Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ1α/ΓΠ.οικ. 38269/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/ 3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (B’ 1177)

Υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38269

ΦΕΚ B’ 2457/21.06.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/ 3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (B’ 1177).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 68) και ιδίως το τρίτο εδάφιο της ως άνω παρ., όπως η ανωτέρω Π.Ν.Π. κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A’ 83).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

5. Την υπ’ αρ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α’ 192).

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την υπ’ αρ. Β2α/οικ. 37256/15.6.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργού Υγείας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ΠΔΕ 2020 (ΣΑΕ 491/1) ύψους 10.754.807,69 ευρώ στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2013-2020», ενάριθμο έργο 2020 ΣΕ 491 10000.

10. Την υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (B’ 1177).

11. Ειδικότερα την ανάγκη ρύθμισης των επιμέρους λεπτομερειών σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας τους, τον καθορισμό των επιμέρους περιοχών ευθύνης τους στην Επικράτεια, των λεπτομερειών δράσης τους, τη λειτουργική τους ένταξη, τη διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και οργανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα του στελεχιακού δυναμικού, τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τις ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού, τις δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και τις λεπτομέρειες υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19».

12. Το υπ’ αρ. 32988/28.5.2020 έγγραφο της Ε.Ο.Δ.Υ.

13. Το από 28.5.2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Νομικών Προσώπων (Τμήμα Β’).

14. Την υπ’ αρ. Β2α/οικ.37256/15.6.2020. βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας, προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ ύψους 450.000 ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Τροποποιείται η περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19” (B’ 1177). Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης. Ειδικότερα προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, οι ακόλουθες ειδικότητες:

Α) πεντακόσιες (500) θέσεις ΠΕ/TE νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/6.4.2020 της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΑΔΩΝΙΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!