Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ο ΔΕΕΦ Α 1063211 ΕΞ 2022 Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4949/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
TMHMA Α΄ΦΠΑ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδ. : 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Email : deef@aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β΄
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδ. : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103635007
Email : deispraxeon@aade.gr

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375311,317
Email : deaf@aade.gr

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 και
Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210 4802164, -2492, -
2703
Email : defk@aade.gr
Url : www.aade.gr

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 183 46 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210 4802282
Email : d.eleg@aade.gr
Url : www.aade.gr

Α.Δ.Α.: ΨΑ9946ΜΠ3Ζ-ΠΥΙ

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022

Ο ΔΕΕΦ Α 1063211 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 39, 40, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 68, 78, 79, 81 και 82 του ν. 4949/2022 με τίτλο «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις», (Α'126/30.6.2022)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 39, 40, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 68, 78, 79, 81 και 82 του ν. 4949/2022

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 4949/2022:

α) των άρθρων 1, 2, 3 που αφορούν στην ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά στις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες.

β) του άρθρου 39 που αναφέρεται σε παράταση ισχύος έως 31.12.2022 μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

γ) του άρθρου 40 που αφορά σε ρύθμιση για τη φορολογία ακινήτων φυσικών προσώπων τροποποιώντας την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.3842/2010 (Α’ 58).

δ) του άρθρου 42 που αναφέρεται σε παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση άρθρου 30 του ν. 3846/2010.

ε) του άρθρου 52 που αναφέρεται στη φορολόγηση εισοδήματος στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

στ) του άρθρου 53 που αναφέρεται στην παράταση της προθεσμίας σύνταξης οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1587/1950 (Α’294), έως την 31.12.2Ο22.

ζ) του άρθρου 54 που αναφέρεται στην παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα για τις δωρεές οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (κινητού ή ακινήτου) προς τα πρόσωπα αυτά που πραγματοποιούνται έως 31.12.2022.

η) του άρθρου 55 που αναφέρεται σε παράταση υπαγωγής έως 31.12.2022 στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. ειδών ατομικής υγιεινής και προστασίας - Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

θ) του άρθρου 56 που αναφέρεται σε παράταση υπαγωγής έως 31.12.2022 στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης - Τροποποίηση παρ. 47 Κεφαλαίου Α', «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

ι) του άρθρου 57 που αναφέρεται σε παράταση ισχύος έως 31.12.2022 των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και τις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας - Τροποποίηση άρθρου 299 του ν. 4738/2020.

ια) του άρθρου 58 που αναφέρεται στην απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011.

ιβ) του άρθρου 61 που αναφέρεται στη φορολόγηση των εσόδων από έπαθλα που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα - ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων. καθώς και στις κατηγορίες τυχερών παιγνίων που υποβάλλονται σε φόρο και με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 58 του ν. 2961/2001.

ιγ) του άρθρου 62 που αναφέρεται στους συντελεστές φορολογίας κερδών από τυχερά παίγνια και με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 60 του ν. 2961/2001.

ιδ) του άρθρου 63 που αναφέρεται στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης κερδών από τυχερά παίγνια και με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 92 του ν. 2961/2001.

ιε) του άρθρου 68 που αναφέρεται στην φορολογική μεταχείριση της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

ιστ) του άρθρου 78 που αναφέρεται σε παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) έναντι του Δημοσίου που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων

ιζ) του άρθρου 79 που αναφέρεται στη φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που καταβάλλεται σε εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, σύμφωνα με τα «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία».

ιη) του άρθρου 81 που αναφέρεται σε επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων.

ιθ) του άρθρου 82 που αναφέρεται στην έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα άρθρα 1, 2, 3 αφορούν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εμπλέκονται σε υβριδικές ασυμφωνίες με τρίτες χώρες.

Τα άρθρα 39, 55, 56 και 57 αφορούν σε πρόσωπα υποκείμενα ή μη στο ΦΠΑ τα οποία παρέχουν ή λαμβάνουν τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

Το άρθρο 40 αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με ακίνητα στις περιοχές στις οποίες διενεργήθηκε νέα εκκαθάριση Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε εφαρμογή της 2333/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το άρθρο 42 αφορά σε όλες οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000 (ΦΕΚ 194 Α`).

