Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε.2203/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του νόμου 4627/2019 (ΦΕΚ 143 Α’/25-92019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄«ΦΠΑ» &
Β΄ «Τελών και Ε.Φ.»
Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Β΄
Γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
& ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 23.12.2019

Ε.2203

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του νόμου 4627/2019 (ΦΕΚ 143 Α’/25-92019)»

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις του ν. 4627/2019, όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμ. 143, τεύχος Α΄ της 25-09-2019.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο πρώτο του ν. 4627/2019 κυρώνεται η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)» (εφεξής Οργανισμός).

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 2 της Συμφωνίας, ορίζεται ότι ο Οργανισμός είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενος από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του, και απολαμβάνει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που παρέχεται στα νομικά πρόσωπα κατά το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ειδικότερα, μπορεί να αποκτήσει ή να διαθέσει κινητή και ακίνητη περιουσία.

Με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της Συμφωνίας Έδρας ορίζεται η απαλλαγή του Οργανισμού από όλους τους εθνικούς, τοπικούς ή δημοτικούς άμεσους φόρους και όλα τα διοικητικά τέλη σχετικά με τις εγκαταστάσεις που του ανήκουν ή μισθώνει, τα περιουσιακά του στοιχεία και τα κεφάλαιά του, η οποία δεν εφαρμόζεται εντούτοις σε όσους φόρους ή τέλη καταβάλλονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία από πρόσωπα που συμβάλλονται με τον Οργανισμό.

Συνεπεία τούτου, και όσον αφορά τα θέματα φορολογίας κεφαλαίου, ο Οργανισμός απαλλάσσεται του φόρου κληρονομιάς και δωρεάς κατά την απόκτηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας από τις ανωτέρω αιτίες. Αντίστοιχη απαλλαγή ισχύει και από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και από τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.). Ωστόσο, η απαλλαγή δεν ισχύει για τον φόρο μεταβίβασης κατά την κτήση ακινήτων, που είναι έμμεσος φόρος.

Με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της Συμφωνίας Έδρας ορίζεται η απαλλαγή του Οργανισμού από όλους τους εθνικούς, τοπικούς ή δημοτικούς έμμεσους φόρους στην παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που προορίζονται για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τις διπλωματικές αποστολές. Κατά συνέπεια, αναφορικά με τον ΦΠΑ, εφαρμόζεται η διαδικασία της ΑΥΟ ΠΟΛ 1268/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με το άρθρο 8 παράγραφος 3 της Συμφωνίας Έδρας προβλέπεται απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών υποκείμενων σε ΕΦΚ, που προορίζονται για υπηρεσιακή χρήση του Οργανισμού σε εύλογες ποσότητες, που θα καθορισθούν με Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ. Ευνόητο είναι ότι για τα υποκείμενα σε ΕΦΚ αγαθά, για τα οποία υφίσταται σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, αυτό θα τυγχάνει εφαρμογής και για τον Οργανισμό.

Ειδικότερα και όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις :

α) παραλαβής καυσίμου κινητήρων από τον Οργανισμό με απαλλαγή του ΕΦΚ, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5010879 ΕΞ2011/09-03-2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ 729/Β’/05-05-2011),

β) παραλαβής ηλεκτρικής ενέργειας από τον Οργανισμό με απαλλαγή του ΕΦΚ και ΦΠΑ, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5025778 ΕΞ 2010/30-062010 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1001/Β’/30-06-2010) και

γ) παραλαβής φυσικού αερίου από τον Οργανισμό για κατανάλωση θέρμανσης με απαλλαγή του ΕΦΚ και ΦΠΑ, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Α.1218/3-6-2019 Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 2264/Β΄/11-6-2019). Με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της Συμφωνίας Έδρας ορίζεται απαλλαγή του Οργανισμού από τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ, απαγορεύσεις και περιορισμούς επί των εισαγωγών και εξαγωγών αντικειμένων που προορίζονται για την υπηρεσιακή του χρήση. Επίσης, στην παράγραφο 3 ορίζεται απαλλαγή του Οργανισμού από τελωνειακούς δασμούς και απαγορεύσεις και περιορισμούς επί των εισαγωγών και εξαγωγών σε σχέση με τις δημοσιεύσεις του.

