Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 10/2020 Υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Καρρά Πολυξένη,
Κακαράντζα Βεατρίκη,
Παγώνη Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο:210 5285538,
2105285684, 210 5285543
Email: tm.eis.misth@efka.gov.gr

Α.Δ.Α.: ΡΨΨΜ465ΧΠΙ-4Τ3

Αθήνα, 20/3/2020
Αριθμ. Πρωτ. 65531

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα A΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020»

Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.61647/2212/11-1-2017 (ΑΔΑ: ΩΔ4Γ465Θ1Ω-Β8Ε), 2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 (ΑΔΑ:7ΦΘΨΞ-ΟΒΛ), Φ.10043/οικ.14224/430/31-3-2017 (ΑΔΑ:Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ), Φ80020/45578/Δ15.780/16-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ), Φ80020/34576/Δ15.537/7-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΚΝΧ465Θ1Ω-8ΙΛ) ,Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) και Φ10042/45119/1199/20-11-2019 ( ΑΔΑ: ΩΖΥΨ46ΜΤΛΚ-4Ν0) Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας κοινοποιούμε διατάξεις του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/125-2016 τ. Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/28-2-2020 τ. Α’) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ κ.λ.π. στο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 4 Ν.4387/2016)

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 α΄ και β΄ του Ν.4387/2016, ορίζεται ότι:

«1. α. Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος.

β. Για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος , καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.»

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:

«1. Στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά:

α. Οι μέχρι την ένταξη ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών των εντασσομένων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, καθώς και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών, οι οποίοι καθίστανται αντιστοίχως ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α.

β. Όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών.

2. Οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω εντασσόμενων φορών, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, καθώς και του Δημοσίου, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων ειδικά ορίζει με τις διατάξεις του ο παρόν νόμος.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι, γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, που ρυθμίζουν θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Φορέων,Τομέων, Κλάδων και του Δημοσίου, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1/1/2017. Οι διατάξεις των κοινοποιούμενων νόμων ρυθμίζουν επιμέρους θέματα (π.χ. ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές, τη βάση υπολογισμού κλπ.).

Κατά συνέπεια, για τους προσλαμβανόμενους στο Δημόσιο, στη Βουλή στα Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους και λειτουργούς κλπ., εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3865/2010, (ΦΕΚ 120/21-7-2010 τ. Α΄) όπως ισχύουν, και αναλύονται στην παρούσα εγκύκλιο κατωτέρω.

2. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Όπως ρητά αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4387/2016, τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικο – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (και κατά συνέπεια όχι του e-Ε.Φ.Κ.Α.) οι συντάξεις τους κανονίζονται με βάση τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και καταβάλλονται από το Δημόσιο.

Αυτά είναι:

 • Πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.1897/1990 (Α΄120) και Ν.1977/1991(Α΄185).
 • Όσοι δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης ΟΓΑ ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 168/2007 (Α΄209), του Π.Δ. 169/2007 (Α΄210) και των άρθρων 22 και 27 του Ν.1813/1988 (Α΄243).
 • Λογοτέχνες – Καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3075/2002 (Α΄297).
 • Όσοι λαμβάνουν προσωπική σύνταξη.
 • Όσοι δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 σε συνδυασμό και με αυτές του Π.Δ. 168/2007.

Για τα ανωτέρω πρόσωπα δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε.Φ.Κ.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2γ του άρθρου 5 του Ν.4387/2016 ορίζεται ότι :

«1. Από 1/1/2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών των προσώπων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»

«2γ. Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.»

4. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το εδ. 2γ του άρθρου 5 του Ν.4387/2016, το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη αναπροσαρμόζεται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 έως 31/12/2019, έτσι ώστε την 1/1/2020 να ισχύει 20% συνολικά, αναλυόμενο σε 13,33% εισφορά εργοδότη και 6,67% εισφορά ασφαλισμένου, αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι, από τα ανωτέρω αναφερθέντα ποσοστά παρουσιάζεται διαφοροποίηση μόνο όσον αφορά στην ασφαλιστική εισφορά του δημόσιου τομέα ως εργοδότη, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, ενώ η ασφαλιστική εισφορά του ασφαλισμένου ήταν σε κάθε περίπτωση 6,67%.

Κατά συνέπεια το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη - ασφαλισμένου διαμορφώνεται ως εξής:

4.1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/1993 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ ΚΑΙ τ. ΙΚΑΕΤΑΜ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955) Ή ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ

Στην κατηγορία αυτή ο ασφαλισμένος βαρύνονταν με ποσοστό κλάδου σύνταξης 6,67%, ενώ, το δημόσιο ως εργοδότης, βαρύνονταν μέχρι 31/12/2016 με ποσοστό κλάδου σύνταξης 25,33%, υπολογιζόμενο επί των συντάξιμων αποδοχών, το οποίο από 1/1/2017 και εφεξής βαίνει μειούμενο, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΑΞΗ
6,67% 22,33% από 1/1/2017 29% Άρθρα 4 & 5 Ν.4387/2016
19,33% από 1/1/2018 26%
16,33% από 1/1/2019 23%
13,33% από 1/1/2020 20%

4.2. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ ΚΑΙ τ. ΙΚΑΕΤΑΜ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.3163/1955, ΝΔ 4277/1962) Ή ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ

Για την κατηγορία αυτή δεν επέρχεται καμία τροποποίηση από τις κοινοποιούμενες διατάξεις αναφορικά με το ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993 («νέοι» ασφαλισμένοι) στο Ειδικό Καθεστώς του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατέβαλαν για τον κλάδο σύνταξης εισφορές συνολικού ύψους σε ποσοστό 20% αναλυόμενο σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη. Από 1/1/2017 εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών, δηλ. 6,67% και 13,33% από τον ασφαλισμένο και εργοδότη αντίστοιχα, χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω μεταβατικά ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς.

4.3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993) «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΚΑΙ «ΝΕΟΙ» ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΝΠΔΔ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Επισημαίνεται ότι, μέχρι 31/12/2016 στις κατηγορίες αυτές των ασφαλισμένων κατέβαλε εισφορές μόνο ο εργαζόμενος με ποσοστό κλάδου σύνταξης 6,67%, ενώ δεν προβλέπονταν καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από το δημόσιο ως εργοδότης. Από 1/1/2017 και εφεξής ο εργαζόμενος συνεχίζει να καταβάλει ποσοστό κλάδου σύνταξης 6,67%, ενώ το Δημόσιο ως εργοδότης καταβάλει ποσοστό κλάδου σύνταξης 3,33% το οποίο βαίνει αυξανόμενο, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΑΞΗ
6,67% 3,33% από 1/1/2017 10% Άρθρα 4 & 5 Ν.4387/2016
6,67% από 1/1/2018 13%
10% από 1/1/2019 17%
13,33% από 1/1/2020 20%

4.4. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993) «ΠΑΛΑΙΟΙ» και «ΝΕΟΙ» ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΤΑΑΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ)

Επισημαίνεται ότι, μέχρι 31/12/2016 η εργοδοτική εισφορά είχε διαμορφωθεί σε ποσοστό 4%, η οποία από 1/1/2017 και εφεξής βαίνει αυξανόμενη σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΑΞΗ
6,67% 6,33% από 1/1/2017 13% Άρθρα 4 & 5 Ν.4387/2016
8,66% από 1/1/2018 15%
10,99% από 1/1/2019 18%
13,33% από 1/1/2020 20%

4.5. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993) «ΠΑΛΑΙΟΙ» KAI «ΝΕΟΙ» ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ – ΠΡΩΗΝ ΤΑΤΤΑΘ & ΤΣΠΕΑΘ

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΑΞΗ
6,67% 8,96% από 1/1/2017 16% Άρθρα 4 & 5 Ν.4387/2016
10,42% από 1/1/2018 17%
11,87% από 1/1/2019 19%
13,33% από 1/1/2020 20%

Ειδικά για τους υπαγόμενους στον Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕπρώην ΤΑΤΤΑΘ - υπολογίζεται και πρόσθετη εισφορά ασφαλισμένου ποσοστού 3,6%, που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.2α του Ν.4331/2015 (Α΄69) για τη συνταξιοδότησή τους με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 28 παρ.3β του Α.Ν.1846/51 (ΦΕΚ Α΄179).

Υποσημείωση: Η παρ.2γ του άρθρου 5 του Ν.4387/2016 η οποία προβλέπει τη σταδιακή αναπροσαρμογή της εργοδοτικής εισφοράς, μετά την έκδοση του Ν.4670/2020 καταργείται, δεδομένου ότι, από 1/1/2020 έχει ολοκληρωθεί η εν λόγω αναπροσαρμογή όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω.

5. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/1993 («ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

Από 1/1/2017, ως συντάξιμες αποδοχές των «παλαιών» ασφαλισμένων (υπάλληλοι που έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της Χώρας ή σε φορέα ασφάλισης κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή σε φορέα ασφάλισης τρίτων χωρών στις οποίες έχει επεκταθεί η ισχύς των σχετικών ασφαλιστικών Κανονισμών της Ε.Ε. - Ελβετία, Νορβηγία, Λίχτεσταϊν - πριν την 1/1/1993) οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο), νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, συγκεκριμένα:

 1. Ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.4354/2015.
  Υπενθυμίζεται ότι, με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου (Ν.4354/2015) ορίζεται ότι, σε περίπτωση που προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από αυτόν που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31/12/2015 η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών.
 2. Το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης.
 3. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. (άρθρο 4 του Ν.3660/2008).

όπως τα ανωτέρω ποσά (υπό α/α 1, 2 και 3) ισχύουν, κατά περίπτωση, με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω Ν.4354/2015 και τις εκάστοτε εφεξής ισχύουσες διατάξεις.

Α2. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ («ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

Από 1/1/2017, ως συντάξιμες αποδοχές των «νέων» ασφαλισμένων (υπάλληλοι που έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της Χώρας ή σε φορέα ασφάλισης κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή σε φορέα ασφάλισης τρίτων χωρών στις οποίες έχει επεκταθεί η ισχύς των σχετικών ασφαλιστικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ελβετία, Νορβηγία, Λίχτεσταϊν – μετά την 1/1/1993) οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο), νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, συγκεκριμένα:

 1. Ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.4354/2015.
 2. Η οικογενειακή παροχή (άρθρο 15 του Ν.4354/2015).
 3. Το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης (άρθρο 16 του Ν.4354/2015).
 4. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 18 του Ν.4354/2015) ανεξαρτήτως εάν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε.
 5. Το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών (άρθρο 19 του Ν.4354/2015).

όπως τα ανωτέρω ποσά (υπό α/α 1,2,3,4 και 5) ισχύουν, κατά περίπτωση, με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω Ν.4354/2015 και τις εκάστοτε εφεξής ισχύουσες διατάξεις.

6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για τους υπαγόμενους στο ενιαίο μισθολόγιο υπαλλήλους – λειτουργούς κ.λπ. του Ν.4354/2015 ισχύουν τα κάτωθι:

 1. Το επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται τόσο στους «παλαιούς» όσο και στους «νέους» ασφαλισμένους περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές τους και επομένως υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές ακόμα και στις περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας κατά αναπλήρωση ή ανάθεση.
 2. Το εικονικό-πλασματικό ποσό των 140,80 ευρώ το οποίο προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3513/2006, δεν περιλαμβάνεται στις αποδοχές των υπαλλήλων που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του Ν.4354/2015 και κατά συνέπεια, μη αποτελώντας τμήμα των συντάξιμων αποδοχών τους, από 1/1/2017 και εφεξής, δεν υπόκειται σε κράτηση ασφαλιστικών εισφορών.
 3. Οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική σύνταξη παρακρατούνται επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις ανωτέρω Ενότητες 5 Α1 και 5 Α2 της παρούσας Εγκυκλίου για «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους αντίστοιχα.
 4. Οι συντάξιμες αποδοχές, όπως αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα εγκύκλιο, αφορούν σε υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου καθώς και σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής με το Δημόσιο, ανεξαρτήτως εάν με το υφιστάμενο μέχρι 31-12-2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση του Δημοσίου ή Φορέα Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ανεξαρτήτως του χρόνου διορισμού (πριν ή μετά την 1/1/1993 ή την 1/1/2011).
  Σημειώνουμε ότι, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να καταβάλλει προαιρετικά δεύτερη ασφαλιστική εισφορά (σχετ. η 13 ενότητα της παρούσας εγκυκλίου).
 5. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο δημόσιο, τη Βουλή Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου ΙΔΑΧΙΔΟΧ ) ως ασφαλιστέες αποδοχές νοούνται αυτές του άρθρου 38 του Ν.4387/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 34 του Ν.4670/2020, ήτοι οι πάσης φύσεως αποδοχές με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

  Επισημαίνεται ότι, στην έννοια των πάσης φύσεως αποδοχών νοούνται από 1/7/2018 και εφεξής οι αποδοχές που καταβάλλονται κατά πάγιο και συστηματικό τρόπο. Συνεπώς, ανεξάρτητα του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί του συνόλου των τακτικά καταβαλλομένων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται κατά περίπτωση για τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 Ερμηνευτική εγκύκλιος καθώς και το υπ’ αριθμ.Φ10042/11457/294/13-3-2020 έγγραφο της ΓΓΚΑ).

7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ)

 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί κ.λ.π., λαμβάνουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές, όπως αυτές έχουν οριστεί από την οικεία νομοθεσία.

Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία και έχει διευκρινιστεί ανωτέρω στις 5 Α1 και 5 Α2 ενότητες της παρούσας.

Επιπλέον και πέραν των ως άνω αποδοχών, για την παροχή πρόσθετου έργου/ υπηρεσίας ή για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης ή μετάθεσης σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές χορηγούνται και πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, επιδόματα κ.λπ., οι οποίες δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο ώστε να προσιδιάζουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών.

Στα πλαίσια αυτά, όπου στην κείμενη νομοθεσία χορηγείται πρόσθετη παροχή με τη μορφή αποζημίωσης, η οποία δεν έχει τη μορφή τακτικής αποδοχής, από 1/7/2018 και εφεξής δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής καθώς και υγειονομικής περίθαλψης (Σχετ. η υπ’ αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/86-2018 Ερμηνευτική εγκύκλιος καθώς και το υπ’ αριθμ.Φ10042/11457/294/13-3-2020 έγγραφο της ΓΓΚΑ).

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω περιπτώσεις προσθέτων αμοιβών για τις οποίες δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές:

 • Αποζημιώσεις για εργασία καθ’ υπέρβαση (υπερωρίες) και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του άρθρου 20 του Ν.4354/2015
 • Αποζημιώσεις - αμοιβές συλλογικών οργάνων που καταβάλλονται κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση (επιτροπές, ομάδες εργασίας, επιτροπές ΚΕΠΑ, ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων, αποζημιώσεις εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού που συμμετέχει στην οργάνωση, διεξαγωγή, υποστήριξη των γενικών και ειδικών εξετάσεων ή του ΑΣΕΠ κ.λπ.) του άρθρου 21 του Ν.4354/2015.
 • Εφάπαξ αποζημιώσεις για μετάθεση ή μετάταξη σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές του άρθρου 32 του Ν.4354/2015.
 • Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας, π.χ. έξοδα κίνησης, διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση, έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής κ.λπ, όπως αυτές περιγράφονται στην υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής Υπουργικές αποφάσεις ή Προεδρικά διατάγματα.
 • Προσαύξηση του βασικού μισθού λόγω εκπαιδευτικής ή επιστημονικής άδειας.
 • Ειδική αποζημίωση υπηρετούντων σε θέσεις της Προεδρίας της Δημοκρατίας καθώς και σε θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών και της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν.2703/1999, όπως ισχύει.
 • Αμοιβή αποδοτικότητας της παρ. 2 του άρθρου 135 του Ν.4472/2017 καθώς και Πρόσθετη αμοιβή (επιμίσθια) για την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων της παρ. 3 του άρθρου 135 του Ν.4472/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.4485/2017 (Ε.Λ.Κ.Ε.), είτε καταβάλλονται στους υπαγόμενους στις διατάξεις του Ν.4472/2017 - ειδικά μισθολόγια - είτε στο προσωπικό που αμείβεται με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 - ενιαίο μισθολόγιο - (διοικητικό προσωπικό τακτικό, ΙΔΑΧ κ.λπ.), καθώς και τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αμοιβές των μελών ΔΕΠ από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και λοιπά προγράμματα.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Επισημαίνεται ότι, για τους έως 31/12/1992 «παλαιούς» ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η εισφορά υπέρ του κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, εξακολουθεί να υπολογίζεται στη βάση των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων, από οποιανδήποτε αιτία και αν προέρχονται.

 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τα ανωτέρω αναφερόμενα για τις πρόσθετες αμοιβές εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), για τους οποίους οι εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης και επικουρικής ασφάλισης, υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 97 του Ν.4387/2016, όπως ισχύουν, επί των πάσης φύσεως αποδοχών, όπου αποδοχές νοούνται αυτές που καταβάλλονται κατά πάγιο και συστηματικό τρόπο.

Συνεπώς, ανεξάρτητα του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν από 1/7/2018 και εφεξής ασφαλιστικές εισφορές επί του συνόλου των τακτικά καταβαλλόμενων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται κατά περίπτωση για τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993.

Ως προς την εφάπαξ παροχή και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του εν λόγω νόμου, όπως ισχύει, για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), διενεργείται κράτηση επί τους βασικού μισθού και του Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας, ενώ για τους «νέους» ασφαλισμένους επί των πάσης φύσεως αποδοχών, όπου από 1/7/2018 και εφεξής αποδοχές νοούνται αυτές που καταβάλλονται κατά πάγιο και συστηματικό τρόπο (Σχετ. η υπ’ αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 Ερμηνευτική εγκύκλιος καθώς και το υπ’ αριθμ.Φ10042/11457/294/13-3-2020 έγγραφο της ΓΓΚΑ).

