Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1011849 ΕΞ 2022 Οδηγίες για τη σύνταξη επιμέρους «Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας» των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α'- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103222386, 2132112913,902
E-Mail: dorganosis@aade.gr
Url: www.aade.gr

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1011849 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη σύνταξη επιμέρους «Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας»​ των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που αφορά στην παροχή οδηγιών σχετικά με την κατάρτιση «Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας», εφεξής «Κανονισμών», των Υπηρεσιών της Αρχής.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο των Οδηγιών που δίδονται με το ως άνω έγγραφο, με γνώμονα τον ορθό και ομοιόμορφο τρόπο σύνταξης των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Αρχής, συνίσταται στην ανάλυση της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας έκδοσης αυτών, στην απαρίθμηση των βασικών ερωτημάτων που πρέπει να καλύπτονται από αυτόν, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα γενικά πρότυπα κατάρτισης Εσωτερικών Κανονισμών, στην περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης ενός Κανονισμού και στην ενδεικτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύνταξη αυτού, καθώς και του περιεχομένου ενός σχεδίου απόφασης Κανονισμού.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ενημερωθούν, σχετικά με τον ορθό τρόπο κατάρτισης Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας αυτών.

Σκοπός των εν λόγω οδηγιών είναι η διασφάλιση της ορθότητας και της ομοιομορφίας στην κατάρτιση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Αρχής, με την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με το ενδεδειγμένο περιεχόμενό τους, την διαδικασία έκδοσής τους και το νομοθετικό- κανονιστικό πλαίσιο που λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύνταξή τους.

Α. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

 • Η λειτουργία των Υπηρεσιών της Αρχής ρυθμίζεται από επιμέρους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, εφεξής Κανονισμούς, στις περιπτώσεις που:

α) προβλέπεται ρητά από διατάξεις και

β) απαιτείται, λόγω της φύσεως του αντικειμένου αυτών, όπως, κυρίως, των Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Αρχής.

 • Στόχος της κατάρτισης των Κανονισμών είναι η σαφής αποτύπωση των κανόνων λειτουργίας και του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων της εκάστοτε Υπηρεσίας, καθώς και των καθηκόντων του προσωπικού της, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής υλοποίηση της αποστολής και του έργου αυτής, καθώς και η συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν την οργάνωση, τη λειτουργία, και τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.
 • Η κατάρτιση των Κανονισμών θα πρέπει να συντείνει στη θεμελίωση ενός πλαισίου που στηρίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της εκάστοτε Υπηρεσίας και να συμβάλλει στη διαμόρφωση και διασφάλιση διαφανών όρων λειτουργίας αυτής.
 • Με τους Κανονισμούς θα πρέπει να επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός πλαισίου αυτορρύθμισης της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Αρχής, με τη θέσπιση κανόνων με δεσμευτική ισχύ για τα όργανα στα οποία αφορά, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει και αποσκοπούν στη διασφάλιση της αρτιότητας, της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών της Αρχής. Παράλληλα, συντελεί και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης εκ μέρους του προσωπικού αυτής, το οποίο δρα και δύναται να ελεγχθεί ως προς την ακεραιότητά του, με όρους σαφείς και διαφανείς.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, έχουν εκδοθεί έως σήμερα: α) ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ», με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1074205 ΕΞ 2019/21-5-2019 (Β'2154) απόφαση του Διοικητή και β) ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της ΑΑΔΕ, ο καθορισμός των καθηκόντων του προσωπικού που χειρίζεται αυτό και κάθε άλλου σχετικού αναγκαίου θέματος», με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1063301 ΕΞ2019/25-4-2019 (Β' 1773 & 2306) όμοια απόφαση.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

 • Το περιεχόμενο των Κανονισμών συνίσταται στον καθορισμό του συνόλου των όρων και κανόνων που διέπουν τη λειτουργία μιας Υπηρεσίας και αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται εύρυθμα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο αυτής.
 • Στους Κανονισμούς αποτυπώνονται οι κανόνες και ο τρόπος λειτουργίας της εκάστοτε Υπηρεσίας, ενώ παράλληλα καθορίζονται και εξειδικεύονται ανά ειδικότερο αντικείμενο τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, που σχετίζεται με την λειτουργία των Υπηρεσιών ή με επιμέρους τομείς λειτουργίας αυτών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας τους και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.
 • Επιπροσθέτως, αποτυπώνονται τα καθήκοντα του προσωπικού της Υπηρεσίας διακριτά ανά επιμέρους οργανική μονάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα οργανωτική διάρθρωσή της, όπως αυτή απεικονίζεται στον Οργανισμό της Αρχής.
 • Επιπλέον, απεικονίζεται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, το πλαίσιο υλοποίησης του έργου της, καθώς και οι βασικές αρχές και διαδικασίες λειτουργίας αυτής. Για τη διαμόρφωση του Κανονισμού λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα οργανωτική δομή κάθε Υπηρεσίας.

