Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Α 1037652 ΕΞ 2020 Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) καθώς και τα λοιπά μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοïό COVID -19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: K.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 105 62, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Ράλλη, Κ. Χρίτη
Τηλέφωνο: 210-3375 555,
210-3375 135,
210-3375 150,
Fax: 2103375071
E-Mail: m.ralli@aade.gr ,
k.chriti@aade.gr
Url: www.aade.gr

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αθήνα, 13 . 3 . 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1037652 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) καθώς και τα λοιπά μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοïό COVID -19».

Σχετ.: 1. Το υπ’ αρ. πρωτ.:ΔΔΑΔ Α 1033902 ΕΞ 2020 / 6.3.2020 Έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και οδηγίες για την αποφυγή διάδοσης του νέου κορωνοïού SARS-CoV-2».

2. Η από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοïού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

3. Η υπ’ αριθ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: « Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοïό».

Έχει εκδοθεί η ως άνω από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοïού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». Επίσης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, με σκοπό τη λήψη μέτρων πρόνοιας τόσο για την προστασία των εργαζομένων όσο και την διασφάλιση της κατά το δυνατό εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και βάσει των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Ι. ΆΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

i. Δικαιούχοι - Δικαιολογητικά

1. Σύμφωνα με το αρ. 5 της ΠΝΠ δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού είναι οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, οι οποίοι έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου.

Βάσει των ανωτέρω, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας αυτής στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ είναι οι ακόλουθες, τις οποίες έκαστος Προϊστάμενος της υπηρεσίας οφείλει να ελέγχει ότι πληρούνται:

 • Αίτηση του/της υπαλλήλου και ενημέρωση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας, όπου φοιτά το τέκνο τους.
 • Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο φοιτά στις ως άνω συγκεκριμένες δομές, εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο της υπηρεσίας.
 • Γονείς με τέκνα που φοιτούν έως την τάξη της Γ’ Γυμνασίου.
 • Γονείς με τέκνα που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας των τέκνων, καθώς και γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξάρτητα της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

2. Η ανωτέρω άδεια δύναται να ληφθεί από την 11.3.2020 και κατά το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων, ως εξής:

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας από την υπηρεσία, οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η οποία θα καταχωρείται με κωδικό «Άδεια ειδικού σκοπού» που θα δημιουργηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ERMIS και στο πεδίο «Λοιπές Άδειες» και η μία (1) ημέρα θα καταχωρείται ως κανονική άδεια.

Οι τέσσερις (4) ημέρες δύνανται να χρησιμοποιούνται είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα, αρκεί να ελέγχει έκαστη υπηρεσία τη χρήση τριών (3) ημερών δικαιολογημένης απουσίας και μίας (1) ημέρας κανονικής στο σύνολο, δηλαδή η άδεια θα υπολογίζεται ανά τετραήμερο χρήσης. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση στο σύνολο μικρότερου χρονικού διαστήματος των τεσσάρων (4) ημερών είτε συνεχόμενων είτε τμηματικώς, αυτό θα αποτελεί κανονική άδεια.

Εξαίρεση σ’ αυτό αποτελεί μόνον η περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, ιδίως εάν υπάρξει λήξη της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ο υπάλληλος έχει λάβει λιγότερο των τεσσάρων ημερών, τότε οι ως άνω μία (1) έως τρεις (3) ημέρες αποτελούν άδεια ειδικού σκοπού.

ii. Περιπτώσεις -Τρόποι χορήγησης της ειδικής άδειας

Κατόπιν της αίτησης του/της υπαλλήλου της ΑΑΔΕ για την άδεια ειδικού σκοπού είναι απαραίτητο να ελέγχεται από την υπηρεσία αντίστοιχα εάν ο/η σύζυγος εργάζεται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή δεν εργάζεται κλπ, ως εξής:

α. Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου εργάζεται επίσης στο δημόσιο, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν δύναται να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του /της υπαλλήλου απασχολείται σε φορέα του οποίου έχει ανασταλεί η λειτουργία (π.χ. σχολεία) και δεν απασχολείται για το λόγο αυτό σε άλλη υπηρεσία, ο/η υπάλληλος δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού.

β. Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για την χρήση της άδειας ειδικού σκοπού απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του/ της συζύγου που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως κατά το άρθρο αρ. 4 της ΠΝΠ.

Δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ο/η υπάλληλος του οποίου ο/η σύζυγος εργάζεται σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία. Για το λόγο αυτό ο/η υπάλληλος πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του εργοδότη του/της συζύγου ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε αναστολή και σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης σχετική υπεύθυνη δήλωση του/ της συζύγου.

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου είναι ελεύθερος επαγγελματίας, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον υπάλληλο της ΑΑΔΕ θα εξετάζεται κατά περίπτωση και βάσει προσκομιζόμενης από τον υπάλληλο υπεύθυνης δήλωσης, από την οποία θα αποδεικνύεται ότι δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων να ασκηθεί από τον/την σύζυγο ελεύθερο επαγγελματία, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

γ. Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου απασχολείται στο δημόσιο αλλά απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια (π.χ. κανονική, υπηρεσιακής εκπαίδευσης άδεια ανατροφής τέκνου, άνευ αποδοχών) κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο/η σύζυγος υπάλληλος δεν δικαιούται να προβεί σε χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Εξαίρεση σ’ αυτό αποτελεί όταν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου απουσιάζει από την υπηρεσία με χρήση αναρρωτικής άδειας, εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων, τότε ο/η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας.

