙΙΙ. «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΑΧΑΪΑΣ» της παρ. 4 αυτού, αντικαθιστούμε την υποπερ. (γγ), ως εξής:

«(γγ) των υποπεριπτώσεων αα’ έως και στστ’, ηη’ και ιζιζ’, του Τμήματος Δ’ της Τ.Π. Αττικής».

3. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας:

α) Στο άρθρο 18 «Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.)» και ειδικότερα στην υποπαρ. 2 «Γραφείο Β’Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)» της παρ. Α’ αυτού, αντικαθιστούμε τις περ. (β), (δ) και (ε), ως εξής:

«(β) Ο σχεδιασμός, ο ανασχεδιασμός, η παρακολούθηση, η μέριμνα και ο συντονισμός των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και κάθε απαραίτητη ενέργεια για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων έκτακτων αναγκών, καθώς και η παροχή σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς αυτές.»

«(δ) Η υλοποίηση των απαιτούμενων διαδικαστικών ενεργειών για τις Κεντρικές Υπηρεσίες (Κ.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και η συνδρομή και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των σχετικών διαδικαστικών ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι Προϊστάμενοι των Ειδικών Αποκεντρωμένων (Ε.Α.Υ.) και Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.) της ΑΑΔΕ, για την αντιμετώπιση θεμάτων έκτακτων αναγκών, καθώς και θεμάτων που άπτονται αρμοδιότητας: αα) του Τμήματος Γ’Κτιριακών Υποδομών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ., ύστερα από την παροχή εκ μέρους του οδηγιών για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων στέγασης και κτιριακών εγκαταστάσεων και από την υποστήριξη σε θέματα πυρασφάλειας ή τεχνικής φύσεως, καθώς και σε θέματα που άπτονται των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ββ) του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.Η.Λ.Ε.Δ.), ύστερα από την παροχή σχετικών οδηγιών από αυτό, σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται.

ε) Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών (Σ.Δ.Ε.Α.) της ΑΑΔΕ και εν γένει σχεδίων δράσης σχετικά με θέματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) αυτής, σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε.Α. και με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τις Ειδικές Αποκεντρωμένες (Ε.Α.Υ.) και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) αυτής για την κατάρτιση σχετικών σχεδίων δράσης, σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε.Α. για τα κτίρια που στεγάζονται αυτές, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και της εφαρμογής των ως άνω σχεδίων.»

β) Στο άρθρο 49 «V. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.)», αντικαθιστούμε την υποπαρ. γ’ της παρ. 2, ως εξής:

«(γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.), οι οποίες ασκούν επιχειρησιακές αρμοδιότητες:

αα) Τελωνεία Α’ τάξεως,

ββ) κύρια Τελωνεία Α’ τάξεως και

γγ) Τελωνεία Β’ τάξεως, εξαρτημένα των κύριων Τελωνείων Α’ τάξεως, για θέματα διαχείρισης τελωνειακών παραβάσεων, προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων και θέματα δίωξης.»

γ) Στο άρθρο 55 «Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.)» και ειδικότερα στην περ. δ) «Τμήμα Δ’ - Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών» της υποπαρ. ΙΙ. «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» της παρ. 4 αυτού, αντικαθιστούμε την υποπερ. (αα), ως εξής:

«(αα) των υποπερ. αα’ έως και στστ’, ηη’ και ιζιζ’, του Τμήματος Δ’ της Τ.Π. Αττικής.»

δ) διαγράφουμε τη φράση «και Γ’»:

αα) στο άρθρο 55 «Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.)» και ειδικότερα στην υποπερ. (ηη) της περ.

