Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Υ.Α. 1106485/6220/0016/2001 Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων

Αριθ. 1106485/6220/0016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1685 Β'/18-12-2001.

Η παρούσα απόφαση είναι κωδικοποιημένη όπως ισχύει μέχρι την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1146/20-6-2013 και την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1200/21-8-2013. Δείτε στα σχετικά θέματα τις τροποποιητικές αποφάσεις
Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1200/21-8-2013, η φράση «Γ.Γ.Π.Σ.» αντικαθίσταται με τη φράση «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/91 (ΦΕΚ 70/91 Τ.Α) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/95 τ.ΑΟ περί «Δημοσίου Λογιστικού» κ.λ.π.

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 τ.ΑΟ περί «Κώ-δικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6 τ.Α') «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) κ.λπ.».

5. Την απόφασή μας 2032190/5082/0016/1991 (ΦΕΚ 370 Β').

6. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/01 τ.Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Την ανάγκη απλοποίησης, βελτίωσης και λογιστικής εμφάνισης των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης, που πραγματοποιείται από την Γ.Γ.Π.Σ.

7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Χρεωστικό υπόλοιπο, που οφείλεται, βάσει αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, συμψηφίζεται οίκοθεν με το τυχόν πιστωτικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής.

2. Το ποσό του χρεωστικού υπολοίπου, κατά το τμήμα που καλύπτεται από το πιστωτικό υπόλοιπο και συμψηφίζεται κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά το ποσοστό της έκπτωσης που χορηγείται, κατά την ολική εξόφληση του βεβαιωμένου φόρου εισοδήματος.

Άρθρο 2

1. Τα τελικά πιστωτικά ποσά, που προκύπτουν από την εκκαθάριση αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, μετά το συμψηφισμό των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, επιστρέφονται στους δικαιούχους μέσω των Τραπεζών ή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που έχουν ορισθεί με την απόφασή μας 2030650/4837/0016/1991.

2. Πιστωτικό υπόλοιπο, προερχόμενο από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον δεν υπερβαίνει τα 3 ΕΥΡΩ δεν επιστρέφεται.

3. Στην περίπτωση που το επιστρεφόμενο ποσό της προκαταβολής έχει πληρωθεί με έκπτωση ή προέρχεται από προκαταβολή, που έχει συμψηφισθεί μειώνεται ανάλογα.

Άρθρο 3[1]

Με την υποβολή ηλεκτρονικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 και επομένων ετών, η Γ.Γ.Π.Σ. προβαίνει στην διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούνται σε αυτή και ανάλογα με το αποτέλεσμα της διασταύρωσης κατατάσσει τις δηλώσεις σε δύο κατηγορίες, ως ακολούθως:

Α' Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη Γ.Γ.Π.Σ., δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος και εκκαθαρίζονται άμεσα. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, η διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους κατηγοριοποιείται περαιτέρω ως εξής:

1. Διαδικασία για τους δικαιούχους που είναι φορολογικά ενήμεροι και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

Η Γ.Γ.Π.Σ. παράγει μαγνητικά αρχεία των ενήμερων δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 1032543/1540/0016/2002 απόφασης. Στη συνέχεια, με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον Α.Φ.Μ., η Γ.Γ.Π.Σ. εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

Τη διεύθυνση της κατοικίας του.

Το επιστρεφόμενο ποσό.

Τον Α.Φ.Μ.

Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.

Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό και

Την Τράπεζα που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την είσπραξη σε περίπτωση μη ύπαρξης έντοκου λογαριασμού.

Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από το φορολογούμενο στη φορολογική δήλωση θα πιστώνεται μόνο μία φορά.

2. Διαδικασία για τους δικαιούχους που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

Η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. και στους δικαιούχους εκκαθαριστικά σημειώματα με αντίστοιχη ενημέρωση, ότι η επιστροφή θα διενεργηθεί από τη Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. των σχετικών με τη δήλωση δικαιολογητικών.

Β' Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για τις οποίες, μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη Γ.Γ.Π.Σ., απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών. Οι εν λόγω δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται άμεσα.

Η Γ.Γ.Π.Σ. ενημερώνει τους υπόχρεους ότι προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσής τους πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή εκτύπωση της υποβληθείσας δήλωσης με τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητι-κών από τη Δ.Ο.Υ., και εφόσον αυτά είναι ορθά, η Δ.Ο.Υ. ενημερώνει άμεσα τη Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης. Εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι είναι φορολογικά ενήμεροι και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, ακολουθείται η αναφερόμενη διαδικασία στην περίπτωση 1 της Α' Κατηγορίας του παρόντος άρθρου.

Εάν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, ακολουθείται η αναφερόμενη διαδικασία στην περίπτωση 2 της Α' Κατηγορίας του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του φορολογούμενου στην πρόσκληση για προσκόμιση των δικαιολογητικών ή μη ορθότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών ενημερώνεται ο φορολογούμενος ότι η υποβληθείσα δήλωσή του προωθείται για περαιτέρω έλεγχο.

Άρθρο 4[2]

1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος μέσω τραπεζών της Α' και Β' Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. τηρεί κεντρικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων αρχείο για κάθε Δ.Ο.Υ. το οποίο εμφανίζει τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, την ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης την Τράπεζα όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή. Το αρχείο δύναται να εκτυπωθεί όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από κάθε Δ.Ο.Υ.

2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Α' και Β' Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, για τους οποίους η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ., θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Το Γραφείο Επιστροφών εκτυπώνει την κατάσταση παραληφθέντων Α.Φ.ΕΚ. από Φόρο Εισοδήματος. Στη συνέχεια προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους μέσω του συστήματος (έκδοση Α.Φ.Ε.) σχετικά με τα αίτια που η επιστροφή του δικαιούχου συμπεριελήφθη σε Α.Φ.ΕΚ. (π.χ. οφειλέτης Δημοσίου, μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε., Φ.Π.Α. κ.λπ.). Στις περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο διενεργούνται οι απαραίτητοι συμψηφισμοί και, εάν απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τη Δ.Ο.Υ. κατόπιν ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1223/1999, όπως ισχύει.

3. Λάθη που θα διαπιστωθούν στο αρχείο επιστροφών μέσω τραπεζών όπου περιλαμβάνονται μη δικαιούχοι επιστροφών θα τακτοποιούνται ως εξής:

Ειδοποιείται άμεσα το γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων που εδρεύει στη Γ.Γ.Π.Σ., το οποίο στη συνέχεια, μέσω της κεντρικής εφαρμογής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και εφόσον δεν έχει εισπραχθεί από το φορολογούμενο, αποσύρει το προς επιστροφή ποσό από την Τράπεζα και το συμπεριλαμβάνει σε μαγνητικό Α.Φ.ΕΚ. επιστροφής το οποίο αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση αυτή αν το ποσό που αποσύρθηκε αφορά οφειλή προς το Δημόσιο, τότε δεν απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, αλλά θα εξοφλείται το μαγνητικό Α.Φ.ΕΚ. που έχει αποσταλεί κεντρικά με συμψηφισμό του επιστρεπτέου ποσού από τη Δ.Ο.Υ.

Αν το ποσό που αποσύρθηκε αφορά λάθη εκκαθάρισης, θα γίνεται ορθή εκκαθάριση στη Δ.Ο.Υ., οίκοθεν από το αρμόδιο Τμήμα Εισοδήματος, η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω συστήματος και στη συνέχεια εφόσον έχει αποσταλεί κεντρικά μαγνητικό Α.Φ.ΕΚ. αυτό θα εξοφλείται από τη Δ.Ο.Υ.

