Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Α 1048751 ΕΞ 2020 Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: K.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 105 62, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Ράλλη,
Κ. Χρίτη
Τηλέφωνο: 210-3375 555,
210-3375 135,
210-3375 150
Fax: 2103375071
E-Mail: m.ralli @aade.gr,
k.chriti@aade.g r
Url: www.aade.gr

Αθήνα, 30 . 4 . 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1048751 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί των πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1037653ΕΞ2020/13.3.2020 (Β΄ 858) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.».

2. Το υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1037652 ΕΞ 2020/13.3.2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) καθώς και τα λοιπά μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοïό COVID -19».

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ.:ΔΔΑΔ Α 1043183 ΕΞ 2020 / 8.4.2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί των πρόσθετων μέτρων και των νέων ρυθμίσεων για την πρόληψη, την προστασία και την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοïού COVID-19».

4. Η υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, με σκοπό τη λήψη μέτρων πρόνοιας τόσο για την προστασία των εργαζομένων όσο και την διασφάλιση της κατά το δυνατό εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών, κοινοποιείται η υπ’ αριθ. 4 σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) και θέμα «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι κεντρικές, περιφερειακές και ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ συνεχίζουν να προγραμματίζουν σε εβδομαδιαία βάση την εκ περιτροπής παρεχόμενη εργασία εκ μέρους των υπαλλήλων. Στους υπαλλήλους που θα παρέχουν εκ περιτροπής εργασία είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως δεν υπολογίζονται οι υπάλληλοι που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια είτε βάσει παγίων διατάξεων ή βάσει των έκτακτων αδειών απουσίας λόγω του κορωνοϊού, εφόσον οι εν λόγω άδειες είναι ακόμα σε ισχύ και δεν επηρεάζονται επί του παρόντος από τη σταδιακή άρση των μέτρων.

Το ποσοστό των υπαλλήλων που θα παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία πρέπει να είναι ανάλογο των διαθεσίμων υλικοτεχνικών πόρων και της υπάρχουσας χωροταξικής διαθεσιμότητας λαμβανομένων υπόψη των γενικών οδηγιών πρόληψης, ήτοι την υποχρεωτική τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 – 2 μέτρων μεταξύ των συνυπαρχόντων προσώπων στον ίδιο χώρο εργασίας

Βάσει των ανωτέρω η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στην υπηρεσία θα πρέπει να κυμαίνεται από 30% και να μην ξεπερνά το 40% των δυνάμενων να παρέχουν εργασία εκ περιτροπής, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά και η υγεία των εργαζομένων.

ΙΙ. ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Οι υπάλληλοι που θα παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία σε εβδομαδιαία βάση, κατ΄ εξαίρεση θα προσέρχονται σε τρία ωράρια εργασίας και συγκεκριμένα 07.00 – 15.00, 08.00 – 16.00 και 09.00 – 17.00, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και συγχρωτισμός τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή των υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και στην υπηρεσία κατά τις ώρες αιχμής. Ο εν λόγω σχεδιασμός θα ισχύει ανεξάρτητα του ωραρίου εργασίας που είχε το σύνολο ή μέρος των υπαλλήλων προ της κρίσης της πανδημίας, θα πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης των υπαλλήλων και θα καταβάλλεται προσπάθεια το νέο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης να είναι κατά το δυνατόν πλησίον του ισχύοντος ωραρίου επιλογής του υπαλλήλου. Η τήρηση του ωραρίου αυτού δύναται να αναπροσαρμόζεται σε εβδομαδιαία βάση λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των υπαλλήλων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα καταστρατηγείται η ισομερής κατανομή των υπαλλήλων στις τρεις διαφορετικές ώρες προσέλευσης και αποχώρησης. H εν λόγω διαφοροποίηση στην ώρα προσέλευσης και στην αντίστοιχη ώρα αποχώρησης δεν αφορά σε υπηρεσίες, των οποίων οι υπάλληλοι εργάζονται σε βάρδιες. Πέραν της κατανομής των υπαλλήλων σε τρεις ζώνες πρωινής προσέλευσης και αντίστοιχης αποχώρησης, είναι δυνατή η εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία να παρέχεται και σε βάρδιες, πέραν του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας, ήτοι με ωράριο έναρξης ακόμα και μετά τις 9,00 π.μ., εφόσον τούτο συμβιβάζεται με τα καθήκοντά των υπαλλήλων και το αντικείμενο εργασιών τους.

ΙΙΙ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το εξυπηρετούμενο κοινό θα προσέρχεται στις υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των οριζομένων σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών στην υπ΄ αριθ. Πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1037653ΕΞ2020/13.3.2020 (Β΄ 858) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

IV. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Από 04.05.2020 δεν απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων κίνησης για μετάβαση και επιστροφή από την εργασία. Ωστόσο και μόνο εφόσον απαιτείται η χρήση πλωτού μέσου για την μετάβαση στον χώρο εργασίας και ακολούθως για την επιστροφή ή όπου απαιτείται η μετάβαση για εργασία σε άλλο νομό, οι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τη σχετική βεβαίωση κίνησης.

Β. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19

I. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΤΑΝ Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

Με το άρθρο 2 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76). Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση «Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται, νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID – 19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας».

Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας του/ της συζύγου απαιτείται η προσκόμιση σχετικού εν ισχύ πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α., εφόσον δεν υπάρχει ήδη στο αρχείο της υπηρεσίας. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ως απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ είναι και αυτή η ισχύς της οποίας έληξε αλλά έχει υποβληθεί ή θα υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης και εκκρεμεί η εξέτασή της από την ανωτέρω επιτροπή σύμφωνα το άρθρο 6 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και ισχύει. Διευκρινίζεται εκ νέου ότι δεδομένης της υγειονομικής κρίσης, αλλά και της προσπάθειας που καταβάλλεται για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού, δύναται κατ΄αρχήν να υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία είτε διαθέτει ήδη ο υπάλληλος είτε θα παραλάβει αρμοδίως από τις δημόσιες υπηρεσίες, να γίνεται σε εύλογο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος που θα κάνει τη χρήση της εν λόγω άδειας, φέρει και την ευθύνη για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών, άλλως είναι ευνόητο ότι η σχετική απουσία θα δικαιολογηθεί με χρήση αδειών σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις.

ΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76) συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του βρεφονηπιακού σταθμού ή της σχολικής μονάδας, όπου φοιτά το τέκνο του/της υπαλλήλου και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση. Το ίδιο ισχύει και για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας ειδικού σκοπού και στους γονείς, των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σε περίπτωση επανέναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία, θα επανελέγχεται η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης της εν λόγω άδειας και εφόσον δεν στοιχειοθετείται πλέον δικαίωμα, οι υπάλληλοι αυτοί συνυπολογίζονται στους υπαλλήλους που παρέχουν εκ περιτροπής εργασία. Βάσει του παρόντος σχεδιασμού, η άδεια ειδικού σκοπού παύει να χορηγείται σε γονείς μαθητών που φοιτούν στο Γυμνάσιο από 18.05.2020, ημερομηνία κατά την οποία έχει προσδιοριστεί η επανέναρξη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων αυτής της βαθμίδας.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού σε γονέα υπάλληλο του Δημοσίου, του οποίου/ της οποίας ο/η σύζυγος εργάζεται εξ αποστάσεως, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, υπενθυμίζεται ότι ο υπάλληλος του Δημοσίου δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο/η σύζυγος που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα κάνει ο ίδιος χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή εργάζεται εξ αποστάσεως. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου και δεδομένου ότι σκοπός της διάταξης είναι η φροντίδα των τέκνων από ένα εκ των δύο γονέων, διευκρινίζεται ότι και στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος είναι επίσης υπάλληλος του Δημοσίου και αποδεδειγμένα εργάζεται εξ αποστάσεως, δεν είναι δυνατή η χορήγηση στον άλλο γονέα υπάλληλο του Δημοσίου της άδειας ειδικού σκοπού. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εξ αποστάσεως εργασία του συζύγου που απασχολείται στο Δημόσιο, πρέπει να παρέχεται σε συγκεκριμένο χρόνο και κατά τρόπο που δεν καθιστά δυνατή τη φροντίδα των τέκνων, που είναι άλλωστε και ο σκοπός χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού, δύνανται οι υπηρεσίες, αφού ζητήσουν όλα τα απαραίτητα προς τούτο δικαιολογητικά, να ικανοποιούν κατ’ εξαίρεση για ειδικές περιπτώσεις αιτήματα χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού σε περιπτώσεις που ο/η σύζυγος, που απασχολείται στο Δημόσιο, εργάζεται εξ αποστάσεως. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται η πρόβλεψη εναλλακτικής δυνατότητας απασχόλησης με μειωμένο ή ευέλικτο ωράριο.

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η διακοπή της άδειας ειδικού σκοπού από τους δικαιούχους υπαλλήλους και στις περιπτώσεις αυτές οι εν λόγω υπάλληλοι προσμετρώνται στους υπαλλήλους που παρέχουν εργασία εκ περιτροπής, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας.

ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ειδική άδεια δικαιολογημένης απουσίας για τις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές έχουν σαφώς καθοριστεί με την ΠΝΠ της 14.3.2020 (ΦΕΚ Α΄ 64) και την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/18.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 928), εξακολουθεί να ισχύει και υπάλληλοι που καταλαμβάνονται από τις ως άνω διατάξεις δύνανται να απουσιάζουν, με την δυνατότητα να μπορούν να απασχοληθούν με το καθεστώς της εξ αποστάσεως εργασίας, όπως ήδη ισχύει και έχει διευκρινιστεί με το ως άνω 3 σχετικό έγγραφο. Ομοίως, υπάλληλοι που πάσχουν από νόσημα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα αυστηρώς οριζόμενα στις ως άνω διατάξεις, δύναται να απουσιάζουν με τις άδειες που ο Υπαλληλικός Κώδικας προβλέπει ή να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, πάντα σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο των υπηρεσιών.

Ομοίως εξακολουθεί να ισχύει η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, σε περίπτωση που υπάλληλος απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, όπως έχει διευκρινιστεί με το ως άνω 3 σχετικό έγγραφο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις και άδειες που κατ’ εξαίρεση προβλέπονται για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών, καθώς και την ανάγκη για διασφάλιση της κατά το δυνατό εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, υπενθυμίζεται η αναγκαιότητα τήρησης της αρχής της νομιμότητας, στο πλαίσιο της οποίας καθίσταται επιτακτικός ο ενδελεχής έλεγχος της χορήγησης των ανωτέρω διευκολύνσεων κατά τα οριζόμενα στο ως άνω σχετικό έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος που θα κάνει τη χρήση των εν λόγω αδειών και διευκολύνσεων, φέρει και την ευθύνη για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών, άλλως η σχετική απουσία θα δικαιολογηθεί με χρήση αδειών σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Oι υπηρεσίες οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων εργασίας, προκειμένου για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καλούνται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο της υπέρτατης υποχρέωσης για προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της ατομικής ευθύνης τους για την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των συναδέλφων τους, να προβαίνουν κατά την παραμονή τους στην υπηρεσία στην τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!