Κατά συνέπεια, για τις ως άνω πρόσθετες αμοιβές με τη μορφή αποζημίωσης, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω, δεν διενεργούνται κρατήσεις για κανέναν κλάδο ασφάλισης ούτε για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του ΟΑΕΔ (σχετικό το υπ.αριθμ. Δ15/Δ’34139/884/6-9-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Τα ανωτέρω αναφερόμενα εφαρμόζονται αναλόγως από 1/7/2018 και εφεξής και σε πρόσωπα που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς, για την αποζημίωση που λαμβάνουν δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, για τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους, δεν υποχρεούνται και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Ως εκ τούτου, η αποζημίωση για τη συμμετοχή λ.χ. σε Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για κανένα μέλος αυτής είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε ιδιώτης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Σε ότι αφορά το επίδομα Eurocontrol, το οποίο λαμβάνουν υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τόσο με σχέση εργασίας δημοσίου, όσο και ιδιωτικού δικαίου, δεδομένου ότι δεν καταβάλλεται στα πλαίσια των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου (ν.4354/2015), αλλά χορηγείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια των πτήσεων και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (αρ. 34 και 34Α του ν.2682/1999 όπως ισχύει), δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις από 1/7/2018 για κανέναν κλάδο ασφάλισης (κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης), τόσο για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου όσο και ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου).

8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 και Φ80020/45578/Δ15.780/16-6-2017 εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι, η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 παρ.1 του Ν.4354/2015 (Α΄176), ενόψει του ότι δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου, δεν αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων υπαλλήλων.

Συνεπώς για τους δημοσίους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου δεν υπόκειται από 1/1/2017 και εφεξής σε εισφορές υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και ΟΕΚ (όπου προβλέπεται).

Υπενθυμίζεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν.4354/2015, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31/12/2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική, η οποία θα μειώνεται με οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του πλην της αύξησης ή χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και προωθημένης εξέλιξης μισθολογικού κλιμακίου βάση αξιολόγησης.

Επίσης, με την αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 εγκύκλιο του ως άνω Υπουργείου, με την οποία δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, αμειβομένων με το ενιαίο μισθολόγιο, επισημάνθηκε ότι, για λόγους χρηστής διοίκησης και στα πλαίσια διαμόρφωσης ενιαίου πλαισίου υπολογισμού εισφορών επί των πρόσθετων αμοιβών του Δημοσίου εν γένει, τα προβλεπόμενα για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, εφαρμόζονται από 01/07/2018 και εφεξής και στους υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), οι οποίοι επίσης αμείβονται με τις διατάξεις του Ν.4354/2015. (Σχετ. το υπ’ αριθμ.Φ10042/11457/294/13-3-2020 έγγραφο της ΓΓΚΑ).

Για τις εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 41 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει), με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι, από 01/07/2018 υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών, είτε πρόκειται για υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αόριστου χρόνου).

Συνοψίζοντας, για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου δεν διενεργούνται κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς:

α) από 1/1/2017 και εφεξής για κύρια, επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ παροχή και ΟΕΚ και

β) από 01/07/2018 και εφεξής υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ Φ10042/57802/1618/22-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) που αμείβονται με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου δεν διενεργούνται από 1/07/2018 κρατήσεις (επί της εν λόγω προσωπικής διαφοράς) υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

9 . ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/ τ. Α΄/19-52017), όπως ισχύει, οι υπαγόμενοι στα ειδικά μισθολόγια είναι οι κάτωθι κατηγορίες ασφαλισμένων:

 1. Τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
 2. Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), το Διδακτικό και Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), το προσωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), τα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι.
 3. Οι Ερευνητές και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, που υπάγονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε.
 4. Οι Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι Ιατροί και Οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., οι έμμισθοι ειδικευόμενοι ιατροί, οι Επικουρικοί Ιατροί, οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι Ιατροί Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών.
 5. Οι Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 6. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού κλάδου, το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.
 7. Οι Αρχιερείς.
 8. Οι Μουσικοί, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.), της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.).

Επίσης, σε ειδικά μισθολόγια υπάγονται οι Δικαστικοί Λειτουργοί και το Κύριο προσωπικό Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) (άρθρο 3 του Ν.2521/1997, άρθρο 30 του Ν.3205/2003, άρθρο 236 του Ν.4389/2016, άρθρο 57 του Ν.3691/2008, άρθρο 181 του Ν.4270/2014).

10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ

Οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις, με εξαίρεση το ποσό των 140,80 ευρώ, (στις περιπτώσεις που το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών) το οποίο λόγω του ότι αποτελεί εικονικό-πλασματικό ποσό και δεν καταβάλλεται με τις αποδοχές, δεν υπόκειται, από 1/1/2017 και εφεξής, σε κράτηση για κύρια σύνταξη.

10.1 ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/19-5-2017)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/13-9-2017 Τ. Α΄), από 1/1/2017 οι συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, για όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4472/2017 είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ. 10 του άρθρου 153 του Ν.4472/2017, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του Ν.4472/2017.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 153 του Ν.4472/2017 ορίζεται ότι:

«10. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού … » και στη συνέχεια « …Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τα εξής επιδόματα και παροχές:

α) Της περίπτωσης α΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127.

β) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127.

γ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 135.

δ) Της περίπτωσης Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 144.

Δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές οι εφημερίες του άρθρου 140, αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση και τα επιμίσθια για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 135 του παρόντος νόμου. Επίσης δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές τα έξοδα κίνησης της παρ. 4 του άρθρου 60 του Ν.1943/1991 (Α΄, 50) , καθώς και το μηνιαίο επιμίσθιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και νόμου.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω παρ. 10 του άρθρου 153 του Ν.4472/2017 οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές, οι οποίες υποβάλλονται σε ασφαλιστικές κρατήσεις αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του μέρους ΣΤ’ του νόμου αυτού.

Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών (και επομένως, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών) τα εξής επιδόματα και παροχές:

α) η ειδική αποζημίωση για εργασία πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127 που χορηγείται στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό ΣώμαΕλληνική Ακτοφυλακή),

β) η ειδική αποζημίωση για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127 που χορηγείται στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό ΣώμαΕλληνική Ακτοφυλακή) καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,

γ) η αμοιβή αποδοτικότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 135 για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.Ε.Θ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε.,

δ) η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής της περίπτωσης Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 144.

Δεν αποτελούν, επίσης, τακτικές αποδοχές οι εφημερίες του άρθρου 140, αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση και τα επιμίσθια για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 135 του Ν.4472/2017.

Επιπλέον, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές (των υπαγομένων στο Κεφάλαιο Ε΄ του Ν.4472/2017 κατηγοριών προσωπικού) τα έξοδα κίνησης της παρ. 4 του άρθρου 60 του Ν.1943/1991 (Α΄ 50), καθώς και το μηνιαίο επιμίσθιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου και νόμου.

Συμπληρωματικά, η μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνουν τόσο τα τακτικά μέλη του Δικαστηρίου (μέλη ΔΕΠ), όσο και ο γραμματέας αυτού, ορίζονται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, κατ’ εξουσιοδότηση ειδικών διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και όχι στα πλαίσια των διατάξεων του ειδικού μισθολογίου (Ν.4472/2017), στο οποίο εμπίπτουν τα μέλη ΔΕΠ, ή του ενιαίου μισθολογίου (ν.4354/2015), με το οποίο αμοίβεται ο γραμματέας. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί και στις δύο εν λόγω περιπτώσεις να ισχύει το προγενέστερο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο δεν διενεργούνται κρατήσεις για κανέναν κλαδο ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι, ο ανωτέρω αναφερόμενος προσδιορισμός των συντάξιμων αποδοχών των αμειβομένων με τα ειδικά μισθολόγια του Ν.4472/2017 αφορά τόσο σε «παλαιούς» όσο και «νέους» ασφαλισμένους χωρίς διαχωρισμό.

10.2. ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη των Δικαστικών Λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, «παλαιού» και «νέου» ασφαλισμένου, όπως αυτές προβλέπονται από τις ανωτέρω αναφερόμενες οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις του Π.Δ. 169/2007.

Επισημαίνεται ότι, η μηνιαία αποζημίωση των δικαστικών λειτουργών, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, δεν αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών τους και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για κανένα κλάδο ασφάλισης, ήτοι κύρια και επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή, δεδομένου ότι εξακολουθεί να ισχύει το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς να υφίσταται σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων από 1/1/2017 και εφεξής.

11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1. Υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση σε άλλο φορέα από αυτόν της οργανικής τους θέσης και λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης τους και το τριάντα τοις εκατό (30%) ή το εκατό τοις εκατό (100%) στην περίπτωση των πολυτέκνων, των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται καταβάλλουν εισφορές επί των συντάξιμων αποδοχών και των δύο θέσεων.

2. Υπάλληλοι που αποσπώνται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών στις Γενικές Γραμματείες του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, ειδικών συμβούλων, ειδικών ή επιστημονικών συνεργατών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου (Α΄ και Β΄) βαθμού και επιλέγουν αντί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης τις αποδοχές της θέσης στην οποία αποσπώνται, καταβάλλουν εισφορές επί των συντάξιμων αποδοχών αυτών.

Σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων που λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης και το σαράντα τοις εκατό (40%) του βασικού μισθού της θέσης του μετακλητού, καταβάλλουν εισφορές επί των συντάξιμων αποδοχών αυτών.

12. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ κ.λπ. ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2011 (άρθρο 2 του Ν.3865/2010)

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3865/2010, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, εφόσον δεν είχαν απασχοληθεί κατά το προγενέστερο διάστημα σε φορέα του δημοσίου, υπήχθησαν στην ασφάλιση μόνο του Κλάδου Κύριας σύνταξης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο κοινό καθεστώς (και όχι στο δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς), ενώ τα πρόσωπα αυτά ασφαλίστηκαν για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς είχαν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1/1/1993 και μετά στο Δημόσιο ή σε φορείς Κύριας ασφάλισης.

Στην περίπτωση αυτή, μέχρι 31/12/2016, κατέβαλαν για τον κλάδο σύνταξης ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 20%, αναλυόμενο σε ποσοστό ύψους 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη (δημόσιο) υπολογιζόμενο επί των πάσης φύσεως αποδοχών.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, όσον αφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης προβλέπεται ότι, από 1/1/2017:

 • Oι εν λόγω υπάλληλοι (εξαιρουμένων των μετακλητών που ρυθμίζονται στην ενότητα 14 της παρούσας εγκυκλίου) εξακολουθούν να καταβάλλουν τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης, δηλ. 6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο εργοδότης (δημόσιο) χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή τα μεταβατικά ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς που προβλέπονται στην ενότητα 4 της παρούσας εγκυκλίου.
 • Επέρχεται τροποποίηση στη βάση υπολογισμού των αντίστοιχων εισφορών, έτσι ώστε τα ανωτέρω ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών δεν θα υπολογίζονται πλέον στο σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις του Ν.3865/2010, αλλά στις συντάξιμες αποδοχές ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4387/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 23 του Ν.4670/2020, και όπως αυτές (οι αποδοχές) ισχύουν κατά περίπτωση για «νέους» και «παλαιούς» ασφαλισμένους.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3865/2010 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, εφόσον είχαν απασχοληθεί κατά το προγενέστερο διάστημα σε φορέα του δημοσίου υπήχθησαν στην ασφάλιση του δημοσίου, και κατά συνέπεια για την κατηγορία αυτή από 1/1/2017 έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο μεταβατικά ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1/1/2017, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει ή όχι προϋπηρεσία στο Δημόσιο και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση («νέος» ή «παλαιός» ασφαλισμένος) καταβάλλονται για τον κλάδο σύνταξης εισφορές ύψους 6,67% από τον ασφαλισμένο και 13,33% από τον εργοδότη, χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω αναφερόμενα μεταβατικά ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς.

Στην κατηγορία αυτή δεν εντάσσεται προσωπικό που από 1/1/2017 μετατάσσεται ή μεταφέρεται από ένα φορέα του Δημοσίου, (στον οποίο κατά την 31/12/2016 δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής εργοδοτικής εισφοράς), σε έναν άλλο φορέα.

Όσον αφορά στην επικουρική ασφάλιση, ασθένεια και εφάπαξ ισχύουν τα κατωτέρω αναφερόμενα στις ενότητες 19, 21 και 22 της παρούσας αντίστοιχα.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.3865/2010 παρασχέθηκε η δυνατότητα στα πρόσωπα τα οποία υπηρετούσαν ή είχαν προσληφθεί έως 31/12/2020 στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου, να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για λόγους ωστόσο ορθολογικής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούσαν ή προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/2010 στο Δημόσιο, αλλά προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/2010 και παρέμειναν στην ίδια Υπηρεσία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με σχετικά έγγραφά του (ενδεικτικά αναφέρουμε τα με αριθ. Φ11221/25753/1694/29-11-2011 και Φ11221/30269/1205/21-7-2016) έδωσε τη δυνατότητα επιλογής υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντί του Δημοσίου και στους υπαλλήλους με ΦΕΚ διορισμού από 1/1/2011 και μετά, εφόσον έχουν προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την ανωτέρω ημερομηνία στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού και εν γένει στους φορείς του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου.

13. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

13.1. ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ Ν.4387/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 και 3 του Ν.4387/2016 ορίζεται ότι :

«2.Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων κάθε εντασσόμενου στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φορείς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος ασφαλιστικές εισφορές.

3.Όσα από τα πρόσωπα της παρ.2 του παρόντος άρθρου παλαιοί ασφαλισμένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς έως την έναρξη ισχύος του παρόντος ,εξακολουθούν να καταβάλλουν προαιρετικά, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης διπλές εισφορές επί των αποδοχών τους και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ώστε να συμπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος και δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζομένου ή την εισφορά των άρθρων 39 ή 40.»

13.1.2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 άρθρου 17 του Ν.4387/2016 ρυθμίζεται το καθεστώς ασφάλισης των ασφαλισμένων που για την ίδια απασχόληση υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ενός φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. του τ. ΕΤΑΑ) και του Δημοσίου (για παράδειγμα μηχανικός του Δημοσίου που υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του τ. ΕΤΑΑ-Τομέα ΤΣΜΕΔΕ ή ιατρός του ΕΣΥ που υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του τ. ΕΤΑΑΤομέα ΤΣΑΥ).

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, οι ασφαλισμένοι πριν και μετά την 1/1/1993(«παλαιοί» και «νέοι») για τους οποίους για την ίδια απασχόληση προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φορείς συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.4387/2016 ασφαλιστικές εισφορές.

Επιπρόσθετα για τους μέχρι 31/12/1992 «παλαιούς» ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, προκειμένου να θεμελιώσουν δεύτερο συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος ή αναπηρίας ή να προσαυξήσουν το χρόνο ασφάλισής τους. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος καταβάλλει το συνολικό ποσοστό εισφοράς (ασφαλισμένου και εργοδότη) το οποίο ανέρχεται σε 20%.

Το δικαίωμα καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε. Επίσης, λόγω του προαιρετικού της χαρακτήρα, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικότητα, ο δε ασφαλισμένος, μπορεί να επανέλθει με νέα αίτησή του και να συνεχίσει την προαιρετική καταβολή, για όσες φορές επιθυμεί.

13.1.3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Συνεπώς, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, από 1/1/2017 και μετά προκύπτει υποχρέωση καταβολής μίας υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ e-ΕΦΚΑ, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και σε 13,33% για τον εργοδότη (με κατά περίπτωση μεταβατικές διατάξεις μέχρι 31/12/2019) επί των αποδοχών του ασφαλισμένου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν.4387/2016 καθώς και στην υπ’ αριθμ. 111482/0092/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4005 τ. Β΄/14-12-2016).

Ειδικότερα, σε περίπτωση που κατά την 31/12/2016 προβλέπονταν υψηλότερα ή χαμηλότερα ποσοστά ασφαλίστρου προβλέπεται σταδιακή προσαρμογή τους, ώστε από 1/1/2020 να ανέρχονται στα ανωτέρω ποσοστά.

Με βάση την ανωτέρω πρόβλεψη, σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης για την ίδια απασχόληση και την οποία ο ασφαλισμένος κατέβαλε μία τουλάχιστον εισφορά ύψους 6,67%, εξακολουθεί να καταβάλλει και από 1/1/2017 μηνιαία εισφορά ύψους 6,67%, χωρίς σταδιακή προσαρμογή ασφαλίστρου. Μη υπαρχούσης της συνθήκης αυτής (ήτοι να μην προβλέπονταν μέχρι 31/12/2016 μία τουλάχιστον εισφορά ασφαλισμένου ύψους 6,67%), αλλά η μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου ήταν για τον έναν φορέα σταθερό ποσό και για τον άλλο φορέα ποσοστιαία εισφορά υψηλότερη ή χαμηλότερη του 6,67% τότε και στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος καταβάλλει από 1/1/2017 μηνιαία εισφορά ύψους 6,67%, χωρίς σταδιακή προσαρμογή του ασφαλίστρου.

Αντίστοιχα, εάν προβλεπόταν μέχρι 31/12/2016 μία τουλάχιστον εργοδοτική εισφορά ύψους 13,33%, τότε και από 1/1/2017 εξακολουθεί να καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ύψους 13,33%, χωρίς σταδιακή προσαρμογή του ασφαλίστρου. Μη υπαρχούσης της συνθήκης αυτής (ήτοι να μην προβλεπόταν μέχρι 31/12/2016 μια τουλάχιστον εργοδοτική εισφορά ύψους 13,33%), τότε η εργοδοτική εισφορά διαμορφώνεται σταδιακά σε 13,33%.

Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση καταβολής μιας ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του e-ΕΦΚΑ βάσει των ρυθμίσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν.4387/2016 διενεργείται χωρίς να απαιτείται η διαγραφή του ασφαλισμένου μηχανικού ή υγειονομικού από τους οικείους επιστημονικούς συλλόγους (ΤΕΕ, Ιατρικούς Συλλόγους κ.λπ.).

13.1.4. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.4 του Ν.2084/92, όπως ισχύουν, οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι που διορίστηκαν στο Δημόσιο από την 1/1/1993 μέχρι 31/12/2010, για τους οποίους βάσει των καταστατικών διατάξεων του τ. ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΤΣΑΥ προβλεπόταν υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση των ανωτέρω φορέων, υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση των ανωτέρω κλαδικών Ταμείων, μπορούσαν όμως να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του Δημοσίου καταβάλλοντας την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1902/1990 εισφορά ύψους 6,67%.

