Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΑΝ 98405/2017 Άρνηση χορήγησης τερματικού ηλεκτρονικών πληρωμών σε επαγγελματίες από τις τράπεζες, λόγω καταχώρησης στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων του 'Τειρεσία'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Πλ. Κανιγγος 
Ταχ. Κώδικας:10181
Πληροφορίες:Χρ. Γκαλάκου 
Τηλέφωνο:210 3893206 
Email:chgalakou@gge.gr

Αθήνα, 14/09/2017

Αριθ. Πρωτ.: 98405 -14/09/2017

ΠΡΟΣ : Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Υπόψη κας Παράσχη
e-mail: gstathouli@mnec.gr

ΘΕΜΑ : «Άρνηση χορήγησης τερματικού ηλεκτρονικών πληρωμών σε επαγγελματίες από τις τράπεζες, λόγω καταχώρησης στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων του 'Τειρεσία'»

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 94540/04-09-2017 εγγράφου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 8377/31-08-2017 Ερώτηση των βουλευτών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστερός, σας πληροφορούμε τα εξής :

Ο αριθμός των επαγγελματιών των οποίων η αίτηση για εγκατάσταση τερματικού αποδοχής καρτών (pos) έχει απορριφθεί από τις Τράπεζες δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια, καθώς αυτή την πληροφορία την διαθέτουν μόνο τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επιπλέον σημειώνεται ότι, πέραν των πιστωτικών ιδρυμάτων, χορηγούν τερματικά υποδοχής καρτών (pos) όλοι οι αδειοδοτημένοι πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με επιστολή που απέστειλε στο σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων ζήτησε, μεταξύ άλλων, να επισημανθούν οι κύριοι λόγοι απόρριψης.

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι κάθε πιστωτικό ίδρυμα εφαρμόζει τη δική του πολιτική απόρριψης/αποδοχής των αιτήσεων για χορήγηση pos.

Σημειώνεται ότι, παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην απόρριψη αιτήσεων χορήγησης τερματικών αποδοχής συναλλαγών καρτών (pos), αφορούν κυρίως τη δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά της επιχείρησης, το αρνητικό ιστορικό από παλαιότερη συνεργασία, το μη αποδεκτό αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης βάσει οδηγιών των Διεθνών Οργανισμών και του πλαισίου της Τράπεζας και η έλλειψη ή/και άρνηση προσκόμισης απαιτούμενων εγγράφων.

Η μη αποδοχή της αίτησης για εγκατάσταση pos δεν αφορά όλους όσους περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του 'Τειρεσία' λόγω οφειλών, αλλά ειδικότερα :

α) Επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις για την αποδοχή καρτών, ως μέσο πληρωμής, έχουν καταγγελθεί στο παρελθόν και οι καταγγελίες σχετίζονται με λόγους που αφορούν την αθέτηση των όρων συμβάσεων διενέργειας των συναλλαγών και την πραγματοποίηση απατηλών συναλλαγών.

Τα δεδομένα των επιχειρήσεων αυτών βρίσκονται στο Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ) της Τειρεσίας και υπολογίζεται ότι αφορούν περίπου 200 επιχειρήσεις.

Μετά το πέρας της 5ετίας από την ημερομηνία της καταγγελίας τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα και ως εκ τούτου ο δικαιούχος επανέρχεται σε καθεστώς κανονικότητας.

β) Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές και ανήκουν στην λεγάμενη «μαύρη λίστα» (Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων) του Τειρεσία, π.χ. για ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, καταγγελίες δανείων και πιστώσεων κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τράπεζες κρίνουν κατά περίπτωση την φερεγγυότητα της επιχείρησης η οποία έκανε την αίτηση για την απόκτηση pos.

Συνεπώς επιχείρηση που εμφανίζεται στον «Τειρεσία», οι οποία είτε βρίσκεται στην λεγάμενη «λευκή λίστα» (Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων) η οποία περιλαμβάνει τις οφειλές που εξυπηρετούνται κανονικά, είτε βρίσκεται στην «μαύρη λίστα» αλλά κρίνεται από την τράπεζα φερέγγυα, μπορεί να αποκτήσει τερματικό αποδοχής πληρωμής με κάρτα (pos).

Συνημμένα : Πιν.Ι «Παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες απόδοσης τερματικών αποδοχής καρτών σε πελάτες τραπεζικών ιδρυμάτων»

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης Κ.Α.Α. ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!