Ενδεικτικά, και με γνώμονα τις ειδικότερες αρμοδιότητες και τη φύση της λειτουργίας κάθε Υπηρεσίας της Αρχής, ένας Κανονισμός, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα γενικά πρότυπα κατάρτισης Εσωτερικών Κανονισμών, θα πρέπει να καλύπτει με το περιεχόμενό του τα κατωτέρω βασικά ερωτήματα:

 • Ποιο το αντικείμενο της Υπηρεσίας;
 • Ποιος ο ρόλος της;
 • Ποια η αποστολή της;
 • Ποιο το έργο της;
 • Υπάρχουν βασικές έννοιες, ορισμοί και ειδική ορολογία που αφορούν στην Υπηρεσία και κρίνεται αναγκαίο να αποτυπωθούν;
 • Υπάρχουν και ποιες είναι οι βασικές αρχές που τηρούνται κατά την άσκηση του έργου της Υπηρεσίας;
 • Υπάρχουν γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φύση των καθηκόντων των οργάνων που στελεχώνουν την Υπηρεσία (όπως Οικονομικοί Επιθεωρητές, Ελεγκτές) που πρέπει να αποτυπωθούν ρητά και να προταχθούν από τα επιμέρους καθήκοντα αυτών;
 • Γίνεται διάκριση της εκτελούμενης υπηρεσίας, σε εσωτερική και εξωτερική υπηρεσία, η οποία θα πρέπει να αποτυπωθεί ρητά και να προταχθεί της ανάλυσης των επιμέρους καθηκόντων των οργάνων της συγκεκριμένης Υπηρεσίας;
 • Ποια τα καθήκοντα του προσωπικού της, με βάση την ιεραρχική και οργανωτική δομή αυτής; Αποτυπώνονται με βάση την εσωτερική διάρθρωση της κάθε Υπηρεσίας;
 • Ποια η σχέση της με άλλες Υπηρεσίες και με τα λοιπά όργανα της Αρχής;
 • Υπάρχουν, λόγω του αντικειμένου της Υπηρεσίας, ζητήματα εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης του προσωπικού αυτής που πρέπει να αναφερθούν;
 • Ποιες είναι οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή με επιμέρους τομείς λειτουργίας αυτής, οι οποίες κρίνεται αναγκαίο να αποτυπωθούν ρητά σε αυτόν, για λόγους ενίσχυσης της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας;

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 • Υποβολή πρότασης/εισήγησης, περί έκδοσης Κανονισμού προς τη Δ.ΟΡΓ.

Η Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), παραλαμβάνει με έγγραφο ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις προτάσεις των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας στην οποία αφορά ο Κανονισμός, εφόσον υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση ή των καθ' ύλην αρμόδιων Κεντρικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον ο Κανονισμός αφορά σε Περιφερειακές Υπηρεσίες ή τις προτάσεις/εισηγήσεις των Προϊσταμένων των απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή Υπηρεσιών, στις οποίες αφορά ο Κανονισμός ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και για τις εποπτευόμενες από αυτήν Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ή το σχετικό πόρισμα Ομάδας Εργασίας ή Έργου με προτάσεις εγκεκριμένες από την οικεία Συντονιστική Επιτροπή, τις οποίες στη συνέχεια θα επεξεργαστεί για την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης.

 • Μελέτη και επεξεργασία της πρότασης/εισήγησης από τη Δ.ΟΡΓ.

Η Δ.ΟΡΓ. προβαίνει στη συλλογή, μελέτη και επεξεργασία των σχετικών με το περιεχόμενο της κανονιστικής απόφασης στοιχείων, δεδομένων και διατάξεων ή και στη μελέτη και επεξεργασία των προτάσεων/ εισηγήσεων της Υπηρεσίας, στην οποία αφορά ο Κανονισμός ή των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών, οι οποίες επιμελούνται του περιεχομένου του οικείου Κανονισμού και σε συνεργασία με αυτές, εφόσον απαιτείται.

