Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2024/2021 Κοινοποίηση της Α.1281/2020 για τους όρους προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις από τον ENISA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε' Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ.Μελανίτου, Α.Χρονά
Τηλέφωνο: 210.69.87.407,505
E-Mail: finexcis@aade.gr
ddtheka@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΨΜ6346ΜΠ3Ζ-ΟΑΗ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2024

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: "Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1281/16.12.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τις δασμοφορολογικές απαλλαγές των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA)"

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. Ε.2203/23.12.2019 εγκύκλιος διαταγή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. κοινοποίησης του ν.4627/2019 (ΦΕΚ 143/Α')

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. Α.1281/16.12.2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. που δημοσιεύθηκε στο αρ. 5942 ΦΕΚ Τεύχος Β'/31.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΡ4246ΜΠ3Ζ-Ζ9Γ), η οποία εκδόθηκε κατ'εξουσιοδότηση των άρθρων 8 παρ. 3 και 12 παρ. 1 περ. (xiv) της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), "Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA) εφεξής «Οργανισμός» και κυρώθηκε με το ν. 4627/2019 (ΦΕΚ 143/Α).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της απόφασης και συγκεκριμένα ότι εφαρμόζεται για την παραλαβή αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από το δασμό, τον Ε.Φ.Κ. και το Φ.Π.Α. στα πλαίσια της Συμφωνίας 'Εδρας που έχει συνάψει ο Οργανισμός με την χώρα μας:

α) από τον ίδιο τον Οργανισμό για υπηρεσιακή χρήση και

β) από το Τακτικό Προσωπικό αυτού για την προσωπική χρήση των μελών του.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 ορίζονται ως πρόσωπα που δικαιούνται να παραλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις:

α) ο Οργανισμός (προοίμιο Συμφωνίας Έδρας) και

β) το Τακτικό Προσωπικό του Οργανισμού (άρθρο 1 παρ.3α της Συμφωνίας Έδρας ).

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 ορίζεται συγκεκριμένα το ανώτατο όριο των ποσοτήτων των αλκοολούχων (οινοπνευματώδη ποτά, οίνοι, μπύρες) και καπνικών προϊόντων (τσιγάρα, πούρα, καπνός) που δύνανται να παραλαμβάνουν τα δικαιούχα πρόσωπα. Οι ποσότητες χορηγούνται ανά ημερολογιακό έτος, το οποίο νοείται από την 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούμενες ποσότητες αφορούν το συγκεκριμένο έτος και σε περίπτωση μη παραλαβής τους εντός του έτους αυτού δεν δύναται να μεταφερθούν σε επόμενο έτος. Ειδικότερα, τα μέλη του Τακτικού Προσωπικού δύνανται να παραλαμβάνουν ποσότητες προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις μόνο κατά το διάστημα που διαρκεί η πρώτη θητεία τους στη χώρα μας, με έναρξη παραλαβής από το μήνα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 ορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην τελωνειακή αρχή από τα δικαιούχα πρόσωπα για την παραλαβή των αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Τα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με το κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ) ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ. Α. 1437/2019 (ΦΕΚ Β' 4443) και ΔΤΔ Α 1184721ΕΞ2016/2016 (ΦΕΚ Β'4488) Αποφάσεις Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και Γ.Γ.Δ.Ε. αντίστοιχα, όπως ισχύουν.

Σημειώνεται ότι, στα υποβαλλόμενα τελωνειακά παραστατικά θα συμπληρώνονται οι ακόλουθοι Κωδικοί Επισυναπτομένων:

α. 1E81 για τη ΔΕΦΚ και 1776 για το ΕΔΕ

Περιγραφή: «Βεβαίωση του Διεθνούς/Ευρωπαϊκού Οργανισμού (Μέλος Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού /Ημερομηνία Ανάληψης καθηκόντων/Διάρκεια Πρώτης Θητείας)»

β. 1E82 για τη ΔΕΦΚ και 1777 για το ΕΔΕ

Περιγραφή: «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Μέλους Διεθνούς/Ευρωπαϊκού Οργανισμού»

γ. 1E83 για τη ΔΕΦΚ και 1778 για το ΕΔΕ

Περιγραφή: «Κατάσταση ειδών Διεθνών/Ευρωπαϊκών Οργανισμών».

Επισημαίνεται ότι ο χαρακτήρας «Ε» των ανωτέρω κωδικών είναι λατινικός.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζεται ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της απαλλαγής από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις της παραλαβής αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων το Α' Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά.

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 ορίζεται ότι για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων και την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων ποσοτήτων αφορολόγητων προϊόντων η τελωνειακή αρχή ελέγχου προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους ενώ στην περίπτωση που τα προϊόντα τελωνίζονται σε διαφορετική τελωνειακή αρχή, αποστέλλει στην τελωνειακή αρχή ελέγχου κατάσταση συμπληρωμένη κατάλληλα με τα απαιτούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Απόφασης.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 7 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης η ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 31/12/2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!