Μετά από την ισχύ του Ν.4387/2016, η ανωτέρω ρύθμιση δεν έχει εφαρμογή και ως εκ τούτου, τα πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του Δημοσίου βάσει των ανωτέρω διατάξεων του Ν.2084/92 και επιθυμούν να συνεχίσουν την προαιρετική τους ασφάλιση θα καταβάλλουν μηνιαία εισφορά ύψους 20% υπολογιζόμενη επί των αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορά για την υποχρεωτική ασφάλιση.

Οι ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην προαιρετική ασφάλιση θεωρώντας ότι το ασφάλιστρο ανέρχεται σε 6,67% αντί του 20%, μπορούν, μετά την ανωτέρω αλλαγή που προκύπτει, να διακόψουν την προαιρετική τους ασφάλιση. Σε αυτή μόνο αυστηρά την περίπτωση, και για λόγους χρηστής διοίκησης, είναι δυνατή η επιστροφή των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης που έχουν καταβληθεί.

Σε περίπτωση δε που επιθυμούν να συνεχίσουν την προαιρετική ασφάλιση θα πρέπει να καταβληθεί η προκύπτουσα διαφορά.

13.1.5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ 1/1/1993 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων από την 1/1/1993 και μετά που είχαν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση δεύτερου φορέα βάσει των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 4 και 39 του Ν.2084/1992 και για την δεύτερη αυτή ασφάλιση μέχρι 31/12/2016 προβλεπόταν η καταβολή εισφοράς ύψους 30% (εισφορά ασφαλισμένου, εργοδότη και Κράτους) τα εν λόγω πρόσωπα, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν την προαιρετική μηνιαία καταβολή δεύτερης εισφοράς και μετά την 1/1/2017, σε ποσοστό 20%. Και στη περίπτωση αυτή η προαιρετική δεύτερη εισφορά υπολογίζεται επί των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της υποχρεωτικής εισφοράς.

Για την καλύτερη κατανόηση, παραθέτουμε παραδείγματα υπολογισμού των εισφορών για τον κλάδο κύριας ασφάλισης μηχανικών και υγειονομικών του Δημοσίου (υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου) στο Παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

13.2. ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ Ν.4670/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4670/2020, από 1-1-2020 ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις που συντρέχει παράλληλη ασφάλιση.

Ειδικότερα, με την παρ.3α του άρθρου αυτού ορίζεται ότι :

«Ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη του Ν.4387/2016 για κάθε φορέα,τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την αυτή απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές.

β.Οι παλαιοί ασφαλισμένοι κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.2084/1992, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να έχουν προαιρετικά το δικαίωμα καταβολής δεύτερης εισφοράς στον Ε.Φ.Κ.Α. κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38.

4 α.Τα ανωτέρω οριζόμενα στην παράγραφο 3 εφαρμόζονται αντίστοιχα για την υγειονομική περίθαλψη, την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή. Ειδικά για την εφάπαξ παροχή η παράγραφος 3β καταλαμβάνει και τους νέους ασφαλισμένους κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.2084/92…»

Επίσης, με την παρ.6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.4387/2016 δηλ. για την κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών κλπ.

Κατά συνέπεια, έχουν εφαρμογή και για την κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων αναλογικά τα αναφερόμενα στην υπ’αριθμ. 3/2020 Εγκύκλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (ΑΔΑ: 9067465XΠΙ-Ψ5Η).

Επισημαίνεται ότι, περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κ.λπ. για την προαιρετική καταβολή της δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς θα παρασχεθούν με νεότερη σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

14. ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

14.1. Ν.4488/2017 (ΦΕΚ137/τ.Α΄/13-9-2017)

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4488/2017(ΦΕΚ137/τ.Α΄/13-92017) ορίζεται ότι :

«1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.4387/2016 (Α΄85) προστίθεται εδάφιο, με έναρξη ισχύος από 1/1/2017, ως εξής: Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου. Εάν ο διορισμός των προσώπων αυτών έχει γίνει μέχρι και 31/12/2016 εφαρμόζεται ως προς την εργοδοτική εισφορά η υπ ΄αριθμ. 111482/0092/30-11-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4005).»

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4488/2017(ΦΕΚ137/τ.Α΄/13-92017) ορίζεται ότι :

«1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 προστίθεται περίπτωση ζ΄, με έναρξη ισχύος από 1.1.2017, ως εξής: ζ΄. Για πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Εάν ο διορισμός των ανωτέρω προσώπων έχει γίνει μέχρι 31.12.2016 εφαρμόζεται ως προς την εργοδοτική εισφορά η υπ΄ αριθμ. 111482/0092/30-11-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄4005).

2.Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τα πρόσωπά που επέλεξαν να διατηρήσουν το ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης , εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης, στο οποίο υπάγονταν πριν από το διορισμό τους στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ.11 του άρθρου 4 του Ν.4151/2013 (Α΄103). Στην περίπτωση αυτή η εφεξής υπηρεσία τους στις ανωτέρω θέσεις θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς.»

14.1.2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 10 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄/13-9-2017) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 38 του Ν.4387/2016 αντίστοιχα, προβλέπεται ότι, για τα πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εάν ο διορισμός τους έχει γίνει μέχρι 31/12/2016, έχει εφαρμογή ως προς την εργοδοτική εισφορά η υπ ΄αριθμ. 111482/0092/30-11-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση και κατά συνέπεια, καταβάλλουν εισφορά ασφαλισμένου ύψους 6,67% και εργοδοτική εισφορά σύμφωνα με τα μεταβατικά ποσοστά όπως αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΑΞΗ
6,67% 3,33% από 1/1/2017 10% Άρθρα 4 & 5 Ν.4387/2016
6,67% από 1/1/2018 13,34%
10% από 1/1/2019 16,67%
13,33% από 1/1/2020 20%

Επισημαίνεται ότι:

1. Για τους μετακλητούς υπαλλήλους το ύψος της εργοδοτικής εισφοράς υπολογίζεται με βάση τα ανωτέρω μεταβατικά ποσοστά, ακόμη και εάν με το ισχύον μέχρι 31/12/2016 καθεστώς προβλεπόταν για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων υψηλότερο ή χαμηλότερο ή δεν προβλεπόταν η καταβολή ποσοστού εργοδοτικής εισφοράς και ανεξάρτητα εάν υπάγονταν στο Δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Μετακλητός υπάλληλος π.χ. που μέχρι 31/12/2016 υπαγόταν στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς) κατέβαλε για τον κλάδο σύνταξης εισφορές ύψους 6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο εργοδότης, από 1/1/2017 καταβάλλει εισφορά ύψους 6,67% ο ασφαλισμένος και το Δημόσιο εργοδοτική εισφορά ύψους 3,33% (καταληκτικό 13,33% από 1/1/2020).

3. Μετακλητοί υπάλληλοι που διορίζονται μετά την 1/1/2017, καταβάλλουν για τον κλάδο σύνταξης εισφορές 6,67% από τον ασφαλισμένο και 13,33% από τον εργοδότη, χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς.

4. Τα ανωτέρω αναφερθέντα αναφορικά με τα ποσοστά ασφαλίστρων εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα που επέλεξαν να διατηρήσουν το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης, στο οποίο υπάγονταν πριν από το διορισμό τους στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ.11 του άρθρου 4 του Ν.4154/2013 (Α΄103). Στην περίπτωση αυτή όμως η εφεξής υπηρεσία τους στις ανωτέρω θέσεις θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς.

14.2. Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/28-2-2020)

14.2.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/7/2019

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω αναφερόμενου νόμου προστέθηκε νέο άρθρο, 5 Α, στο Ν.4387/2016, το οποίο, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει το ασφαλιστικό καθεστώς των μετακλητών υπαλλήλων που διορίζονται από την 1/7/2019 και εφεξής.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι διοριζόμενοι σε οιαδήποτε θέση μετακλητού υπαλλήλου, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από την ημερομηνία διορισμού τους διατηρούν το καθεστώς ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψηςς και εφάπαξ παροχής, στο οποίο υπάγονταν πριν από το διορισμό τους.

Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο καθεστώς αυτό.

14.2.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Για την ασφάλισή τους και συγκεκριμένα για τους κλάδους στους οποίους προκύπτει βάσει του προγενέστερου καθεστώτος, υποχρέωση ασφάλισης, καταβάλλονται οι κάτωθι αναφερόμενες ασφαλιστικές εισφορές:

 1. Για κύρια ασφάλιση, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2 του άρθρου 5.
 2. Για υγειονομική περίθαλψη, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 41.
 3. Για επικουρική ασφάλιση, μηνιαία εισφορά εμμίσθων ασφαλισμένων βάσει του άρθρου 97
 4. Για εφάπαξ παροχή, μηνιαία εισφορά εμμίσθων ασφαλισμένων βάσει του άρθρου 35.

Βάση υπολογισμού των ανωτέρω αναφερθέντων ασφαλιστικών εισφορών είναι οι συντάξιμες αποδοχές, όπως αυτές καθορίζονται για «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους αντίστοιχα.

Η εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τα εν λόγω πρόσωπα, ενώ η εργοδοτική εισφορά όπου προβλέπεται, τον Φορέα στον οποίο γίνεται ο διορισμός.

Η εισφορά ασφαλισμένου παρακρατείται από τον εργοδότη κατά τα γνωστά και αποδίδεται με την εργοδοτική εισφορά στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλεται θεωρείται εισφορά μισθωτού για την εφαρμογή των διατάξων περί παράλληλης ασφάλισης των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016.

Εφόσον στο προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης περιλαμβάνονται Φορείς που δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους Φορείς αυτούς ασφαλιστικές εισφορές.

14.2.3 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Εάν τα πρόσωπα της παρ.1 μετακλητοί υπάλληλοι κατά το αμέσως προηγούμενο πριν το διορισμό τους δωδεκάμηνο δεν υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέα Κύριας Ασφάλισης της ημεδαπής, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπέρ του e-Ε.Φ.Κ.Α.(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και για επικουρική ασφάλιση στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα.

Εάν είναι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπέρ του e-Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

14.2.4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται, όπως προαναφέρθηκε, στους μετακλητούς υπαλλήλους που διορίζονται από την 1/7/2019 και εφεξής.

Σε περίπτωση που από την αναδρομική εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων προκύψουν ποσά προς επιστροφή, το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται, μέχρι εξάλειψής του, με μελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών εισφορών. Εάν προκύψει οφειλή, αυτή εξοφλείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσες με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προκύπτει διαφορά, χωρίς την επιβολή προστίμων καθυστέρησης εξόφλησης.

14.2.5 ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις ανωτέρω ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν και μετακλητοί υπάλληλοι που έχουν διοριστεί μέχρι 30/6/2019 και εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δηλ. έως 28/5/2020. Στην περίπτωση αυτή θα υπαχθούν στις εν λόγω ρυθμίσεις από την 1/7/2019.

15. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΄ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

1. Η εργοδοτική εισφορά 8%, που προβλέπονταν από τις διατάξεις του Ν.Δ.3896/58 και άρθρο 2 του Ν.Δ. 78/73, η οποία εξακολουθούσε να καταβάλλεται στο Δημόσιο από τους Δήμους για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς και οι οποίοι προέρχονται από κοινότητες που συνενώθηκαν σε /ή με δήμους (Ν.1518/85 και Ν.2768/99 άρθρο 3), συνεχίζει να καταβάλλεται στον ΕΦΚΑ, υπολογίζεται δε επί των συντάξιμων αποδοχών των πρώην κοινοτικών υπαλλήλων και βαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς.

Από 1/1/2017 και εφεξής η εν λόγω εργοδοτική εισφορά βαίνει αυξανόμενη, διαμορφώνεται δε κατ’ έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 5 του Ν.4387/2016, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:

ΕΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
2017 9,33% 6,67% 16%
2018 10,67% 17,34%
2019 12% 18,67%
2020 13,33% 20%

Επισημαίνεται ότι οι φορείς που απασχολούν τα εν λόγω πρόσωπα καταβάλλουν την ανωτέρω εργοδοτική εισφορά και όχι τα προβλεπόμενα μεταβατικά ποσοστά που προβλέπονται από την αριθμ. 111482/0092/30-11-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

2. Το μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, το οποίο απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής – εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και οι εκδορείς ζώων και πτηνών και οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, που υπάγονταν στην συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, υπόκεινται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3660/2008 άρθρο 4, όπως ισχύει, από το διορισμό ή τη μονιμοποίησή τους στις ειδικότητες που αναφέρονται ανωτέρω, στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς 4,3%.

Η πρόσθετη αυτή ειδική εισφορά για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ), ανεξάρτητα εάν ανήκουν στην κατηγορία των «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον είναι δικαιούχοι και πράγματι τους καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα και όχι επί του συνόλου των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι, οι προσλαμβανόμενοι μετά την 07.05.2008 (ημερομηνία ισχύος του Ν.3660/2008) στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ως άνω Ν.3660/2008 υπάγονται αυτοδίκαια στο καθεστώς των Β.Α.Ε. και υποχρεούνται στην καταβολή της πρόσθετης ειδικής εισφοράς 4,3%.

16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018 ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

Με την προκήρυξη 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. διορίστηκαν τακτικοί υπάλληλοι στις Υπηρεσίες Υγιεινής των Δήμων.

Για την ασφαλιστική τακτοποίηση του εν λόγω προσωπικού θα ακολουθηθούν τα αναφερόμενα στην ενότητα 12 της παρούσας εγκυκλίου .

16.1. ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι, όσοι από τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., κ.λπ. πριν την 1/1/2011 έχουν δικαίωμα αντί της υπαγωγής τους στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου να επιλέξουν – κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής τους προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εφόσον οι εν λόγω υπάλληλοι θα απασχοληθούν σε εργασίες και ειδικότητες οι οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, διακρίνουμε ως προς την υπαγωγή τους στην ασφάλιση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. ‘Oσοι (παλαιοί/ές ή νέοι/νέες ασφαλισμένοι/νες) υπαχθούν στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου και απασχοληθούν αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις περιοριστικά αναφερόμενες ειδικότητες και εργασίες του άρθρου 4 του Ν.3660/2008, όπως ισχύει, υπάγονται στις διατάξεις αυτές ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα) και υποχρεούνται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς ποσοστού 4,3% επί του βασικού μισθού και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

2. Όσοι υπαχθούν αυτοδίκαια ή επιλέξουν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Εάν είναι παλαιοί/ές ασφαλισμένοι/νες και απασχοληθούν στις περιοριστικά αναφερόμενες εργασίες και ειδικότητες του άρθρου 36 του Ν.1694/1987 όπως ισχύει, υπάγονται στις διατάξεις αυτές ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους και καταβάλλουν τις ακόλουθες εισφορές:

Για τον κλάδο κύριας σύνταξης:

20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος)

Πρόσθετες εισφορές βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ):

3,60% (2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40% ο Δήμος) και

3,40% (2,10% ο ασφαλισμένος και 1,30% ο Δήμος)

Σύνολο πρόσθετης εισφοράς ΒΑΕ ο ασφαλισμένος 4,30% και Δήμου 2,70%.

 • Όσοι από τους ανωτέρω ωστόσο απασχοληθούν σε εργασία ή ειδικότητα η οποία δεν εμπίπτει στις αναφερόμενες στο άρθρο 36 του ν.1694/1987, αλλά ανήκει στις περιοριστικά αναφερόμενες του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929/211-2011 – ΦΕΚ Β’ 2778/2011) υπάγονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ και καταβάλλουν τις ακόλουθες εισφορές:

Για τον κλάδο κύριας σύνταξης:

20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος) και

Πρόσθετη ειδική εισφορά ΒΑΕ

3,60% (2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40% ο Δήμος)

 • Εάν είναι «νέοι/νέες» ασφαλισμένοι/νες υπάγονται μόνο στον προαναφερόμενο Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929/2-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2778/2011) εφόσον απασχολούνται στις αναφερόμενες σε αυτόν εργασίες και ειδικότητες και υπάγονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.3 και 4 του ν.2084/1992 όπως ισχύει και καταβάλλουν επίσης τις ακόλουθες εισφορές:

Για τον κλάδο κύριας σύνταξης

20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος) και

Πρόσθετη ειδική εισφορά ΒΑΕ

3,60% (2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40% ο Δήμος)

 • Σχετικά με την εισφορά επαγγελματικού κινδύνου ποσοστού 1% (την οποία επιβαρύνεται ο εκάστοτε Δήμος) υπόχρεοι είναι οι Δήμοι που απασχολούν προσωπικό το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απασχολείται σε Υπηρεσίες Υγιεινής (υπόνομοι, αποκομιδή απορριμμάτων, χρησιμοποίηση και καταστροφή απορριμμάτων, εκκένωση βόθρων) όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ.473/1961.

16.1.2.ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Επισημαίνεται ότι, η εισφορά για την κύρια σύνταξη είτε βάσει των ανωτέρω αναφερθέντων προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στο Δημόσιο είτε στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών για τους έως 31/12/1992 ασφαλισμένους και επί των τακτικά καταβαλλόμενων αποδοχών για τους από 1/1/1993 ασφαλισμένους (σχετ.η υπ’αριθμ.2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 ΑΔΑ 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ και η αριθμ.Φ10042/οικ.13567/329/8-62018 –ΑΔΑ 7ΑΛ2465/Θ1Ω-Α46 καθώς και το υπ’ αριθμ.Φ10042/11457/294/13-3-2020 έγγραφο της ΓΓΚΑ).

Επί της ανωτέρω βάσης υπολογίζεται και η πρόσθετη εισφορά ΒΑΕ για όσους έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρο 36 του Ν.1694/1987 ή του Κανονισμού ΒΑΕ ( ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929/2-11-2011 ΦΕΚ Β’ 2778/2011).

16.2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4225/2014 όπως ισχύει, (σχετική η υπ’αριθμ. Φ80020/οικ.36225/1183/7-1-2014 ΑΔΑ ΒΙ65Λ-ΟΨ5 Ερμηνευτική Εγκύκλιος) καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, ενιαία ποσοστά πρόσθετης ειδικής εισφοράς για όλους τους ασφαλισμένους, « παλαιούς» και «νέους» μισθωτούς του πρώην Ε.Τ.Ε.Α. και νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από 1/12/2013.