 • Κατάρτιση και έγκριση του σχεδίου απόφασης Κανονισμού

Η Δ.ΟΡΓ. επιμελείται της σύνταξης του σχεδίου της σχετικής απόφασης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία, στην οποία αφορά ο Κανονισμός ή με τις καθ' ύλην αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον ο Κανονισμός αφορά σε Περιφερειακές Υπηρεσίες. Η σύνταξη του σχεδίου της κανονιστικής απόφασης ολοκληρώνεται, ύστερα από σχετική έγκριση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία τυχόν υπάγεται η Υπηρεσία που αφορά ο Κανονισμός ή υπάγονται οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες ή των Προϊσταμένων των απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή υπηρεσιών.

 • Έκδοση απόφασης Κανονισμού

Το σχέδιο απόφασης του Κανονισμού αποστέλλεται στον Διοικητή για έγκριση, προκειμένου να προωθηθεί στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) για την παροχή της σύμφωνης γνώμης του, μαζί με σχετικό εισηγητικό σημείωμα, το οποίο καταρτίζεται από τη Δ.ΟΡΓ..

Στη συνέχεια, μετά από την παροχή της σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ., το σχέδιο προσυπογράφεται από τον εισηγητή/ εισηγητές, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Α' και τον Προϊστάμενο της Δ.ΟΡΓ. και προωθείται στον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Α.Δ.Ο., ο οποίος, επίσης, προσυπογράφει αυτό, όπως επίσης και ο/οι εισηγητής/ -ές, ο Προϊστάμενος/-οι Τμήματος/-ων και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας , στην οποία αφορά η κανονιστική απόφαση ή της/ των καθ’ ύλην αρμόδιας/-ιων Υπηρεσίας/ιών και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία τυχόν υπάγεται/-ονται αυτή/-ές ή ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και για τις εποπτευόμενες από αυτήν Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

Στη συνέχεια, ο φάκελος με το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης προωθείται στο Γραφείο του Διοικητή για την τελική υπογραφή, κατόπιν νομικού ελέγχου που διενεργείται από τη Δ.Ν.Υ.. Έπειτα, ακολουθεί η διαδικασία πρωτοκόλλησης, δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανάρτησης αυτής στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με επιμέλεια της Δ.ΟΡΓ..

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 • Το περιεχόμενο του Κανονισμού επισημαίνεται, ότι πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, που αφορά ο Κανονισμός, όπως αυτές αποτυπώνονται στον ισχύοντα Οργανισμό της Αρχής, καθώς και στις λοιπές ειδικές διατάξεις, που αφορούν στην Υπηρεσία (όπως, ενδεικτικά, Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) αυτής, αποφάσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, Κ.Φ.Δ., Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), ώστε να μην εισάγονται με τον Κανονισμό διαφορετικές ρυθμίσεις, σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην Υπηρεσία. Επίσης, το περιεχόμενο του Κανονισμού θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο και με τα άρθρα 71 έως 73 του Οργανισμού, στα οποία καθορίζονται τα γενικά καθήκοντα των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών της Αρχής.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση ευθυγράμμισης του Περιεχομένου του Κανονισμού με τα οριζόμενα στις σχετικές ως άνω διατάξεις, δε συνεπάγεται την αυτολεξεί προσθήκη των προβλεπομένων σε αυτές, στα αντίστοιχα χωρία του Κανονισμού, αλλά επιβάλλει το περιεχόμενο αυτού να μην τελεί σε αντίθεση με τις λοιπές προαναφερθείσες ισχύουσες διατάξεις.

 • Στον Κανονισμό αποτυπώνεται η λειτουργία της Υπηρεσίας, σε επίπεδο λειτουργικών διαδικασιών αυτής, με περιγραφή τόσο της ευθύγραμμης ροής καθεμιάς διαδικασίας, όσο και με αναφορά των ενδεχόμενων περιπτώσεων εκτροπής αυτής και των διαδικασιών που ακολουθούνται τότε, ώστε να προκύπτει η λειτουργική απεικόνιση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας και όχι να παρατίθεται η απλή αποτύπωση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων.
 • Στον Κανονισμό αποτυπώνονται τα ειδικότερα καθήκοντα του συνόλου του προσωπικού της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του βοηθητικού προσωπικού αυτής, όπως οδηγών, προσωπικού καθαριότητας, φυλάκων, επιμελητών.
 • Η καταγραφή των καθηκόντων γίνεται σύμφωνα με την εσωτερική διάρθρωση της κάθε Υπηρεσίας, ακολουθώντας την οργανωτική και ιεραρχική δομή αυτής, όπως αποτυπώνεται στον Οργανισμό της Αρχής. Ενδεικτικά, η αλληλουχία των άρθρων που αφορούν στα καθήκοντα, πρέπει να έχει, ως εξής:

Άρθρο.......

Καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης..............

Άρθρο.......

Καθήκοντα Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης..............

Άρθρο.......

Καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος Α'.............../ Αυτοτελούς Τμήματος.............

Άρθρο.......

Καθήκοντα υπαλλήλου του Τμήματος Α'................./ Αυτοτελούς Τμήματος.................

Άρθρο.......

Καθήκοντα Υπευθύνου Γραφείου.................του Τμήματος Α'................../ Αυτοτελούς Τμήματος

Άρθρο.......

Καθήκοντα υπαλλήλου Γραφείου του Τμήματος Α'................./ Αυτοτελούς Τμήματος.................

Άρθρο.......

Καθήκοντα Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου.........της Διεύθυνσης

Άρθρο.......

Καθήκοντα υπαλλήλου Αυτοτελούς Γραφείου............της Διεύθυνσης

(η ίδια λογική με τα παραπάνω ακολουθείται και για την καταγραφή των καθηκόντων του προσωπικού των λοιπών οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας)

 • Ειδικότερα, η ανάπτυξη των καθηκόντων των υπαλλήλων Διοικητικής, Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης, καθώς και του λοιπού προσωπικού της Υπηρεσίας, για λόγους συστηματικότητας και ομοιομορφίας, θα πρέπει να έπεται της ανάπτυξης των καθηκόντων των υπαλλήλων των λοιπών Τμημάτων της εκάστοτε Διεύθυνσης.
 • Σε περίπτωση που η φύση των αρμοδιοτήτων και το αντικείμενο της συγκεκριμένης Υπηρεσίας το απαιτεί, θα πρέπει ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων των οργάνων της (λ.χ. διάκριση της εκτελούμενης υπηρεσίας σε εσωτερική και εξωτερική, γενικές υποχρεώσεις προσωπικού) να προτάσσονται και να αναφέρονται πριν την ανάπτυξη των επιμέρους καθηκόντων αυτών.
 • Για λόγους καλής νομοθέτησης, η διατύπωση των καθηκόντων που είναι κοινά για το προσωπικό της Υπηρεσίας θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε όλα τα σημεία του Κανονισμού.

Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 • Η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), όπως ισχύει και ειδικότερα οι διατάξεις στις οποίες καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας στην οποία αφορά ο Κανονισμός.
 • Η εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του Διοικητή με την οποία καθορίζονται ή επικαιροποιούνται τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) των Υπηρεσιών της Αρχής, εν προκειμένω η υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 113040 ΕΞ 2020/18-11-2020 (Β' 5401) απόφαση.
 • Οι εκάστοτε ειδικότερες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που καθορίζουν το έργο, την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας στην οποία αφορά ο Κανονισμός. Ενδεικτικά, παρατίθενται οι αποφάσεις υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/0501-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) με την οποία έχουν μεταβιβαστεί σε όργανα της Αρχής αρμοδιότητες ή παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής για οικονομικά θέματα, όπως η αρμοδιότητα του διατάκτη, β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β’ 2743), με την οποία έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες ή παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης και γ) Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β'2153), που αφορά στη μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
 • Οι διατάξεις του ν.3528/2007 (Α’26) - Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (Υπαλληλικός Κώδικας).
 • Οι εκάστοτε ισχύοντες, ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της κάθε Υπηρεσίας, Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας.

Επισημαίνεται ότι το ως άνω αναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δύναται να λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύνταξη Κανονισμού, είναι ενδεικτικό και σε περίπτωση αξιοποίησής του, η εκάστοτε Υπηρεσία δεν θα πρέπει να προβαίνει στη συρραφή των διαφορετικών νομοθετημάτων και στην αυτολεξεί προσθήκη αυτών στα αντίστοιχα χωρία του Κανονισμού.

ΣΤ. Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούνται, όπως οι Προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, λάβουν γνώση του παρόντος και μεριμνήσουν για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των αναφερομένων σε αυτό, σχετικά με τον ορθό τρόπο κατάρτισης των υπό έκδοση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας, του τομέα αρμοδιότητας τους.

Το Παράρτημα που ακολουθεί και αφορά στο ενδεικτικό περιεχόμενο σχεδίου απόφασης Κανονισμού, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγγράφου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!