Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

E. 2215/2021 Εφαρμογή μειωμένου και υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
A. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
& ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑΑ'
B. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Φ.Π.Α.
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.6987448,484
2132122400
E-Mail : finexcis@aade.gr
deef.a@aade.gr

Α.Δ.Α.: 62Κ246ΜΠ3Ζ-ΦΒ4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: E.2215

ΠΡΟΣ:Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021 (Α'181) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου και υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021 (Α'181), με τίτλο «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021 (Α'181) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου και υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) και παροχή σχετικών διευκρινίσεων»

Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την μετάταξη από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, στα αγαθά των παραγράφων 18 και 31 του Κεφαλαίου Α. Αγαθά, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, την προσθήκη των παραγράφων 9 και 10 στο Κεφάλαιο Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, έως και την 30η.6.2022 και την παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στα μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά της παραγράφου 51 του Κεφαλαίου Α. Αγαθά ,καθώς και την παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στις παραγράφους 1, 1α και 6 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, έως και την 30η.6.2022.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος παρέχει απαραίτητες πληροφορίες στους ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που προμηθεύονται τα εν λόγω αγαθά και αναφορικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι πολίτες από γυμναστήρια και σχολές χορού.

Με την παρούσα κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή το άρθρο πεντηκοστό πέμπτο του ν.4839/2021, με τις διατάξεις του οποίου προβλέπεται:

  • η μετάταξη από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, στα αγαθά των παραγράφων 18 και 31 του Κεφαλαίου Α. Αγαθά, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.
  • η προσθήκη παραγράφων 9 και 10 στο Κεφάλαιο Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, έως και την 30η.6.2022
  • η παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στα μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά της παραγράφου 51 του Κεφαλαίου Α. Αγαθά, καθώς και η παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στις παραγράφους 1, 1α και 6 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, έως και την 30η.6.2022.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021, τροποποιούνται η παράγραφος 18 και η παράγραφος 31 του Κεφαλαίου Α. Αγαθά του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ με την προσθήκη νέων εδαφίων που αφορούν στην πρόβλεψη εφαρμογής υπερμειωμένου συντελεστή του ΦΠΑ. 6% για τα προϊόντα της παραγράφου 18, άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FOIN, LUZERNE), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων των ΔΚ 1213, 1214 και της παραγράφου 31, υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους ή γάτες των ΔΚ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, ΕΧ2309. Επιπλέον το καλαμπόκι της ΔΚ ΕΧ 1005, ΕΧ1103, ΕΧ1104, υπάγεται πλέον στον ανωτέρω υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%.

Ο συντελεστής ΦΠΑ των παραγράφων 18 και 31 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021 στο τέλος του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α προστέθηκαν παράγραφοι 9 και 10 και από την 1η.10.2021 έως και την 30ή.6.2022 εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 13% στην παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια καθώς και στην παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού, εφόσον αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ.

Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στις υπηρεσίες της παραγράφου 9, η υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση (γυμναστήριο ή σχολή εκμάθησης αθλημάτων) πρέπει να λειτουργεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 219/2006 (Α' 221) με τίτλο «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων». Σημειώνεται ότι η στενά συνδεόμενη με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή παροχή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή εξακολουθεί να απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ.

Για τις υπηρεσίες της παραγράφου 10, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% εφαρμόζεται εφόσον αυτές παρέχονται από σχολές εκμάθησης οποιουδήποτε είδους χορού (ενδεικτικά παραδοσιακών, latin, tango κ.ά.), οι οποίες δεν απαλλάσσονται βάσει των διατάξεων της περ. ιβ’ της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ. Οι σχολές χορού που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ αναφέρονται στην εγκύκλιο Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987, εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και η λειτουργία τους διέπεται από τα Προεδρικά Διατάγματα Π.Δ. 372/1983 (Α’ 131) και Π.Δ. 457/1983 (Α’ 174). Σημειώνεται ότι, όπως έχει διευκρινιστεί και στην προαναφερόμενη εγκύκλιο, στην περίπτωση που οι απαλλασσόμενες σχολές χορού παρέχουν και υπηρεσίες εκμάθησης χορού ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα ενδεικτικά latin, jazz, tango, hip hop κ.ά. για τις πράξεις αυτές εφαρμόζουν συντελεστή ΦΠΑ 13%.

Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες των παραγράφων 9 και 10 παρέχονται από το Δημόσιο και οργανισμούς δημοσίου δικαίου, έναντι τιμήματος, εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής Φ.Π.Α. 13% .

Τέλος επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που από τις ως άνω επιχειρήσεις (γυμναστήρια, σχολές εκμάθησης αθλημάτων, σχολές χορού) παρέχονται και λοιπές υπηρεσίες πέραν των σχετιζόμενων με την σωματική άσκηση, ενδεικτικά υπηρεσίες σάουνας, ατμόλουτρου, σολάριουμ, μασάζ, υδρομασάζ, αισθητικής, διαιτολογίας, οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 24%.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021 αντικαθίσταται εκ νέου η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και παρατείνεται έως και την 30ή.6.2022 η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στις υπηρεσίες των παραγράφων 1, 1α και 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και στα μη αλκοολούχα ποτά (καφές και άλλα ροφήματα έτοιμα προς κατανάλωση, αναψυκτικά) της ΔΚ ΕΧ 2202 και στα αεριούχα νερά της ΔΚ ΕΧ 2201 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι η παράταση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% έως και την 30ή.6.2022 εφαρμόζεται μόνο στα εισιτήρια των κινηματογράφων. Η παράταση αυτή ισχύει και για τις υπηρεσίες μεταφοράς και εστίασης.

Διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες που είχαν δοθεί αρχικά με την εγκύκλιο Ε.2080/2020 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την κοινοποίηση του ν. 4690/2020 συνεχίζουν να ισχύουν, πλην της αναφερόμενης σε αυτή λήξη της διάρκειας εφαρμογής η οποία με τον παρόντα νόμο ορίζεται ότι είναι η 30ή.6.2022.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής, της οποίας ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 30ή.6.2022 τα όσα έχουν ήδη γίνει δεκτά και αναφέρονται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο Ε.2080/2020.

4. Τέλος επισημαίνεται ότι η δασμολογική κατάταξη των αγαθών πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τα προβλεπόμενα στο Κοινό Δασμολόγιο της Ευρ. Ένωσης [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87}, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους Γενικούς Κανόνες ερμηνείας αυτού καθώς και με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.).

Συνημμένα: Το άρθρο πεντηκοστό πέμπτο του ν.4839/2021, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 181 Α’/2-10-2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ α.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!