Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Α 1054931 ΕΞ 2020 Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: K.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 105 62, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Ράλλη,
Κ. Χρίτη
Τηλέφωνο: 210-3375 555,
210-3375 135,
210-3375 150
Fax: 2103375071
E-Mail: m.ralli@aade.gr,
k.chriti@aade.g r
Url: www.aade.gr

Αθήνα,19 . 05. 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1054931 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19»

Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1037653ΕΞ2020/13.3.2020 (Β΄ 858) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.».

2. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1037652 ΕΞ 2020/13.3.2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) καθώς και τα λοιπά μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοïό COVID -19».

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1043183 ΕΞ 2020 / 8.4.2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί των πρόσθετων μέτρων και των νέων ρυθμίσεων για την πρόληψη, την προστασία και την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοïού COVID-19».

4. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1048751 ΕΞ 2020 / 30.4.2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1050388 ΕΞ 2020 / 8.5.2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».

7.Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11.5.2020 (Β΄ 1800, ΑΔΑ 6Η3Β46ΜΤΛ6-Ψ54) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19».

8. Η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID19», (ΦΕΚ Β’ 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2).

9. Η υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6ΠΡΧ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, με σκοπό τη λήψη μέτρων πρόνοιας τόσο για την προστασία των εργαζομένων όσο και την διασφάλιση της κατά το δυνατό εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών, κοινοποιείται η ανωτέρω υπ’ αρ. 8 σχετική ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020, με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19», (ΦΕΚ Β’ 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2), η οποία καταργεί την ανωτέρω υπ’ αρ. 7 σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1800), καθώς και η υπ’ αριθ. 9 σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) και με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ι. Κατόπιν έκδοσης της ως άνω υπ’ αρ. 8 σχετικής ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19», (ΦΕΚ Β’ 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2), ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 ορίζονται πλέον από 15.5.2020 συνολικά οι κάτωθι:

1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του ατόμου.

2. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.

3. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.

4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.

5. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.

6. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις.

7. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

8. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).

9. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40).

10. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού - Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4≤200/μL.

11. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

12. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα.

13. Γυναίκες που κυοφορούν.

ΙΙ. Η ειδική άδεια απουσίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις προαναφερόμενες ομάδες αυξημένου κινδύνου χορηγείται από την Υπηρεσία του υπαλλήλου κατόπιν αίτησής του και εφόσον δεν απουσιάζει ήδη δικαιολογημένα από την Υπηρεσία λόγω της πάθησης του ή της ειδικότερης περίπτωσης στην οποία υπάγεται κατά τα ανωτέρω.

Η συνδρομή των ανωτέρω παθήσεων ή ισάξιας βαρύτητας παθήσεων ως προς την ευπάθεια στον κορωνοϊό δύναται να πιστοποιείται από βεβαιώσεις ειδικευμένων ιατρών της αντίστοιχης ειδικότητας της πάθησης, με πιστοποίηση της βαρύτητάς τους και της ένταξής τους σε κάποια εκ των ανωτέρω κατηγοριών.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέτουν σχετική υπεύθυνη δήλωση και σε εύλογο χρόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την επάνοδό τους στην Υπηρεσία οφείλουν να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη του ότι είναι δικαιούχοι της εν λόγω ειδικής άδειας. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά ή εφόσον από αυτά δεν αποδεικνύεται η υπαγωγή των υπαλλήλων στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι υπηρεσίες θα προβούν σε περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις για τη διευθέτηση του χρονικού διαστήματος απουσίας των υπαλλήλων. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι δύνανται να απουσιάζουν με άλλου είδους άδεια από τις προβλεπόμενες στις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. (π.χ. κανονική άδεια, υπηρεσιακή άδεια - ρεπό, άδεια άνευ αποδοχών).

