Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Α 1059695 ΕΞ 2020 Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση :K.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :105 62, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ράλλη : Κ. Χρίτη
Τηλέφωνο :210-3375 555 :210-3375 135 :210-3375 150
Fax :2103375071
E-Mail : m. ralli @aade.gr
k.chriti@aade.g r
Url : www. aade. gr

Αθήνα, 29. 05. 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1059695 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19»

Σχετ.:

1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1037653ΕΞ2020/13.3.2020 (Β΄ 858) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.».

2. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1037652 ΕΞ 2020/13.3.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ.ΔΔΑΔ Α 1043183 ΕΞ 2020 / 8.4.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

4. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1048751 ΕΞ 2020 / 30.4.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1050388 ΕΞ 2020 / 8.5.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.

7. Η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID19», (ΦΕΚ Β’ 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2).

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1054931/19.5.2020 ΕΞ 2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

9. Η υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62 Η746ΜΤΛ6ΓΜΛ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ επί των συνθηκών που διαμορφώνονται αναφορικά με την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμου της διάδοσης του COVID-19, κοινοποιείται η ανωτέρω υπ’ αριθ. 9 σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) και με θέμα «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Δεδομένων των συνθηκών, όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι στιγμής αναφορικά με την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης και με γνώμονα τις αρχές αφενός της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και αφετέρου της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος, από 1.6.2020 παύει η εκ περιτροπής και η εξ αποστάσεως εργασία και η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων των κεντρικών, περιφερειακών και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ θα ανέρχεται στο 100%. Από την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας στην υπηρεσία εξαιρούνται οι υπάλληλοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα

α. με κάθε είδους άδεια βάσει των παγίων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα,

β. με τις άδειες διευκόλυνσης που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του COVID 19 (π.χ. άδεια ειδικού σκοπού, ειδική άδεια απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου κ.λπ.).

2. Η επαναφορά στο 100% της αυτοπρόσωπης παρουσίας των υπαλλήλων στην Υπηρεσία τους πραγματοποιείται με την προϋπόθεση της διασφάλισης των κανόνων προστασίας της υγείας, ιδίως της τήρησης απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι σταθμοί εργασίας (γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.), ακόμα και των υπαλλήλων που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία.

3. Διατηρείται, όπου απαιτείται, ο καταμερισμός της προσέλευσης των υπαλλήλων σε τρία διακριτά ωράρια εργασίας, και συγκεκριμένα προσέλευση στις 7.00 π.μ., 8.00 π.μ. και 9.00 π.μ., με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00 μ.μ., 16.00 μ.μ. και 17.00 μ.μ. Διευκρινίζεται εκ νέου ότι ο καταμερισμός αυτός αποσκοπεί στο να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μετακινούμενων υπαλλήλων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Οι υπάλληλοι οι οποίοι προσέρχονται στην Υπηρεσία χωρίς να χρησιμοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δύνανται να διατηρήσουν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης που έχουν δηλώσει, σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1. Οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου συνεχίζουν να δικαιούνται, εφόσον την αιτηθούν, ειδική άδεια απουσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 7 σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2) και στο υπ’ αριθ. 8 σχετικό έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ (αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1054931/19.5.2020 ΕΞ 2020). Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους το επιτρέπει, περιλαμβάνονται στους υπαλλήλους που παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία και μετέχουν στο πλάνο εργασιών εκάστης Υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει η εξ αποστάσεως εργασία.

2. Υπάλληλοι στους οποίους δεν χορηγείται η ειδική άδεια απουσίας που προβλέπεται για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι οποίοι για λόγους υγείας είτε αυτών των ιδίων, είτε λόγω ατόμων που συνοικούν μαζί τους, είναι δυνατόν να θεωρηθούν ευπαθείς ομάδες, δεν δύνανται να παρέχουν πλέον εργασία εξ αποστάσεως. Ωστόσο, εξακολουθεί να λαμβάνεται μέριμνα για την απασχόλησή τους σε υπηρεσίες back office ή σε σταθμούς εργασίας που θα καθιστούν κατά το δυνατόν ασφαλή την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία, ιδίως δεδομένου ότι κατά κανόνα δεν πραγματοποιείται εξυπηρέτηση κοινού αυτοπροσώπως.

Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ενόψει της επανέναρξης της λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων κα των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. α. Οι γονείς που δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, συνεχίζουν να κάνουν χρήση της άδειας αυτής τις ημέρες της εβδομάδας που τα τέκνα τους δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων βάσει του ειδικού προγράμματος λειτουργίας. Επομένως, εάν η λειτουργία της σχολικής μονάδας και της παρουσίας του τέκνου είναι διακεκομμένη κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, η άδεια ειδικού σκοπού θα χορηγείται διακεκομμένα και για τις ημέρες μη λειτουργίας του υποτμήματος, στο οποίο φοιτά το τέκνο.