4. Η Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου θα αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά ΑΦΕΚ για τις ανεξόφλητες επιστροφές, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ή ο συμψηφισμός, όπου απαιτείται, των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Για τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές μέσω Τραπεζών θα ενημερώνει το Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία εξόφλησης αυτών.

Άρθρο 5

1. Ο δικαιούχος της επιστροφής την επόμενη από την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος έχει το δικαίωμα, είτε να προβεί σε ανάληψη του επιστρεπτέου ποσού όταν αυτό έχει πιστωθεί σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό (Ταμιευτηρίου, όψεως ή τρεχούμενο), ή να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό όταν αυτό έχει μεταφερθεί σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον Α.Φ.Μ.

2. Η ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος, θα προσκομίζεται υποχρεωτικά από το δικαιούχο ή από τον εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν, στην τράπεζα που αναφέρεται σ' αυτή, μόνον όταν η επιστροφή πραγματοποιείται μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού.

Ο εξουσιοδοτημένος για να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό, πρέπει να επιδείξει στην Τράπεζα και την αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου ή ένα από τα στοιχεία του άρθρου 6 του Ν. 1599/86 ή φωτοαντίγραφο αυτών, θεωρημένο από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή.

Τα πιο πάνω ισχύουν και για τους κατοίκους εξωτερικού, εκτός αν ο κομιστής επιδείξει σχετικό πληρεξούσιο.

«[3]Στην περίπτωση που η σχετική ειδοποίηση χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε ο δικαιούχος για να εισπράξει το χρηματικό ποσό που δικαιούται, θα απευθύνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να εκδώσει νέα. Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο, που είναι πιστοποιημένος χρήστης, να ανακτά την ανωτέρω ειδοποίηση από την ιστοσελίδα http://www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών και να την εκτυπώνει σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή. Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την είσπραξη των - προς επιστροφή - αναγραφομένων ποσών ».

«3[4]. Τα ποσά που έχουν μεταφερθεί, σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό και δεν έχουν πληρωθεί από τις Τράπεζες μέχρι της 20ης Δεκεμβρίου του οικείου έτους, θα επιστρέφονται στους δικαιούχους με την ακόλουθη διαδικασία τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου.

Ο δικαιούχος που δεν εισέπραξε το ποσό που δικαιούται, μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, αίτηση ανεξαρτήτως ύψους ποσού για την επιστροφή του. Στη συνέχεια θα ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) Οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος οικον. έτους 2002 και μετά, θα εκδίδουν ΑΦΕΚ τα οποία έχουν σταλεί μαγνητικά από την Γ.Γ.Π.Σ. και θα προβαίνουν στην επιστροφή ή τον συμψηφισμό, όπου απαιτείται, των σχετικών ποσών.

Για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος οικον. έτους 2001 και προηγουμένων, αφού συμβουλευτούν τις Καταστάσεις Ανεξόφλητων Επιστροφών θα δημιουργούν ΑΦΕΚ επιστροφής και θα προβαίνουν στην επιστροφή ή τον συμψηφισμό, όπου απαιτείται, των σχετικών ποσών, ενημερώνοντας και τις καταστάσεις.

β) Οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες δεν έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, αφού συμβουλευτούν τις Καταστάσεις Ανεξόφλητων Επιστροφών θα δημιουργούν ΑΦΕΚ και θα προβαίνουν στην επιστροφή ή στον συμψηφισμό, όπου απαιτείται, των σχετικών ποσών, ενημερώνοντας και τις καταστάσεις».

4. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ισχυρίζεται ότι δεν εισέπραξε το ποσό της επιστροφής του, η Δ.Ο.Υ. θα τον παραπέμπει για την επίλυση του ισχυρισμού του, στην Τράπεζα που έχει ορισθεί για την πληρωμή.

Άρθρο 6

1. Επιτρέπουμε στην Γ.Γ.Π.Σ. να θέτει με σφραγίδα το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και την υπηρεσιακή σφραγίδα στις ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος.

2. Εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. και σε απουσία αυτών, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» τις ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της πιο πάνω απόφασης και να θέτουν κάτω από την υπογραφή τους την ατομική τους σφραγίδα και την υπηρεσιακή σφραγίδα.

Άρθρο 7

.........[5]

 

Άρθρο 8

Δεν απαιτείται για την είσπραξη της επιστροφής του φόρου εισοδήματος, μέσω των Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η προσκόμιση σ' αυτά, αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

Άρθρο 9[6]

"1. Αν μετά την αποστολή στις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα του επιστρεπτέου ποσού, που προέκυψε από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εμφανιστούν περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίοι:

α) Έχουν αποβιώσει.

β) Είναι σε διάσταση ή έχουν διαζευχθεί.

γ) Τα στοιχεία του ονοματεπώνυμου ή πατρώνυμου είναι λανθασμένα.

δ) Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρειάζεται επιστροφή του ποσού μέσω Δ.Ο.Υ., θα γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

αα) Θα υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. αίτηση για την επιστροφή του σχετικού ποσού η οποία θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ.

ββ) Το αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών θα εισάγει (πληκτρολογεί) τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου στο πληροφοριακό σύστημα της εκκαθάρισης για την δημιουργία σχετικού αρχείου.

γγ) Η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα στέλνει στις Τράπεζες έγγραφο στο οποίο θα περιέχονται οι φορολογούμενοι για τους οποίους πρέπει να επιστραφούν τα σχετικά ποσά στο Δημόσιο. Μετά την επιστροφή των ποσών στο Δημόσιο, η ανωτέρω Δ/νση θα ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα το οποίο στη συνέχεια θα δημιουργεί ατομικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ τα οποία θα στέλνει ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την πληρωμή των δικαιούχων οι οποίοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

δδ) Για όσους βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν διαζευ-χθεί οι Δ.Ο.Υ. θα προβαίνουν στον διαχωρισμό του πιστωτικού ποσού και όσων τα στοιχεία του ονοματεπώνυμου ή πατρώνυμου είναι λανθασμένα, θα προβαίνουν στην διόρθωση του ΑΦΕΚ με τα ακριβή στοιχεία του δικαιούχου για την πληρωμή του.

2. Η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων κατά την επεξεργασία των παραπάνω αιτημάτων έχει την δυνατότητα να προσθέτει ή να διαγράφει σχετικά.

3. Στην περίπτωση που από λάθος της Υπηρεσίας ή του φορολογούμενου μεταφερθούν στις Τράπεζες χρήματα σε πίστωση άλλου λογαριασμού από τον δηλωθέντα, θα γίνονται οι ενέργειες:

α) Θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αίτηση μαζί με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β) Η Δ.Ο.Υ. θα διαβιβάζει την αίτηση με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

γ) Η Δ/νση αυτή θα ενημερώνει τις Τράπεζες ώστε να πραγματοποιούνται οι σωστές πιστώσεις των λογαριασμών. Εφόσον πραγματοποιηθεί η μεταβολή, θα ενημερώνονται σχετικά οι δικαιούχοι.

δ) Σε περίπτωση που έχει γίνει ανάληψη του σχετικού ποσού, η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα καλεί τον πολίτη που έκανε την ανάληψη να επιστρέψει στο Δημόσιο το ποσό μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση άρ-νησής του θα προβαίνει σε καταλογισμό του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του.

