Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Α.1281/2020 Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από τον ENISA

Αριθμ. Α.1281

ΦΕΚ B’ 5942/31.12.2020

Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 68 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» υποπερ. (ββ) της περ. (στ) της παρ. 1, με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο η περ. (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 143 και η περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 151 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου καθώς και της παρ. 2.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 3 και 12 παρ. 1 περ. (xiv) της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA),“Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)” που κυρώθηκε με τον ν. 4627/2019 (Α’ 143).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), “Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)”, που κυρώθηκε με τον ν. 4627/2019 (Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 1β) του Καν 1186/2009 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (ΕΕ L 324/23, 10/12/2009).

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (Α’94), όπως ισχύουν και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως δημοσιεύθηκε στο Υ.Ο.Δ.Δ. 27.

8. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

11. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, ποσοτήτων καθώς και της διαδικασίας παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA)», αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, οι ποσότητες καθώς και η διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας, (ENISA), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4627/25.09.2019 (Α’ 143).

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την απαλλαγή από το δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, τα οποία παραλαμβάνονται στα πλαίσια της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας, (ENISA) η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4627/2019 (Α’ 143) για υπηρεσιακή χρήση του Οργανισμού καθώς και για τις ανάγκες του Τακτικού Προσωπικού του για προσωπική του χρήση, σύμφωνα με το προοίμιο και κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 3 περίπτωση (α) της κυρωθείσας Συμφωνίας Έδρας, αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Δικαιούχα πρόσωπα

Δικαιούχα πρόσωπα για την απαλλαγή από το δασμό, τον Ε.Φ.Κ. και το Φ.Π.Α. των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, είναι:

α) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA), σύμφωνα με το προοίμιο της Συμφωνίας Έδρας «Οργανισμός» και

β) το Τακτικό Προσωπικό του Οργανισμού, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 περίπτωση (α) της Συμφωνίας Έδρας.

Άρθρο 3

Ανώτατες Δικαιούμενες Ποσότητες

1. Οι ποσότητες των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που δύναται να παραλαμβάνει ο Οργανισμός με απαλλαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. για υπηρεσιακή χρήση χορηγούνται ανά ημερολογιακό έτος και δεν δύναται να υπερβαίνουν τις ακόλουθες ποσότητες:

α) Ογδόντα (80) φιάλες αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

β) Πενήντα (50) φιάλες οίνου.

γ) Εκατό (100) φιάλες μπύρας.

Η φιάλη στις περιπτώσεις α) και β) να μην υπερβαίνει το ένα (1) λίτρο.

δ) Xίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα προϊόντα καπνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή μέρος αυτής της κατανομής, με τις εξής κλίμακες:

  • Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότερο από 3 γραμμάρια=3 τσιγάρα.
  • Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισσότερο από 3 γραμμάρια=6 τσιγάρα.
  • Πενήντα γραμμάρια καπνού = 80 τσιγάρα.

2. Οι ποσότητες των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που δύναται να παραλαμβάνει το Τακτικό Προσωπικό για προσωπική χρήση με απαλλαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. χορηγούνται για χρονική περίοδο ίση με τη διάρκεια της πρώτης θητείας τους στον Οργανισμό, ανά ημερολογιακό έτος και δεν υπερβαίνουν τις ακόλουθες ποσότητες:

α) Εκατό (100) φιάλες αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

β) Διακόσιες (200) φιάλες οίνου

γ) Πεντακόσιες (500) φιάλες μπύρας

Η φιάλη στις περιπτώσεις αα) και ββ) να μην υπερβαίνει το ένα (1) λίτρο.

δ) Δέκα χιλιάδες (10.000) τεμάχια τσιγάρων ή άλλα προϊόντα καπνού που υποκαθίστανται για το σύνολο ή μέρος αυτής της κατανομής, με τις εξής κλίμακες:

  • Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει λιγότερο από 3 γραμμάρια=3 τσιγάρα
  • Ένα πούρο (ή παρόμοιο είδος) που ζυγίζει περισσότερο από 3 γραμμάρια=6 τσιγάρα
  • Πενήντα γραμμάρια καπνού = 80 τσιγάρα

3. Η απαλλαγή χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, με αναγωγή στις ποσότητες που αντιστοιχούν στο 1/12 της συνολικής ετήσιας ποσότητας για κάθε μήνα από το μήνα ανάληψης καθηκόντων.

4. Ως ημερολογιακό έτος νοείται, το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ποσότητες που δεν παρελήφθησαν εντός του ημερολογιακού έτους δεν δύναται να προσαυξήσουν τις ποσότητες του επόμενου έτους.

Άρθρο 4

Διαδικασία παραλαβής

1. Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων από το δικαιούχο απαλλαγής της περίπτωσης α) του άρθρου 2 της παρούσας πρόσωπο, με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.) στο όνομα του δικαιούχου ατελείας προσώπου (Οργανισμός). Με το τελωνειακό παραστατικό συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Έντυπο "ατέλεια εισαγωγής" θεωρημένο από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Τιμολόγιο πώλησης.

γ) Κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα είδη, οι ποσότητες αυτών ανά είδος και το δικαιούχο ατελείας πρόσωπο.

2. Για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων από τα δικαιούχα απαλλαγής της περίπτωσης β) του άρθρου 2 της παρούσας πρόσωπα, με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.) στο όνομα του Οργανισμού (για λογαριασμό του δικαιούχου ατελείας προσώπου). Με το τελωνειακό παραστατικό συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Έντυπο "ατέλεια εισαγωγής" θεωρημένο από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών,

β) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας του δικαιούχου ατελείας προσώπου της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της Συμφωνίας Έδρας.

γ) Τιμολόγιο πώλησης.

δ) Βεβαίωση του Οργανισμού η οποία θα πιστοποιεί:

αα) την ιδιότητα του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου ως μέλος του Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού.

ββ) την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του και

γγ) τη διάρκεια της πρώτης θητείας του,

ε) Κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα είδη και οι ποσότητες αυτών ανά είδος, το δικαιούχο ατελείας πρόσωπο, η ιδιότητα αυτού, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων και η διάρκεια της πρώτης θητείας.

Άρθρο 5

Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου

Αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της απαλλαγής από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνονται από τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας ορίζεται το Α’ Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά.

Άρθρο 6

Διαδικασία Παρακολούθησης της απαλλαγής

Σε περίπτωση όπου η τελωνειακή αρχή στην οποία τίθενται σε ανάλωση τα προϊόντα είναι διαφορετική από την τελωνειακή αρχή ελέγχου, αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προβλεπόμενη από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας, κατάσταση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, τα στοιχεία της οποίας συμπληρώνει στους Πίνακες των συνημμένων Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, προκειμένου να παρακολουθούνται τα ετήσια όρια παράδοσης των προϊόντων στα δικαιούχα ατελείας πρόσωπα.

Με βάση τους Πίνακες, η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων ορίων ποσοτήτων αφορολόγητων προϊόντων που παραλαμβάνονται από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα.

Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!