Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 Η απόφαση για τη χρέωση προμήθειας κατά την πληρωμή φόρων στις τράπεζες

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 

ΦΕΚ B 2435 - 17.07.2017  

Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 40 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

β) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 7, 9 και 41 αυτού. 

γ) Του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ 113 Α΄/13.07.2010) με τις οποίες ενσωματώνονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2007/ 64/ΕΚ. 

δ) Του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Μέτρα εφαρμογής ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α΄ 107) και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

ε) Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

στ) Του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 

ζ) Της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968). 

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016

2. Την αριθμ. Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1070769 ΕΞ 2017/ 10-5-2017 (ΑΔΑ: ΨΜΒΘΗ-37Ο) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. 

3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

4. Την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των όρων, των διαδικασιών και του ελέγχου αναφορικά με την ανάθεση της είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων σε Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. 

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η προκαλούμενη πλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2017 ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο ύψος των 4.000.000 € και για κάθε επόμενο έτος κατ’ εκτίμηση σε ύψος 6.000.000 €, εγγράφεται στον ΚΑΕ 0874 του ειδικού φορέα 23-180 και βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. 2015-2018.

6. Για τις εν λόγω δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρ. 66 του ν. 4270/2014, αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή των σχετικών τιμολογίων, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

Αναθέτουμε την είσπραξη δημοσίων εσόδων του άρθρου 2 της παρούσας στους κάτωθι φορείς είσπραξης που έχουν αποδεχθεί γραπτώς τους οικονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις, όπως τίθενται στην υπ΄αριθμ. Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1070769 ΕΞ 2017/10-5-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

2. ALPHA BANK Α.Ε. 

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Α.Τ.Ε. BANK 

4. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε. 

5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 

7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 

8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ 

9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ 

10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

13. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

14. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ) 

15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

16. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

17. HSBC BANK PLC 

18. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Άρθρο 2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 

Αναθέτουμε στους φορείς είσπραξης του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, την είσπραξη των κάτωθι δημοσίων εσόδων: 

α. Βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ.

Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Οφειλής» ο οποίος εκδίδεται για κάθε βεβαιωμένη οφειλή. 

β. Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων.

Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Κωδικός Πληρωμής» ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή. 

γ. e-Παράβολο.

Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «e-Παράβολο» ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή.

δ. Δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και ρυθμισμένων ή μη οφειλών που βεβαιώνονται στα τελωνεία.

Η υποβολή παραστατικών όπου η καταβολή του χρηματικού ποσού είναι απαραίτητη για την έκδοση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων, γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου.

Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Πληρωμής». 

Καθώς και κάθε μελλοντικό έσοδο προς είσπραξη από τη φορολογική διοίκηση που θα εντάσσεται σε κάποια από τις ανωτέρω τέσσερις (4) κατηγορίες. 

Άρθρο 3 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

1. Οι οριζόμενοι στην παρούσα απόφαση φορείς είσπραξης, υποχρεούνται να αποδίδουν τα εισπραττόμενα ποσά στο ελληνικό δημόσιο μέχρι την επομένη εργάσιμη της είσπραξης ημέρα. 

2. Η απόδοση των εισπραττομένων ποσών γίνεται, με εντολή της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των φορέων είσπραξης και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων o λογαριασμός Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών. 

Αναλυτικότερα για τις κατηγορίες α, β, γ του άρθρου 2 της παρούσης πιστώνεται ο λογαριασμός 200/1/21010 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και ο λογαριασμός 200/1163712 με περιγραφή «Δ/νση Ελέγχων – Τμήμα ΣΤ΄Εσόδων» σε περίπτωση που τα ποσά των εισπράξεων αφορούν στην Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα - Mini One Stop Shop - (εφεξής MOSS), ενώ για την κατηγορία δ του ιδίου άρθρου πιστώνεται ο λογαριασμός 200/1152383 με περιγραφή «Ηλεκτρονικές εισπράξεις – πληρωμές Τελωνείων». 