Το άρθρο 52 αφορά στη φορολόγηση εισοδήματος στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Τα άρθρα 53 και 54 αφορούν σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα υποκείμενα σε φόρους κεφαλαίου.

Το άρθρο 58 αφορά την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών.

Τα άρθρα 61, 62 και 63 αφορούν σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (εταιρείες παιγνίων, στοιχημάτων, ΟΠΑΠ κ.λπ), που παρακρατούν και αποδίδουν τους φόρους κερδών από τυχερά παίγνια, τους τυχερούς των παιγνίων, διαγωνισμών, κ.λπ, καθώς και τη φορολόγηση των εσόδων από έπαθλα που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα – ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων.

Το άρθρο 68 αφορά στο αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

Το άρθρο 78 αφορά σε ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)

Το άρθρο 79 αφορά τη φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα.

Το άρθρο 81 αφορά στην επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων.

Το άρθρο 82 αφορά την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 39, 40, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 68, 78, 79, 81 και 82 του ν. 4949/2022, ως ακολούθως:

Μέρος Α' Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες - Άρθρο 1 Σκοπός - Άρθρο 2 Αντικείμενο - Άρθρο 3 Ασυμφωνίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων - Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 66Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (παρ. 5 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952)

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Μέρους Α’ «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες - προσθήκη παραγράφων στο άρθρο 66Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» του ν.4949/2022 ορίζεται ότι σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες για την εξουδετέρωση των ασυμφωνιών στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω Μέρους και νόμου ορίζεται ότι αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση κανόνων για την εξουδετέρωση των ασυμφωνιών στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες που οφείλονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων φορολόγησης εταιρειών των κρατών μελών.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω Μέρους και νόμου ορίζεται ότι στο άρθρο 66Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθενται παρ. 10 και 11 ως εξής:

«10. Εάν μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 3, οι οποίες δεν έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και διατηρούν συνολικά άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ή και άνω των δικαιωμάτων ψήφου, των τόκων του κεφαλαίου ή του μεριδίου στα κέρδη μιας υβριδικής οντότητας που έχει συσταθεί ή είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, βρίσκονται σε δικαιοδοσία ή δικαιοδοσίες που αντιμετωπίζουν την υβριδική οντότητα ως υποκείμενη σε φόρο στην Ελλάδα, τότε η υβριδική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και φορολογείται για το εισόδημά της στο μέτρο που το εν λόγω εισόδημα δεν φορολογείται διαφορετικά δυνάμει της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.

11. Η παρ. 10 δεν εφαρμόζεται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «οργανισμός συλλογικών επενδύσεων» νοείται ο επενδυτικός οργανισμός ή η εταιρεία ευρείας συμμετοχής μετόχων που διατηρεί ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών και διέπεται από κανονισμό προστασίας του επενδυτή στη χώρα όπου ο οργανισμός ή η εταιρεία είναι εγκατεστημένα.»

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις

Άρθρο 39 «Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.»

1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α' 104), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου ή υπερμειωμένου, κατά περίπτωση, συντελεστή Φ.Π.Α. στα μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στις μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους, καθώς και στην εστίαση και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως τροποποιούνται από την παρ. 1, εφαρμόζονται από την 1.6.2020 έως και τις 31.12.2022.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α' 17), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. για τα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζεται μέχρι και τις 31.12.2022.»

3. Οι παρ. 9 και 10 του Κεφαλαίου Β, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιούνται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού και διαμορφώνονται ως εξής:

«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια από την 1.10.2021 έως και τις 31.12.2022.

10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού από την 1.10.2021 έως και τις 31.12.2022 και εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.»

Άρθρο 40 «Ρύθμιση για τη φορολογία ακινήτων φυσικών προσώπων - Αντικατάσταση τετάρτου εδαφίου παρ. 1 άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (Α’58)».

