Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Ε. 2097/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του ν. 4787/2021 και 27 του ν. 4797/2021 σχετικά με μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ Φ.Π.Α.
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε:
ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400,
2106987417
E-Mail: deef.a@aade.gr
vat-customs @aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΞ0146ΜΠ3Ζ-ΗΡ5

Αθήνα, 10.5.2021

Ε. 2097

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: 1. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δέκατου και ενδέκατου του ν. 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις», Α΄44/26.3.2021.
2. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου είκοσι επτά του Ν.4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση», Α’66/23.4.2021.

Α. Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων δέκατου και ενδέκατου του ν. 4787/2021, και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις του δέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και παρατείνεται έως και την 31η.12.2021 η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) στα είδη της παραγράφου 50 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000).

2. Με τις διατάξεις του ενδέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 αντικαθίσταται εκ νέου η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186), και παρατείνεται έως και την 30ή.9.2021 η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ :

Επισημαίνεται ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους Ε.2080/2020 και ΔΕΦΚ Ε 1123676 ΕΞ 2020 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την κοινοποίηση των ν. 4690/2020 και ν. 4728/2020 αντίστοιχα, συνεχίζουν να ισχύουν, πλην της αναφερόμενης σε αυτές λήξη της διάρκειας εφαρμογής η οποία με τον παρόντα νόμο ορίζεται ότι είναι η 30η.9.2021.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής της οποίας ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 30.9.2021 τα όσα έχουν ήδη γίνει δεκτά και αναφέρονται στις ανωτέρω αναφερόμενες εγκυκλίους.

Β. Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις άρθρου είκοσι επτά του ν. 4797/2021, και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι επτά του ν.4797/2021 τροποποιείται η παράγραφος 47 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000) και υπάγονται σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% τα φίλτρα και οι γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης. Η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και την 31η.12.2021 ενώ μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%

Συν: α. Απόσπασμα του ΦΕΚ Α΄ 44/26-3-2021: διατάξεις των άρθρων δέκατου και ενδέκατου του ν. 4787/2021

β. Απόσπασμα του ΦΕΚ Α΄ 66/23-4-2021: διατάξεις του άρθρου είκοσι επτά του ν. 4797/2021

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!