Με την πίστωση των ανωτέρω λογαριασμών, η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει χωριστή απόδειξη κατάθεσης για τις εισπράξεις αυτές

α) στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, για την πίστωση του λογαριασμού 200/1/21010,

β) στην Δ/νση Ελέγχων – Τμήμα ΣΤ΄Εσόδων για την πίστωση του λογαριασμού 200/1163712 και

γ) στον Κεντρικό Διαχειριστή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών για την πίστωση του λογαριασμού 200/1152383.

3. Ειδικότερα στην περίπτωση που τα εισπραττόμενα ποσά αφορούν: 

3.1 Βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ. 

α. Το αρχείο πληρωμών των βεβαιωμένων οφειλών, αποστέλλεται από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και περιέχει για κάθε συναλλαγή αναλυτικά στοιχεία πληρωμής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί (ταυτότητα οφειλής, κωδικό τράπεζας, μέσο πληρωμής, ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). 

β. Σε περίπτωση μη έγκυρων πληρωμών (όπως στη περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα οι υποχρεωτικοί έλεγχοι που ορίζονται στις παραμέτρους ένταξης του) η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. προβαίνει στη απόρριψή τους. 

γ. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στο τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Εισπράξεων την «Ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης» με ονομασία «ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.» με ανάλυση ανά κατηγορία εσόδου, μέσο πληρωμής, φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης. 

δ. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας το λογαριασμό 111-763 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Βεβαιωμένων εσόδων μέσω Τραπεζών». 

ε. Επιπλέον η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει εντός του πρώτου πενταημέρου κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τη «Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Είσπραξης» με τις εισπράξεις του προηγούμενου μήνα των ανωτέρω εσόδων στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., για την λογιστική τακτοποίησή της. 

στ. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και τους φορείς είσπραξης, αποστέλλει άμεσα ηλεκτρονικά αρχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την πίστωση των χρεών των υπόχρεων καθώς και για την λογιστική ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων και των ημερολογίων εισπράξεων/πληρωμών, πιστώνοντας τον λογαριασμό 111-762 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Πληρωμές με Ταυτότητες Οφειλών» και χρεώνοντας τον λογαριασμό 111763 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Βεβαιωμένων εσόδων μέσω Τραπεζών». 

ζ. Στην περίπτωση καταβολής ποσού για χρέος το οποίο έχει εξοφληθεί, το ποσό που έχει πληρωθεί για το χρέος αυτό επιστρέφεται στον φορολογούμενο μέσω της Δ.Ο.Υ., τηρουμένων των διατάξεων του ν.δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.», του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, Κ.Φ.Δ.», καθώς και τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού. Ανάλογη διαδικασία τηρείται και σε περίπτωση αδυναμίας πίστωσης των χρεών. 

3.2 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 

α. Το αρχείο πληρωμών των τελών κυκλοφορίας οχημάτων, αποστέλλεται από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. στη Δ.ΗΛΕ.Δ και περιέχει για κάθε συναλλαγή τα στοιχεία πληρωμής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί (κωδικό πληρωμής, κωδικό τράπεζας, μέσο πληρωμής, ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). Πληρωμές με κωδικούς πληρωμής που δεν είναι έγκυροι απορρίπτονται. 

β. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στο τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Εισπράξεων την Ημερήσια Συγκεντρωτική Κατάσταση Είσπραξης με ονομασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Οχημάτων», με ανάλυση ανά μέσο πληρωμής, φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης. 

γ. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας τον λογαριασμό 111-764 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων». 

δ. Επιπλέον, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει εντός του πρώτου πενταημέρου κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) «Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Είσπραξης» με τις εισπράξεις του προηγούμενου μήνα των ανωτέρω εσόδων στην παραπάνω Δ.Ο.Υ. για την λογιστική τακτοποίησή της. 

ε. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε., δημιουργεί ανά μήνα ένα συγκεντρωτικό χρηματικό κατάλογο και αντίστοιχα ένα συγκεντρωτικό διπλότυπο στη γραμμή Χ.Κ., τον οποίο αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ώστε να γίνεται η ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ως προς την βεβαίωση και είσπραξη ανά ΚΑΕ εσόδου. 

