Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1091/9-4-2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β΄ 373/18.3.2015) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014.

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ.1051/19-02-2015 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΠΟΛ. 1091

ΦΕΚ Β 777/4-5-2015

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β΄ 373/18.3.2015) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014.  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) περί οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄). 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 15 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 (Α΄152), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν.4024/2011 (Α΄226). 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14, 15, 21, 29, 59, 60, 61, 62, 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄). 

7. Την ΠΟΛ.1120/25.4.2014 (ΑΔΑ:ΒΙ0ΩΗ−ΟΥ0) περί φορολογικής μεταχείρισης των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες. 

8. Την ΠΟΛ.1219/6.10.2014 (ΑΔΑ:6ΨΓΒΗ−ΞΓΥ) περί φορολογικής μεταχείρισης παροχών σε είδος του άρθρου 13 του Ν.4172/2013

9. Τη με αριθ. πρωτ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (ΦΕΚ 478Β΄ και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α΄222), όπως ισχύει. 

11. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της 25−06−2014 (ΥΟΔΔ 360) «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

12. Την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων ποσών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές  υπηρεσίες και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα από τους καταβάλλοντες τις πιο πάνω αποδοχές σε σύντομο χρόνο. 

13. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β΄373/18.3.2015) Απόφασης ΓΓΔΕ αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Για το φορολογικό έτος 2014 ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής του αρχικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ορίζεται η 10 Μαΐου 2015. Στις περιπτώσεις υποβολής τυχόν τροποποιητικών αρχείων των ανωτέρω βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015.» 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 Απόφασης ΓΓΔΕ διαγράφεται. 

3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 στον ΠΙΝΑΚΑ με τίτλο «Κωδικοποίηση Εισοδήματος Μισθωτής Εργασίας, Συντάξεων και Λοιπών Εισοδημάτων Πλην Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», τα Είδη Αποδοχών που αντιστοιχούν στους κωδικούς 10,11,18 και 28 μετονομάζονται αντίστοιχα ως εξής: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
10  Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν
εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές) 
11 Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία
που εκτελούν εσωτερικούς πλόες (δρομο− λογημένα σε τακτικές γραμμές) 
18 Εισόδημα εκτός συντάξεων που απαλλάσσεται ή φορολογείται με
ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς
28  Αποδοχές σύνταξης που απαλλάσσονται ή φορολογούνται με
ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς 

4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 στον ΠΙΝΑΚΑ με τίτλο «Κωδικοποίηση Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα», το Είδος Αμοιβών που αντιστοιχεί στον κωδικό 10 μετονομάζεται ως εξής: 

Κωδικός  Συντ/ής παρ/σης φόρου (%)  Είδος Αμοιβών 
10 0 Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 και
των150€ της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 9 Απριλίου 2015 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων  
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!