Επίσης, όταν η σύζυγος απουσιάζει με άδεια μητρότητας, λόγω κύησης και λοχείας, ο σύζυγος δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού.

δ. Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου δεν εργάζεται τότε ο/η υπάλληλος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας. Εξαίρεση σ’ αυτό ορίζεται στις κάτωθι περιπτώσεις, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης:

 • Αν ο/η σύζυγος που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιοδήποτε λόγο.
 • Αν ο/η σύζυγος που δεν εργάζεται νοσεί από τον κορωνοïό.
 • Αν ο/η σύζυγος που δεν εργάζεται είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού περί καταβολής επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.

ε. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή τέκνου γεννημένου εκτός γάμου την ειδική άδεια δικαιούται ο/ η υπάλληλος που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εκτός αν ήδη υπάρχουν στο αρχείο της υπηρεσίας.

ΙΙ. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας οι υπάλληλοι δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Στην περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης της μειωμένης εργασίας, ο υπάλληλος υποχρεούται μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή των σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτό υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία.

Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του νόμιμου καθορισμένου ωραρίου των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και πρέπει να ελέγχεται με ευθύνη του Προϊσταμένου έκαστης υπηρεσίας.

 • Αν ο/η υπάλληλος της ΑΑΔΕ επιλέξει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης και ο/η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και έχει επιλέξει την εξ αποστάσεως εργασία, τότε η παροχή της μειωμένης εργασίας γίνεται σε ώρες που δεν εργάζεται ο/η σύζυγος με την εξ αποστάσεως εργασίας, ακόμα και σε ώρες πέραν του νόμιμου καθορισμένου ωραρίου των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί από τον/ την υπάλληλο της ΑΑΔΕ υπεύθυνη δήλωση του/ της συζύγου σχετικά με τις ώρες της εξ αποστάσεως εργασίας.

ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων επισυνάπτονται στην παρούσα, ώστε να ελέγχονται τα κρίσιμα κατά περίπτωση στοιχεία κατά τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Συγκεκριμένα:

 • Το Υπόδειγμα 1 «ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση» του/της υπαλλήλου ΑΑΔΕ είναι απαραίτητο για όλες τις περιπτώσεις χρήσης του δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού.
 • Το Υπόδειγμα 2 «Υπεύθυνη Δήλωση» του/της συζύγου του/της υπαλλήλου της ΑΑΔΕ ότι δεν θα κάνει χρήση της άδειας ή έχει αδυναμία χρήσης της άδειας.
 • Το Υπόδειγμα 3 «Υπεύθυνη Δήλωση» του/της συζύγου του/της υπαλλήλου της ΑΑΔΕ ότι θα κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού (αφορά την από κοινού εκ περιτροπής χρήση).

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

1. Ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί για το θέμα αυτό, πέραν της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και η υπ’ αρ. Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/9/03/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) με θέμα: «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας», η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

2. Επίσης υπενθυμίζουμε το πρώτο σχετικό έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ υπ’ αρ. πρωτ.:ΔΔΑΔΑ1033902ΕΞ2020/6.3.2020 με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και οδηγίες για την αποφυγή διάδοσης του νέου κορωνοïού SARS-CoV-2», το οποίο συμπληρώνεται ως εξής:

i. Υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) στο τετραψήφιο νούμερο 1135, το οποίο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.

ii. Στο πλαίσιο της ατομικής και συλλογικής ευθύνης για τον περιορισμό της διάδοσης του νέου κορωνοϊού και για λόγους προστασίας της υγείας των εργαζομένων, καλούνται οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. να ενημερώνουν αμελλητί την υπηρεσία τους εάν για οποιοδήποτε λόγο επισκέφθηκαν ή προγραμματίζουν να επισκεφθούν οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού. Οι προϋποθέσεις έγκρισης και χορήγησης κανονικής άδειας που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο ισχύουν για ταξίδια σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού, και για τη χορήγησή της εξετάζονται κάθε φορά οι συνθήκες που τυχόν καθιστούν αναγκαία την πραγματοποίηση του ταξιδιού στο εξωτερικό.

Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας των υπαλλήλων αλλά και της διασφάλισης της λειτουργίας των υπηρεσιών, για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, κυρίως άτομα που πάσχουν από σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη), όσοι τελούν σε ανοσοκαταστολή, καθώς και έγκυες υπάλληλοι, λαμβάνεται ειδική μέριμνα ως εξής:

Με ευθύνη του Προϊσταμένου έκαστης υπηρεσίας οι ως άνω υπάλληλοι διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες back office, ήτοι ασκούν καθήκοντα για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με το κοινό, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης, καθώς σκοπός είναι η προστασία της υγείας των υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι ως άνω ευπαθείς ομάδες, εφόσον επιθυμούν την μη προσέλευσή τους στην Υπηρεσία για την άσκηση των προαναφερόμενων καθηκόντων, δύνανται να απουσιάζουν με τις πάγιες προβλεπόμενες ισχύουσες άδειες (π.χ. κανονική, αναρρωτική, κλπ).

Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΑΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι στο intranet (home.aade.int) έχει δημιουργηθεί ειδική σελίδα, από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό και τις σχετικές δράσεις που αναλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!