3.3 e – Παράβολο 

α. Το αρχείο πληρωμών του e-παραβόλου, αποστέλλεται από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ ΔΥ ΥΠ.ΟΙΚ.) και περιέχει για κάθε συναλλαγή τα στοιχεία πληρωμής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί (κωδικό e-παραβόλου, κωδικό τράπεζας, μέσο πληρωμής, ημερομηνία πληρωμής, ποσό κ.λπ.). Πληρωμές με κωδικούς e-παραβόλου που δεν είναι έγκυροι απορρίπτονται. 

β. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ή Δ/νση Ελέγχων – Τμήμα ΣΤ΄Εσόδων (εάν οι πληρωμές αφορούν στην MOSS) και στο τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Εισπράξεων τις Ημερήσιες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Είσπραξης με ονομασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών e-Παραβόλου», με ανάλυση ανά μέσο πληρωμής, φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης. 

γ. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και η Δ/νση Ελέγχων – Τμήμα ΣΤ΄ - Εσόδων, εισάγουν το συνολικό ποσό κατάθεσης των αντίστοιχων ημερήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων στο ημερολόγιο εισπράξεών τους, πιστώνοντας τον λογαριασμό 111-765 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Ηλεκτρονικό Παράβολο». 

δ. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. εντός του πρώτου πενταημέρου κάθε μήνα αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τη «Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Είσπραξης» με τις εισπράξεις του προηγούμενου μήνα των ανωτέρω εσόδων που πραγματοποιήθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στην Δ/νση Ελέγχων – Τμήμα ΣΤ΄ - Εσόδων, για την λογιστική τακτοποίησή τους. 

ε. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών σε συνεργασία με τη Δ.ΗΛΕ.Δ., με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και τους φορείς είσπραξης, που αφορούν τις καταθέσεις των ανωτέρω εσόδων, δημιουργεί ανά μήνα συγκεντρωτικό χρηματικό κατάλογο (Χ.Κ.) και αντίστοιχα συγκεντρωτικό διπλότυπο στη γραμμή Χ.Κ., τον οποίο αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ώστε να γίνει η ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ως προς την βεβαίωση και είσπραξη ανά ΚΑΕ εσόδου, ενώ στη Δ/νση Ελέγχων – Τμήμα ΣΤ’Εσόδων αποστέλλει ενημέρωση για τις πληρωμές που αφορούν στη MOSS. 

3.4 Δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και ρυθμισμένες ή μη οφειλές που βεβαιώνονται στα τελωνειακά παραστατικά 

α. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. μόλις ολοκληρωθεί μία επιτυχημένη πληρωμή, αποστέλλει στη Δ.ΗΛΕ.Δ. σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (on-line), εφ’ όσον αυτό υποστηρίζεται από τον φορέα είσπραξης, μέσω του οποίου ενημερώνεται αυτόματα το ICISnet και συνακόλουθα τα σχετικά τελωνειακά παραστατικά, έτσι ώστε να προωθηθεί η τελωνειακή διαδικασία. 

Σε αμοιβαία προσυμφωνημένες χρονικές στιγμές της ημέρας, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. ετοιμάζει και αποστέλλει στη Δ.ΗΛΕ.Δ. ηλεκτρονικό αρχείο batch. Αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των επιτυχών πληρωμών που έγιναν από τη στιγμή της δημιουργίας του αμέσως προηγούμενου χρονικά παρόμοιου αρχείου έως εκείνη τη στιγμή. Μία πληρωμή θεωρείται επιτυχημένη εφόσον περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα παραπάνω αρχεία (online ή/ και batch). Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ταυτότητα πληρωμής, την ημερομηνία πληρωμής (αποδοχής) στην τράπεζα, την ημερομηνία απόδοσης στην ΤτΕ και το ποσό. 

Σε περίπτωση αδυναμίας αυτόματης ενημέρωσης του ICISnet από τα μηνύματα online ή τα αρχεία batch, λόγω τυχόν τεχνικού προβλήματος στην επικοινωνία των συστημάτων, τότε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αρμόδιου τμήματος της Δ.ΗΛΕ.Δ., της Γ.Γ.Δ.Ε, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ασφαλή τρόπο επικοινωνίας το πλέον πρόσφατο αρχείο batch, προκειμένου να γίνει επεξεργασία του από το ICISnet και να προωθηθούν οι σχετικές τελωνειακές διαδικασίες. 