Κατά συνέπεια, ασφαλισμένοι που καταβάλλουν τις πρόσθετες εισφορές βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για κύρια ασφάλιση, καθόσον απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες ανήκουν, βάσει διατάξεων είτε του πρώην Δημοσίου είτε του πρώην Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, θα καταβάλλουν και στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4225/2014, όπως ισχύει, πρόσθετες εισφορές περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων ποσοστού 2% (αναλυόμενες σε 1,25% για τον ασφαλισμένο και 0,75% για τον εργοδότη) επί της ίδιας βάσης υπολογισμού με αυτή που λαμβάνεται υπόψη για την κύρια ασφάλιση.

16.3. ΠΡΟΝΟΙΑΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Σε ότι αφορά την εφάπαξ παροχή καθώς και την υγειονομική περίθαλψη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου2 παρ.1β του Ν.3865/2010 τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στους αντίστοιχους πρώην φορείς που έχουν υπαχθεί και οι συνάδελφοί τους που έχουν ήδη διοριστεί στο Δημόσιο και έχουν ασφαλιστεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1/1/1993.

Στην προκειμένη περίπτωση ως τακτικοί υπάλληλοι Δήμων υπάγονται ως προς την εφάπαξ παροχή στον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ) και ως προς την υγειονομική περίθαλψη στο π.ΤΥΔΚΥ.

17. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

Πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, επιδόματα κ.λπ., που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα Α΄ και Β΄ βαθμού των ΟΤΑ, οι οποίες δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο ώστε να προσιδιάζουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών, από 1/7/2018 και εφεξής δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής καθώς και υγειονομικής περίθαλψης (Σχετ. η υπ’ αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 Ερμηνευτική εγκύκλιος καθώς και το υπ’ αριθμ.Φ10042/11457/294/13-3-2020 έγγραφο της ΓΓΚΑ).

Αυτές αφορούν γενικότερα σε αποζημιώσεις και έξοδα κίνησης των αιρετών Α΄ και Β΄ Βαθμού των ΟΤΑ, π.χ. του προέδρου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας κ.λπ. για τη συμμετοχή τους ως μέλη σε συμβούλια των ΟΤΑ (Δημοτικά Συμβούλια, Περιφερειακά Συμβούλια, Κοινοτικά Συμβούλια) για τα οποία δεν προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση, βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω περιπτώσεις προσθέτων αμοιβών για τις οποίες δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές:

 • Αποζημιώσεις μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους ανά συνεδρίαση στα Δημοτικά Συμβούλια, της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017.
 • Αποζημιώσεις Περιφερειακών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και των λοιπών Διοικητικών Επιτροπών, καθώς και δαπάνες μετακίνησης του άρθρου 184 του Ν.3852/2010.

18. EΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

18.1 ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4387/2016 το οποίο τροποποίησε το άρθρο 35 του ν.4052/2012, από την 1/1/2017 στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. λειτουργεί Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και με :

 1. Ενιαία ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών
 2. Ενιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών
 3. Ενιαίο τρόπο υπολογισμού επικουρικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων σε αυτό φορέων ,τομέων και κλάδων.

18.2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.4052/2012, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4387/2016 και του άρθρου 41 του Ν.4670/2020, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία –απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής Ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4225/2014, όπως ισχύει, καθορίστηκαν μεταξύ άλλων ενιαία ποσοστά πρόσθετης ειδικής εισφοράς για όλους τους ασφαλισμένους «παλαιούς» και «νέους» μισθωτούς του πρώην Ε.Τ.Ε.Α. και νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από 1/12/2013.

19. ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 «Εισφορές επικουρικής ασφάλισης» του Ν.4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4670/2020 ορίζεται ότι:

«1. Από την 1/6/2016 και μέχρι τις 31/5/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α., όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.

Από 1η/6/2019 και μέχρι τις 31/5/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.

Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε στις 31/12/2015.»

Συνεπώς, από 1/1/2017 εισφορές υπέρ επικουρικής κάλυψης θα παρακρατηθούν υπέρ του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), ως ακολούθως:

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
3,5 % Από 1/1/2017 Έως 31/5/2019 3,5 % Από 1/1/2017 Έως 31/5/2019 7% Από 1/1/2017 Έως 31/5/2019
3,25 % Από 1/6/2019 Έως 31/5/2022 3,25 % Από 1/6/2019 Έως 31/5/2022 6,5% Από 1/6/2019 Έως 31/5/2022
3% Από 1/6/2022 3% Από 1/6/2022 6% Από 1/6/2022

ΓΕΝΙΚΑ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν.4387/2016 όπως ισχύουν, όπως είναι γνωστό, ορίστηκαν νέα ποσοστά μηνιαίας εισφοράς για επικουρική ασφάλιση στο τ. Ε.Τ.Ε.Α. για όλους τους μισθωτούς που έχουν ασφαλιστεί πριν και μετά την 1/1/1993.

Η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές του εργαζόμενου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρου 38 του ίδιου νόμου.

Επισημαίνεται ότι, για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4024/2011, όπως είχε τροποποιηθεί με τις παρ. 6β και 6γ του άρθρου 4 του Ν.4151/2013 και την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.4336/2015, δηλ. των δημοσίων υπαλλήλων που αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, τα προαναφερόμενα αυξημένα ποσοστά εισφορών υπολογίζονταν μέχρι 31/12/2016 επί των ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31/10/2011.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4387/2016 με τις οποίες καθορίζονται ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών των δημοσίων υπαλλήλων, προβλέπεται ότι από 1/1/2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη για την κύρια σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων υπολογίζεται επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Ως εκ τούτου τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική σύνταξη για τα ανωτέρω πρόσωπα θα υπολογίζονται επί της ίδιας βάσης που ορίζεται και για την κύρια σύνταξη δηλ. επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά στο φορέα κύριας ασφάλισης.

Συνεπώς, από την 1/1/2017 τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων, θα υπολογίζονται επί των πραγματικά καταβαλλόμενων συντάξιμων αποδοχών, όπως ισχύουν για «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους (Ενότητες 5 Α1 και 5 Α2 αντίστοιχα της παρούσας εγκυκλίου).

Ασφαλισμένοι που καταβάλλουν τις πρόσθετες εισφορές βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για κύρια ασφάλιση, καθόσον απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες ανήκουν, βάσει διατάξεων είτε του πρώην Δημοσίου είτε του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, θα καταβάλλουν και στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4225/2014, όπως ισχύει, πρόσθετες εισφορές περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων ποσοστού 2% (αναλυόμενες σε 1,25% για τον ασφαλισμένο και 0,75% για τον εργοδότη) επί της ίδιας βάσης υπολογισμού με αυτή που λαμβάνεται υπόψη για την κύρια ασφάλιση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.3863/2010, το μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, το οποίο απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις αναφερόμενες στο άρθρο 4 του Ν.3660/2008 εργασίες (σχετ. η ενότητα 15 περ.2 της παρούσας εγκυκλίου) υπόκεινται από το διορισμό ή τη μονιμοποίησή τους στις ειδικότητες που αναφέρονται ανωτέρω, στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση (τ. ΤΑΔΚΥΤΕΑΔΥ νυν ΕΤΕΑΕΠ) 2%, επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 0,75% στον εργοδότη και 1,25% στον ασφαλισμένο.

Η πρόσθετη αυτή ειδική εισφορά υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον είναι δικαιούχοι και πράγματι τους καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα και όχι επί του συνόλου των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών.

 • Για την κατηγορία των εμμίσθων δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4578/2018, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 από τότε που ίσχυσε, μεταξύ άλλων, προβλέπεται τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του τ. ΕΤΕΑΕΠ για όλους τους πριν και μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους.

Η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης για την κατηγορία των έμμισθων δικηγόρων θα υπολογίζεται από 1/1/2019 επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά συνέπεια, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/1/2019 η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης υπολογίζεται στο ποσό των 586,08 ευρώ, ενώ για χρονικό διάστημα από 1/2/2019 έως 31/12/2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4241/127/30-1-2019 (ΦΕΚ 173/τ. Β’ / 30-1-12019) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 650 ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι:

«3. Από 1/1/2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έμμισθοι δικηγόροι του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. ΕΤΑΑ, κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφορά αντιστοιχεί σε:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ Από 1/1/2020 έως 31/5/2022 Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ Από 1/6/2022
1η κατηγορία 42 39
2η κατηγορία 51 47
3η κατηγορία 61 56

4. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη. Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. Η αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1 η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν από την 1/7/2020.

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους τα ανωτέρω ποσά ασφαλιστικής εισφορά επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.»

20. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Η ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ επικουρικής ασφάλισης, για τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει, δηλ. από 1/1/2017 έως 30/6/2018 επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, ενώ για το χρονικό διάστημα από 1/7/2018 και εφεξής θα διενεργείται κράτηση επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους, (Σχετ. η υπ’ αριθμ.Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 Ερμηνευτική εγκύκλιος καθώς και το υπ’ αριθμ.Φ10042/11457/294/13-3-2020 έγγραφο της ΓΓΚΑ) με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

21. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

21.1. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν.4387/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4670/2020 ορίζεται ότι :

«1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.»

Κατά συνέπεια, για την κατηγορία των υπαγομένων στο άρθρο 4 του Ν.4387/2016 δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, θα διενεργούνται, από 1/1/2017 έως 30/6/2018, κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, ενώ για το χρονικό διάστημα από 1/7/2018 και εφεξής θα διενεργείται κράτηση επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους (Σχετ. η υπ’ αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8-62018 Ερμηνευτική εγκύκλιος καθώς και το υπ’ αριθμ.Φ10042/11457/294/13-3-2020 έγγραφο της ΓΓΚΑ) με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας, σύμφωνα με ποσοστά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2,15% 4,30% 6,45%
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%
ΣΥΝΟΛΟ 2,55% 4,55% 7,10%

21.2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4472/2017 (ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ)

Για τις κατηγορίες υπαλλήλων που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4472/2017 (ειδικά μισθολόγια), τα ανωτέρω ποσοστά για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται από 1/1/2017 και εφεξής επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ. 10 του άρθρου 153 του Ν.4472/2017 με εξαίρεση την προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του Ν.4472/2017 (σχετ. η ενότητα 10 της παρούσας εγκυκλίου).

21.3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που μέχρι 31/12/2016 βάσει ειδικών διατάξεων υπάγονταν για την υγειονομική περίθαλψη σε Ειδικά Ταμεία εκτός ΕΟΠΥΥ (π.χ. Ασφαλιστικά Ταμεία Υγείας Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας, Ελληνικής Ακτοφυλακής) από 1/1/2017 το καθεστώς αυτό εξακολουθεί να ισχύει.

Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις Μηχανικών, εγγεγραμμένων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος οι οποίοι υπηρετούν ως Αξιωματικοί, Στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, Πτυχιούχων υγειονομικών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας κ.λπ., Υγειονομικών οι οποίοι υπηρετούν ως Αξιωματικοί Στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, κ.λπ. από 1/1/2017 όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.432/1983 (ΦΕΚ 162/Α΄/1983) όπως ισχύει, εξαιρούνται της ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη από τον Ε.Φ.Κ.Α. και απαλλάσσονται από την καταβολή της προβλεπόμενης εισφοράς. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το ποσοστό εισφοράς που ισχύει για τους Στρατιωτικούς του Δημοσίου, το οποίο δεν μεταβάλλεται.

2. Από 1/1/2017 καταργείται η πρόσθετη εισφορά σε ποσοστό 1% που προβλέπονταν από το άρθρο 2 του Ν.854/1978 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ. 4 του Ν.1469/84, το οποίο υπολογίζονταν επί των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. για παροχές σε είδος από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία βάρυνε το οικείο Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο υπηρετούσε ο υπάλληλος.

3. Ασφαλισμένοι στο πρώην Τομέα Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη: 7,10% (από 7,65% που ίσχυε μέχρι 31/12/2016).

Συνολική εισφορά ασφαλισμένου: 2,55% {για παροχές σε είδος 2,15% (από 2,35%) και για παροχές σε χρήμα 0,40% (από 0,20%)}.

Συνολική εισφορά εργοδότη: 4,55% (από 5,10%) {(για παροχές σε είδος 4,30% (από 4,80%) και για παροχές σε χρήμα 0,25% (από 0,30%)}.

4. Ασφαλισμένοι στο πρώην Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη: 7,10% (από 15,05% που ίσχυε μέχρι 31/12/2016).

Συνολική εισφορά ασφαλισμένου: 2,55% (για παροχές σε είδος 2,15% και για παροχές σε χρήμα 0,40%).

Συνολική εισφορά εργοδότη: 4,55% (από 12,50%) (για παροχές σε είδος 4,30% (από 11,70%) και για παροχές σε χρήμα 0,25% (από 0,80%).

5. Ασφαλισμένοι Μηχανικοί στο πρώην ΚΥΤ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ

Συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη: 7,10% Συνολική εισφορά ασφαλισμένου: 2,55% (για παροχές σε είδος 2,15% και για παροχές σε χρήμα 0,40%).

Συνολική εισφορά εργοδότη: 4,55% (για παροχές σε είδος 4,30% και για παροχές σε χρήμα 0,25%).

6. Από 1/1/2017 καταργείται το ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου 1% για την ασφάλιση κάθε μέλους οικογένειας {έως τέσσερα (4) μέλη} για παροχές σε είδος που προβλέπονταν από την παρ. 4 του άρθρου 4 του από 18-22/2/1950 Β. Δ/τος (ΦΕΚ 53/τ. Α΄) όπως ισχύει.

7. Οι υγειονομικοί που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στο τ. ΕΤΑΑ/Τομέα Υγείας Υγειονομικών, από 1/1/2017 συνεχίζουν να καταβάλλουν τη μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου ύψους δύο (2) ευρώ για τη Στέγη Υγειονομικών που προβλέπεται από την υπ΄ αριθμ. 40042/12834/906/2005 (ΦΕΚ 739 τ. Β΄2005) και υπ’ αριθμ. 40042/11460/838/2005 (ΦΕΚ 647 τ. Β΄2005). Η απεικόνιση στην Α.Π.Δ. θα γίνει με την υπάρχουσα κωδικοποίηση της Εγκ.18/2017 με χρήση του ΚΑΔ Δημοσίου e-ΕΦΚΑ (Βλέπε ενότητα 36.2.1 της παρούσας).

8. Σε περίπτωση επιλογής προαιρετικής καταβολής δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς δεν καταβάλλεται δεύτερη εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (Σχετ. η Ενότητα 13 της παρούσας εγκυκλίου).

22. ΠΡΟΝΟΙΑ – ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ

22.1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

22.1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 35 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 96 του Ν.4461/2017 και στη συνέχεια με το άρθρο 31 του Ν.4670/2020, προσδιορίστηκαν οι πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και ειδικότερα καθορίστηκε το ύψος και η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.

Συγκεκριμένα:

 • Για τους μισθωτούς οι οποίοι είναι «παλαιοί» ασφαλισμένοι, με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν.4670/2020, ορίζεται ότι το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών (ήτοι ποσοστά και βάση υπολογισμού των εισφορών) τους προσδιορίζονται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων Ταμείων, Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Εξαίρεση αποτελούν οι «παλαιοί» μισθωτοί ασφαλισμένοι στους Τομείς Πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει (σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών).

 • Για τους μισθωτούς οι οποίοι είναι «νέοι» ασφαλισμένοι, η μηνιαία εισφορά στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ορίζεται από 1/1/2017 σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει (συντάξιμες αποδοχές).

22.1.2 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο Δικηγόροι με έμμισθη εντολή «παλαιοί» ασφαλισμένοι στον Κλάδο Πρόνοιας του πρώην Ε.Τ.Α.Α., καταβάλλουν εισφορά 4%, (και όχι την προβλεπόμενη εισφορά βάση καταστατικών διατάξεων), διότι για τις κατηγορίες αυτές δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα του τρίτου εδαφίου του άρθρου 96 του Ν.4461/2017 το οποίο αναφέρεται σε «παλαιούς» ασφαλισμένους σε πρώην φορείς πρόνοιας μισθωτών, αλλά του δεύτερου εδαφίου του ίδιου άρθρου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα ασφαλίζονταν σε πρώην φορείς αυτοαπασχολουμένων.

Ως αποδοχές για τη βάση υπολογισμού νοούνται οι ασφαλιστέες αποδοχές για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προκύπτουν από τον συνδυασμό των άρθρων 5 και 8 του Ν.4387/2016 ήτοι οι συντάξιμες αποδοχές.

Κατά συνέπεια, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες στις συντάξιμες αποδοχές που αναφέρονται στην Ενότητα 5 Α1 για «παλαιούς» και 5 Α2 για «νέους» ασφαλισμένους.

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4578/2018, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του Ν.4387/2016 από τότε που ίσχυσε, μεταξύ άλλων, προβλέφθηκε τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους, έμμισθους δικηγόρους ενώ αναφέρθηκε ρητά ότι το ποσοστό ανέρχεται σε 4%.

Συγκεκριμένα, από 1/1/2019 έως 31/12/2019, η εισφορά υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ για τους Δικηγόρους με έμμισθη εντολή στο Δημόσιο, θα υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά συνέπεια, η εισφορά υπέρ πρόνοιας για την εν λόγω κατηγορία θα υπολογίζεται:

 • για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ
 • για χρονικό διάστημα από 1/2/2019 έως 31/12/2019, στο ποσό των 650,00 ευρώ
  (Σχετ.η αριθ. 4241/127/30-1-2019 (ΦΕΚ 173/τ.Β΄/30-1-2019) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, για όλους τους πριν και μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένους, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 4%, από 1/1/2019 επιμερίζεται ισομερώς και βαρύνει 2% τον ασφαλισμένο και 2% το Δημόσιο.

 • Ν.4670/2020 Για χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και εφεξής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 35 του ν. 4387/2016 ορίζεται ως πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ μεταξύ άλλων και:

«γ. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένων έμμισθων δικηγόρων των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του ΕΤΑΑ. Για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, κατατάσσονται από 1/1/2020 σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ
1η κατηγορία 25
2η κατηγορία 31
3η κατηγορία 37

γα. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.