Με το άρθρο 11 της Συμφωνίας Έδρας προβλέπονται απαλλαγές από τελωνειακούς δασμούς, τέλος ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας και ΦΠΑ και οποιουσδήποτε περιορισμούς επί των εισαγωγών, σε περίπτωση εισαγωγής ή αγοράς μέχρι πέντε (5) οχημάτων του Οργανισμού, καθώς επίσης των ανταλλακτικών τους. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου ο Οργανισμός μπορεί ελεύθερα να διαθέτει τα εν λόγω οχήματα χωρίς καμία απαγόρευση ή περιορισμό και χωρίς κανένα τελωνειακό ή άλλο δασμό και φόρο μετά την πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία που αγοράσθηκαν ή εισήχθησαν στην Ελληνική Δημοκρατία. Με το άρθρο 12 της Συμφωνίας Έδρας ορίζονται προνόμια και ασυλίες του Τακτικού προσωπικού του Οργανισμού και του εκτελεστικού διευθυντή αυτού. Ειδικότερα με την παράγραφο 1 περ. (ii) ορίζεται ότι απαλλάσσονται από εθνικούς φόρους και/ή ΦΠΑ επί των αποδοχών, μισθών και αμοιβών που καταβάλλονται από τον Οργανισμό.

Επίσης, με το άρθρο 12 της Συμφωνίας Έδρας ορίζονται απαλλαγές από δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις σε πράξεις παράδοσης ή εισαγωγής αγαθών από το Τακτικό προσωπικό του Οργανισμού, όπως αναλυτικά οι απαλλαγές αυτές περιγράφονται στις επιμέρους παραγράφους του άρθρου.

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 περ. (viii) ορίζεται ότι οι υπάλληλοι του Τακτικού προσωπικού του Οργανισμού έχουν το δικαίωμα να εισάγουν από τη χώρα τελευταίας διαμονής τους ή της οποίας είναι υπήκοοι την οικοσκευή και τα προσωπικά τους αντικείμενα με απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ και χωρίς απαγορεύσεις ή περιορισμούς σχετικά με την πρώτη εγκατάσταση, εντός δύο (2) ετών από την αποδοχή του διορισμού τους και σε μέγιστο αριθμό τριών (3) αποστολών. Επίσης, με την περίπτωση (ix) της ιδίας παραγράφου και άρθρου οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να εξάγουν την οικοσκευή και άλλα προσωπικά αντικείμενα χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ σε διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία παύσης των καθηκόντων τους στον Οργανισμό. Επιπλέον, με την περίπτωση (xi) της προαναφερόμενης παραγράφου και άρθρου οι υπάλληλοι του Τακτικού προσωπικού δικαιούνται να αγοράζουν από την τοπική αγορά πετρέλαιο θέρμανσης απαλλαγμένο από φόρους, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ και του ΦΠΑ σε εύλογες ποσότητες. Η παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης με τις ανωτέρω απαλλαγές σε εύλογες ποσότητες δύναται να πραγματοποιηθεί από φορολογική αποθήκη ενεργειακών προϊόντων που θα καθορισθούν με ειδική Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

Επισημαίνεται ότι με την περίπτωση (xii) της ως άνω παραγράφου οι υπάλληλοι του Τακτικού προσωπικού του Οργανισμού δικαιούνται να αγοράζουν στην τοπική αγορά απαλλαγμένο από φόρους, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του ΕΦΚ φυσικό αέριο για κατανάλωση θέρμανσης, σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία. Εν προκειμένω εφαρμογή έχει η αριθμ. πρωτ. Α. 1218/3-6-2019 (ΦΕΚ 2264/Β΄/11-6-2019) Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση (xiii) της ανωτέρω παραγράφου οι υπάλληλοι του Τακτικού προσωπικού του Οργανισμού δικαιούνται να αγοράζουν στην τοπική αγορά καύσιμο απαλλαγμένο από ΕΦΚ και ΦΠΑ για οχήματα που προορίζονται για την προσωπική τους χρήση.

Συγκεκριμένα και όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις παραλαβής καυσίμου κινητήρων από το δικαιούχο προσωπικό του Οργανισμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5010879 ΕΞ2011/09-03-2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ 729/Β’).