α) «Τμήμα Α’Διοικητικής Υποστήριξης» της υποπαρ. Ι. «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΑΤΤΙΚΗΣ» της παρ. 4 αυτού,

ββ) στο άρθρο 58 «Τελωνεία» και ειδικότερα στις υποπερ. αα) και

ββ) της περ. (α), στην υποπερ. ββ) της περ. (γ) της υποπαρ. ΙΙ και στο πρώτο εδάφιο της υποπαρ. V. της παρ. 3 αυτού και

γγ) στο άρθρο 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών.» και ειδικότερα στην υποπερ. β) της περ. IV. της υποπαρ. 10 της παρ. Α. αυτού.

ε) Στο άρθρο 58 «Τελωνεία»:

αα) αντικαθιστούμε την παρ. 2 αυτού, ως εξής:

«2.Τα Τελωνεία διακρίνονται σε Τελωνεία Α’ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, σε κύρια Τελωνεία Α’ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης και σε εξαρτημένα Τελωνεία Β’ τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, τα οποία είναι εξαρτημένα των κύριων Τελωνείων Α’ τάξεως, μόνο για θέματα διαχείρισης τελωνειακών παραβάσεων, προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων και δίωξης. Σε Τελωνεία Α’ τάξεως, σε κύρια Τελωνεία Α’ τάξεως και σε Β’τάξεως και εκτός της έδρας αυτών, λειτουργούν Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.), επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο του Τελωνείου».

ββ) προσθέτουμε στην υποπαρ. (β) της παρ. 5 αυτού, νέα περ. γγ), η οποία έπεται της περ. ββ) και διαμορφώνουμε την υποπαρ. (β), ως εξής:

«(β) Για τα κατωτέρω Τελωνεία, πέραν της χωρικής αρμοδιότητας που αναφέρεται παραπάνω, ισχύουν και τα εξής: αα) η χωρική αρμοδιότητα των χερσαίων συνοριακών Τελωνείων Κήπων και Καστανεών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Μαυροματίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Κακαβιάς και Μέρτζανης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Ευζώνων και Δοϊράνης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, του Β’ Τελωνείου Αερολιμένα «Μακεδονία» της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, διευρύνεται, για την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων αναλόγως και παρέχεται, εφόσον απαιτηθεί, η συνδρομή των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Τελωνειακών Αρχών, ββ) η χωρική αρμοδιότητα του Δ’ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, επεκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια (Νομό) Αττικής και γγ) η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνείων Α’τάξεως και των κύριων Τελωνείων Α’ τάξεως, επεκτείνεται, σε όλη την επικράτεια, μόνο κατά το μέρος που αυτή αφορά στη διενέργεια ελέγχων δίωξης λαθρεμπορίου, κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.).»

στ) Στο άρθρο 72 «Γενικά Καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων», αντικαθιστούμε την παρ. 2 αυτού, ως κατωτέρω:

«2.Ειδικότερα, επιπρόσθετα, στα καθήκοντα των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων:

α) της Κεντρικής Υπηρεσίας: αα) των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων κ’ Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Γενικού Χημείου του Κράτους, ανήκει και ο συντονισμός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης για την καταγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τις Π.Υ. και τις Ε.Α.Υ., με τη συνδρομή αυτών, όπου απαιτείται και η υποβολή προτάσεων για την προτεραιοποίηση και επιλογή των διαδικασιών που θα συμπεριληφθούν στα σχετικά Εγχειρίδια, κατά λόγο αρμοδιότητας, ββ) της ΑΑΔΕ, ανήκει και ο συντονισμός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης για την κατάρτιση του περιεχομένου πληροφοριακών και ενημερωτικών εντύπων, όπως εγχειριδίων, φυλλαδίων, οδηγών, αφισών και η υποβολή τους αρμοδίως.