Επιπλέον και εφόσον μέχρι την υπαγωγή των υπαλλήλων σε συγκεκριμένες ομάδες αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική ΚΥΑ (15/05/2020), οι εν λόγω υπάλληλοι μετείχαν στην εκ περιτροπής εργασία, στοιχειοθετείται το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, να μην παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία προκειμένου να διασφαλίζεται η μη έκθεσή του σε συνθήκες που ευνοούν τη διασπορά του κορωνοϊού, χωρίς ωστόσο να αίρεται η υποχρέωσή του για παροχή εργασίας εξ αποστάσεως εφόσον τα καθήκοντα και η φύση της εργασίας του το επιτρέπουν, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες και τη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα.

Τέλος, ειδικά για τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις ανωτέρω προσδιοριζόμενες ευπαθείς ομάδες αυτές αλλά που επιθυμούν να παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία, οπότε και δεν επιθυμούν να λάβουν την ειδική άδεια απουσίας από την Υπηρεσία, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα με ατομική ευθύνη των ιδίων όσο και της Υπηρεσίας για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων εργασίας που καθιστούν αποτελεσματική την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και της δημόσιας υγείας γενικότερα.

ΙΙΙ. Λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις της υπ’ αριθ. 8 σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1856), που ισχύει από 15.5.2020 και καταργεί την υπ’ αριθ. 7 σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1800), καλούνται οι υπηρεσίες να επανεξετάσουν εάν οι υπάλληλοι, στους οποίους χορηγείτο η ειδική άδεια απουσίας πριν την 15.5.2020 εξακολουθούν να θεωρούνται δικαιούχοι της άδειας αυτής. Η εν λόγω ειδική άδεια εξακολουθεί να χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της.

IV. Υπάλληλοι οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, πλην όμως πάσχουν σύμφωνα με τις ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών από παθήσεις αντίστοιχα επικίνδυνες για σοβαρή λοίμωξη σε περίπτωση προσβολής από COVID-19, δύνανται να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά ώστε να τους χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια), ή εναλλακτικά να παρέχουν εργασία αποκλειστικά εξ αποστάσεως ή να απασχοληθούν σε καθήκοντα για τα οποία δεν απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back office). Η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω κατά την κατάρτιση του πλάνου εργασιών της.

V. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σε περίπτωση που υπάλληλοι διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας. Ωστόσο και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε κάθε υπηρεσία, δύναται να εκτιμηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από τον εκάστοτε Προϊστάμενο και να ανατεθεί στους υπαλλήλους αυτούς εξ αποστάσεως παροχή εργασίας.

Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ - ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ενόψει της επανέναρξης λειτουργίας των Γυμνασίων, διευκρινίζονται τα εξής :

1. Για τους υπαλλήλους που είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία διάταξη και των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε σχολικές μονάδες και ειδικότερα σε υποτμήμα της σχολικής τάξης το οποίο δεν λειτουργεί καθημερινά, συνεχίζεται η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού αποκλειστικά για τις ημέρες της εβδομάδας που τα τέκνα τους δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων βάσει του ειδικού προγράμματος λειτουργίας. Επομένως, εάν η λειτουργία των σχολικής μονάδας και της παρουσίας του τέκνου είναι διακεκομμένη κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, η άδεια ειδικού σκοπού θα χορηγείται διακεκομμένα και για τις ημέρες μη λειτουργίας του υποτμήματος, στο οποίο φοιτά το τέκνο.

Για τη χορήγηση της άδειας, προσκομίζεται στην Υπηρεσία, πέραν των δικαιολογητικών που έχουν οριστεί στο υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1037652 ΕΞ 2020/13.3.2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ, επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του/της γονέα υπαλλήλου, από την οποία θα προκύπτει α) ότι το τέκνο του/ της υπαλλήλου φοιτά σε συγκεκριμένο υποτμήμα και β) το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας αυτού και οι ημέρες υποχρεωτικής παρουσίας του τέκνου. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση καθημερινής υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων λόγω καθημερινής διδασκαλίας, οι γονείς υπάλληλοι δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού. Το περιεχόμενο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης δύναται να ελέγχεται από την εκάστοτε υπηρεσία με το αρχείο της οικείας σχολικής μονάδας.

2. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους που είναι δικαιούχοι αυτής και στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.

3. Για όσες περιπτώσεις, μετά την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων, τα τέκνα των υπαλλήλων δεν προσέρχονται στις σχολικές μονάδες για λόγο που δεν εμπίπτει στις ως άνω περιπτώσεις 1 και 2, δεν δικαιολογείται η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Οι γονείς υπάλληλοι δύνανται να κάνουν χρήση αδειών βάσει των παγίων διατάξεων, εφόσον απαιτείται η φροντίδα των τέκνων τους, άλλως υποχρεωτικά θα συμμετέχουν πλέον στο πλάνο εργασιών της Υπηρεσίας τους, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως.

4. Εξυπακούεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται σε υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς και σε σχολικές μονάδες που ακόμη τελούν σε ανατολή λειτουργίας, καθώς και σε υπαλλήλους με τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικείας διάταξης.

5. Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος έχει εξαντλήσει την κανονική άδεια, αποκλειστικά και μόνο για την άδεια ειδικού σκοπού, αντί για κανονική άδεια της τέταρτης ημέρας δύναται να χρεώνεται από άλλες δικαιούμενες άδειες που τυχόν έχει (υπηρεσιακή - ρεπό, αιμοδοτική, άνευ αποδοχών βάσει του αρ, 51 παρ. 1 του Υ.Κ. ή ακόμα και άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης του τέκνου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής ενόψει της επανέναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και με την προϋπόθεση ότι οι σχολικές μονάδες επιτρέπουν την παρουσία γονέων). Εξυπακούεται ότι αναρρωτική άδεια χορηγείται αυστηρώς υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και τους αντικειμενικούς λόγους που στοιχειοθετούν την χορήγησή της.

6. Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνου, σε περίπτωση που το τέκνο δεν προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, όπως αναλύθηκε στην ως άνω υπ’ αρ. 2 παράγραφο, δύναται να χορηγηθεί στον/στην υπάλληλο κατόπιν προσκόμισης βεβαίωσης από τη σχολική μονάδα ότι το τέκνο παρακολουθεί πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης ή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός της αύξησης του αριθμού των υπαλλήλων που προσέρχονται για παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία, υπενθυμίζονται οι εξής συστάσεις ως προς την τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας:

1. Να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των σταθμών εργασίας των απασχολούμενων στον ίδιο χώρο εργασίας, να αποφεύγεται ο συγχνωτισμός – συγχρωτισμός και συνωστισμός σε οποιονδήποτε χώρο εντός του κτηρίου και να λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση και τον επαρκή αερισμό των χώρων εργασίας.

2. Να παρέχονται τα απαραίτητα υλικά για το πλύσιμο των χεριών, όπως σαπούνι και χειροπετσέτες μιας χρήσης, ή αλκοολούχο αντισηπτικό σε κοινόχρηστους χώρους.

3. Να λαμβάνεται μέριμνα για την τακτική απολύμανση των επιφανειών στο χώρο εργασίας και των αντικειμένων με τα οποία έρχονται σε συχνή επαφή οι εργαζόμενοι ή το κοινό.

4. Να αποφεύγεται η χρήση ανελκυστήρα. Οι ανελκυστήρες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από άτομα με αναπηρία, ευάλωτες ομάδες και για μεταφορά φορτίων, με πληρότητα που δεν θα υπερβαίνει το 40% της προβλεπόμενης χωρητικότητας.

5. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή για την τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και ζητάμε την συνδρομή όλων των εργαζομένων στην Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο και της ατομικής ευθύνης όλων μας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μία ασφαλή και όσο το δυνατόν ακίνδυνη επιστροφή στην κανονικότητα. Στόχος είναι η σταδιακή προσαρμογή όλων μας με τα νέα δεδομένα και η συνέχιση της κοινής προσπάθειας για τον περιορισμό και την αποφυγή διάδοσης του COVID-19.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!