γβ. Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. Η αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1 η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

«Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν από την 1/7/2020.»

Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους τα ανωτέρω ποσά ασφαλιστικής εισφορά επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

Για την απεικόνιση της ασφάλισης υπέρ επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και για χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4670/2020 θα παρασχεθούν οδηγίες με νεότερη σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

22.1.3 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Ν.4387/2016 Για χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2018

Με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 35 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 96 του Ν.4461/2017, όπως έχει ήδη αναφερθεί προσδιορίστηκαν οι πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και ειδικότερα καθορίστηκαν το ύψος και η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο «παλαιοί» ασφαλισμένοι στον Κλάδο Πρόνοιας του πρώην Ε.Τ.Α.Α., Μηχανικοί και Υγειονομικοί που απασχολούνται με σχέση Δημοσίου Δικαίου, καταβάλλουν εισφορά 4%, (και όχι την προβλεπόμενη εισφορά βάση καταστατικών διατάξεων), διότι για τις κατηγορίες αυτές δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα του τρίτου εδαφίου του άρθρου 96 του Ν.4461/2017 το οποίο αναφέρεται σε «παλαιούς» ασφαλισμένους σε πρώην φορείς πρόνοιας μισθωτών, αλλά του δεύτερου εδαφίου του ίδιου άρθρου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα ασφαλίζονταν σε πρώην φορείς αυτοαπασχολουμένων.

Ως αποδοχές για τη βάση υπολογισμού νοούνται οι ασφαλιστέες αποδοχές για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προκύπτουν από τον συνδυασμό των άρθρων 5 και 8 του Ν.4387/2016 ήτοι οι συντάξιμες αποδοχές.

Κατά συνέπεια, από 1/1/2017 έως 31/12/2018 καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες στις συντάξιμες αποδοχές που αναφέρονται στην Ενότητα 5 Α1 για «παλαιούς» και 5 Α2 για «νέους» ασφαλισμένους.

Τα ανωτέρω αναφερθέντα ισχύουν και για αυτούς που υπηρετούν η προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), ως βάση όμως για τον υπολογισμό της εισφοράς, αποτελούν οι αποδοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016, ήτοι οι πάσης φύσεως αποδοχές, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας, όπου από 1/7/2018 και εφεξής νοούνται αυτές που καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο.

 • Ν.4578/2018 Για χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019

Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4578/2018, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του Ν.4387/2016 από τότε που ίσχυσε, μεταξύ άλλων, προβλέφθηκε τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους, μισθωτούς Μηχανικούς και Ιατρούς ενώ αναφέρθηκε ρητά ότι το ποσοστό ανέρχεται σε 4%.

Συγκεκριμένα, από 1/1/2019 έως 31/12/2019, η εισφορά υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ για τους μισθωτούς Μηχανικούς και Ιατρούς, θα υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά συνέπεια, η εισφορά υπέρ πρόνοιας για τις εν λόγω κατηγορίες θα υπολογίζεται:

 • για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ, ενώ
 • για το χρονικό διάστημα από 1/2/2019 έως 31/12/2019,στο ποσό των 650,00 ευρώ
  (Σχετ.η αριθ. 4241/127/30-1-2019 (ΦΕΚ 173/τ.Β΄/30-1-2019) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

 

 • Ν.4670/2020 Για χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και εφεξής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 35 του ν. 4387/2016 ορίζεται ως πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ μεταξύ άλλων και:

«γ. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένων έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του ΕΤΑΑ.

Για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, κατατάσσονται από 1/1/2020 σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ
1η κατηγορία 25
2η κατηγορία 31
3η κατηγορία 37

γα. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.

γβ. Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. Η αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1 η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

«Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν από την 1/7/2020.»

Για την απεικόνιση της ασφάλισης υπέρ πρόνοιας για χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4670/2020 θα παρασχεθούν οδηγίες με νεότερη σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

22.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΑΜΕΙΑ – ΤΟΜΕΙΣ - ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ.2 και 3 του Ν.4387/2016 και ως προς την εφάπαξ παροχή, προσώπων για τους οποίους για την ίδια απασχόληση προκύπτει, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 76 του ίδιου νόμου, υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερα του ενός Ταμεία, Τομείς, Κλάδους και Λογαριασμούς Πρόνοιας που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.:

 • Καταβάλλεται υποχρεωτικά, από 1/1/2017, μία ασφαλιστική εισφορά στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μετά από επιλογή τους. Στους ασφαλισμένους αυτής της κατηγορίας δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής καταβολής της δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς, κατόπιν σχετικής αίτησης.
 • Εάν κάποιος ασφαλισμένος επιλέξει να καταβάλλει προαιρετικά δεύτερη ασφαλιστική εισφορά το ύψος αυτής διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 35 του Ν.4387/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.
 • Συνεπώς, από 1/1/2017 και μετά, στις περιπτώσεις που για την ίδια απασχόληση υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης για εφάπαξ παροχή σε περισσότερους του ενός Φορείς πρόνοιας που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο μηνιαία ασφαλιστική εισφορά μισθωτού, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με βάση τα οριζόμενα της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4670/2020, από 1-1-2020 ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις που συντρέχει παράλληλη ασφάλιση.

Ειδικότερα, με την παρ.3 α του άρθρου αυτού ορίζεται ότι :

«Ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων , όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη το Ν.4387/2016 για κάθε φορέα ,τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την αυτή απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές.

β.Οι παλαιοί ασφαλισμένοι κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.2084/1992, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να έχουν προαιρετικά το δικαίωμα καταβολής δεύτερης εισφοράς στον Ε.Φ.Κ.Α. κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38.

4 α .Τα ανωτέρω οριζόμενα στην παράγραφο 3 εφαρμόζονται αντίστοιχα για την υγειονομική περίθαλψη, την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή. Ειδικά για την εφάπαξ παροχή η παράγραφος 3β καταλαμβάνει και τους νέους ασφαλισμένους κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.2084/92…»

Επίσης, με την παρ.6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.4387/2016 δηλ. για την κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων ,λειτουργών κλπ.

Επισημαίνεται ότι, περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κ.λπ. για την προαιρετική καταβολή της δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς θα παρασχεθούν με νεότερη σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

22.3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Στον κλάδο εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.4387/2016 εντάχθηκε, μεταξύ άλλων, και το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) με τους Τομείς του:

 • Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
 • Τομέα Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών
 • Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους προβλέπεται ότι, για το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις και επομένως συνεχίζεται να διενεργείται κράτηση ποσοστού ύψους 4% επί του βασικού μισθού, εξακολουθεί να ισχύει δε το ανώτατο όριο επί των οποίων υπολογίζονται οι τακτικές μηνιαίες εισφορές της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν.3232/2004 όπως ισχύει (το ανώτατο όριο έχει διαμορφωθεί σε 2.622,76 ευρώ).

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπάγονταν ή πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.3996/2011 για υπαγωγή, αντίστοιχα, στο τ. Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ. προβλέπονται τα εξής:

Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους για το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών συνεχίζεται να διενεργείται κράτηση ποσοστού ύψους 4% επί του Βασικού Μισθού.

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των «νέων» ασφαλισμένων από 1/1/2017 ορίζεται σε ποσοστό 4% και υπολογίζεται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016.

Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του τέως Τομέα, σε ότι αφορά στο ποσοστό ασφαλίστρου (εισφορά ασφαλισμένου 4%) και στην βάση υπολογισμού του ως ανωτέρω.

Τομέας Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος

Εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του τέως Τομέα, σε ότι αφορά στο ποσοστό ασφαλίστρου (εισφορά ασφαλισμένου 4%) και στην βάση υπολογισμού του ως ανωτέρω.

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους

Εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του τέως Τομέα, σε ότι αφορά στο ποσοστό ασφαλίστρου (εργοδοτική εισφορά 3,5% - εισφορά ασφαλισμένου 5%) και στην βάση υπολογισμού του ως ανωτέρω.

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών

Εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του τέως Τομέα, σε ότι αφορά στο ποσοστό ασφαλίστρου (εισφορά ασφαλισμένου 3%) και στην βάση υπολογισμού του ως ανωτέρω.

Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του τέως Τομέα, σε ότι αφορά στο ποσοστό ασφαλίστρου (εισφορά ασφαλισμένου 1%) και στην βάση υπολογισμού του ως ανωτέρω.

Ειδικότερα για την Πρόνοια ΤΥΔΚΥ (για τους υπαλλήλους του) εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του, σε ότι αφορά στο ποσοστό ασφαλίστρου (εργοδοτική εισφορά 2% - εισφορά ασφαλισμένου 1%) και στην βάση υπολογισμού του.

Επισημαίνεται ότι, για τους έως 31/12/1992 «παλαιούς» ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η εισφορά υπέρ του κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, εξακολουθεί να υπολογίζεται στη βάση των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων, από οποιανδήποτε αιτία και αν προέρχονται.

22.4. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ

Για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» μισθωτούς του πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, ισχύουν τα οριζόμενα από τις επιμέρους καταστατικές διατάξεις ποσοστά εισφορών και υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016.

Τομέας Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου

Ποσοστό «παλαιού» ασφαλισμένου 1%.

22.5. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ «ΠΑΛΑΙΩΝ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ τ. ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του τέως Τομέα, σε ότι αφορά στο ποσοστό ασφαλίστρου (εισφορά ασφαλισμένου 2,4%) και στην βάση υπολογισμού του.

22.6. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ «ΝΕΩΝ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των «νέων» ασφαλισμένων, των ανωτέρω τομέων από 1/1/2017, ορίζεται σε ποσοστό 4% και υπολογίζεται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει. Κατά συνέπεια, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες στις συντάξιμες αποδοχές που αναφέρονται στην Ενότητα 5 Α2 για «νέους» ασφαλισμένους.

Επισημαίνεται ότι, η εισφορά 8% του εργοδότη που προβλέπονταν για τους «νέους» ασφαλισμένους Πρόνοιας ΤΥΔΚΥ (για τους υπαλλήλους του) παύει να ισχύει κατ’ εφαρμογή του Ν.4387/2016 και Ν.4461/2017.

22.7. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τ.ΙΚΑΕΤΑΜ

Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους μόνιμους τακτικούς υπαλλήλους του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβλέπεται ότι, για το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις (σχετ. το β.δ. 20ης Αυγ./7Σεπ.1954 ΦΕΚ 211/Α΄ όπως ισχύει) και επομένως συνεχίζεται να διενεργείται κράτηση ποσοστού ύψους 4% για την πρώτη δεκαετία από το διορισμό του υπαλλήλου επί του βασικού μισθού, το οποίο ποσοστό προσαυξάνεται κατά 1% (δηλ. σύνολο 5%) για το χρονικό διάστημα μετά την δεκαετή ασφάλιση.

Εξακολουθεί να ισχύει δε το ανώτατο όριο επί των οποίων υπολογίζονται οι τακτικές μηνιαίες εισφορές της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν.3232/2004 όπως ισχύει και έχει διαμορφωθεί σε 2.622,76 ευρώ.

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των «νέων» ασφαλισμένων τακτικών υπαλλήλων του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , από 1/1/2017, ορίζεται σε ποσοστό 4% και υπολογίζεται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπάγονταν ή πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.3996/2011 για υπαγωγή, αντίστοιχα, στο τ. Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ προβλέπονται τα εξής:

Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους για το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών συνεχίζεται να διενεργείται κράτηση ποσοστού ύψους 4% επί του Βασικού Μισθού και του Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας.

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των «νέων» ασφαλισμένων από 1/1/2017 ορίζεται σε ποσοστό 4% και υπολογίζεται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016.

23. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ

Δικηγόροι-Νομικοί που απασχολούνται, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό στους Φορείς του Δημοσίου (π.χ. Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ.) και οι οποίοι ως προς την ασφάλισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2703/1999, διατηρούν το προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς τους για κύρια και επικουρική ασφάλιση, ασθένεια και πρόνοια, αντιμετωπίζονται δε ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ως δικηγόροι με έμμισθη εντολή, από 1/1/2017, δεδομένου ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις ρυθμίζουν θέματα υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016.

Κατά συνέπεια, από 1/1/2017 για την ανωτέρω αναφερόμενη κατηγορία ασφαλισμένων καταβάλλονται για την ασφάλισή τους οι προβλεπόμενες από το Ν.4387/2016 ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση, ασθένεια και εφάπαξ παροχή.

Συγκεκριμένα, για την κύρια ασφάλιση και την υγειονομική περίθαλψη καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές βάσει των άρθρων 38 και 41 του Ν.4387/2016, δηλαδή ύψους 20% για την κύρια ασφάλιση (6,67% εισφορά ασφαλισμένου και 13,33% εισφορά εργοδότη) και για την υγειονομική περίθαλψη μηνιαία εισφορά ύψους 7,10% (6,45% για παροχές σε είδος επιμεριζόμενη κατά 2,15% για τον ασφαλισμένο και 4,30% για τον εργοδότη και 0,65% για παροχές σε χρήμα επιμεριζόμενη κατά 0,40% για τον ασφαλισμένο και 0,25% για τον εργοδότη).

Για την επικουρική ασφάλιση καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές εμμίσθου ασφαλισμένου βάσει του άρθρου 97 του Ν.4387/2016.

Σε ότι αφορά τις εισφορές για εφάπαξ παροχή, η κράτηση υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών - ΤΠΔΑ) ανέρχεται σε ποσοστό 4% και βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Επισημαίνεται ότι ,το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΑΔΠ) αποτελεί ΝΠΙΔ, δεν εντάχθηκε στο ΕΤΕΑΕΠ και οι ασφαλιστικές εισφορές (ποσοστά και βάση υπολογισμού των εισφορών) καθορίζονται βάσει του Καταστατικού του.

Όσον αφορά στις αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ανωτέρω εισφορές, δεδομένου ότι, το εν λόγω προσωπικό απασχολείται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ( ΙΔΑΧ), αυτές υπολογίζονται επί των προβλεπομένων από το άρθρο 38 του Ν.4387/2016 αποδοχών, δηλαδή επί των πάσης φύσεως αποδοχών με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας, όπου από 1/7/2018 και εφεξής νοούνται αυτές που καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο.

Επισημαίνεται ότι, εκκρεμεί ερώτημα στον Ο.Α.Ε.Δ. εάν θα πρέπει να υπολογιστούν εισφορές και για τους συνεισπραττόμενους κλάδους.

Αναφορικά με την απεικόνιση της ασφάλισης των ανωτέρω ασφαλισμένων στην ΑΠΔ, θα χρησιμοποιηθεί η κωδικοποίηση που προβλέπεται στην παρούσα εγκύκλιο.

23. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α΄/13-9-2017) ορίζεται ότι:

«1. Για τα πρόσωπα της παρούσας παραγράφου καταβάλλονται υπέρ του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ ασφαλιστικές εισφορές για κύρια ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στους σχετικούς κλάδους ασφάλισης, στις εξής περιπτώσεις:

α. Δημάρχων που είχαν αποκτήσει την ιδιότητα πριν από την ισχύ του ν. 4093/2012 (Α' 222) και ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Δημοσίου ή του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην τομείς ΤΑΔΚΥ για επικουρική ασφάλιση και ΤΠΔΚΥ για εφάπαξ παροχή). Για όσους από τους δημάρχους αυτούς εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 (Α' 87), ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης δύναται να θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης στο προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό τους καθεστώς ασφάλισης. Αν ασκούν παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016. Αναφορικά με την υγειονομική τους περίθαλψη, οι δήμαρχοι της παρούσας περίπτωσης που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 (Α' 87) ή συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα και επαγγελματική δραστηριότητα διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης. Αν δεν είχαν προγενέστερη ασφάλιση υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη στον τομέα του πρώην ΤΥΔΚΥ του ΕΦΚΑ.

β. Δημάρχων που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα μετά την ισχύ του ν. 4093/2012 και ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) ή σε εκείνο που προκύπτει κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.3865/2010. Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν παράλληλα να ασκούν την προηγούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 ή οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 και ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής). Εάν παράλληλα ασκούν διαφορετική της προηγούμενης επαγγελματική δραστηριότητα έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016.

Αναφορικά με την υγειονομική τους περίθαλψη, οι δήμαρχοι της παρούσας περίπτωσης, που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 (Α' 87) ή συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα και επαγγελματική δραστηριότητα, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης. Αν δεν είχαν προγενέστερη ασφάλιση υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη στον τομέα του πρώην ΤΥΔΚΥ του ΕΦΚΑ.

γ. Αιρετών οργάνων α' και β' βαθμού, πλην δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93 και της παρ. 1 του άρθρου 182 του ν.3852/2010 ή στις ρυθμίσεις του άρθρου 51 του ν. 4144/2013 (Α' 88). Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) ή σε εκείνο που προκύπτει κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.4144/2013.

Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ασκούν παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 και ως αιρετά όργανα υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ για κύρια ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Αναφορικά με την υγειονομική τους περίθαλψη, τα αιρετά όργανα της παρούσας περίπτωσης που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 93 και της παρ. 1 του άρθρου 182 του ν.3852/2010 ή συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα και επαγγελματική δραστηριότητα, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης ή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.4144/2013.

δ. Περιφερειαρχών που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 119 και 182 του ν.3852/2010 και θεωρείται ότι συνεχίζουν να υπάγονται στην ασφάλιση του προγενέστερου ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, και εφάπαξ παροχής).

ε. Βουλευτών που είχαν αποκτήσει την ιδιότητα πριν από την ισχύ του ν.4093/2012 και ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Δημοσίου.

Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ασκούν παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016.

Αναφορικά με την υγειονομική τους περίθαλψη, αν ασκούν παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης και εάν δεν είχαν προγενέστερη ασφάλιση υπάγονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

στ. Βουλευτών που έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά την ιδιότητα μετά από την ισχύ του ν.4093/2012 και ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) ή σε εκείνο που προκύπτει κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.3865/2010. Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν παράλληλα να ασκούν την προηγούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 ή οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 και ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής). Εάν παράλληλα ασκούν διαφορετική της προηγούμενης επαγγελματική δραστηριότητα έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016.