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 αντικαθίσταται και επομένως αν για τα έτη 2012, 2013 και επόμενα έχει βεβαιωθεί Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων με βάση τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονταν στις διατάξεις των άρθρων 41 και 41 Α του ν. 1249/1982 (Α'43) και ίσχυαν κατά την 31η.12.2008, ή αναπροσαρμόστηκαν μετά τις 31.12.2008 σε εκτέλεση ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, διενεργείται νέος προσδιορισμός του φόρου από τη φορολογική διοίκηση και, σε περίπτωση θεμελίωσης σχετικής αξίωσης, ο φόρος συμψηφίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους 2025, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.

ΜΕΡΟΣ Z Άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 42 «Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση άρθρου 30 του ν. 3846/2010»

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για το διάστημα από την 1.1.2020 έως και τις 31.12.2022, αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).»

Άρθρο 52 «Ρυθμίσεις για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 5Α και άρθρου 72 του ν. 4172/2013»

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Μέρους Ζ’ «Άλλες Επείγουσες Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του ν. 4949/2022 ορίζεται ότι στην παρ. 5 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην παρ. 2 κατ’ αποκοπή ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, το συνολικό ποσό του καταβλητέου στην ημεδαπή φόρου για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης του οικείου φορολογικού έτους, δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ που ορίζεται στην παρ. 2. Το καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει βάσει της νομοθεσίας για το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης του έτους αυτού, μειώνεται κατά το καταβληθέν ποσό φόρου της παρ. 2 για το οικείο φορολογικό έτος. Η μείωση του φόρου εισοδήματος που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, δεν δύναται να υπερβαίνει το καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης βάσει της νομοθεσίας.»

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του ίδιου Μέρους και νόμου ορίζεται ότι στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 81 ως εξής:

«81. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα με πρώτο έτος υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5Α του παρόντος, το φορολογικό έτος 2021, κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 5 του ίδιου άρθρου, εφόσον καταβάλλουν το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το φορολογικό έτος 2021 έως και την 20ή.7.2022, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 5Α του παρόντος και εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους για το φορολογικό έτος 2021, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ανακαλούνται.»

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, Μέρους και νόμου ορίζεται ότι η παρ. 1 του αυτού άρθρου και νόμου, ισχύει για το φορολογικό έτος 2021 και επόμενα.

Άρθρο 53 «Παράταση προθεσμίας σύνταξης οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών».

Με το ως άνω άρθρο η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1587/1950 (Α’294), για τη σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων, παρατείνεται έως την 31.12.2022.

Ειδικότερα με τη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι για τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31.12.2000 και εφόσον τα οριστικά συμβόλαια συνταχθούν μέχρι και 31.12.2022, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού.

Επιπλέον, δεν απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους του πωλητή, του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α'170) και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρου του ν. 2961/2001 (Α` 266).

Άρθρο 54 «Παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 300 του ν. 4738/2020».

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρατείνεται η αναστολή της εφαρμογής της περίπτωσης α' της ενότητας Β του άρθρου 43 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (266 Α'), για τις δωρεές προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (κινητού ή ακινήτου) που πραγματοποιούνται έως 31.12.2022. Ως εκ τούτου α) τα Ν.Π.Δ.Δ., οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και β) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και τα λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (Α` 185), εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνικούς ή θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς ή γενικά επωφελείς για την κοινωνία εν όλω ή εν μέρει, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4182/2013) που είναι δικαιούχοι δωρεάς που συντελείται μέχρι τις 31.12.2022 απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς, όχι όμως και από την υποχρέωση υποβολής της οικείας δήλωσης.

Άρθρο 55 «Παράταση υπαγωγής στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. ειδών ατομικής υγιεινής και προστασίας - Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»

1. Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται για αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. 1 ισχύει έως τις 31.12.2022.»

Άρθρο 56 «Παράταση υπαγωγής στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης - Τροποποίηση παρ. 47 Κεφαλαίου Α', «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.»

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α', «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως τις 31.12.2022 και μετά την ημερομηνία αυτή τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%).»

Άρθρο 57 «Παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και τις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας - Τροποποίηση άρθρου 299 του ν. 4738/2020»

Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020 (Α' 207) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και στις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. 1 ισχύει από την ψήφιση του νόμου μέχρι την 31η.12.2022.»