β. Πληρωμές με ταυτότητες πληρωμής που δεν έχουν παραχθεί από το σύστημα ICISnet ή περιέχουν λάθος ποσό ή των οποίων οι αντίστοιχες εντολές πληρωμής δεν είναι σε κατάλληλη κατάσταση (status), καθώς και πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία οφειλής απορρίπτονται. Η Δ.ΗΛΕ.Δ αποστέλλει στη ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. – στα πλαίσια του συστήματος πληρωμών ΔΙΑ.Σ. ΑΕ – αρχείο με τις απορριφθείσες εντολές πληρωμής. Το συνολικό ποσό των απορριφθεισών πληρωμών εκκαθαρίζεται συμψηφιστικά από την ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. με τις πληρωμές του φόρου με ίδια ημερομηνία εκκαθάρισης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται πάντοτε κατά την εκκαθάριση η πίστωση του λογαριασμού 200/1152383 που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

γ. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής ή λανθασμένης πληρωμής η οποία έχει αποδοθεί στο Δημόσιο, αποτυπώνει τα αντίστοιχα ποσά στη στήλη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ» της «Ημερήσιας Συγκεντρωτικής Κατάστασης Είσπραξης» που αποστέλλει σε ημερήσια βάση με ηλεκτρονικό αρχείο στον Κεντρικό Διαχειριστή. 

δ. Δεν απαιτείται η ενημέρωση του Κεντρικού Διαχειριστή για τις περιπτώσεις απορρίψεων από την ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. λανθασμένων πληρωμών (π.χ. διότι δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεωτικοί έλεγχοι που ορίζονται στις παραμέτρους ένταξης από το πιστωτικό ίδρυμα) και εφόσον τα ποσά των απορρίψεων αυτών δεν έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο. 

ε. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στον Κεντρικό Διαχειριστή την «Ημερήσια Συγκεντρωτική Κατάσταση Είσπραξης», με ανάλυση ανά μέσο πληρωμής, φορέα είσπραξης, ημερομηνία πληρωμής, πλήθος έγκυρων συναλλαγών, ποσό εισπράξεων, ποσό επιστροφών και συνολικό ποσό κατάθεσης. 

στ. Επιπλέον, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε αποστέλλει στoν Κεντρικό Διαχειριστή εντός του πρώτου πενταημέρου κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τη «Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Είσπραξης» με τις εισπράξεις του προηγούμενου μήνα των ανωτέρω εσόδων ανά ημερομηνία εκκαθάρισης. 

ζ. Στην περίπτωση καταβολής ποσού για χρέος το οποίο έχει εξοφληθεί, το ποσό που έχει πληρωθεί για το χρέος αυτό επιστρέφεται στον οφειλέτη μέσω του Τελωνείου, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα». 

Άρθρο 4 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. 

1. Η αμοιβή των Φορέων Είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως αμοιβών τρίτων μέχρι την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο (ενδεικτικά ΔΙΑ.Σ. ΑΕ, χρήση συστημάτων πληρωμών), προκειμένου για συναλλαγές Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του άρθρου 2 της παρούσας για τις οποίες βαρύνεται η ΑΑΔΕ ορίζεται στο ποσό των: 

α) 0,075 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Internet Banking, Phone Banking, ATM, APS και πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού αρχείου). 

β) 0,145 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή ΕΝΦΙΑ και ΦΕΦΠ (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) μη ρυθμισμένων, μέσω καταστήματος με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, των φυσικών προσώπων που τη στιγμή της συναλλαγής ανήκουν σε κάποια από τις κάτωθι συγκεκριμένες ομάδες: 

i) άνω των 70 ετών 

ii) σε δικαστική συμπαράσταση 

iii) παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω 

iv) κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή ή από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή

Η πιστοποίηση του υπόχρεου φορολογούμενου ως φυσικού προσώπου ανήκον σε κάποια από τις ανωτέρω συγκεκριμένες ομάδες θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής (web service) της ΑΑΔΕ τη στιγμή της συναλλαγής. 