ε) Μετά την επιστροφή του σχετικού ποσού στο Δημόσιο ή τον καταλογισμό αυτού θα δίνεται έγκριση από την Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να συντάσσεται Α.Φ.Ε.Κ. από το Γραφείο Επιστροφών για την πληρωμή του ποσού στον πραγματικό δικαιούχο.".

Άρθρο 10

Η εμφάνιση των συμψηφιζομένων ποσών της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας στα έσοδα και συγχρόνως ως στοιχείων αφαιρετικών των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα γίνεται βάσει ετήσιας συγκεντρωτικής κατάστασης που θα εκδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. μετά την τελική επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων κάθε έτους και θα περιλαμβάνει:

α) το οικονομικό έτος που αναφέρονται τα οφειλόμενα στο Δημόσιο ποσά που συμψηφίζονται

β) τα αρχικά προς συμψηφισμό ποσά κατά κωδικό αριθμό εσόδου

γ) το ποσό έκπτωσης κατά κωδικό αριθμό εσόδου δ) το καθαρό συμψηφιζόμενο ποσό κατά κωδικό αριθμό εσόδου.

ε) τον τόπο και χρονολογία έκδοσης της κατάστασης και στ) την υπογραφή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης της Γ.Γ.Π.Σ. ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Η ανωτέρω κατάσταση θα εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και θα αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού θα προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες:

α) στη βεβαίωση των αρχικών προς συμψηφισμό οφειλόμενων στο Δημόσιο ποσών

β) στη διαγραφή του ποσού της έκπτωσης επί των ποσών τούτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Π .Δ. 16/1989.

γ) την ενημέρωση των εισπρακτέων βιβλίων της Δ.Ο.Υ. ως προς τη βεβαίωση, είσπραξη, διαγραφή και επιστροφή.

δ) στην έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης με λογαριασμό 103580 ισόποσο με το μετά την έκπτωση ποσό (επιστροφή) και

ε) στη χρέωση του λογαριασμού 103580 με το ποσό της ανωτέρω κατάστασης.

Άρθρο 11

1. Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος που καταβάλλονται στους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1947/91 εμφανίζονται από τις Δ.Ο.Υ. τακτοποίησης ως στοιχεία αφαιρετικά των εσόδων τους βάσει κατάστασης που θα συντάσσεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. κατά μήνα και θα αποστέλλεται στις ανωτέρω Δ.Ο.Υ.

Η κατάσταση θα περιλαμβάνει:

α) το οικονομικό έτος

β) το συνολικό ποσό, ανά κωδικό αριθμό εσόδου, που μεταφέρθηκε από το λογαριασμό 200/1 της Τράπεζας της Ελλάδος στις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα για λογαριασμό των δικαιούχων

γ) τον τόπο και χρονολογία έκδοσης

δ) την υπογραφή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης της Γ.Γ.Π.Σ. ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Ένα έντυπο της κατάστασης θα αποστέλλεται στη Δ24 -Τμήμα Γ'.

2. Στο τέλος του έτους η Γ.Γ.Π.Σ., μετά την παραλαβή των σχετικών μαγνητικών ταινιών για τους φορολογούμενους που δεν εισέπραξαν το ποσό επιστροφής τους, συντάσσει κατάσταση ανά κωδικό αριθμό εσόδου η οποία θα περιέχει και το συνολικό ποσό των αντιλογισμών που έγιναν από τη Δ16 (Εισπρ. Δημοσ. Εσόδων) και αποστέλλει στο Γραφείο Συμψηφισμών (Δ24-Γ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Το Γραφείο Συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εμφανίζει τα ποσά της ανωτέρω κατάστασης ανά κωδικό αριθμό εσόδου, στα έσοδα του Κρατικού Π ροϋπολογισμού.

Άρθρο 12

α) Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η απόφασή μας 2032190/5082/0016/1991 (ΦΕΚ 370 Β').

β) Η παρούσα απόφαση που ισχύει από 1. 1.2002 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2001

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης τέθηκε όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1146/20-6-2013.

Προηγούμενα, το άρθρο αυτό, όπως είχε τεθεί με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1176/2012 (έναρξη ισχύος 01.06.2012), είχε ως εξής:

"Άρθρο 3

Η Γ.Γ.Π.Σ., στις περιπτώσεις που από την εκκαθάριση των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων τρέχοντος έτους προκύπτει ποσό για επιστροφή, θα κατατάσσει τους δικαιούχους στις εξής κατηγορίες:

Α' Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε στην πηγή και ΟΓΑ φόρου που είναι από 5 ΕΥΡΩ μέχρι το ποσό των 1500 ΕΥΡΩ, καθώς και ποσό επιστρεφόμενης προκαταβολής, ανεξαρτήτως ύψους αυτής. Οι δικαιούχοι αυτοί αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων θα συμπεριλαμβάνονται σε μαγνητικές ταινίες οι οποίες θα παράγονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασής μας 1032543/ 1540/0016/2002.

Η Γ.Γ.Π.Σ. με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον Α.Φ.Μ. εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα στοιχεία:

Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

Τη διεύθυνση της κατοικίας του.

Το επιστρεφόμενο ποσό Τον Α.Φ.Μ.

Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.

Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό και

Την Τράπεζα που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την είσπραξη

Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από το φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μία φορά.

Β' Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε στην πηγή και ΟΓΑ φόρου που είναι άνω των 1.500 ΕΥΡΩ.

Οι δικαιούχοι αυτοί θα συμπεριλαμβάνονται σε κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και η επιστροφή θα πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών μετά από σχετικό έλεγχο που θα διενεργούν οι Δ.Ο.Υ.

Στους δικαιούχους αυτούς αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων, θα αποστέλλονται εκκαθαριστικά σημειώματα χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος. Ειδικά για τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος ηλεκτρονικά θα αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα σχετική σημείωση για την υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών.

Μετά την επεξεργασία της κατάστασης επιστροφών όσοι από τους φορολογούμενους δικαιούνται επιστροφής, θα συμπεριλαμβάνονται σε μαγνητικές ταινίες και παράλληλα θα ενημερώνονται με τις σχετικές ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος οι οποίες θα έχουν τα πιο πάνω στοιχεία.

Γ' Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι επιστροφής που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών στην περίπτωση που συμμετέχουν στην επιστροφή.

Η Γ.Γ.Π.Σ. για τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής θα αποστέλλει, στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.Φ.Ε.Κ. και εκκαθαριστικά σημειώματα στους δικαιούχους χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος. Ειδικά για τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος ηλεκτρονικά θα αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα σχετική σημείωση με την υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών."

Προηγούμενα, το άρθρο που αντικαταστάθηκε είχε τεθεί με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1077/2003 και είχε ως εξής:

Άρθρο 3

Η Γ.Γ.Π.Σ. στις περιπτώσεις που από την εκκαθάριση των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων προκύπτει ποσό για επιστροφή, θα κατατάσσει τους δικαιούχους στις εξής κατηγορίες:

Α` Κατηγορία.

Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε στην πηγή και ΟΓΑ φόρου που είναι από 3 ΕΥΡΩ μέχρι το ποσό των 1500 ΕΥΡΩ, καθώς και ποσό επιστρεφόμενης προκαταβολής, ανεξαρτήτως ύψους αυτής.

Τους δικαιούχους αυτούς αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων θα τους συμπεριλαμβάνει σε μαγνητικές ταινίες τις οποίες θα παράγει σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασής μας 1032543/ 1540/0016/2002.

Η Γ.Γ.Π.Σ. με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον Α.Φ.Μ. εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα στοιχεία:

Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

Τη διεύθυνση της κατοικίας του.

