Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1136/24-11-2006 Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών

ΠΟΛ.1136/24-11-06: Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις :

α) του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992, όπως ισχύει.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α 285),

γ) Της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ Α΄242 ) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄ 54) και της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α΄ 210).

2) Την 37930/ΔΙOΕ 1264/14.10.2005 ( ΦΕΚ Β 1432) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών καθώς και την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β 204) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

3) Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου και χρόνου βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και των κατά περίπτωση προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού".

5) Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τη διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και των κατά περίπτωση προστίμων, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών, ως εξής:

1. Η βεβαίωση των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών γίνεται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του κατόχου του οχήματος Δ.Ο.Υ.

2. Το συνολικό ποσό της βεβαίωσης καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) Ευρώ, εκτός της τελευταίας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ Α΄ 151).

3. Προκειμένου να γίνει η βεβαίωση των κατά την προηγούμενη παράγραφο οφειλομένων ποσών απαιτείται:

α) Διαπίστωση μη καταβολής τελών κυκλοφορίας ή καταβολής μειωμένων τελών, με βάση τα υπάρχοντα στο αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ. στοιχεία ή από άλλα στοιχεία που διαθέτει η Δ.Ο.Υ. για τα προηγούμενα ημερολογιακά έτη. Η διαπίστωση γίνεται κάθε φορά μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται η μη καταβολή ή η καταβολή των μειωμένων τελών κυκλοφορίας και δεν συνδέεται με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας προμήθειας του ειδικού σήματος.

β) Ελεγχος από τις Δ.Ο.Υ. της ορθότητας των στοιχείων και διαπίστωση ύπαρξης τυχόν ακινησίας (εκούσιας ή αναγκαστικής) κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953 για το όχημα, που να αποκλείει την οφειλή τελών κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο έτος.

3. Οι Δ.Ο.Υ. εφόσον βεβαιώσουν τέλη κυκλοφορίας, οφείλουν να ενημερώνουν το αρχείο του Taxis για να προκύπτουν με ακρίβεια τα αυτοκίνητα για τα οποία έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας.

4. Βεβαίωση των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των κατά περίπτωση προστίμων, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας, μπορεί να γίνει και με μηχανογραφικό τρόπο μέσω της Γ.Γ.Π.Σ. Οι λεπτομέρειες και οι διαδικασίες της περίπτωσης αυτής θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση.

5. Η απόφαση αυτή αφορά τα τέλη κυκλοφορίας:

α) έτους 2001 και επομένων για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες, τα τύπου Jeep, τα επιβατικά ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) και

β) έτους 2002 και επομένων για τα λοιπά οχήματα.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!