Άρθρο 58 «Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011»

Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Μέρους Ζ’ «Άλλες Επείγουσες Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του ν. 4949/2022, προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152), ως προς την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών, η οποία είναι ως εξής:

«10. α) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2010 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον:

αα) είχαν, πριν από τη διακοπή και έχουν, μετά τη νέα έναρξη εργασιών, δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στην απόφαση της περ. γ) και

αβ) η επανέναρξη εργασιών γίνεται έως και τις 30.6.2023. Όσα φυσικά πρόσωπα υπαχθούν στη ρύθμιση της παρούσας, θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης του Έργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

β) Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, καταβάλλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ κατ’ έτος, εφόσον έχουν δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στην απόφαση της περ. γ).

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι ΚΑΔ για τους οποίους εφαρμόζεται η απαλλαγή ή η μείωση των περ. α) και β), οι όροι και η διαδικασία εφαρμογής, ο τρόπος απαλλαγής των δικαιούχων της περ. α) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να παρατείνονται οι προθεσμίες της παρούσας.».

Άρθρο 61 «Κατηγορίες τυχερών παιγνίων που υποβάλλονται σε φόρο - Τροποποίηση άρθρου 58 του ν. 2961/2001»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται το άρθρο 58 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), με την παράγραφο 1 του οποίου (δηλ. του άρθρου 58), επανακαθορίζονται τα τυχερά παίγνια, τα κέρδη από τα οποία υποβάλλονται σε φόρο, ως εξής:

α) τα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανομένου του αμοιβαίου λαχειοφόρου ιπποδρομιακού στοιχήματος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφορούν στην Ελλάδα,

β) τα κέρδη από το τυχερό παίγνιο «Στοίχημα» της περ. γ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) περιλαμβανομένων βα) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2433/1996 (Α’ 180) ββ) των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4002/2011, βγ) του αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών που διεξάγεται σύμφωνα με τον ν. 4338/2015 (Α’ 131),

γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται σε παικτικές συνεδρίες από αδειοδοτημένους παρόχους, δυνάμει των άρθρων 39 και 45 του v. 4002/2011, ήτοι τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, τα τυχερά παίγνια καζίνο και το πόκερ και οι παραλλαγές του. Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου. Στην περίπτωση συμμετοχής του παίκτη σε τουρνουά πόκερ, ο φόρος παρακρατείται αυτοτελώς κατά την απόδοση των κερδών (επάθλων) του τουρνουά,

δ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219), εκτός αυτών των περ. β) και γ) της παρούσας,

ε) τα κέρδη από τις λαχειοφόρες ομολογίες και τις λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιασδήποτε μορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα,

στ) τα έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων. Φυσικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία του μέχρι πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή ποσοστιαία μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων που αθροιστικά αποτελούν πέντε (5) δρόμωνες ίππους, τεκμαίρεται ότι είναι ερασιτέχνης ως προς τη δραστηριότητά του αυτή. Οι κύριοι δρομώνων ίππων που δεν είναι ερασιτέχνες φορολογούνται για τη δραστηριότητα τους αυτή σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’167).

Περαιτέρω, με εδάφιο που προστίθεται στην παρ. 2 του άρθρου 58 ν. 2961/2001, ορίζεται ότι κέρδος από τυχερό παίγνιο των πιο πάνω περιπτώσεων β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 58 (δηλ. «Στοίχημα»παικτικές συνεδρίεςΟΠΑΠ) είναι το ποσό που πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη ως αποτέλεσμα του τυχερού παιγνίου, αφαιρουμένου του ποσού που κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο παίγνιο αυτό.

Άρθρο 62 «Συντελεστές φορολογίας κερδών από τυχερά παίγνια - Τροποποίηση άρθρου 60 του ν. 2961/2001».

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται το άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), με την (νέα) παράγραφο 1 του οποίου προσδιορίζονται οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου των κερδών της παρ. 1 του άρθρου 58 ν. 2961/2001, τα οποία υποβάλλονται σε φόρο ως εξής:

α) Τα κέρδη της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 58 (λαχεία) υποβάλλονται σε φόρο αυτοτελώς ανά γραμμάτιο λαχείου, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον πρόκειται για κέρδη μέχρι χίλια (1.000) ευρώ, και με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον πρόκειται για κέρδη από χίλια ευρώ και ένα λεπτό (1.000,01) και πάνω.