Το επιστρεφόμενο ποσό

Τον Α.Φ.Μ.

Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.

Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό και

Την Τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής που μπορούν να κάνουν την ανάληψη η την είσπραξη.

Β` Κατηγορία.

α) Aφορά Δ.Ο.Υ οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΤAXΙS και περιλαμβάνει φορολογούμενους που δικαιούνται επιστροφής και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος και ΟΓΑ φόρου είναι άνω των 1.500 ΕΥΡΩ.

β) Αφορά Δ.Ο.Υ. οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο ΤAXΙS και περιλαμβάνει φορολογούμενους που έχουν επιστροφή προκαταβολής ανεξαρτήτως ποσού ή παρακράτηση άνω των 1.500 ΕΥΡΩ ή είναι οφειλέτες του Δημοσίου.

Οι δικαιούχοι αυτοί θα συμπεριληφθούν σε κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μέσω των Τραπεζών μετά από σχετικό έλεγχο που διενεργούν οι Δ.Ο.Υ.

Στους δικαιούχους αυτούς αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων, θα στέλλονται εκκαθαριστικά σημειώματα χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Μετά την επεξεργασία της κατάστασης επιστροφών όσοι από τους φορολογούμενους δικαιούνται επιστροφής, θα συμπεριλαμβάνονται σε μαγνητικές ταινίες και παράλληλα θα ενημερώνονται με τις σχετικές ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος οι οποίες θα έχουν τα πιο πάνω στοιχεία.

Γ΄ Κατηγορία.

Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι επιστροφής που είναι οφειλέτες του Δημοσίου.

Η Γ.Γ.Π.Σ. για τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής αποστέλλει, στις Δ.Ο.Υ. οι οποίες έχουν ενταχθεί στο TAXIS, μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.Φ.Ε.Κ. και εκκαθαριστικά σημειώματα χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής φόρου στους δικαιούχους.

Προηγούμενα, το άρθρο είχε ως εξής:

"Η Γ.Γ.Π.Σ. στις περιπτώσεις που από την εκκαθάριση των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων προκύπτει ποσό για επιστροφή, θα κατατάσσει τους δικαιούχους στις εξής κατηγορίες:

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται αναγκαστικά και μόνο:

α) Από φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε στη πηγή και είναι από 3 ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των 1.500 ΕΥ-ΡΩ.

β) Από προκαταβολή φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων προηγούμενου οικονομικού έτους (βεβαιωμένη ή συμψηφισμένη), η οποία να μην έχει μεταβληθεί, να γνωρίζει η Γ.Γ.Π.Σ. από το αρχείο της είσπραξης ότι έχει εξοφληθεί και ακόμη να είναι από 3 ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των 1.500 ΕΥΡΩ.

γ) Από το άθροισμα των ποσών των περιπτώσεων α' και β' και να είναι από 3 ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των 1.500 ΕΥΡΩ.

Τους δικαιούχους αυτούς αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων θα τους συμπεριλαμβάνει σε μαγνητικές ταινίες τις οποίες θα παράγει σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης μας 2030650/ 4837/0016/91.

Η Γ.Γ.Π.Σ. με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον Α.Φ.Μ. εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.

Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα στοιχεία:

- Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου

- Τη διεύθυνση της κατοικίας του

- Το επιστρεφόμενο ποσό

- Τον Α.Φ.Μ.

- Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.

- Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό και

- Την Τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την είσπραξη.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περιλαμβάνονται οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφής και δεν υπάγονται στην Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ γιατί έχουν ανεξόφλητη την προκαταβολή που τους επιστρέφεται ή απαιτείται έλεγχος της προκαταβολής από τη Δ.Ο.Υ. ή το επιστρεφόμενο ποσό είναι άνω των 1500 ΕΥ-ΡΩ ή είναι οφειλέτες του δημοσίου.

Οι δικαιούχοι αυτοί θα κατατάσσονται σε καταστάσεις ως εξής:

α) Όταν οι δικαιούχοι επιστροφής έχουν υποβάλει την οικεία φορολογική δήλωση σε Δ.Ο.Υ. η οποία δεν έχει ενταχθεί στο TAXIS, θα συμπεριληφθούν σε κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μέσω των Τραπεζών μετά από σχετικό έλεγχο που διενεργούν οι Δ.Ο.Υ.

β) Όταν οι δικαιούχοι επιστροφής έχουν υποβάλει την οικεία φορολογική δήλωση σε Δ.Ο.Υ. TAXIS και δεν είναι οφειλέτες του δημοσίου, θα συμπεριληφθούν σε κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μέσω των Τραπεζών μετά από σχετικό έλεγχο που διενεργούν οι Δ.Ο.Υ.

γ) Όταν οι δικαιούχοι επιστροφής έχουν υποβάλει την οικεία φορολογική δήλωση σε Δ. Ο. Υ. TAXIS και είναι οφειλέτες του δημοσίου θα συμπεριληφθούν σε συγκεντρωτικές πιστωτικές καταστάσεις οι οποίες θα αποστέλλονται από την Γ.Γ.Π.Σ. μαγνητικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για έλεγχο, συμψηφισμό και επιστροφή του τυχόν εναπομείναντος ποσού από τη Δ.Ο.Υ.

Στους δικαιούχους αυτούς αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων, θα στέλονται εκκαθαριστικά σημειώματα χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής Φόρου Εισοδήματος.

Μετά την επεξεργασία της κατάστασης επιστροφών όσοι από τους φορολογούμενους των περιπτώσεων (α) και (β) δικαιούνται επιστροφής, θα συμπεριλαμβάνονται σε μαγνητικές ταινίες και παράλληλα θα ενημερώνονται με τις σχετικές ειδοποιήσεις επιστροφής Φόρου Εισοδήματος οι οποίες θα έχουν τα πιο πάνω στοιχεία.

Για τους δικαιούχους της (γ) περίπτωσης οι Δ.Ο.Υ. θα ειδοποιούν τους δικαιούχους για την επιστροφή μέσω Δ.Ο.Υ."

2. Το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης τέθηκε όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1146/20-6-2013.

Προηγούμενα, το άρθρο αυτό, όπως είχε τεθεί με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1176/2012 (έναρξη ισχύος 01.06.2012), είχε ως εξής:

"Άρθρο 4

1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Α' Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων, σε δύο αντίγραφα, στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης και η Τράπεζα, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή. Ύστερα από την υπογραφή της κατάστασης το πρωτότυπο αυτής θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα λογιστικά στοιχεία του μήνα.

2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Β' Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία σε τρία αντίγραφα η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεπτέου ποσού.

β) Το αρμόδιο Τμήμα ή γραφείο Φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ., όταν παραλάβει την κατάσταση, θα προβαίνει στον έλεγχο των επιστρεπτέων ποσών, με βάση τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των λοιπών στοιχείων που έχει στην διάθεσή του και συγκεκριμένα:

βα) Αν δεν διαπιστωθούν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά, θα υπογράφεται και θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.

ββ) Αν διαπιστωθούν λάθη στη παρακράτηση, στην προκαταβολή ή στον ΟΓΑ, θα διαγράφεται όλη η εγγραφή με κόκκινη γραμμή, θα συντάσσεται Α.Φ.Ε.Κ. επιστροφής για το συνολικό ποσό της εγγραφής και στη συνέχεια θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο, η οποία θα εκκαθαρίζεται μέσω συστήματος, βγ) Σε όλες τις διαγραφές θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος.