Αναφορικά με την υγειονομική τους περίθαλψη, αν ασκούν παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης και, εάν δεν είχαν προγενέστερη ασφάλιση, υπάγονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

ζ. Προσώπων που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τα οποία διατηρούν το προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό τους καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.2703/1999 (Α' 72) ή με άλλες διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτό. Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν να υπάγονται στην ασφάλιση του προγενέστερου ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής).

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στα πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 8 του ν.2227/1994 (Α' 129) και στην περίπτωση α' της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν.2703/1999 (Α' 72). Οι περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν.2703/1999 καταργούνται.

Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν παράλληλα να ασκούν την προηγούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.4387/2016 ή οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 και θεωρείται ότι ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (για κύρια και επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή).

Εάν παράλληλα ασκούν διαφορετική της προηγούμενης επαγγελματική δραστηριότητα έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4387/2016.

2. Για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 καταβάλλονται:

α. Για κύρια ασφάλιση, μηνιαία εισφορά στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του ν.4387/2016, εφαρμοζόμενης της 111482/0092/ 30.11.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 4005) για όσα από τα πρόσωπα της παρ. 1 έχουν διοριστεί μέχρι 31.12.2016.

β. Για υγειονομική περίθαλψη, μηνιαία εισφορά στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.4387/2016.

γ. Για επικουρική ασφάλιση καταβάλλεται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ η μηνιαία εισφορά έμμισθων ασφαλισμένων του άρθρου 97 του ν.4387/2016, υπολογιζόμενη επί της βάσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 για την κύρια ασφάλιση.

Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ασκούν παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα έχει εφαρμογή η παρ. 2 του άρθρου 96 του ν.4387/2016.

δ. Για εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ η μηνιαία εισφορά έμμισθων ασφαλισμένων του άρθρου 35 του ν.4387/2016, υπολογιζόμενη επί της βάσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος για την κύρια ασφάλιση. Αν τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ασκούν παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4387/2016.

3. Η μηνιαία εισφορά για κύρια ασφάλιση, ασφαλισμένου και εργοδότη, υπολογίζεται επί της αντιμισθίας για τα αιρετά όργανα ή της βουλευτικής αποζημίωσης για τους βουλευτές ή επί των μηνιαίων αποδοχών ή αποζημίωσης που λαμβάνουν τα λοιπά πρόσωπα της παραγράφου 1.

Αν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 έχουν επιλέξει να λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης και όχι τις προβλεπόμενες για τη θέση που κατέχουν αποδοχές, η ως άνω ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους θέσης και για υγειονομική περίθαλψη επί των πάσης φύσεως αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Ως προς το ανώτατο όριο αποδοχών επί του οποίου υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.4387/2016.

Η εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει το πρόσωπο που έχει διοριστεί στις θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.

Η εργοδοτική εισφορά βαρύνει το Δήμο ή την Περιφέρεια ή την Βουλή των Ελλήνων ή τους φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, στους οποίους έχουν διοριστεί τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος.

4. Αν δεν υφίσταται προγενέστερο ασφαλιστικό καθεστώς για τα πρόσωπα των περιπτώσεων δ' και ζ' της παραγράφου 1, καταβάλλονται εισφορές για κύρια ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 και ο χρόνος αυτός θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

5. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4387/2016, η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τα ανωτέρω πρόσωπα για τη θέση που κατέχουν θεωρείται εισφορά μισθωτού. Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα άρθρα 36, 38, 39, 40 και 41 του ν.4387/2016.

6. Αν στις θέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 διορίζονται συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ ή του Δημοσίου, εφαρμόζεται η παράγραφος 4. Εξαιρούνται τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν παραιτηθεί της αμοιβής που προβλέπεται για τη θέση που κατέχουν.

7. Για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 25 του ν.4255/2014 (Α' 89) εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής). Για την ασφάλισή τους εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017

Αν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου προκύψουν διαφορές στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να καταβληθούν από την ανωτέρω ημερομηνία, εφαρμόζονται τα εξής:

α. Εάν το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί είναι υψηλότερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται, μέχρι εξάλειψής του, με μελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών εισφορών.

β. Εάν το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί είναι χαμηλότερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το επιπλέον ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την τακτοποίηση των εισφορών των προηγούμενων μηνών καταβάλλεται σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προκύπτει διαφορά στο ύψος των εισφορών, χωρίς την επιβολή προστίμων καθυστέρησης εξόφλησης.

9. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4144/2013 εφαρμόζονται από 1.1.2017 και στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του πρώην ΟΓΑ, εφαρμοζομένων των ρυθμίσεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

24. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Α. Κύρια Ασφάλιση

1. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά πριν από την ισχύ του ν.4093/2012

i. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παράγραφος Β περίπτωση 1α του ν.4093/2012, οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 99/1974, που αφορούν στη λήψη βουλευτικής σύνταξης, παύουν να ισχύουν για όσα πρόσωπα αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του βουλευτή από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν.4093/2012, δηλαδή από 1/1/2013 (άρθρο πρώτο παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β.8 του ν.4093/2012).

Συνεπώς, για τους βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά πριν από την ισχύ του ν.4093/2012 (πριν την 1/1/2013) εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του ν.δ. 99/1974, και συνεχίζουν να καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Δημοσίου (από 1/1/2017 υπέρ του ΕΦΚΑ) για τη λήψη βουλευτικής σύνταξης.

Συνταξιούχοι Βουλευτές που είχαν εκλεγεί για πρώτη φορά πριν από την ισχύ του Ν.4093/2012 κατέβαλαν μέχρι την 31/12/2016 εισφορές υπέρ Δημοσίου(κλάδου κύριας σύνταξης σε ποσοστό 6,67%).

ii. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, υπάγονται υποχρεωτικά και στην ασφάλιση των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης για την ασκούμενη δραστηριότητα (άρθρο 36 παρ. 1 του ν.4387/2016 όπως έχει αυτό τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4670/2020).

2. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά μετά από την ισχύ του ν.4093/2012

i. Για τους βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά μετά από την ισχύ του ν.4093/2012, δηλαδή από 1/1/2013, δεν έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του ν.δ.99/1974. Συνεπώς, τα ανωτέρω πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο παράγραφος Β περίπτωση 1α του ν.4093/2012, κατά τη διάρκεια της θητείας τους ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν από την εκλογή τους, και ο χρόνος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς αυτούς.

Συνεπώς, οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά μετά από την ισχύ του ν.4093/2012, δηλαδή από 1/1/2013 και μετά, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης – συνταξιοδότησης.

ii. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, υπάγονται υποχρεωτικά και στην ασφάλιση των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης για την ασκούμενη δραστηριότητα (άρθρο 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 όπως έχει αυτό τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4670/2020).

iii. Εάν δεν υφίσταται προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης – συνταξιοδότησης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.3865/2010. Συνεπώς, οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά μετά από την ισχύ του ν.4093/2012 και πριν από την εκλογή τους δεν ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα, τότε υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς).

iv. Σε περίπτωση εκλογής συνταξιούχου (μετά την 1/1/2013), δεν υφίσταται προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης, και ως εκ τούτου δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης μέχρι 31/12/2016. Από 1/1/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.4488/2017 προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

3. Ασφαλιστικές εισφορές κύριας ασφάλισης

i. Από 1/1/2017 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4488/2017 επανακαθορίστηκε, μεταξύ άλλων προσώπων, το καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών των βουλευτών. Συγκεκριμένα, από την ανωτέρω ημερομηνία για την ασφάλιση των βουλευτών, ανεξαρτήτως του χρόνου εκλογής τους (πριν ή μετά την ισχύ του ν.4093/2012) ή την ύπαρξη ή μη προγενέστερου καθεστώτος ασφάλισης – συνταξιοδότησης, καθώς και σε περίπτωση εκλογής συνταξιούχου, καταβάλλεται για την κύρια σύνταξη εισφορά ύψους 6,67% από τον ασφαλισμένο και 13,33% εργοδοτική εισφορά από την Βουλή (μεταβατική εργοδότη εισφορά για τις περιπτώσεις έναρξης θητείας μέχρι 31/12/2016), υπέρ του Δημοσίου ή του πρώην φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Η ανωτέρω εισφορά υπολογίζεται επί της βουλευτικής αποζημίωσης, μέχρι του ποσού €5.860,80 από 1/1/2017 έως 31/1/2019 και €6.500,00 από 1/2/2019 , με την εισφορά ασφαλισμένου να βαρύνει τον βουλευτή και την εισφορά εργοδότη τη Βουλή.

ii. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, μισθωτής ή μη μισθωτής, πέραν της ανωτέρω εισφοράς, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά από την ασκούμενη δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 1 και 36 του Ν.4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης και στο άρθρο 38 του ν.4387/2016 περί πολλαπλής απασχόλησης, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4670/2020.

4. Προαιρετική ασφάλιση υπαλλήλων δημοσίου που εκλέγονται βουλευτές

Από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 19 του ν.3234/2004, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 3 του ν.3670/2008, προβλέπεται η συνέχιση της ασφάλισης στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς για έμμισθους δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, για υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και για υπαλλήλους των ΝΠΔΔ οι οποίοι παραιτούνται από την ενεργό υπηρεσία προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο βουλευτικό αξίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος.

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω προσώπων υπολογίζονται στο συντάξιμο ή στον ασφαλιστέο μισθό της οργανικής τους θέσης, όπως αυτός θα διαμορφωνόταν κάθε φορά εάν συνέχιζαν να υπηρετούν στη θέση αυτή.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Βουλής και σύμφωνα με την παρ. 20 του ανωτέρω άρθρου από 1/8/2008 καταβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με παρακράτηση από τη βουλευτική τους αποζημίωση μετά από αίτησή τους προς τη Βουλή.

Συνεπώς, οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά πριν από την ισχύ του ν.4093/2012 και ήταν υπάλληλοι δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, μπορούν, παράλληλα με την καταβολή της προβλεπόμενης εισφοράς στο Δημόσιο για τη λήψη βουλευτικής σύνταξης, να καταβάλουν και εισφορά στο προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης – συνταξιοδότησης.

Σημειώνουμε ότι για όσους έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά μετά την ισχύ του ν.4093/2012 η ανωτέρω ρύθμιση δεν έχει εφαρμογή, δεδομένου ότι βάσει των σχετικών ρυθμίσεων του ν.4093/2012 για την ασφάλισή τους ως βουλευτές διατηρούν το προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς.

ii. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.3234/2004 αφορούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς για τη συγκεκριμένη κατηγορία βουλευτών (πρώην υπάλληλοι δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά πριν από την ισχύ του ν.4093/2012) κατά τη διάρκεια της θητείας τους, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Ως εκ τούτου, με τη θέσπιση νέου καθεστώτος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 37 του ν.4387/2016 από 1/1/2017, οι ανωτέρω διατάξεις του ν.3234/2004 δεν έχουν εφαρμογή από την ανωτέρω ημερομηνία (άρθρο 37 παρ. 4 του ν.4387/2016).

Κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή και μετά την 1/1/2017 μόνο στις περιπτώσεις βουλευτών που μέχρι την 31/12/2016 είχαν υπαχθεί σε αυτές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 18 του ν.4387/2016.

Στην περίπτωση αυτή από 1/1/2017 καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 5 του ν.4387/2016 εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες βαρύνουν στο σύνολό τους τον βουλευτή, υπολογιζόμενες επί των αποδοχών της οργανικής θέσης του βουλευτή, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό των €5.860,80 από 1/1/2017 έως 31/1/2019 και €6.500,00 από 1/2/2019.

Ως προς το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών, δεδομένου ότι πρόκειται για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, το ανώτατο όριο εξετάζεται αυτοτελώς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βουλευτική αποζημίωση.

Αντίστοιχα για τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στην υποχρεωτική ασφάλιση για την βουλευτική ιδιότητα εξετάζεται εάν το ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης υπερβαίνει ή όχι αυτοτελώς το προαναφερόμενο ανώτατο όριο αποδοχών.

Επικουρική Ασφάλιση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4488/2017 , για τους αιρετούς, μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές καταβάλλονται υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ ασφαλιστικές εισφορές επικουρική ασφάλιση, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον εν λόγω Κλάδο.

Ειδικότερα:

Για τους βουλευτές που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα πριν από την ισχύ του Ν.4093/2012 και ο χρόνος ασφάλισής τους θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Δημοσίου αναφορικά με την επικουρική ασφάλιση, δεν υφίσταται σχετική καταστατική ή γενική διάταξη νόμου που να ορίζει την υποχρέωση υπαγωγής τους για την ιδιότητα αυτή, σε κάποιον από τους ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ φορέα επικουρικής ασφάλισης .

Για τους βουλευτές που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα μετά την ισχύ του ν.4093/2012, ο εν λόγω χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό τους καθεστώς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) ή σε εκείνο που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 2 του ν.3865/2010.

i) Στην περίπτωση προγενέστερου ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος για το οποίο προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, ως βουλευτής υποχρεούται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μισθωτού υπέρ επικουρικής ασφάλισης επί της βουλευτικής του αποζημίωσης.

ii) Στην περίπτωση προγενέστερου ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος για το οποίο δεν προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, ως βουλευτής δεν υποχρεούται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μισθωτού υπέρ επικουρικής ασφάλισης επί της βουλευτικής του αποζημίωσης.

iii) Στην περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής) τα εν λόγω πρόσωπα κατά τα προαναφερόμενα, υπάγονται για κύρια ασφάλιση στην ασφάλιση του

πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3865/2010. Για επικουρική ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.997/1979 όπως ισχύει, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του

πρ. ΕΤΕΑΜ (νυν Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ) καθόσον κριτήρια για την υπαγωγή τους είναι αφενός η υπαγωγή στην ασφάλιση του

πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αφετέρου η μη υποχρεωτική υπαγωγή για την ιδιότητα του βουλευτή στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Τέλος, αναφορικά με το ποσοστό και τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ επικουρικής ασφάλισης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 22 του Ν.4488/2017.

Ασφάλιση για εφάπαξ παροχή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.4488/2017, για τους αιρετούς, μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές καταβάλλονται υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ ασφαλιστικές εισφορές για εφάπαξ παροχή, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης τους στον εν λόγω Κλάδο.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού του πρ. ΤΠΔΥ (Β.Δ. 13/1936 ΦΕΚ Α/285), όπως ισχύει, στο Ταμείο ασφαλίζονται «…υποχρεωτικώς… πάντες οι Δημόσιοι Πολιτικοί υπάλληλοι (τακτικοί, μόνιμοι, δόκιμοι, έκτακτοι και επί θητεία) οι εκ του Δημοσίου Ταμείου και εις βάρος αυτού μισθοδοτούμενοι επί μηνιαίω μισθώ…».

Σύμφωνα με τις παρ. 1 του άρθρου 35 και 4 του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, κριτήριο για την υπαγωγή στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ αποτελεί η υφιστάμενη υπαγωγή σε κάποιον από τους ενταχθέντες φορείς ή η απόκτηση για πρώτη φορά από 1-1-2017 υποχρέωσης ασφάλισης σε αυτόν, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των ενταχθέντων φορέων.

Mε την παρ. 1.β του άρθρου 2 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, ορίστηκε ότι, «Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και μετά στο Δημόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης.»

i)Για τους βουλευτές που είχαν αποκτήσει την ιδιότητα πριν την ισχύ του ν.4093/2012, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών για εφάπαξ παροχή, ούτε από τον συνδυασμό της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4488/2016 με την προαναφερόμενη καταστατική διάταξη του πρ. ΤΠΔΥ, καθώς ως αιρετοί δεν αντιμετωπίζονται ως δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, αλλά ούτε και από γενικές διατάξεις.

ii)Για τους βουλευτές που απέκτησαν για πρώτη φορά την ιδιότητα μετά την ισχύ του ν.4093/2012, δεν προκύπτει από τον συνδυασμό της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4488/2016 με τις προαναφερόμενες διατάξεις, η υποχρέωση καταβολής εισφορών για εφάπαξ παροχή υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ λόγω της βουλευτικής ιδιότητας.

Επισημαίνεται ότι, ούτε από την εφαρμογή της προαναφερόμενης ρύθμισης του ν. 3865/2010 προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ, καθώς κριτήριο για την ασφάλιση, αποτελεί η καταβολή εισφορών για εφάπαξ παροχή των ¨νέων ασφαλισμένων βουλευτών, για τους οποίους όπως αναλύθηκε δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.

Πάντως οι βουλευτές που απέκτησαν για πρώτη φορά την ιδιότητα μετά την ισχύ του ν.4093/2012,έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, μόνο λόγω του προγενέστερου ασφαλιστικούτους καθεστώτος από την επαγγελματική τους δραστηριότητα (εφόσον ήταν ασφαλισμένοι για εφάπαξ παροχή) και ο χρόνος θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο καθεστώς αυτό.

Αναφορικά με το ποσοστό και την βάση υπολογισμού, από 1-1-2017 καταβάλλεται στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, η μηνιαία εισφορά έμμισθων ασφαλισμένων του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει, υπολογιζόμενη επί της βάσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 4488/2017 για την κύρια ασφάλιση.

Ειδικά για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρ. ΕΤΑΑ, το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, από 1.1.2019, ανέρχεται σε ποσοστό 4%,. Για τους δικηγόρους το ποσοστό 4%, επιμερίζεται σε 2% για τον ασφαλισμένο και σε 2% για την Βουλή.

Υγειονομική περίθαλψη

1. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά πριν από την ισχύ του ν.4093/2012

i. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ψηφίσματος Ζ΄/1975 της Βουλής των Ελλήνων και την παρ.20 του άρθρου 3 της αριθ. οικ.2/7029/0094/2005 (Β,213) κ.υ.α.οι βουλευτές και τα μέλη της οικογενείας τους υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Ο.Π.Α.Δ.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ανωτέρω Ψηφίσματος, το ποσοστό εισφοράς, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέχρι 31/12/2016 με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 55 του ν.2084/1992, ορίζεται σε συνολικό ποσοστό 7,65% επί της βουλευτικής αποζημίωσης. Η εισφορά ασφαλισμένου ύψους 2,55% παρακρατείται από τη βουλευτική αποζημίωση και η εργοδοτική εισφορά σε ποσοστό 5,10% καταβάλλεται από τη Βουλή.

ii. Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 48 του ν.3996/2011 παρέχεται η δυνατότητα στους βουλευτές και στα μέλη της οικογενείας τους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον ΟΠΑΔ ή να διατηρήσουν την ασφάλιση τους στον κλάδο ασθένειας του ασφαλιστικού οργανισμού που ήταν ασφαλισμένοι πριν την εκλογή τους.