Τέλος, με την περίπτωση (xiv) οι υπάλληλοι του Τακτικού προσωπικού του Οργανισμού δικαιούνται εντός περιόδου ίσης με τη διάρκεια της πρώτης θητείας τους στον Οργανισμό να εισάγουν ή να αγοράζουν από την εσωτερική αγορά, απαλλαγμένα από τελωνειακούς δασμούς, ΕΦΚ και ΦΠΑ, αλκοολούχα ποτά και προϊόντα καπνού, και τα δύο σε εύλογες ποσότητες, τα οποία προορίζονται για προσωπική τους χρήση. Η παραλαβή αλκοολούχων ποτών και προϊόντων καπνού με τις ανωτέρω απαλλαγές δύναται να πραγματοποιηθεί από φορολογική αποθήκη, οι ετήσιες αναλογίες των οποίων θα καθορισθούν με ειδική Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

Περαιτέρω, ορίζονται τα προνόμια και οι ασυλίες του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού καθώς των εξαρτημένων μελών της οικογενείας του. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου της Συμφωνίας Έδρας ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού μαζί με τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του/της θα απολαμβάνει τα προνόμια και τις ασυλίες, απαλλαγές και διευκολύνσεις που παρέχονται από την Ελληνική Δημοκρατία στους επικεφαλής διπλωματικών αποστολών και τα μέλη της οικογένειας τους που συγκατοικούν με αυτούς. Συνεπώς, ο Οργανισμός απαλλάσσεται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., με τον όρο της αμοιβαιότητας, εφόσον το ακίνητο το οποίο ανήκει στον ENISA χρησιμοποιείται για την εγκατάστασή του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού και της οικογένειάς του που συγκατοικεί με αυτόν (ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1, του άρθρου 3 του ν. 4223/2013). Η αμοιβαιότητα προκύπτει από βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών και η εγκατάσταση του Εκτελεστικού Διευθυντή και της οικογενείας του που συγκατοικεί με αυτόν, από υπεύθυνη δήλωση του ίδιου.

Με το άρθρο 13 περίπτωση (i) της παραγράφου 1 της Συμφωνίας Έδρας προβλέπεται για τους υπαλλήλους του Τακτικού προσωπικού του Οργανισμού το δικαίωμα εισαγωγής ή μεταφοράς από τη χώρα τελευταίας διαμονής ή τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, απαλλασσόμενο από τελωνειακούς δασμούς, ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης και χωρίς απαγορεύσεις και περιορισμούς σε σχέση με την πρώτη εγκατάσταση εντός δύο (2) ετών από την ανάληψη των καθηκόντων τους στον Οργανισμό ενός (1) μηχανοκίνητου οχήματος για προσωπική χρήση ή, εάν είναι έγγαμοι ή έχουν καταχωρημένο σύντροφο, δύο (2) μηχανοκίνητων οχημάτων. Τα εν λόγω οχήματα απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Περαιτέρω, με την περίπτωση (ii) της ιδίας παραγράφου και άρθρου οι υπάλληλοι του Τακτικού προσωπικού του Οργανισμού, εάν δεν έχουν εισάγει ή μεταφέρει το μηχανοκίνητο όχημα σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε να αγοράσουν από την εσωτερική αγορά ή από άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή τρίτο κράτος ένα (1) μηχανοκίνητο όχημα απαλλαγμένο από τελωνειακούς δασμούς, τέλος ταξινόμησης και ΦΠΑ. Εάν είναι έγγαμοι ή έχουν καταχωρημένο σύντροφο μπορεί να αγοραστεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ένα δεύτερο μηχανοκίνητο όχημα. Τα εν λόγω οχήματα απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι με την περίπτωση (iii) οι υπάλληλοι του Τακτικού Προσωπικού δύνανται να αντικαταστήσουν τα οχήματα των ανωτέρω περιπτώσεων (i) και (ii) στην περίπτωση κλοπής ή ολοκληρωτικής καταστροφής αυτών, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, μετά την πάροδο εξάμηνης περιόδου από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε η κλοπή στις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας ή στην περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής, το όχημα αποσύρθηκε για διάλυση.

Τέλος, σύμφωνα με την περίπτωση (iv) της ιδίας παραγράφου οι υπάλληλοι του Τακτικού προσωπικού του Οργανισμού έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τα μηχανοκίνητα οχήματα που εισήχθησαν με την απαλλαγή που ορίζεται για τις ανωτέρω περιπτώσεις (i), (ii) και (iii), εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την ημερομηνία παύσης των καθηκόντων τους στον Οργανισμό.