Ο έλεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επεξεργασία πρέπει να τελειώνει το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από τη Γ.Γ.Π.Σ. Το πρωτότυπο μαζί με ένα αντίγραφο θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γ ραφείο Επιστροφών.

Όσοι από τους φορολογούμενους δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 10 (δέκα) ημερών από την παραλαβή της κατάστασης στην οποία περιλαμβάνονται, τότε το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος τους διαγράφει από την κατάσταση επεξεργασίας και μετά τη διαγραφή τη διαβιβάζει στο Γραφείο Επιστροφών, το οποίο μετά τους σχετικούς ελέγχους θα τη στέλνει στη Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να επιστραφεί ο φόρος στους υπόλοιπους δικαιούχους.

Για τους πιο πάνω φορολογούμενους, που έχουν διαγραφεί από την κατάσταση επεξεργασίας, όταν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ενεργείτε ως εξής:

Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί) είναι σωστό, θα συντάσσεται ΑΦΕΚ επιστροφής και θα διαβιβάζεται στο Γραφείο Επιστροφών για την εξόφλησή του.

Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι διαφορετικό, θα συντάσσεται το πιο πάνω ΑΦΕΚ και στη συνέχεια θα διενεργείται εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης η οποία θα υποβάλλεται βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η όλη διαδικασία θα τακτοποιείται στη Δ.Ο. Υ.

γ) Το Γραφείο Επιστροφών όταν θα παραλαμβάνει την κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία, θα συμπληρώνει με βάση τα μηχανογραφικά δελτία χρεών ή άλλων στοιχείων που έχει στη διάθεσή του τις απαιτούμενες για κάθε περίπτωση πληροφορίες:

γα) Το ποσό που συμψηφίζεται με οφειλή του δικαιούχου προς το Δημόσιο, υπολογιζόμενων των τυχόν προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 2 Ιανουαρίου του ιδίου οικον. έτους της δήλωσης (ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων απαιτήσεων) ή κατόπιν πρότασης συμψηφισμού. Στο ποσό αυτό θα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της απλήρωτης προκαταβολής. Οι Δ.Ο.Υ., για τα ποσά που συμψηφίζονται θα δημιουργούν ατομικό ΑΦΕΚ επιστροφής και στην συνέχεια θα τα συμψηφίζουν.

γβ) Το τελικό προς επιστροφή ποσό μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

δ) Στις περιπτώσεις που το επιστρεφόμενο ποσό αφορά προκαταβολή προηγούμενου οικονομικού έτους και έχει βεβαιωθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ, θα γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 0α επιβεβαιώνεται κεντρικά η βεβαίωση του ποσού καθώς και αν υπάρχει ανείσπρακτο υπόλοιπο. Στη συνέχεια σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές θα συμπληρώνεται η κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και για το συμψηφισμό του υπολοίπου προ είσπραξη ποσού θα εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης διαχείρισης μετρητών στο λογαριασμό "Γραμμάτια Συμψηφισμού".

Το πρωτότυπο της κάθε κατάστασης θα στέλνεται στη Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από το αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος.

ε) Η Γ.Γ.Π.Σ. μετά την εκκαθάριση των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία και αφού συμφωνήσει τις οικείες στήλες αυτής θα εκδίδει και θα στέλνει σε όλες τις Δ.Ο.Υ. ονομαστική κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης και η Τράπεζα, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή.

3. Για τους δικαιούχους επιστροφής Φόρου Εισοδήματος της Γ' Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. θα στέλνει μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού. Το Γραφείο Επιστροφών θα εκτυπώνει κατάσταση παραληφθέντων Α.Φ.Ε.Κ. και θα την παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

α) Αν δεν υπάρχουν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά θα υπογράφονται και θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γ ραφείο Επιστροφών.

β) Αν διαπιστωθούν λάθη δεν θα μεταβάλλεται η εγγραφή, θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. (με σχετική παρατήρηση στην κατάσταση), κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω συστήματος και θα ολοκληρώνεται η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ.

γ) Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος.

Η κατάσταση παραληφθέντων Α.Φ.Ε.Κ., μετά τον έλεγχο, θα επιστρέφεται στο Γραφείο Επιστροφών το ταχύτερο δυνατόν.

Στη συνέχεια το Γραφείο Επιστροφών θα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους μέσω του συστήματος (έκδοση Α.Φ.Ε.), σχετικά με τα αίτια που η επιστροφή του δικαιούχου συμπεριελήφθη σε Α.Φ.Ε.Κ. (π.χ. οφειλέτης Δημοσίου, μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε., Φ.Π.Α. κ.λ.π). Στις περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο θα διενεργούνται οι απαραίτητοι συμψηφισμοί και εάν απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό θα επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τη Δ.Ο.Υ.

Για όσους δικαιούχους έχουν γίνει παρατηρήσεις στην κατάσταση από το τμήμα εισοδήματος, θα αναμένεται το αποτέλεσμα της τροποποιητικής δήλωσης και κατόπιν θα γίνεται η εξόφληση των Α.Φ.Ε.Κ.

Δεν θα εξοφλούνται σε καμία περίπτωση μαγνητικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ επιστροφής που αφορούν φορολογούμενους οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ.

4. Λάθη που θα παρατηρηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία θα τακτοποιούνται ως εξής:

Αν στην κατάσταση επιστροφών μέσω Τραπεζών περιλαμβάνονται μη δικαιούχοι επιστροφών, τότε θα ειδοποιείται αμέσως το γραφείο της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων που εδρεύει στη Γ.Γ.Π.Σ. το οποίο στη συνέχεια, μέσω της κεντρικής εφαρμογής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα αποσύρει την επιστροφή (εφόσον δεν έχει εισπραχθεί από τον φορολογούμενο) από την Τράπεζα και θα την συμπεριλαμβάνει σε μαγνητικό Α.Φ.Ε.Κ. επιστροφής το οποίο θα αποστέλλεται στην Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση αυτή αν η δέσμευση του ποσού αφορά οφειλή προς το Δημόσιο, τότε δεν θα απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης αλλά θα εξοφλείται το μαγνητικό ΑΦΕΚ που έχει αποσταλεί κεντρικά με συμψηφισμό του επιστρεπτέου ποσού από τη Δ.Ο.Υ.

Αν η δέσμευση αφορά λάθη εκκαθάρισης, θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω συστήματος και στη συνέχεια εφόσον έχει αποσταλεί κεντρικά μαγνητικό Α.Φ.Ε.Κ. αυτό θα εξοφλείται από τη Δ.Ο.Υ.

5. Η Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου θα αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά ΑΦΕΚ για τις ανεξόφλητες επιστροφές, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ή ο συμψηφισμός, όπου απαιτείται, των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Για τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές μέσω Τραπεζών θα ενημερώνει το Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία εξόφλησης αυτών"

Προηγούμενα, το άρθρο αυτό, όπως είχε τεθεί με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1077/2003 (έναρξη ισχύος 1-4-2003), είχε ως εξής:

Άρθρο 4

1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Α` Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων, σε δύο αντίγραφα, στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η Τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή.

Υστερα από την υπογραφή της κατάστασης το πρωτότυπο αυτής θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα λογιστικά στοιχεία του μήνα.

2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Β` Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία σε τρία αντίγραφα η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεπτέου ποσού.

β) Το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ., όταν παραλάβει την κατάσταση, θα προβαίνει στον έλεγχο των επιστρεmέων ποσών, με βόση τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των λοιπών στοιχείων που έχει στην διάθεσή του και συγκεκριμένα:

αα) Αν δεν διαπιστωθούν λάθη στα επιστρεπτέα ποσό, θα υπογράφεται και θα διαβιβάζεται στo αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.