Σε περίπτωση που επιλέξουν να διατηρήσουν το προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης, μέχρι 31/12/2016 καταβάλλονταν οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονταν από την νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, υπολογιζόμενες επί της βουλευτικής αποζημίωσης, και βάρυναν τους ίδιους.

iii. Συνεπώς, οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά πριν από την ισχύ του ν.4093/2012 (δηλαδή πριν την 1/1/2013) υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη είτε στον πρώην ΟΠΑΔ ή στο προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης (εφόσον υφίσταται προγενέστερο καθεστώς).

Για την ασφάλισή τους στους ανωτέρω φορείς, μέχρι 31/12/2016 καταβάλλονταν οι προβλεπόμενες για τον ΟΠΑΔ ή το προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης ασφαλιστικές, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

iv. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, μισθωτής ή μη μισθωτής, από 1/1/2017, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. ε του ν.4488/2017, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης και αν δεν έχει από 1.1.2017 προγενέστερη ασφάλιση υπάγεται στον ΕΦΚΑ πρ.ΟΠΑΔ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Σημειώνουμε ότι μέχρι 31/12/2016 σε περίπτωση παράλληλης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ο βουλευτής μπορούσε να επιλέξει αντί του ΟΠΑΔ τον φορέα υγειονομικής περίθαλψης βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας, και κατέβαλε μία ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τον ΟΠΑΔ ή τον φορέα επιλογής του, εφαρμοζομένου του άρθρου 48 παρ. 6 του ν.3986/2011.

2. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά μετά την ισχύ του ν.4093/2012

i. Οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά μετά από την ισχύ του ν.4093/2012, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο παράγραφος Β περίπτωση 1α του ν.4093/2012, κατά τη διάρκεια της θητείας διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης.

ii. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, μισθωτής ή μη μισθωτής, από 1/1/2017, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. στ του ν.4488/2017, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης.

iii. Εάν δεν υφίσταται προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης – συνταξιοδότησης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.3865/2010. Συνεπώς, οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά μετά από την ισχύ του ν.4093/2012 και πριν από την εκλογή τους δεν ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα, τότε υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη στην ασφάλιση του πρώην ΟΠΑΔ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

iv. Σε περίπτωση εκλογής συνταξιούχου, δεν υφίσταται προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης, και ως εκ τούτου δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη μέχρι 31/12/2016 για την ιδιότητα βουλευτή. Από 1/1/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.4488/2017 προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

3. Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

i. Από 1/1/2017, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4488/2017, για την ασφάλιση των βουλευτών, ανεξαρτήτως του χρόνου εκλογής τους (πριν ή μετά την ισχύ του ν.4093/2012) ή την ύπαρξη ή μη προγενέστερου καθεστώτος υγειονομικής περίθαλψης ή ασφάλισης συνταξιούχου στον ΕΦΚΑ, καταβάλλεται για την υγειονομική περίθαλψη εισφορά ύψους 2,55% από τον ασφαλισμένο και 4,55% εργοδοτική εισφορά από την Βουλή (άρθρο 41 παρ. 1 του ν.4387/2016) υπέρ του πρώην ΟΠΑΔ ή του φορέα υγειονομικής περίθαλψης που αντιστοιχεί στο προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης.

Η ανωτέρω εισφορά υπολογίζεται επί της βουλευτικής αποζημίωσης, μέχρι του ποσού €5.860,80 από 1/1/2017 έως 31/1/2019 και €6.500,00 από 1/2/2019, με την εισφορά ασφαλισμένου να βαρύνει τον βουλευτή και την εισφορά εργοδότη τη Βουλή.

ii. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, μισθωτής ή μη μισθωτής, πέραν της ανωτέρω εισφοράς, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά από την ασκούμενη δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 1 και 36 του ν.4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης και στο άρθρο 38 περί πολλαπλής απασχόλησης, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4670/2020. Ως προς τον καθορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται αναλόγως τα προαναφερόμενα για την κύρια σύνταξη.

Κατ’ εξαίρεση, εάν για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που δεν έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ, ο βουλευτής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 8 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει με το άρθρο 32 παρ.5 του Ν.4670/2020, επιλέγει το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο θα υπαχθεί, και καταβάλλει μία ασφαλιστική εισφορά. Εάν επιλέξει το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης που αντιστοιχεί στη βουλευτική ιδιότητα, καταβάλλει ασφαλιστική εισφορά επί της βουλευτικής αποζημίωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν.4488/2017. Εάν επιλέξει το εκτός ΕΦΚΑ καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης που αντιστοιχεί στην ασκούμενη δραστηριότητα καταβάλλει ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του φορέα υγειονομικής περίθαλψης.

Εισφορές Συνεισπραττόμενων Οργανισμών

Στους Βουλευτές δεν παρακρατούνται συνεισπραττόμενα, καθώς δεν λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές ή καλύψεις.

Επιστημονικοί Συνεργάτες Βουλευτών

Ειδικά για τους επιστημονικούς συνεργάτες Βουλευτών που απασχολούνται ως μισθωτοί σε Βουλευτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 4775/1982 απόφαση Ολομέλειας της Βουλής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016 όπως ισχύει, για όλους τους κλάδους ασφάλισης (κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και συνεισπραττόμενους κλάδους) και για την απεικόνιση της ασφάλισής τους μέσω της Α.Π.Δ., θα χρησιμοποιείται ο ΚΠΚ 101 κατά τα γνωστά.

25. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ

25.1 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ανωτέρω αναφερόμενου νόμου προστέθηκε νέο άρθρο, 5 Α, στο Ν.4387/2016, το οποίο, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει το ασφαλιστικό καθεστώς των εξωκοινοβουλευτικών μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών που διορίζονται από την 1/7/2019 και εφεξής.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί που δεν είναι Βουλευτές, από την ημερομηνία διορισμού τους διατηρούν το καθεστώς ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, στο οποίο υπάγονταν πριν από το διορισμό τους.

Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο καθεστώς αυτό.

25.2. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για την ασφάλισή τους και συγκεκριμένα για τους κλάδους στους οποίους προκύπτει βάσει του προγενέστερου καθεστώτος, υποχρέωση ασφάλισης, καταβάλλονται οι κάτωθι αναφερόμενες ασφαλιστικές εισφορές :

 1. Για κύρια ασφάλιση, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2 του άρθρου 5
 2. Για υγειονομική περίθαλψη, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 41
 3. Για επικουρική ασφάλιση, μηνιαία εισφορά εμμίσθων ασφαλισμένων βάσει του άρθρου 97
 4. Για εφάπαξ παροχή , μηνιαία εισφορά εμμίσθων ασφαλισμένων βάσει του άρθρου 35 .

Βάση υπολογισμού των ανωτέρω αναφερθέντων ασφαλιστικών εισφορών είναι οι συντάξιμες αποδοχές, όπως αυτές καθορίζονται για «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους αντίστοιχα.

Η εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τα εν λόγω πρόσωπα, ενώ η εργοδοτική εισφορά όπου προβλέπεται, βαρύνει το αρμόδιο Υπουργείο.

Η εισφορά ασφαλισμένου παρακρατείται από τον εργοδότη κατά τα γνωστά και αποδίδεται με την εργοδοτική εισφορά στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλεται θεωρείται εισφορά μισθωτού για την εφαρμογή των διατάξων περί παράλληλης ασφάλισης των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016.

Εφόσον στο προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης περιλαμβάνονται Φορείς που δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους Φορείς αυτούς ασφαλιστικές εισφορές.

25.3. ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Εάν τα πρόσωπα της παρ.1, μέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί που δεν είναι Βουλευτές, κατά το αμέσως προηγούμενο πριν το διορισμό τους δωδεκάμηνο δεν υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέα Κύριας Ασφάλισης της ημεδαπής, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και για επικουρική ασφάλιση στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα.

Εάν είναι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. ( πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

25.4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται, όπως προαναφέρθηκε, στα μέλη της Κυβέρνησης και στους Υφυπουργούς που δεν είναι Βουλευτές εφόσον διορίζονται από την 1/7/2019 και εφεξής.

Σε περίπτωση από την αναδρομική εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων προκύψουν ποσά προς επιστροφή, το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται, μέχρι εξάλειψής του , με μελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών εισφορών. Εάν προκύψει οφειλή, αυτή εξοφλείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσες με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προκύπτει διαφορά, χωρίς την επιβολή προστίμων καθυστέρησης εξόφλησης.

24.5. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στις ανωτέρω ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν και εξωκοινοβουλευτικά μέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί που έχουν διοριστεί μέχρι 30/6/2019 και εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δηλ. έως 28/5/2020. Στην περίπτωση αυτή θα υπαχθούν στις εν λόγω ρυθμίσεις από την 1/7/2019.

26. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Οι εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης καθώς και η βάση υπολογισμού αυτών αναφέρονται στις ενότητες 3, 4 και 5 αντίστοιχα της παρούσας εγκυκλίου.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • Ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ( ενότητα 19 )
 • Βάση υπολογισμού των εισφορών
  • Για χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2018

Οι πραγματικά καταβαλλόμενες συντάξιμες αποδοχές, όπως ισχύουν για «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους
(Ενότητες 5 Α1 και 5 Α2 αντίστοιχα της παρούσας εγκυκλίου).

 • Για χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019

Η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης για την κατηγορία των έμμισθων δικηγόρων θα υπολογίζεται από 1/1/2019 επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά συνέπεια, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ, ενώ για χρονικό διάστημα από 1/2/2019 έως 31/12/2019 στα 650 ευρώ.

 • Για χρονικό διάστημα από 1/1/2020 επιλογή κλάσεων
  (περισσότερα στην ενότητα 19)
Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορώνσε ευρώ 1/1/2020 - 31/5/2022 Ποσά εισφορώνσε ευρώ Από 1/6/2022
Ασφ/νος Εργοδότης Ασφ/νος Εργοδότης
1η κατηγορία 21 21 19,5 19,5
2η κατηγορία 25,5 25,5 23,5 23,5
3η κατηγορία 30,5 30,5 28 28

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ

 • Για ποσοστά και βάση υπολογισμού των εισφορών βλέπε ενότητα 22.1.2 της παρούσας εγκυκλίου
 • Για χρονικό διάστημα από 1/1/2020 επιλογή κλάσεων

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ
Ασφαλισμένου Εργοδότη
1η κατηγορία 12,5 12,5
2η κατηγορία 15,5 15,5
3η κατηγορία 18,5 18,5

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙ

1. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4194/2013, όπως ισχύει, «Κώδικας Δικηγόρων», οι δικηγόροι που απασχολούνται στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους Οργανισμούς Κοινωνικής ασφάλισης και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με έμμισθη εντολή και πληρώνονται με πάγια αντιμισθία, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προκαταβολής που ορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου (έκδοση γραμματίων προείσπραξης).

2. Για τους απασχολούμενους δικηγόρους με έμμισθη εντολή στα Ν.Π.Ι.Δ. ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 28/2017 Εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ για χρονική περίοδο 1/1/2017 έως 31/12/2018. Μετά την έκδοση των ν.4578/2018 και ν.4670/2020 με τον οποίο επέρχονται τροποποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό εισφορών υπέρ κλάδου πρόνοιας και επικουρικής ασφάλισης για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος οδηγία.

27. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Οι εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης καθώς και η βάση υπολογισμού αυτών αναφέρονται στις ενότητες 3, 4 και 5 αντίστοιχα της παρούσας εγκυκλίου.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • Ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών (ενότητα 19)
 • Βάση υπολογισμού των εισφορών

Οι πραγματικά καταβαλλόμενες συντάξιμες αποδοχές, όπως ισχύουν για «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους (Ενότητες 5 Α1 και 5 Α2 αντίστοιχα της παρούσας εγκυκλίου).

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ

 • Για ποσοστά και βάση υπολογισμού των εισφορών βλέπε ενότητα 22.1.3 της παρούσας εγκυκλίου
 • Για χρονικό διάστημα από 1/1/2020 επιλογή κλάσεων
Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ
1η κατηγορία 25
2η κατηγορία 31
3η κατηγορία 37

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για Μηχανικούς και Υγειονομικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ), οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου κύριας σύνταξης υπολογίζονται από 1/7/2018 και εφεξής επί των πάσης φύσεως τακτικά καταβαλλομένων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 34 του Ν.4670/2020.

Όσον αφορά τα ποσοστά και την απεικόνιση της ασφάλισής τους για τη χρονική περίοδο 1/1/2017-31/12/2018 έχουν εφαρμογή οι σχετικές αριθ. 6 και 18 εγκύκλιοι ΕΦΚΑ.

Ειδικά για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ πρόνοιας και για χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και εφεξής σύμφωνα με τους ν. 4578/2018 και 4670/2020 θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

28. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι υπάλληλοι που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ανεξάρτητων διοικητικών αρχών (διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, κ.λπ.), οι οποίοι εμπίπτουν στο άρθρο 22 παρ.1 περ. ζ΄ του Ν.4488/2017 κα επιλέγουν αντί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, τις αποδοχές της θέσης στην οποία διορίζονται, καταβάλλουν από 1/1/2017 και εφεξής εισφορές επί του συνόλου των αποδοχών, αποζημιώσεων και λοιπών αμοιβών, όπως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις.

Επί των ως άνω αποδοχών καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές και οι ιδιώτες που διορίζονται στις θέσεις αυτές.

Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα επιλέξουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, οι ασφαλιστικές τους εισφορές υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4354/2015 και Ν.4472/2017).

Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 22 παρ.1 περ. ζ΄ του Ν.4488/2017 (διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι κ.λπ.) και επιλέγουν επίσης αντί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, τις αποδοχές της θέσης στην οποία διορίζονται, ασφαλίζονται από 1/7/2018 και εφεξής με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.1759/1988 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν.4182/2013 και εφαρμόζονται τα ανωτέρω ως προς τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Σε περίπτωση δε που επιλέξουν να λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4354/2015 και Ν.4472/2017).

Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν και αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω φορέων, για την αποζημίωση που λαμβάνουν από τη συμμετοχή τους στα συμβούλια, θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στη μηνιαία ή ανά συνεδρίαση καταβολή της.

 • Η μηνιαία αποζημίωση που χορηγείται πάγια και συστηματικά και ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του προσώπου στις συνεδριάσεις του οργάνου, φέρει τα χαρακτηριστικά τακτικά καταβαλλόμενης αποδοχής και ως εκ τούτου υπέχει θέση μισθού και υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για τους κλάδους κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης (εφόσον βέβαια προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης για όλους τους εν λόγω κλάδους).
 • Η ανά συνεδρίαση αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται μόνο με τη συμμετοχή του προσώπου στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου και ως εκ τούτου όχι συστηματικά και πάγια, ούτως ώστε να φέρει τα χαρακτηριστικά μιας τακτικά καταβαλλόμενης αποδοχής, δεν υπόκειται σε κρατήσεις για κανένα κλάδο ασφάλισης (κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης).

Σημειώνεται ότι, για τα πρόσωπα που λαμβάνουν μόνο αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου διοίκησης, η οποία χορηγείται ανά συνεδρίαση, δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης και συνεπώς καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Επισημαίνεται ότι για τους Διευθύνοντες Συμβούλους των Ενώσεων Αποστράτων, που λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισής τους τόσο με τις διατάξεις του άρθρου 22 περ. ζ’ του ν. 4488/2017, όσο και με αυτές του άρθρου 1 του ν. 1759/1988, ως ισχύει, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες που ασκούνται από αυτούς δεν αποτελούν παροχή εργασίας ή υπηρεσίας, για την οποία να προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην παρακράτηση οφειλών από την αναδρομική εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν.4488/2017, για την κατηγορία των βουλευτών, μελών των Ανεξάρτητων Αρχών που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, καθώς και σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που απασχολούνται στις υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, για τους οποίους προκύπτουν ασφαλιστικές οφειλές προς τακτοποίηση από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ15/ Δ΄/ οικ. 13534/327/22-3-2018 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι σχετικές διαφορές που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της ρύθμισης θα καταβληθούν σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς τη επιβολή τόκου καθυστέρησης.

Ομοίως, για τους δικηγόρους που απασχολούνται στις Ανεξάρτητες Αρχές οι σχετικές διαφορές θα καταβληθούν σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς την επιβολή τόκου καθυστέρησης (σχετ. η υπ’ αριθμ.Δ15/Δ΄/οικ.13535/328/22-3-2018 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

29. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

29.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 και 3 του άρθρου 59 του Π.Δ.169/2007, όπως ισχύει, ορίζεται ότι, στους πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, που διορίζονται ως τακτικοί υπάλληλοι ή κατατάσσονται ως στρατιωτικοί από 1/10/1990 και εφεξής, επιβάλλεται κράτηση υπέρ Δημοσίου για σύνταξη στις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τους, ίση με το ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους στην κοινή ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η εν λόγω κράτηση καταβάλλεται και για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες αυτές υπολογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο, οι εισφορές καταβάλλονται επίσης αυξημένες στο διπλάσιο και ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Οι υπηρεσίες των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων των οποίων ο χρόνος υπολογίζεται στο διπλάσιο προσδιορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 15 παρ.9 και 12 , 40 και 41 του Π.Δ.169/2007 («παλαιοί» ασφαλισμένοι), καθώς και σε εκείνες του άρθρου 8 του Ν.2084/1992 («νέοι» ασφαλισμένοι) ως ισχύουν.

Επιπλέον, στις ως άνω διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Π.Δ. 169/2007, ορίζεται ότι, οι αυξημένες στο διπλάσιο εισφορές δεν καταβάλλονται στην περίπτωση που ο πολιτικός ή στρατιωτικός υπάλληλος υποβάλει σχετική δήλωση στην Υπηρεσία του, οπότε ο χρόνος παροχής υπηρεσίας από την ημερομηνία της εν λόγω δήλωσης και εφεξής, δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο.