Κατά την παράγραφο 2 τα οχήματα των περιπτώσεων (i), (ii) και (iii) της παραγράφου 1 μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από τελωνειακούς δασμούς, ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε (5) ετών και σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, τα οχήματα των περιπτώσεων (i), (ii) και (iii) της παραγράφου 1 μπορούν – πριν την παρέλευση της πενταετίας και σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία – να αντικαθίστανται ελεύθερα, είτε με καταβολή τελωνειακών δασμών, ΦΠΑ και τέλους ταξινόμησης για το προηγούμενο όχημα, είτε με μεταβίβασή τους σε άλλο πρόσωπο δικαιούμενο την ίδια απαλλαγή, είτε με εξαγωγή ή μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος ή εγκατάλειψής του στο ελληνικό κράτος.

Με το άρθρο 14 της Συμφωνίας Έδρας ορίζονται προνόμια και ασυλίες του Έκτακτου προσωπικού του Οργανισμού. Με την παράγραφο 1 περ. (i) ορίζεται ότι το έκτακτο προσωπικό απαλλάσσεται από εθνικούς φόρους επί των αποδοχών, μισθών και αμοιβών που καταβάλλονται από τον Οργανισμό.

Επίσης, με το άρθρο 14 της Συμφωνίας Έδρας παράγραφος 1 περίπτωση (iv) για το Έκτακτο προσωπικό του Οργανισμού σε σχέση με την πρώτη εγκατάστασή του, εντός δύο μηνών από την ανάληψη καθηκόντων τους στον Οργανισμό και σε μέγιστο αριθμό δύο αποστολών, προβλέπεται η εισαγωγή ή η μεταφορά από τη χώρα της τελευταίας διαμονής τους ή από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι της οικοσκευής και προσωπικών αντικειμένων – συμπεριλαμβανομένου ενός (1) μηχανοκίνητου οχήματος – με απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς, τέλος ταξινόμησης και ΦΠΑ και χωρίς απαγορεύσεις ή περιορισμούς. Το εν λόγω όχημα απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας.

Επίσης, με την περίπτωση (v) το εν λόγω προσωπικό έχει δικαίωμα να εξάγει σε διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία παύσης των καθηκόντων του στον Οργανισμό χωρίς απαγορεύσεις ή περιορισμούς την οικοσκευή και προσωπικά αντικείμενα - συμπεριλαμβανομένου του μηχανοκίνητου οχήματος που χρησιμοποιούν και το οποίο βρίσκεται στην κατοχή τους.

Με την παράγραφο 2 για τα οχήματα της περίπτωσης (iv) προβλέπεται η δυνατότητα ελεύθερης διάθεσης χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών και φόρων μετά την πάροδο πενταετίας και σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία.

Τέλος, κατά την παράγραφο 3 οι περιπτώσεις (iv) και (v) δεν εφαρμόζονται σε εκπαιδευόμενους.

Με το άρθρο 18 της Συμφωνίας Έδρας προβλέπεται η εφαρμογή της Συμφωνίας Έδρας σε όλο το προσωπικό του Οργανισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στην πρώτη ανάληψη των καθηκόντων.

Με το άρθρο 21 της Συμφωνίας Έδρας ορίζεται η έναρξη ισχύος και η διάρκεια της Συμφωνίας Έδρας. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η Συμφωνία Έδρας θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ο Οργανισμός θα παραλάβει έγγραφη ειδοποίηση με την οποία η Ελληνική Δημοκρατία ενημερώνει τον Οργανισμό μέσω διπλωματικής οδού για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών της.

Τέλος, με το άρθρο δεύτερο του ν. 4627/2019 προβλέπεται ότι η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 25-09-2019 και της Συμφωνίας Έδρας από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 21 της εν λόγω Συμφωνίας, με τη γνωστοποίηση δια ρηματικής διακοίνωσης στον Οργανισμό της κύρωσης της Συμφωνίας, ήτοι την 04-10-2019.

Συν.: ΦΕΚ Α΄143/25-09-2019 (34 σελίδες)

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γεώργιος Πιτσιλής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!