ββ) Αν διαπιστωθούν λάθη στη παρακράτηση, προκαταβολή ή στον ΟΓΑ, θα διαγράφεται όλη η εγγραφή με κόκκινη γραμμή, θα συντάσσεται Α.Φ.Ε.Κ. επιστροφής για το συνολικό ποσό της εγγραφής και στη συνέχεια θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο, η οποία θα εκκαθαρίζεται μέσω συστήματος.

γγ) Σε όλες τις διαγραφές θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος.

Ο Ελεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επεξεργασία πρέπει να τελειώνει το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από τη Γ.Γ.Π.Σ. Το πρωτότυπο μαζί με ένα αντίγραφο θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο Eπιστροφών.

γ) Το Γραφείο Επιστροφών όταν παραλάβει την κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία, θα συμπληρώνει με βάση τα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά δελτία χρεών ή άλλων στοιχείων που έχει στη διάθεσή του τις απαιτούμενες για κάθε περίπτωση πληροφορίες:

αα) Το ποσό που συμψηφίζεται με ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο του δικαιούχου, υπολογιζόμενων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 2 Ιανουαρίου του ιδίου οικον. έτους της δήλωσης (ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων απαιτήσεων) ή κατόπιν πρότασης συμψηφισμού. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της απλήρωτης προκαταβολής.

Οι Δ.Ο.Υ οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΤAXIS, για τα ποσά που συμψηφίζονται δημιουργούν ατομικό ΑΦΕΚ, επιστροφής και στην συνέχεια τα συμψηφίζουν,

ββ) Το τελικό προς επιστροφή ποσό μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

δ) Στις περιπτώσεις που το επιστρεφόμενο ποσό αφορά προκαταβολή προηγούμενου οικονομικού έτους και έχει βεβαιωθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ, θα γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

Θα επιβεβαιώνεται τηλεφωνικό η βεβαίωση του ποσού (Δ.Ο.Υ. εκτός ΤAXΙS) καθώς και αν έχει ανείσπρακτο υπόλοιπο. Στη συνέχεια σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές θα συμπληρώνεται η κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και για το συμψηφισμό του υπολοίπου προ είσπραξη ποσού θα εκδίδεται γραμμότιο είσπραξης διαχείρισης μετρητών με λογαριασμό "Γραμμάτια Συμψηφισμού".

Το πρωτότυπο της κάθε κατάστασης θα στέλνεται στη Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από το αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος.

ε) Η Γ.Γ.Π.Σ. μετά την εκκαθάριση των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία και αφού συμφωνήσει τις οικείες στήλες αυτής θα εκδίδει και θα στέλνει:

αα) Σε όλες τις Δ.Ο.Υ., ονομαστική κατόσταση σε δύο (2) αντίγραφα των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην οποία θα υπόρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η Τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή.

ββ) Στις Δ.Ο.Υ. που δεν έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει το μηχανογραφικό σύστημα ΤAXΙS, ένα συγκεντρωτικό ΑΦΕΚ συμψηφισμών σε τρία (3) αντίγραφα για τους τυχόν συμψηφισμούς που αναφέρονται στην κατάσταση, το οποίο θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση σε τρία (3) αντίγραφα, με συμπληρωμένες όλες τις στήλες που προβλέπονται σε αυτά.

Ο συμψηφισμός των σχετικών ποσών θα γίνεται με την έκδοση των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης ή γραμματίων κατά περίπτωση.

3. Για τους δικαιούχους επιστροφής Φόρου Εισοδήματος της Γ΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. θα στέλνει μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού. Το Γραφείο Επιστροφών εκτυπώνει κατάσταση παραληφθέντων Α.Φ.Ε.Κ. και την παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

α) Αν δεν υπάρχουν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά θα υπογράφονται και θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.

β) Αν διαπιστωθούν λάθη δεν θα μεταβάλλεται η εγγραφή, θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. (με σχετική παρατήρηση στην κατάσταση), κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικό μέσω συστήματος και θα ολοκληρώνεται η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ.

γ) Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπογρόφει ο αρμόδιος υπάλληλος.

Η κατάσταση παραληφθέντων Α.Φ.Ε.Κ. μετά τον έλεγχο, επιστρέφεται στο Γραφείο Επιστροφών το ταχύτερο δυνατόν.

Στη συνέχεια το Γραφείο Επιστροφών προβαίνει στους απαραίτητους συμψηφισμούς σε όσους δικαιούχους δεν έχουν γίνει παρατηρήσεις στην κατάσταση. Για όσους έχουν γίνει παρατηρήσεις, αναμένεται το αποτέλεσμα της τροποποιητικής δήλωσης και κατόπιν γίνεται η εξόφληση των Α.Φ.Ε.Κ.

Αν μετά τους πιο πάνω συμψηφισμούς απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τη Δ.Ο.Υ.

4. Λάθη που θα παρατηρηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία θα τακτοποιούνται ως εξής:

Αν στην κατάσταση επιστροφών μέσω Τραπεζών περιλαμβάνονται μη δικαιούχοι επιστροφών, τότε θα ειδοποιείται αμέσως η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων η οποία στη συνέχεια, θα ενημερώνει τις Τρόπεζες να μην πληρώσουν τον συγκεκριμένο φορολογούμενο.

Στην περίπτωση αυτή αν η δέσμευση του ποσού αφορά συμψηφισμό, δεν απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης αλλά εκδίδεται Α.Φ.Ε.Κ. από τη Δ.Ο.Υ. μετά την σχετική ενημέρωση από την ανωτέρω Δ/νση.

Αν η δέσμευση αφορά λάθη εκκαθάρισης, τότε μετά την σχετική ενημέρωση από την ανωτέρω Δ/νση υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση και θα δημιουργείται Α.Φ.Ε.Κ., εφόσον δεν έχει εισπραχθεί το σχετικό ποσό από την Τράπεζα.

5. Η Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου θα ενεργεί ως εξής

α) Στις Δ.Ο.Υ. που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί μηχανογραφικό σύστημα ΤAXΙS θα στέλνει μαγνητικά ΑΦΕΚ για τις ανεξόφλητες επιστροφές, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ή ο συμψηφισμός, όπου απαιτείται, των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Για τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές μέσω Τραπεζών θα ενημερώνει το Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία εξόφλησης αυτών.

β) Στις Δ.Ο.Υ. που δεν έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει μηχανογραφικό σύστημα ΤAXIS, θα στέλνει ονομαστική κατόσταση σε τρία (3) αντίγραφα με τις μη πραγματοποιηθείσες επιστροφές. Το ένα αντίγραφο της κατάστασης θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το άλλο στις Δ.Ο.Υ. και το τρίτο στη Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων".

Προηγούμενα, το άρθρο είχε ως εξής:

"1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ του άρθρου 3 της παρούσας, η Γ.Γ.Π.Σ. εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων, σε δύο αντίγραφα, στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή.

Ύστερα από την υπογραφή της κατάστασης το πρωτότυπο αυτής θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα λογιστικά στοιχεία του μήνα.

2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ του άρθρου 3 περιπτώσεις (α) και (β) της παρούσας απόφασης, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία σε τρία αντίγραφα η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεπτέου ποσού.

