Φορολογία εισοδήματος

Α.1130/2020 Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Αριθμ. Α.1130

ΦΕΚ B 2335 - 15.06.2020

Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 32, 37 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).

3. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού ΓραμματέαΔημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

5. Την υπ’αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 968), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη τουΥπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός ΓενικούΓραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την υπ’αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της ΑνεξάρτητηςΑρχής Δημοσίων Εσόδων.

7. Την υπ’αρ. Α. 1036/2020 (Β΄ 624) και (Β΄ 700) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

8. Την υπ’αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/4.8.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Διοικητή σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

1. Ο Τύπος και το Περιεχόμενο της Πράξης του Διοικητικού Προσδιορισμού του κατ' αποκοπήν φόρου που αναλογεί στον φορολογούμενο και στα συγγενικά του πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ορίζεται στο συνημμένο υπόδειγμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής για τη συνολική φορολογική υποχρέωση, στο όνομα του φορολογούμενου, με αναγραφή των συγγενικών του προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, και του ποσού του κατ' αποκοπήν φόρου που τους αναλογεί ήτοι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για το φορολογούμενο και ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!