Οι φορείς είσπραξης υποχρεούνται για την υλοποίηση της αναγκαίας διεπαφής στα συστήματά τους για τη χρήση του web service, αποστέλλοντας στη Δ.ΗΛΕ.Δ. αίτηση εγγραφής και παραλαμβάνοντας κωδικούς πρόσβασης για το παραγωγικό περιβάλλον, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 8 της παρούσας απόφασης, για το χρονικό διάστημα μη υλοποίησης.

Οι φορείς είσπραξης αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων» όπως ισχύει. 

Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας του φορέα είσπραξης με το web service της Α.Α.Δ.Ε. κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, το κόστος της συναλλαγής θα βαρύνει την Α.Α.Δ.Ε. 

γ) 0,145 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω καταστήματος κατά την απόδοση παρακρατηθέντων ποσών στο Ελληνικό δημόσιο βάσει ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. 

δ) 0,29 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α, σε ότι αφορά τις συναλλαγές με χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων ή/και χρεωστικών καρτών, μέσω TAXISNET ή μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/POS στις Δ.Ο.Υ. και στα τελωνεία. 

2. Για όλες τις ανωτέρω συναλλαγές της παρ. 1 οι φορείς είσπραξης δεν θα επιβάλλουν για κανένα λόγο καμία επιβάρυνση στον υπόχρεο φορολογούμενο. 

3. Η αμοιβή της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. ορίζεται σε 0,04 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, σε ότι αφορά συναλλαγές που παραλαμβάνει η ΔΙΑ.Σ. από Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών οι οποίοι δεν είναι μέλη της και τις οποίες επεξεργάζεται, εκκαθαρίζει, δρομολογεί και διακανονίζει. 

4. Για τις λοιπές συναλλαγές που αφορούν την είσπραξη δημοσίων εσόδων του άρθρου 2 της παρούσας, η ΑΑΔΕ δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή. 

Άρθρο 5 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

1. Η ΔΙΑ.Σ. ΑΕ και σε ότι αφορά τις συναλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, υποβάλλει, κατά περίπτωση στη Διεύθυνση Εισπράξεων και στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών – Κεντρικό Διαχειριστή, προς έλεγχο και θεώρηση τη «Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών Φορέων Είσπραξης» του προηγούμενου μήνα ανά φορέα είσπραξης, στην οποία αναγράφεται αναλυτικά ανά Έσοδο και ανά μέσο πληρωμής το πλήθος των έγκυρων συναλλαγών καθώς και το ποσό της αμοιβής.

Συμπληρωματικά για τις συναλλαγές μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/POS στις Δ.Ο.Υ. και στα τελωνεία, θα υποβάλλεται Αναλυτική Κατάσταση Αμοιβών όπου θα αναφέρονται, ανά Δ.Ο.Υ. και ανά τελωνείο, το πλήθος των συναλλαγών και το ποσό της αμοιβής. 

2. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και σε ότι αφορά τις συναλλαγές της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα υποβάλλει κατά περίπτωση στη Διεύθυνση Εισπράξεων και στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών – Κεντρικό Διαχειριστή, προς έλεγχο και θεώρηση τη «Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών ΔΙΑ.Σ.» του προηγούμενου μήνα, ανά έσοδο, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά το πλήθος των έγκυρων συναλλαγών καθώς και το ποσό της αμοιβής. 

3. Ο υπολογισμός των αμοιβών των φορέων είσπραξης και της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. πραγματοποιείται βάσει των έγκυρων συναλλαγών και σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης.

Σε περίπτωση τυχόν αποκλίσεων, επί του πλήθους των έγκυρων συναλλαγών, αυτές θα πρέπει να δικαιολογούνται και να επιλύονται άμεσα μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 

4. Κάθε φορέας είσπραξης καθώς και η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. εκδίδει και αποστέλλει εντός του πρώτου εικοσαημέρου του επόμενου μήνα κατά περίπτωση στην Διεύθυνση Εισπράξεων και στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών – Κεντρικό Διαχειριστή τιμολόγιο για το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, επισυνάπτοντας και την εγκεκριμένη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών. 

5. Τα ανωτέρω τιμολόγια με τις επισυναπτόμενες εγκεκριμένες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Αμοιβών, στη συνέχεια θα υποβάλλονται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την εκκαθάριση της πληρωμής. 