β) Το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ., όταν παραλάβει την κατάσταση, θα προβαίνει στον έλεγχο των επιστρεπτέων ποσών, με βάση τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των λοιπών στοιχείων που έχει στην διάθεση του και συγκεκριμένα:

αα) Αν δεν διαπιστωθούν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά, θα υπογράφεται και θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο γραφείο επιστροφών.

ββ) Αν διαπιστωθούν λάθη στην παρακράτηση, προκαταβολή ή στον ΟΓΑ, θα διαγράφεται όλη η εγγραφή με κόκκινη γραμμή, θα συντάσσεται χειρόγραφο ΑΦΕΚ επιστροφής για το συνολικό ποσό της εγγραφής και στη συνέχεια θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω του συστήματος TAXIS και θα ολοκληρώνεται η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ.

γγ) Σε όλες τις διαγραφές θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος.

Ο Έλεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επεξεργασία πρέπει να τελειώνει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της από τη Γ.Γ.Π.Σ. Το πρωτότυπο μαζί με ένα αντίγραφο θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο γραφείο επιστροφών.

γ) Το Γραφείο επιστροφών όταν παραλάβει την κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία, θα συμπληρώνει με βάσει τα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά δελτία χρεών ή άλλων στοιχείων που έχει στη διάθεσή του τις απαιτούμενες για κάθε περίπτωση πληροφορίες:

αα) Το ποσό της έκπτωσης που αντιστοιχεί στο επιστρεφόμενο ποσό της προκαταβολής και μόνο όταν δεν έχει εκτυπωθεί από τον Η/Υ το σύμβολο 0 (μηδέν) που αποτελεί την ένδειξη ότι η Γ.Γ.Π.Σ. έχει μειώσει ανάλογα, κατά την εκκαθάριση, το επιστρεφόμενο ποσό.

ββ) Το ποσό που συμψηφίζεται με ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το δημόσιο του δικαιούχου, υπολογιζομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους (ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων απαιτήσεων) ή κατόπιν πρότασης συμψηφισμού. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της απλήρωτης προκαταβολής.

γγ) Το τελικό προς επιστροφή ποσό μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Το πρωτότυπο της κάθε κατάστασης θα στέλνεται στη Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από το αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος.

δ) Στις περιπτώσεις που το επιστρεφόμενο ποσό αφορά σε προκαταβολή προηγούμενου οικονομικού έτους και έχει βεβαιωθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ. θα γινόνται οι ακόλουθες ενέργειες:

Θα επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά η βεβαίωση του ποσού καθώς και αν έχει καταβληθεί με έκπτωση ή αν έχει ανεί-σπρακτο υπόλοιπο. Στη συνέχεια σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές θα συμπληρώνεται η κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και για το συμψηφισμό του υπολοίπου προς είσπραξη ποσού θα εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης διαχείρισης μετρητών με λογαριασμό «Γραμμάτια Συμψηφισμού».

ε) Η Γ.Γ.Π.Σ. μετά την εκκαθάριση των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία και αφού συμφωνήσει τις οικείες στήλες αυτής θα εκδίδει και θα στέλνει:

αα) Στις Δ.Ο.Υ. που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, ονομαστική κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης των φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή.

ββ) Στις Δ.Ο.Υ. που δεν έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει το μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, ένα συγκεντρωτικό ΑΦΕΚ συμψηφισμών σε τρία (3) αντίγραφα για τους τυχόν συμψηφισμούς που αναφέρονται στην κατάσταση, το οποίο θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση σε τρία (3) αντίγραφα, με συμπληρωμένες όλες τις στήλες που προβλέπονται σε αυτά.

Ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε δύο (2) αντίγραφα, στην οποία θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης η Τράπεζα και το υποκατάστημα αυτής, όπου θα γίνεται η ανάληψη ή η πληρωμή.

στ) Στις Δ.Ο.Υ. που δεν έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, ο συμψηφισμός των σχετικών ποσών θα γίνεται με την παραλαβή από την Γ.Γ.Π.Σ. του συγκεντρωτικού ΑΦΕΚ συμψηφισμού με την έκδοση των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης ή γραμματίων κατά περίπτωση.

ζ) Για τους δικαιούχους επιστροφής Φόρου Εισοδήματος της Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ περίπτωση (γ) η Γ.Γ.Π.Σ. θα στέλνει μαγνητικά ΑΦΕΚ/Πιστωτική Κατάσταση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού. Το Γραφείο Επιστροφών εκτυπώνει την πιο πάνω πιστωτική κατάσταση και την παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και συγκεκριμένα:

αα) Αν δεν υπάρχουν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά θα υπογράφονται και θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.

ββ) Αν διαπιστωθούν λάθη στην παρακράτηση, προκαταβολή ή στον ΟΓΑ, δεν θα μεταβάλλεται η εγγραφή, θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. (με σχετική παρατήρηση στην κατάσταση), κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω του συστήματος TAXIS και θα ολοκληρώνεται η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ.

γγ) Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος.

Η πιστωτική κατάσταση μετά τον έλεγχο, επιστρέφεται στο Γραφείο Επιστροφών το ταχύτερο δυνατό, το οποίο προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις που πιθανόν πρέπει να γίνουν.

Στη συνέχεια γίνεται η εκκαθάριση της πιστωτικής κατάστασης και το Γραφείο Επιστροφών προβαίνει στο συμψηφισμό των επιστρεπτέων ποσών.

Αν μετά τους πιο πάνω συμψηφισμούς απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στο φορολογούμενο αφού πρώτα ειδοποιηθεί από τη Δ.Ο.Υ.

η) Λάθη που θα παρατηρηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία ή πιστωτικών καταστάσεων, θα τακτοποιούνται ως εξής:

αα) Αν το επιστρεφόμενο ποσό μειωθεί από λάθος της Δ.Ο.Υ. ή της Γ.Γ.Π.Σ. η επιστροφή της διαφοράς θα πραγματοποιείται με ΑΦΕΚ και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 16/1989.

ββ) Αν στην κατάσταση επιστροφών μέσω Τραπεζών περιλαμβάνονται μη δικαιούχοι επιστροφών, τότε θα ειδοποιείται αμέσως η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων η οποία στη συνέχεια, θα ενημερώνει τις Τράπεζες να μην πληρώσουν το συγκεκριμένο φορολογούμενο.

«θ(α). Η Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου θα ενεργεί ως εξής:

αα) Στις ΔΟΥ που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί μηχανογραφικό σύστημα TAXIS θα στέλνει μαγνητικά ΑΦΕΚ για τις ανεξόφλητες επιστροφές, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ή ο συμψηφισμός, όπου απαιτείται, των σχετικών ποσών στους δικαιούχους. Για τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές μέσω Τραπεζών θα ενημερώνει το Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία εξόφλη σης αυτών.

ββ) Στις Δ.Ο.Υ., που δεν έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, θα στέλνει ονομαστική κατάσταση σε τρία (3) αντίγραφα με τις μη πραγματοποιηθείσες επιστροφές. Το ένα αντίγραφο της κατάστασης θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο το άλλο στις Δ.Ο.Υ. και το τρίτο στη Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

α. Η περίπτωση θ' της παρ. 2 του άρθρου 4 είχε προηγουμένως αντικατασταθεί με την απόφαση υπ' αριθμ. : Αριθ. 1017296/1151/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 296/Β/2003. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

"θ) Η Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ.:

αα) Ονομαστική κατάσταση σε τρία (3) αντίγραφα, των δικαιούχων με τις μη πραγματοποιηθείσες επιστροφές. Το ένα αντίγραφο της κατάστασης θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο το άλλο στις Δ.Ο.Υ. και το τρίτο στη Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

ββ) Ονομαστική κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα, των δικαιούχων με τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων στοιχείων και η Τράπεζα που πλήρωσε το δικαιούχο. Το ένα αντίγραφο της κατάστασης θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το άλλο στις Δ.Ο.Υ."

