Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΛ Δ 1113636 ΕΞ 2017 Kαθεστώς λειτουργίας και εποπτεύουσα αρχή ενεχυροδανειστηρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ' 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα 
Τηλέφωνο:2013375046 
Fax:2103375354   
E-Mail:d.eleg4@moradin.gr 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Δ 1113636 ΕΞ 2017 

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα  
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

ΘΕΜΑ: Kαθεστώς λειτουργίας και εποπτεύουσα αρχή ενεχυροδανειστηρίων

ΣΧΕΤ.: Η Αριθ. Πρωτ. 7418/19.7.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου 

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0008219 ΕΞ 2017/1627/21.07.2017 Σημειώματος σας, με το οποίο μας στείλατε φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Ερώτησης, και σε ότι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας που θίγονται σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Σύμφωνα με την περίπτωση ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3691/2008 (ΑΊ 66) οι ενεχυροδανειστές αποτελούν υπόχρεα πρόσωπα και οφείλουν να εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους και όλες τις λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου. 

Επιπλέον με την περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.3691/2008 ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία των ενεχυροδανειστών, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τον συγκεκριμένο νόμο, η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

Το ανώτερο νομοθετικό πλαίσιο ενδέχεται ωστόσο να τροποποιηθεί, καθώς επίκειται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το νομοθετικό καθεστώς λειτουργίας των ενεχυροδανειστηρίων προβλεπεται από τις διατάξεις του ν.3919/2011 (Α' 32), βάσει του οποίου εκδόθηκε η 5Α/2011 Αστυνομική Διάταξη: Υπ'αριθ. 1010/10/5/2011 (ΒΊ948) Απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα «Ασκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολούμενων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών.». 

Ο Προϊστάμενος της Γ εν. Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης Ευθύμιος Σαϊτης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!