Φορολογία εισοδήματος

Α.1187/2019 Τροποποίηση της απόφασης για τις βεβαιώσεις αποδοχών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
& ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Ζ΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375311-312-314-315
ΦΑΞ:210 3375001

ΑΔΑ: ΩΨ9Λ46ΜΠ3Ζ-ΞΕ6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β΄1642 /13.05.2019.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2019

Αρ. Πρωτ.: Α.1187

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Α.1009/2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018».

Δείτε την απόφαση Α. 1009/2019 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 6 του ν.4174/2013 (170Α΄).

β) των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 15 του ν.4174/2013.

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (94Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013 (167Α΄).

ε) των άρθρων 3,12,13,14,15,21,29,36,37,38,43Α,45,59,60,61,62,63,64,67,68 του ν.4172/2013.

στ) του άρθρου 52 του ν.4607/2019 (65Α΄).

ζ) της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1051/19.2.2015 (373 Β΄), της απόφασης Αναπληρωτή ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/30.12.2015 (2919 Β΄), της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1025/21.2.2017 (618 Β΄), της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1045/7.3.2018 (881 Β΄) και της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1009/10.1.2019 (21 Β΄), όπως ισχύουν.

η) των αποφάσεων ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1088/17.4.2015 (763 Β΄), ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1132/25.6.2015 (1407 Β΄), ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1041/4.4.2016 (926 Β΄), ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1096/4.7.2016 (2043 Β΄), της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1034/7.3.2017 (759 Β΄), της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1068/12.4.2018 (1319 Β΄) και της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1041/29.1.2019 (353 Β΄), όπως ισχύουν.

θ) της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1033/28.1.2014 (276 Β΄), όπως ισχύει.

ι) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (968 Β΄ και 1238 Β’) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν.

3. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

4. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα,τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η παράγραφος 11 του άρθρου 6 της Α.1009/2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2018 στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών), αποστέλλονται με τον κωδικό 48 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις που κατ’ εφαρμογή της Α.1009/2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τα χρηματικά αυτά ποσά έχουν ήδη αποσταλεί με τον κωδικό 47 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις».

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!