29.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΑ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4387/2016, σε συνδυασμό με την με αριθμ. 111482/0092/30-11-2016 (ΦΕΚ Β΄4005/2016) Υπουργική Απόφαση, από 1/1/2017 το ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ορίζεται σε 20% και επιμερίζεται σε ποσοστό 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη. Για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν ήδη κατά την 31/12/2016, το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη ανέρχεται σε 3,33% για το έτος 2017, σε 6,67% για το έτος 2018, σε 10% για το έτος 2019 και 13,33% για το έτος 2020 και εφεξής, ούτως ώστε η συνολική εισφορά κλάδου σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη να ανέρχεται πλέον σε 20%.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να αποσαφηνιστεί περαιτέρω ο τρόπος της αναγνώρισης στο διπλάσιο τόσο των υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31/12/2017,όσο και αυτών που θα πραγματοποιηθούν από 1/1/2018 και εφεξής, σας γνωρίζουμε τα εξής: 30.

ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ
(άρθρα 15 παρ.9 και 12, 40 και 41 του ΠΔ169/2007 & 8 του Ν.2084/1992)

30.1. Χρόνοι υπηρεσίας που θα πραγματοποιηθούν από 1/1/2018 και εφεξής.

 • Α1. Για υπηρεσίες, ο χρόνος των οποίων υπολογίζεται στο διπλάσιο και θα πραγματοποιηθούν από 1/1/2018 και εφεξής, εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη των παρ. 3 του άρθρου 59 του Π.Δ.169/2007 και 6 του άρθρου 8 του Ν.2084/1992, ως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες, η παρακράτηση των διπλών ασφαλιστικών εισφορών δεν πραγματοποιείται, εφόσον ο πολιτικός ή στρατιωτικός υπάλληλος υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του, οπότε και ο χρόνος αυτός από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης και εφεξής δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο (σχετ. η υπ’ αριθμ. Φ10042/οικ.13567/329/8-6-2018 Ερμηνευτική εγκύκλιος της ΓΓΚΑ).

Κατά συνέπεια, για τον πολιτικό υπάλληλο – στρατιωτικό που δεν υποβάλλει στην Υπηρεσία του την ως άνω σχετική δήλωση περί μη διπλού υπολογισμού των υπηρεσιών, θα πρέπει να καταβληθεί διπλή εισφορά για κύρια σύνταξη τόσο από τον ασφαλισμένο όσο και από τον εργοδότη με βάση τα μεταβατικά ποσοστά που προσδιορίστηκαν με την αριθμ. 111482/0092/30-11-2016 (ΦΕΚ Β΄4005/2016) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα ως άνω ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία που λογίζεται στο διπλάσιο.

 • Α2. Σε περίπτωση που ο πολιτικός υπάλληλος – στρατιωτικός αρχικά έχει υποβάλει στην Υπηρεσία του την προαναφερθείσα δήλωση να μην παρακρατούνται διπλές εισφορές για κύρια σύνταξη και εν συνεχεία επιθυμεί την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου, δύναται με αίτησή του, είτε κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του είτε κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής του να ζητήσει την αναγνώριση του χρόνου αυτού και να καταβάλλει τις εισφορές κλάδου σύνταξης, οι οποίες βαρύνουν τον ασφαλισμένο στο ποσοστό που του αναλογεί, υπολογιζόμενες επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως ισχύουν (ποσοστά εισφορών και συντάξιμες αποδοχές) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

30.2. Χρόνοι υπηρεσίας που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31/12/2017 και δεν έχουν αναγνωριστεί ως διπλάσιοι.

Υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί έως και 31/12/2017, ο χρόνος των οποίων δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί στο διπλάσιο, δύναται να αναγνωριστούν οποτεδήποτε ακόμα και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης με σχετική αίτηση του πολιτικού υπαλλήλου – στρατιωτικού. Η εισφορά για την αναγνώριση υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.

Σημειώνουμε ότι αν πρόκειται για διορισμένους έως 30/9/1990, η αναγνώριση του χρόνου των υπηρεσιών στο διπλάσιο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εξακολουθεί να γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών.

30.3. Χρόνοι υπηρεσίας που υπολογίζονται στο διπλάσιο αποτελούν πραγματική υπηρεσία

Οι ανωτέρω χρόνοι, οι οποίοι υπολογίζονται στο διπλάσιο (των άρθρων 15 παρ.9 και 12, 40 και 41 του Π.Δ.169/2007 και άρθρου 8 του Ν.2084/1992) αποτελούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χρόνους πραγματικής υπηρεσίας και ανατρέχουν, για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκε κάθε φορά η εν λόγω υπηρεσία.

Για παράδειγμα, ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την αναγνώριση χρόνου που πραγματοποιήθηκε το 2004 θα προσαυξήσουν τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2004, ακόμη και εάν η αναγνώριση έχει γίνει μεταγενέστερα. Αντίστοιχα, ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την αναγνώριση χρόνου που πραγματοποιήθηκε το 1998 δεν θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών, ακόμη και εάν η αναγνώριση έχει γίνει μετά το 2002.

31. ΧΡΟΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.3865/2010

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3865/2010, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, ορίζεται ότι, για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερόμενους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 55 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄) και παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μια πενταετία.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται διαφορετική βάση υπολογισμού της εισφοράς κλάδου σύνταξης για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των 5 ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007.

Επισημαίνεται ότι, περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δικαιολογητικά κ.λπ. για την αναγνώριση χρόνων υπηρεσίας στο διπλάσιο που αναφέρονται στις ενότητες με αριθμό 30.1 Α.1, 30.Α.2 και 31 της παρούσας, θα παρασχεθούν με νεώτερη σχετική εγκύκλιο.

32. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με το εδ. 1 της παρ. 1 α΄ του άρθρου 4 Ν.4387/2016 και την παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.4488/2017 ορίζεται ρητά ότι, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για την υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου, Ένστολων, Αιρετών κ.λπ. στον Ε.Φ.Κ.Α. είναι η 1/1/2017.

Λόγω όμως της μεγάλης πολυπλοκότητας που παρουσιάζει ο θεσμός της ΑΠΔ των δημοσίων υπαλλήλων λειτουργών κλπ. κρίνεται σκόπιμο η υποβολή της ΑΠΔ να γίνει τμηματικά.

Κατά συνέπεια, κατά την μεταβατική περίοδο πρώτης εφαρμογής θα πρέπει να υποβληθεί ΑΠΔ αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα απασχόλησης από 1/1/2020 και εφεξής.

Μετά την επιτυχή υποβολή του 1ου μήνα (Ιανουάριος 2020) θα δοθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τα προηγούμενα έτη, από 1/1/2017 έως 31/12/2019.

33. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω Ε.Α.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 784/τ. Β΄) και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, κατά τα γνωστά.

Στην περίπτωση που οι αμοιβές των υπαγομένων στην παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.4387/2016 δημοσίων υπαλλήλων καταβάλλονται πέραν της τελευταίας εργάσιμης του μεθεπόμενου της μισθολογικής απασχόλησης μήνα οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα καταβολής των αμοιβών.

34. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4387/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από το άρθρο 23 του Ν.4670/2020 θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες ασφάλισης – παροχών υπαλλήλων Δημοσίου, σχετικά με τη βάση υπολογισμού των εισφορών και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ως βάση υπολογισμού των εισφορών για την κατηγορία των υπαγομένων στο άρθρο 4 του Ν.4387/2016 δημοσίων εν γένει υπαλλήλων ορίζονται, οι συντάξιμες μηνιαίες αποδοχές όπως ισχύουν για «νέους» και «παλαιούς» ασφαλισμένους αντίστοιχα, και για την ασθένεια από 1/7/2018 και εφεξής, οι πάσης φύσεως τακτικές μηνιαίες αποδοχές.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, συνίστατο αρχικά στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχούσε στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) ορίστηκε ότι, ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ.

Συνεπώς, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017 έως 31/1/2019.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.4241/127/30-1-2019( ΦΕΚ 173/τ.Β΄/301-2019 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κατώτατος βασικός μισθός ορίστηκε στα 650,00 ευρώ και κατά συνέπεια το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται από 1/2/2019 στα 6.500 ευρώ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4670/2020 προβλέπεται ότι, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών παραμένει στο ποσό των 6.500 ευρώ, αναπροσαρμόζεται όμως από την 1/1/2023 έως 31/12/2024 κατ΄έτος, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.

Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Από 1/1/2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ΄έτος κατά το δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθρου 8.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2β’ του Ν.4387/2016, το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4670/2020 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 36 του Ν.4387/2016 ορίζεται ότι :

« …α) Σε περιπτώσεις μισθωτών που πραγματοποιούν παράλληλα περισσότερες της μιας μισθωτές απασχολήσεις σε διαφορετικούς εργοδότες, καταβάλλονται για κάθε μισθωτή απασχόληση οι εισφορές για κύρια σύνταξη που προβλέπονται στο άρθρο 38 και έως του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2 του άρθρου 38, όπως ισχύει. Ως προς την εργοδοτική εισφορά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη…»

με τις διατάξεις δε της παρ.6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.4387/2016.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι, στον δημόσιο τομέα δεν έχει θεσπιστεί ελάχιστη μηνιαία βάση (κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών) υπολογισμού των εισφορών.

35. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων και των εισφορών των Τακτικών μονίμων υπάλληλων, μετακλητών και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των ένστολων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που από 01/01/2017 εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης – Δημόσιος Τομέας στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., νυν e-Ε.Φ.Κ.Α. θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό.

Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν προσωπικό πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ. Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη για να του αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων.

Για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούμενων στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ – ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ – ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – Α.Φ.Μ. κ.λπ.).

36. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

36.1. ΓΕΝΙΚΑ

Από 1/1/2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων όπως αυτοί αναφέρονται στην ενότητα 1 της παρούσας εγκυκλίου, δηλώνονται από τον εργοδότη σε μηνιαία βάση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.).

Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέσω Διαδικτύου από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης στο διαδικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 13 του ν. 4670/2020).

Για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων της Α.Π.Δ. από τον εργοδότη εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291 τ. Α΄) και της αριθμ. Φ21/544/28-3-2002 (ΦΕΚ 414 τ. Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν.

36.2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΔ

36.2.1. «ΝΕΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Για την απεικόνιση αποκλειστικά της ασφάλισης στην ΑΠΔ δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών, στελεχών ενόπλων δυνάμεων κ.λπ. του δημοσίου τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κ.λπ. που απασχολούνται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου καθώς και των δικηγόρων με έμμισθη εντολή του δημόσιου τομέα, έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί «νέα» εφαρμογή υποβολής Α.Π.Δ.

Οι εκκαθαριστές των Φορέων του Δημόσιου Τομέα για την πρόσβασή τους στην «νέα» εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουν τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης που ήδη χρησιμοποιούν. Επισημαίνεται ότι η δομή του αρχείου που θα υποβληθεί στην «νέα» εφαρμογή θα είναι η ίδια με αυτή που υποβάλλεται στο «παλαιό» περιβάλλον.

Στη νέα εφαρμογή προβλέπεται για κάθε ασφαλισμένο η καταχώριση ξεχωριστών εγγραφών ανά κλάδο ασφάλισης για την ίδια μισθολογική περίοδο ως ακολούθως:

 • Για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης
 • Για την Υγειονομική περίθαλψη
 • Για την Επικουρική ασφάλιση
 • Για την Πρόνοια
 • Για την Στέγη Υγειονομικών (στις περιπτώσεις υγειονομικών εφόσον αυτό απαιτείται)
 • Για τις Συνεισπραττόμενες Εισφορές (για όσους υπήρχε υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ συνεισπραττόμενων κλάδων (ΟΕΚ, κλπ)
 • Για την Πρόσθετη Ειδική Εισφορά Κλάδου Σύνταξης (στις περιπτώσεις απασχολούμενων στους ΟΤΑ)
 • Για την Πρόσθετη Ειδική Εισφορά Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης (στις περιπτώσεις απασχολούμενων στους ΟΤΑ)

Ευνόητο είναι ότι, σε περίπτωση όπου προβλέπεται για κάποιον κλάδο ασφάλιση σε άλλο Ταμείο π.χ. Ταμείο ασθενείας εκτός ΕΟΠΥΥ κ.λπ. ή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται καθόλου ασφάλιση σε κάποιον κλάδο, δεν θα γίνεται απεικόνιση στην ΑΠΔ για την ασθένεια ή για τον κλάδο αυτό για τον συγκεκριμένο ασφαλισμένο.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα, κατά περίπτωση και όπου αυτό απαιτείται από την νομοθεσία, διπλής εγγραφής για έναν κλάδο ασφάλισης.

 • Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ των δημοσίων υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου και δικηγόρους με έμμισθη εντολή θα χρησιμοποιηθούν οι νέοι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τους αντίστοιχους Κωδικούς Ειδικότητας σε συνδυασμό με τους Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ), όπως αναλυτικά ανά περίπτωση αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα της παρούσας.
 • Υπάρχει πρόβλεψη χρήσης και άλλων ΚΑΔ συγχρόνως με τους αντίστοιχους Κωδικούς Ειδικότητας και ΚΠΚ στην ίδια ΑΠΔ (π.χ. χρήση του ΚΑΔ 0825 για την απεικόνιση μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια και χρήση ΚΑΔ 0823 για το υπαλληλικό προσωπικό του).
 • Για την απεικόνιση της ασφάλισης των απασχολουμένων ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ δεν θα γίνει υποβολή ΑΠΔ στη «νέα» εφαρμογή αλλά στο «παλαιό» περιβάλλον υποβολής ΑΠΔ δηλ. στο ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, κατά τα γνωστά, και θα χρησιμοποιηθούν οι ΚΑΔ που ήδη χρησιμοποιούνται με τις αντίστοιχες ειδικότητες και πακέτα κάλυψης. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ πρόνοιας θα πρέπει αυτή να απεικονίζεται με ξεχωριστή εγγραφή με χρήση νέας κωδικοποίησης για την οποία θα δοθούν νεώτερες οδηγίες.
 • Ως εκ τούτου, όσοι φορείς ασφαλίζουν δημοσίους υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου και απασχολούμενους ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ, θα υποβάλλουν δύο ξεχωριστές (Α.Π.Δ.), μία στην «νέα» εφαρμογή (με την νέα κωδικοποίηση) και μία στο «παλαιό» περιβάλλον (με την υπάρχουσα κωδικοποίηση), χρησιμοποιώντας και για τις δύο ως τύπο δήλωσης ΑΠΔ τον κωδικό «01 Κανονική».
 • Η απεικόνιση της ασφάλισης των νέων κατηγοριών μισθωτών (μηχανικών, υγειονομικών κ.λπ) που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ θα γίνει ως εξής:
  • Για τους απασχολούμενους με σχέση δημοσίου δικαίου θα υποβάλλεται Α.Π.Δ. στην «νέα» εφαρμογή με χρήση των ΚΑΔ που χρησιμοποιούνται για το μόνιμο τακτικό υπαλληλικό προσωπικό με σχέση δημοσίου δικαίου (νέα κωδικοποίηση).
  • Για τους απασχολούμενους με σχέση ιδιωτικού δικαίου θα υποβάλλεται Α.Π.Δ. στο «παλαιό» περιβάλλον με χρήση των ΚΑΔ που αναγράφονται στις αντίστοιχες σχετικές εγκυκλίους του ΕΦΚΑ (π.χ. υπ’ αριθμ.6/2017 Εγκ. για τους Μηχανικούς του τ.ΕΤΑΑ, υπ’ αριθμ. 18/2017 Εγκ. για τους Υγειονομικούς τ. ΕΤΑΑ, κλπ.).
  • Ως τύπος αποδοχών θα χρησιμοποιείται σε όλες τις εγγραφές της ίδιας μισθολογικής περιόδου και για κάθε κλάδο ασφάλισης ο ίδιος τύπος αποδοχών ανάλογα με το είδος των αποδοχών των απασχολούμενων ως ακολούθως:
   01 - Τακτικές Αποδοχές
   14 - Λοιπές Αποδοχές
   09 - Αναδρομικές Αποδοχές
   11 – Υπερωρίες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. δεύτερης εγγραφής του ίδιου κλάδου ασφάλισης όπως του χρόνου υπηρεσίας που αναγνωρίζεται στο διπλάσιο, (που θα πραγματοποιηθεί από 1/1/2018 και εφεξής - σχετ. η υπ’ αριθμ. 30 ενότητα της παρούσας) θα καταχωρούνται δύο έγγραφές για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης με την χρήση της νέας κωδικοποίησης. Στην πρώτη εγγραφή θα χρησιμοποιείται ο τύπος αποδοχών 01, και στην δεύτερη εγγραφή θα χρησιμοποιείται ο τύπος αποδοχών 02.

36.3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΤΟ «ΝΕΟ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας που παρουσιάζει ο θεσμός της ΑΠΔ των δημοσίων υπαλλήλων και προκειμένου οι εκκαθαριστές του Δημοσίου αφενός να εξοικειωθούν με τη «νέα» εφαρμογή αφετέρου να γίνει ορθή απεικόνιση της ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων, των λειτουργών κλπ., κρίθηκε σκόπιμο, η υποβολή της ΑΠΔ να γίνει τμηματικά.

Κατά συνέπεια, κατά την μεταβατική περίοδο πρώτης εφαρμογής θα πρέπει να υποβληθεί ΑΠΔ αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα απασχόλησης από 1/1/2020 και εφεξής.

Η ΑΠΔ υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις και αναφέρεται στην Ενότητα 36.1 της παρούσας.

Για τη διαχείριση των θεμάτων σχετικών με την υποβολή των ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από 1/1/2017 μέχρι και 31/12/2019 θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος οδηγία της υπηρεσίας μας .

Για τη διευκόλυνσή σας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα πίνακες με τα ποσοστά ασφάλισης ανά κατηγορία ασφαλισμένων με συνδυασμούς ΚΑΔ Κωδικού Ειδικότητας και Πακέτου Κάλυψης καθώς επίσης και Παράρτημα με παραδείγματα ασφαλιστικών περιπτώσεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e-ΕΦΚΑ

Δρ. ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παράρτημα με παραδείγματα ασφάλισης

Παράρτημα με τη νέα κωδικοποίηση

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!