β) Τα κέρδη της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 58 (Στοίχημα) υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο (σε €) Συντελεστής κλιμακίου
0-100 0,0%
100,01-200 2,5%
200,01-500 5%
>500 7,5%

Για τα παίγνια της περίπτωσης αυτής, ως δελτίο νοείται η καταχώριση πρόβλεψης του παίκτη, ανεξαρτήτως εάν αφορά σε ένα ή περισσότερα στοιχηματικά γεγονότα. Αν το δελτίο αφορά σε ένα στοιχηματικό γεγονός, η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με την προσφερόμενη απόδοση του επιλεγέντος στοιχηματικού γεγονότος. Αν το δελτίο αφορά σε περισσότερα στοιχηματικά γεγονότα, η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με το γινόμενο όλων των προσφερόμενων αποδόσεων καθενός από τα επιλεγέντα στοιχηματικά γεγονότα.

γ) Τα κέρδη της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 58 (παικτικές συνεδρίες), που πληρώνονται ή πιστώνονται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, υποβάλλονται σε φόρο μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, αυτοτελώς ανά παικτική συνεδρία, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον πρόκειται για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ, και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον πρόκειται για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.

δ) Τα κέρδη της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 58 (ΟΠΑΠ) υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο (σε €) Συντελεστής κλιμακίου
0-100 0,0%
100,01-200 2,5%
200,01-500 5%
500,01-2.500 10%
>2.500 20%

Ως δελτίο νοείται η καταχώριση κάθε συνόλου επιλογών του παίκτη το οποίο συνιστά μία αυτοτελή συμμετοχή του σε μία κλήρωση ή έναν διαγωνισμό εκάστου παιγνίου.

ε) Τα κέρδη και οι παροχές της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 58 (κληρώσεις, διαγωνισμοί) υποβάλλονται σε φόρο αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά αντικείμενο.

στ) Τα έσοδα της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 58 (έπαθλα δρομώνων ίππων) φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

Άρθρο 63 «Προθεσμία υποβολής της δήλωσης - Τροποποίηση άρθρου 92 του ν. 2961/2001»

Στο άρθρο 92 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, με το οποίο ορίζεται ότι ειδικά για τα έσοδα της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 58 (έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων), η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από την καταβολή του επάθλου, (ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταβολή του κέρδους στον δικαιούχο).

ΜΕΡΟΣ Η’ Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις

Άρθρο 68 «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης - Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Μέρους Η' «Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Σ.Π.Α. δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 78 «Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) έναντι του Δημοσίου που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων»

Το χρονικό διάστημα της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2022. Εφόσον οι οφειλές προέρχονται αποκλειστικά από καταπτώσεις εγγυήσεων, επιστροφές και χρηματικά εντάλματα, αυτές αποδίδονται στον δικαιούχο αμελλητί. Μέχρι τις 31.12.2022, αίρονται οι δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί από τον δικαιούχο Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 45081/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (Β’ 1029), ως προς τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας του Ο.Σ.Ε..

Άρθρο 79 «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία»

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του Μέρους Η' «Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η αποζημίωση της παρ. 3 του αυτού άρθρου, Μέρους και νόμου (δηλ. της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που καταβάλλεται σε εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, σύμφωνα με τα «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία»), είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 81 « Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων»

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 81 ορίζεται ότι η επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής της παραγράφου αυτής ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.

ΜΕΡΟΣ Θ’ Εναρξη ισχύος

Άρθρο 82 «Έναρξη ισχύος»

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του Μέρους Θ’ « Έναρξη Ισχύος», ορίζεται ότι η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4 του αυτού άρθρου, μέρους, και νόμου.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 82 ορίζεται ότι τα άρθρα 1, 2 και 3 ισχύουν από την 1η.1.2022.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται η έναρξη ισχύος των άρθρων 61, 62 και 63 του παρόντος νόμου από την 1η.9.2022 και καταλαμβάνει τα κέρδη και τα έσοδα που καταβάλλονται από κληρώσεις, παίγνια, λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α'126/30.6-2022 (1, 2, 3, 39, 40, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 68, 78, 79, 81 και 82 )

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!