β) των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών ανήκουν και: αα) Η υλοποίηση ή η μέριμνα για την υλοποίηση των απαιτούμενων διαδικαστικών ενεργειών, αναφορικά με τις Υπηρεσίες τους για την αντιμετώπιση θεμάτων έκτακτων αναγκών, θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων στέγασης και κτιριακών εγκαταστάσεων, ύστερα από την παροχή οδηγιών από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ., θεμάτων πυρασφάλειας ή τεχνικής φύσεως των κτιρίων, που στεγάζονται οι Υπηρεσίες τους και θεμάτων που άπτονται των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ύστερα από την υποστήριξη από το ως άνω Τμήμα, καθώς και θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας της Γ.Δ.Η.Λ.Ε.Δ., ύστερα από την παροχή σχετικών οδηγιών από αυτό, σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται, ββ) η κατάρτιση και η επικαιροποίηση σχεδίων δράσης, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών (Σ.Δ.Ε.Α.) της ΑΑΔΕ σχετικά με θέματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για το/-α κτίριο/-α που στεγάζεται η Υπηρεσία.»

ζ) Στο άρθρο 73 «Γενικά Καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων», προσθέτουμε νέα παρ. 3, ως κατωτέρω:

«3.Επιπρόσθετα, στα καθήκοντα των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών, επιπέδου Τμήματος, οι οποίες αποτελούν αυτοτελείς Υπηρεσίες ανήκουν και:

α) Η υλοποίηση ή η μέριμνα για την υλοποίηση των απαιτούμενων διαδικαστικών ενεργειών, αναφορικά με τις Υπηρεσίες τους για την αντιμετώπιση θεμάτων έκτακτων αναγκών, θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων στέγασης και κτιριακών εγκαταστάσεων, ύστερα από την παροχή οδηγιών από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ., θεμάτων πυρασφάλειας ή τεχνικής φύσεως των κτιρίων, που στεγάζονται οι Υπηρεσίες τους και θεμάτων που άπτονται των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ύστερα από την υποστήριξη από το ως άνω Τμήμα, καθώς και θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας της Γ.Δ.Η.Λ.Ε.Δ., ύστερα από την παροχή σχετικών οδηγιών από αυτό, σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται.

β) Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση σχεδίων δράσης, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών (Σ.Δ.Ε.Α.) της ΑΑΔΕ σχετικά με θέματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για το/-α κτίριο/-α που στεγάζεται η Υπηρεσία.

η) Στον πίνακα του Παραρτήματος 2 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ», αντικαθιστούμε τους τίτλους στις στήλες με α/α 4 έως και 7, διαγράφουμε το υπό στοιχείο με α/α 69 και αντικαθιστούμε τα υπό στοιχεία με α/α 39, 66 και 81, ως κατωτέρω:

α/α ΝΟΜΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΓΡΑΦΕΙΑ
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
«39. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ (με έδρα την Σκιάθο) Τελωνείο Β΄ τάξεως, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Βόλου     »
«66. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (με έδρα την Καλαμάτα) κύριο Τελωνείο Α΄τάξεως   α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου  
          β) Τμήμα Διαδικασιών γ) Τμήμα Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών  
            δ) Αυτοτελές Τ.Τ.Γ. Πύλου (με έδρα την Πύλο)
            ε) Αυτοτελές Τ.Τ.Γ. Κυπαρισσίας (με έδρα την Κυπαρισσία )»
«81. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (με έδρα την Μεγίστη) Τελωνείο Β΄ τάξεως, εξαρτημένο του κύριου Τελωνείου Ρόδου     »

ΙΙ. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, 52, 234 και 1032) και ειδικότερα, από της δημοσιεύσεως της παρούσας:

α) στον Πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ αυτής και ειδικότερα στο νομαρχιακό Προϋπολογισμό Θεσσαλονίκης, κάτω από τη γραμμή που αφορά στο 2Ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2Ο ΕΛ.ΚΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), προσθέτουμε μία νέα γραμμή για την Υπηρεσία Φορολογικού Αντικειμένου «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης», ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6
ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΤΑΞΗ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Π/Υ ΟΡΙΖΕΤΑΙ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:
«1023- 801- 0322200 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

β) στον Πίνακα της περ. β’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ αυτής:

αα) αντικαθιστούμε στη γραμμή, που αφορά στο Τελωνείο Μεγίστης του νομαρχιακού προϋπολογισμού Δωδεκανήσου στη στήλη 4 «ΤΑΞΗ», τον χαρακτηρισμό από «Γ» σε «Β»

ββ) αντικαθιστούμε στη γραμμή, που αφορά στο Τελωνείο Σκιάθου του νομαρχιακού προϋπολογισμού Μαγνησίας στη στήλη 4 «ΤΑΞΗ», τον χαρακτηρισμό από «Γ» σε «Β»

γγ) διαγράφουμε τη γραμμή, που αφορά στο Τελωνείο Κυπαρισσίας (Γ’ ) του νομαρχιακού προϋπολογισμού Μεσσηνίας.

ΙΙΙ. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142) και ειδικότερα:

1. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας:

α) ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των κατωτέρω Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ως εξής:

β) μεταφέρουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού του υφιστάμενου Τελωνείου Κυπαρισσίας (Γ' τάξεως) στο Τελωνείο Καλαμάτας, οι θέσεις του οποίου διαμορφώνονται, ως εξής:

γ) ορίζουμε ότι οι οργανικές θέσεις προσωπικού, που καθορίστηκαν με την ως άνω απόφαση στα Τελωνεία Σκιάθου και Μεγίστης, ως Τελωνεία Γ’ τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη μετατροπή τους σε Τελωνεία Β’ τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος.

2. Ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης, από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτού, καθώς και αυτές του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής από την ημερομηνία μετονομασίας του και λειτουργίας αυτού ως Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής, ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ε.Α.Υ.)
1 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) ΑΤΤΙΚΗΣ 260 50 42 14 3 3 1 1 1 2 3 380
2 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105 30 11 14 3 3       2 2 170

Γ. Αυξάνουμε κατά μία (1) τις οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., όπως αυτές αποτυπώνονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871) απόφαση, για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι και την ημερομηνία μεταφοράς των Αυτοτελών Τμημάτων «Θ’ - Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «Ι’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης», που υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ. τη μετονομασία αυτών σε Τμήματα «Ε’ - Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «ΣΤ’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης», αντίστοιχα και την υπαγωγή τους στη Δ.ΕΞΥ., καθώς και στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-012022 (Β’ 142) όμοια, από την ημερομηνία μεταφοράς των ως άνω Τμημάτων στη Δ.ΕΞΥ..

Δ. Από την ημερομηνία μετατροπής του Τελωνείου Κυπαρισσίας (Γ ’τάξεως) της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. σε Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο (Τ.Τ.Γ), επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο του κύριου Τελωνείου Καλαμάτας, Α’ τάξεως, το οποίο εδρεύει εκτός της έδρας του Τελωνείου, στην Κυπαρισσία:

1. Το προσωπικό του Τελωνείου Κυπαρισσίας (Γ’ τάξεως) μεταφέρεται στο Τελωνείο Καλαμάτας.

2. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ή ορίζεται το Τελωνείο Κυπαρισσίας (Γ ’τάξεως), εφεξής νοείται, το Τελωνείο Καλαμάτας.

3. Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου Καλαμάτας οφείλει να φροντίσει, με προσωπική του ευθύνη, για την καταστροφή, αμέσως, όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που φέρουν τον τίτλο του Τελωνείου Κυπαρισσίας, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 3 του υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος «Διοικητικής Υποστήριξης, Δικαστικού, Εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου» του Τελωνείου Καλαμάτας (κύριο Α’ τάξεως), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών του υφιστάμενου Τελωνείου Κυπαρισσίας (Γ’ τάξεως), που δεν έχουν ολοκληρωθεί, κατά την ημερομηνία μετατροπής του σε Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο, υπαγόμενο στο Τελωνείο Καλαμάτας, ολοκληρώνονται από το ίδιο ως άνω Τμήμα.

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738), Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) και Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!