Άρθρο 6 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

1. Οι φορείς είσπραξης, η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε και η Α.Α.Δ.Ε. συμφωνούν από κοινού ότι οι πληροφορίες ως προς τις διενεργηθείσες συναλλαγές, που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Αμοιβών, αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο του ύψους των οφειλόμενων αμοιβών. 

2. Η Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται στην εξόφληση των τιμολογίων που κάθε φορά παραλαμβάνει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου και θεώρησης των συναλλαγών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης. 

3. Τυχόν διαφορά ή αμφισβήτηση των στοιχείων των τιμολογίων, γνωστοποιείται από την Α.Α.Δ.Ε. στη ΔΙΑ.Σ. ΑΕ και στους φορείς είσπραξης με όλα τα στοιχεία που την θεμελιώνουν, προκειμένου να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο του αρχικού και νέο τιμολόγιο, με τα νέα συμφωνημένα στοιχεία. 

4. Η πληρωμή των τιμολογίων κάθε φορέα είσπραξης πραγματοποιείται με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών (IBAN), που οι ανωτέρω έχουν υποδείξει κατά την δήλωση προσχώρησής τους. 

5. Οι αμοιβές θα καταβάλλονται κατόπιν έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, εντός 30 ημερών από την παραλαβή από τη ΓΔΟΥ/ΔΟΔ της ΑΑΔΕ, των παραστατικών της παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας. Κατά την πληρωμή τους θα γίνονται οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις. 

Άρθρο 7 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Οι φορείς είσπραξης που καθυστερούν την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών στο ελληνικό δημόσιο, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας, επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας σύμφωνα με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του δημοσίου τρίμηνης διάρκειας. Το ανωτέρω ποσό θα παρακρατείται από το μηνιαίο τιμολόγιο πληρωμής κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τη Διεύθυνση Εισπράξεων ή τη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών – Κεντρικός Διαχειριστής. 

2. Οι φορείς είσπραξης που δεν αποστέλλουν στο δημόσιο πληρωμές που έχουν λάβει από τους υπόχρεους φορολογούμενους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, ευθύνονται προς αποζημίωση έναντι των υπόχρεων φορολογούμενων για τις συνέπειες της εκπρόθεσμης απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών. 

Άρθρο 8 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είναι δυνατή η είσοδος στην διαδικασία Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, κατόπιν έγγραφης αποδοχής των όρων της παρούσας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την επιθυμητή ημερομηνία προσχώρησης. 

Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οιοσδήποτε φορέας είσπραξης δύναται να εξέλθει από την διαδικασία είσπραξης, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την επιθυμητή ημερομηνία αποχώρησης. 

Ως αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω ορίζονται: 

α) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Προμηθειών 

β) η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης - Διεύθυνση Εισπράξεων και 

γ) η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ - Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών. 

2. Η ΑΑΔΕ δύναται να διακόψει την ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων στο φορέα είσπραξης που δεν συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας απόφασης. 

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλες οι προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις που αναθέτουν σε φορείς είσπραξης την είσπραξη δημοσίων εσόδων του άρθρου 2 της παρούσας, αυτομάτως παύουν να βρίσκονται σε ισχύ και καταγγέλλονται οι σχετικές συμβάσεις. 

4. Η από 16/10/2001 σύμβαση που αφορά πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων ή/και χρεωστικών καρτών, μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/POS στις Δ.Ο.Υ, τροποποιείται μόνο ως προς τις αμοιβές της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. και των εκδοτών καρτών πληρωμών που έχουν προσχωρήσει στην σχετική σύμβαση, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, καθώς και ως προς τη διαδικασία πληρωμής αυτών. 

Άρθρο 9 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 5η εργάσιμη από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Σημείωση Forin.gr: Σύμφωνα με το άρθρο 241 του Α.Κ. όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την επόμενη που έλαβε χώρα το γεγονός. Δημοσίευση Δευτέρα 17/7/2017 άρα η πέμπτη εργάσιμη και έναρξη ισχύος αυτής της απόφασης η Δευτέρα 24/7/2017.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!