Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ1α/ΓΠ.οικ.81693/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών και θέμα «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177)

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.81693

ΦΕΚ B’ 5640/21.12.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών και θέμα «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α. Της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4715/2010 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο τριακοστό του ν. 4737/2020 (Α΄ 204),

β. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α΄ 192), όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει,

ε. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Οικονομικών και θέμα «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID19» (Β’ 1177), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 24361/10.4.2020 (Β’ 1296), Δ1α/Γ.Π.οικ. 38269/21.6.2020 (Β’ 2457) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 58069/22.9.2020 (Β’ 4072) όμοιες αποφάσεις.

3. Το υπό στοιχεία ΚΠ 26781/2020 -16/12/2020 έγγραφο του Ε.Ο.Δ.Υ.

4. Το από 14-12-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Υπουργού σχετικά με τις αιτούμενες τροποποιήσεις που αφορούν στην κοινή υπουργική απόφαση περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας.

5. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ. 77887/3.12.2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με την οποία προκύπτει δαπάνη για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης, που θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 -2020» (Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19») με εκτιμώμενη ανώτατη συνολική δαπάνη για το προσωπικό, ποσού ύψους 18.312.500,00 €.

6. Ειδικότερα την ανάγκη ρύθμισης των επιμέρους λεπτομερειών σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας τους, τον καθορισμό των επιμέρους περιοχών ευθύνης τους στην Επικράτεια, των λεπτομερειών δράσης τους, τη λειτουργική τους ένταξη, τη διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και οργανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα του στελεχιακού δυναμικού, τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τις ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού, τις δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και τις λεπτομέρειες υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19».

7. Την υπ’ αρ. 112026/23.10.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:6ΥΗ346ΜΤΛΡΡΨΧ), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η παρ. 5 και η παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Οικονομικών και θέμα «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 1177), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 24361/10.4.2020 (Β’ 1296), Δ1α/ Γ.Π. οικ. 38269/21.6.2020 (Β’ 2457) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 58069/22.9.2020 (Β’ 4072) όμοιες αποφάσεις, τροποποιούνται ως ακολούθως:

«5. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διαρκείας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης τους έως και την 30.9.2021 σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015(Α΄ 176)»

«6. Οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων καλύπτονται από την πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19». Η εκτιμώμενη δαπάνη για το προσωπικό ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο ποσό των 18.312.500,00 €, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω προσωπικού».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. Δ1α/ ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!