Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α Δ1α/Γ.Π.οικ.58069/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/ 3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177).

Κ.Υ.Α Δ1α/Γ.Π.οικ.58069/2020

ΦΕΚ B’ 4072/22.09.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/ 3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης του τρίτου εδαφίου αυτής η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε αρχικώς με το άρθρο εικοστό δεύτερο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104), και εκ νέου με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149).

2. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

3. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει.

4. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

5. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει και του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) περί μετονομασίας του ως άνω Υπουργείου σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

6. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/3.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αρχικώς με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 24361/10.4.2020 όμοια κοινή απόφαση (Β’ 1296) και τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 38269/16.6.2020 (Β’ 2457) όμοια κοινή απόφαση.

2. Την υπό στοιχεία Υ 44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

Γ. Τα έγγραφα:

1. Το υπ’ αρ. 32988/28.5.2020 έγγραφο του Ε.Ο.Δ.Υ.

2. α) Το από 28-5-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων (Τμήμα Β’).

β) Το από 3-9-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Υπουργού σχετικά με τις αιτούμενες τροποποιήσεις που αφορούν στην κοινή υπουργική απόφαση περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας.

3. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ.54075/2-9-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Δ. Την ανάγκη ρύθμισης των επιμέρους λεπτομερειών σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας τους, τον καθορισμό των επιμέρους περιοχών ευθύνης τους στην Επικράτεια, των λεπτομερειών δράσης τους, τη λειτουργική τους ένταξη, τη διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και οργανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα του στελεχιακού δυναμικού, τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τις ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού, τις δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και τις λεπτομέρειες υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19».

Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται επιπλέον δαπάνη για το 2020 ύψους έως 6.641.255 €, που θα καλυφθεί από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» του έργου με ενάριθμο 2020 ΣΕ49110000 και τίτλο «Δημιουργία Δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπαπιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», αποφασίζουμε:

Α.
Άρθρο μόνο

Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/3.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αρχικώς με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 24361/10.4.2020 όμοια κοινή απόφαση (Β’ 1296) και τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 38269/16.6.2020 (Β’ 2457) όμοια κοινή απόφαση τροποποιούνται τα ακόλουθα:

1. Η περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης. Ειδικότερα, προσλαμβάνονται με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, συνολικά οι ακόλουθες ειδικότητες: Α) επτακόσιες (700) θέσεις ΠΕ/TE νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού και εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων».

2. H παρ. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παρά τασή ς τους έως και την 31.12.2020. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

3. Η παρ. 6 του του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων καλύπτονται από την πράξη ”Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οί κον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα κρούσματα κορωνοϊ ού COVID-19”. Η εκτιμώμενη δαπάνη για το προσωπικό ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο ποσό των 11.651.255 €, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω προσωπικού».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ”Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19”, το Υπουργείο Υγείας αποτελεί τον βασικό φορέα συντονισμού, μέσω τριμελούς επιστημονικής επιτροπής εποπτείας που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, με έργο την υποστήριξη του ΕΟΔΥ».

5. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Υπουργός Υγείας εκδίδει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις μετά από εισήγηση της τριμελούς επιστημονικής επιτροπής εποπτείας».

Β. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β΄ 1177).

Γ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 24361/10.4.2020 (Β’ 1296) και η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 38269/16.6.2020 (Β’ 2457) όμοιες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!