3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 τέθηκε όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1196/2011. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "Στην περίπτωση που η σχετική ειδοποίηση χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε ο δικαιούχος για να εισπράξει το χρηματικό ποσό που δικαιούται, θα απευθύνεται στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να εκδώσει νέα. Η Γ.Γ.Π.Σ. θα εφοδιάζει τις Δ.Ο.Υ. με λευκές ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος."

4. Η παρ. 3 του άρθρου 5 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθμ.: Αριθ. 1017296/1151/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 296/Β/2003. Έναρξη ισχύος 24-2-2003. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "3. Τα ποσά που έχουν μεταφερθεί, σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό και δεν έχουν πληρωθεί από τις Τράπεζες, μέχρι της 20ης Δεκεμβρίου του οικείου έτους θα επιστρέφονται στους δικαιούχους με την ακόλουθη διαδικασία τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Ο δικαιούχος που δεν εισέπραξε το ποσό που δικαιούται θα υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για την επιστροφή του σχετικού ποσού.Στη συνέχεια η Δ.Ο.Υ. θα ενεργεί ως εξής: α) Όταν το επιστρεφόμενο ποσό είναι μέχρι 1.500 ΕΥΡΩ το αρμόδιο Γραφείο επιστροφών θα συντάσσει το σχετικό ΑΦΕΚ για την πληρωμή του δικαιούχου και στη συνέχεια θα ενημερώνει την κατάσταση των απλήρωτων επιστροφών. β) Όταν το επιστροφόμενο ποσό είναι από 1.500 ΕΥΡΩ και άνω τότε θα διαβιβάζει τη σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία στη συνέχεια μετά την ενημέρωση της Γ.Γ.Π.Σ. για την τακτοποίηση της επιστροφής, θα δίνει έγκριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να συντάσσεται από το Γραφείο Επιστροφών, Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για την πληρωμή του δικαιούχου ενημερώνοντας την κατάσταση απλήρωτων επιστροφών."

5. Το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης καταργήθηκε με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1146/20-6-2013. Το καταργηθέν άρθρο είχε ως εξής:  "Άρθρο 7

Επιτρέπεται και μόνο για σοβαρούς λόγους, η διαγραφή δικαιούχων επιστροφής φόρου εισοδήματος από την κατάσταση επεξεργασίας. Η διαγραφή θα γίνεται με έγγραφη εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. προς το αρμόδιο Τμήμα Εισοδήματος. Η επιστροφή του σχετικού ποσού στο δικαιούχο θα γίνεται με τη σύνταξη Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.)."

6. Το άρθρο 9 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθμ. 1016359/1039/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 244/Β/2005. Έναρξη ισχύος 24-2-2005. Το άρθρο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

"Άρθρο 9

1. Στην περίπτωση που μετά την αποστολή στις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα του επιστρεπτέου ποσού, που προέκυψε από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εμφανιστούν φορολογούμενοι που βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν διαζευχθεί και ζητήσουν την επιστροφή του ποσού που προέρχεται από τα δικά τους δηλωθέντα εισοδήματα, θα γίνονται οι ενέργειες:

α) Θα υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση για το διαχωρισμό και την επιστροφή του σχετικού ποσού.

β) Η Δ.Ο.Υ. θα διαβιβάζει τη σχετική αίτηση μαζί με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα ενημερώνει τις Τράπεζες να μην πληρώσουν το επιστρεπτέο ποσό. Όταν γίνει η επαναφορά του ποσού στο Δημόσιο από τις Τράπεζες, θα δίνεται από τη Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, αφού γίνει ενημέρωση της Γ.Γ.Π.Σ. για την τακτοποίηση της επιστροφής, έγκριση στη Δ.Ο.Υ. να προέλθει στο διαχωρισμό του πιστωτικού ποσού και στη σύνταξη των σχετικών Α.Φ.Ε.Κ. από το Τμήμα Εισοδήματος, για την πληρωμή των δικαιούχων.

δ) Αν τα χρήματα έχουν εισπραχθεί μέσω των Τραπεζών, το Δημόσιο δεν θα ικανοποιεί το αίτημα.

2. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι επιστροφής φόρου εισοδήματος έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι τους ζητήσουν την επιστροφή του ποσού που έχει κατατεθεί σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον Α.Φ.Μ. θα γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

α) Θα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. αίτηση για την επιστροφή του σχετικού ποσού.

β) Η Δ.Ο.Υ. θα διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, θα ενημερώνει τις Τράπεζες να μην πληρώσουν το επιστρεπτέο ποσό και να το επιστρέψουν στο Δημόσιο. Όταν γίνει η επιστροφή του σχετικού ποσού στο Δημόσιο, θα δίνεται από τη Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και μετά την ενημέρωση της Γ.Γ.Π.Σ. για την τακτοποίηση της επιστροφής, έγκριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη σύνταξη Α.Φ.Ε.Κ. από το Γραφείο Επιστροφών και την πληρωμή των κληρονόμων, οι οποίοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

3. Στην περίπτωση που από λάθος της υπηρεσίας ή του φορολογούμενου μεταφερθούν στις Τράπεζες χρήματα σε πίστωση άλλου λογαριασμού από τον δηλωθέντα θα γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

α) Θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αίτηση μαζί με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β) Η Δ.Ο.Υ. θα διαβιβάζει την αίτηση με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Η Δ/νση αυτή θα ενημερώνει την Γ.Γ.Π.Σ. η οποία στη συνέχεια θα ενημερώνει τις Τράπεζες ώστε να πραγματοποιούνται οι σωστές πιστώσεις των λογαριασμών. Εφόσον πραγματοποιηθεί η μεταβολή θα ενημερώνονται σχετικά οι δικαιούχοι.

δ) Σε περίπτωση που έχει γίνει η ανάληψη του σχετικού ποσού, η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα καλεί τον πολίτη που έκανε την ανάληψη να επιστρέψει στο Δημόσιο το ποσό μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση άρ-νησής του θα προβαίνει σε καταλογισμό του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του.

ε) Μετά την επιστροφή του σχετικού ποσού στο Δημόσιο ή τον καταλογισμό αυτού θα δίνεται έγκριση από τη Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να συντάσσεται Α.Φ.Ε.Κ. από το Γραφείο Επιστροφών για την πληρωμή του ποσού στον πραγματικό δικαιούχο.

4. Επίσης όταν είναι αδύνατος η πληρωμή του δικαιούχου από τις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα γιατί τα στοιχεία του ονοματεπώνυμου ή πατρώνυμου είναι λανθασμένα θα γίνονται οι πιο κάτω ενέργειες:

α) Θα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. αίτηση για την επιστροφή του ποσού.

β) Η Δ.Ο.Υ. θα διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, θα ενημερώνει τις Τράπεζες να επιστρέψουν το σχετικό ποσό στο Δημόσιο. Μετά την πραγματοποίηση της επιστροφής του ποσού στο Δημόσιο και μετά την ενημέρωση της Γ.Γ.Π.Σ. για την τακτοποίηση της επιστροφής, θα δίνεται έγκριση από την Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων να συντάσσεται Α.Φ.Ε.Κ. από το Τμήμα Εισοδήματος με τα ακριβή στοιχεία του δικαιούχου για την πληρωμή του."

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!