Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1016/1-2-2016 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1274

ΠΟΛ: 1016 

ΦΕΚ B 305 - 15.02.2016

Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1274 (ΦΕΚ Β΄2919/30.12.2015). 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.δ.111/2014(ΦΕΚ 178 Α΄)περί οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄). 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄), όπως αυτές ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 59, 60, 61, 62, 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄). 

7. Την με αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130Β΄/2013 και 372Β΄/2013) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

8. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

9. Τις αποφάσεις ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1051/19.2.2015 (ΦΕΚ 635Β΄/ 2015) και ΠΟΛ 1091/9.4.2015 (ΦΕΚ 777Β΄/2015). 

10. Την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1132/25.6.2015 (ΦΕΚ 1286 Β΄/2015). 

11. Την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1033/28.1.2014 όπως ισχύει. 

12. Την απόφαση Αναπληρωτή ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/30.12.2015 (ΦΕΚ 2919 Β΄/2015). 

13. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1120/25.4.2014 περί φορολογικής μεταχείρισης των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες. 

14. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1219/6.10.2014 περί φορολογικής μεταχείρισης παροχών σε είδος του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013

15. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1042/26.1.2015 περί φορολογικής μεταχείρισης του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. 

16. Την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1223/8.10.2015 περί χρόνου κτήσης του εισοδήματος. 

17. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων ποσών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα. 

18. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της ΠΟΛ. 1274/30.12.2015 ο ΠΙΝΑΚΑΣ με τίτλο «Κωδικοποίηση Εισοδήματος Μισθωτής Εργασίας, Συντάξεων και Λοιπών Εισοδημάτων Πλην Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», συμπληρώνεται με δύο νέους κωδικούς 47 και 48 με την ακόλουθη περιγραφή ως προς το Είδος των Αποδοχών: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
47 Εισοδήματα και επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα (βουλευτών, δικαστικών, στρατιωτικών, κ.λπ.)
48 Εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (βουλευτών, δικαστικών, στρατιωτικών, κ.λπ.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2016 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!