Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. 86691/2017 Εγκατάσταση μηχανών POS και ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Δ/νση: 
Ταχ. Κώδικας:10181
Πληροφορίες:Χρ. Γκαλάκου
Τηλέφωνο:2103893200 
Email:chgalakou@gge.gr

Αθήνα, 03/08/2017

Αριθ. Πρωτ. : 86691 - 03/08/2017

ΠΡΟΣ : Αυτοτελές Τμη μα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Υπόψη κας Τσιμπίδη 
e-mail: gstathouli@mnec.gr

ΘΕΜΑ: «Εγκατάσταση μηχανών POS και ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός»

Σε απάντηση του με αριθ. Πρωτ. 85541/01-08-2017 εγγράφου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 7648/27-07-2017 ερώτηση του κ. Βασίλη Κεγκέρογλου με θέμα «Εξωδικαστικός μηχανισμός και POS δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς τη θεσμοθέτηση του ειδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για όλες τις επιχειρήσεις», σας πληροφορούμε, κατά τον τομέα αρμοδιότητάς μας, ότι έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 83942/27-07-2017 ερμηνευτική εγκύκλιος με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της υπ. αριθ. 45231/20-04-2017 (Β' 1445) κυα «Ρύθμιση Υποχρέωση Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240)».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, απαλλάσσονται της επιβολής προστίμου. Επίσης ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόσημο όταν αποδεδειγμένα συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 
Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
Κ.Α.Α.
ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Α. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Εσοδα Έξοδα
23/10/2017 12:07:33

https://www.i-spirit.gr/blo...
H Byte ως πιστοποιημένος πάροχος ψηφιακής υπογραφής εγγεγραμμένη στο μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ εγγυάται την παροχή Εγκεκριμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών για την διασφάλιση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων σας με το πλέον σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ι-SPIRIT.

Χρησιμοποιώντας την ψηφιακή υπογραφή στα ηλεκτρονικά τιμολόγια σας είστε απόλυτα κατοχυρωμένοι και συμμορφωμένοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.