β. Για τη χορήγηση της άδειας, πέραν των δικαιολογητικών που έχουν οριστεί στο υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1037652 ΕΞ 2020/13.3.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσκομίζεται στην Υπηρεσία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του γονέα υπαλλήλου, από την οποία θα προκύπτει

α) ότι το τέκνο του υπαλλήλου φοιτά σε συγκεκριμένο υποτμήμα και

β) το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας αυτού και οι ημέρες υποχρεωτικής παρουσίας του τέκνου. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση καθημερινής υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων λόγω καθημερινής διδασκαλίας, οι γονείς υπάλληλοι δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού. Το περιεχόμενο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης δύναται να ελέγχεται από την εκάστοτε υπηρεσία με το αρχείο της οικείας σχολικής μονάδας.

γ. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει εξαντλήσει την κανονική άδεια, αποκλειστικά και μόνο για την άδεια ειδικού σκοπού, αντί για κανονική άδεια της τέταρτης ημέρας δύναται να χρεώνεται από άλλες δικαιούμενες άδειες που τυχόν έχει (υπηρεσιακή - ρεπό, αιμοδοτική, άνευ αποδοχών βάσει του άρθ. 51 παρ. 1 του Υ.Κ. ή ακόμα και άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης του τέκνου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής ενόψει της επανέναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και με την προϋπόθεση ότι οι σχολικές μονάδες επιτρέπουν την παρουσία γονέων). Εξυπακούεται ότι αναρρωτική άδεια χορηγείται αυστηρώς υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και τους αντικειμενικούς λόγους που στοιχειοθετούν την χορήγησή της.

2. α. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, αντί της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού, οι υπάλληλοι δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος θα παρέχει την εργασία του σε βάρδια συμβατή με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τέκνου, ώστε να εξασφαλίζεται η φροντίδα του.

β. Εφόσον δε κατά την κοινή πείρα και λογική, η κατά τα ανωτέρω ποσοστιαία μείωση του ωραρίου απασχόλησης δεν επαρκεί για την παραλαβή του ανήλικου τέκνου από τους βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς και τις οικείες σχολικές μονάδες λόγω μη λειτουργίας του «ολοήμερου», είναι ανεκτή η υπέρβαση για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο του ανωτέρω ποσοστού, χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον υπάλληλο, για την εξασφάλιση της έγκαιρης παραλαβής του ανήλικου τέκνου από τον γονέα υπάλληλο. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση από τη σχολική μονάδα, ότι δεν λειτουργεί το ολοήμερο σχολείο, καθώς και την ώρα αποχώρησης του τέκνου.

3. Επιπλέον και δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού επεκτάθηκε ως δικαίωμα και σε γονείς τέκνων που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, υπενθυμίζεται ότι για αυτήν την κατηγορία γονέων προβλέπεται ότι χορηγείται κατ’ αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση και κατ’ εξαίρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της οικείας διάταξης.

4. Βάσει των ανωτέρω, οι γονείς δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού της περίπτωσης 1 περιλαμβάνονται στο πλάνο εργασιών της οικείας υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη παρουσία τους, εφόσον δεν κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού αποκλειστικά για τις ημέρες εκείνες κατά τις οποίες το τέκνο υποχρεούται να παραστεί στη σχολική μονάδα.

5. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου, ο υπάλληλος – με ευθύνη του Προϊσταμένου της υπηρεσίας του – υποχρεούται να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία.

Δ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το εξυπηρετούμενο κοινό συνεχίζει να προσέρχεται στις υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και προκειμένου για αιτήματα που δεν δύνανται να ικανοποιηθούν με άλλο τρόπο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθ. 2, 3, 4 και 5 της υπ’ αριθ. 1 σχετικής απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄ 858).

Σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν δοθεί με τις προηγούμενα έγγραφα και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός της αύξησης του αριθμού των υπαλλήλων που προσέρχονται για παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία, Στις περιπτώσεις αυτοπρόσωπης προσέλευσης των συναλλασομένων, οι υπηρεσίες οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων υποδοχής, προκειμένου για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών, ούτε όμως να διακυβεύεται η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Απαιτείται εκατέρωθεν σεβασμός και πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής, λαμβάνοντας υπόψη και την αναστολή των προθεσμιών για υποβολή αιτημάτων ή προσφυγών ενώπιον της διοίκησης.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι καλούνται, στο πλαίσιο της υπέρτατης υποχρέωσης για προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της ατομικής ευθύνης τους για την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των συναδέλφων τους, να προβαίνουν κατά την παραμονή τους στην υπηρεσία στην τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Η υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62 Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!