Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1022/11-02-2016 Καθορισμός της διαδικασίας καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ.13,14 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του άρθρου 2 του ν.4336/2015(ΦΕΚ Α'94).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β' 
ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 
Τ.Κ:10672 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Σ. Κολιοπούλου 
Τηλ.: 210 3642922 

ΑΔΑ: Ω4ΜΠΗ-191 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016 

Αριθ.Πρωτ: ΠΟΛ. 1022 (ΦΕΚ Β 367/2016)

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ.13,14 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του άρθρου 2 του ν.4336/2015(ΦΕΚ Α'94). 

Προσοχή: Ο φόρος επί του ζύθου, όπως οριζόταν από τις διατάξεις του άρθρου 39 του β.δ. της 24/9-20/10/1958 (Α΄171) και της περ. 14 της Υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94), καταργήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4389/2016.Βλ. τη νεότερη ΠΟΛ. 1091/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την διάταξη του άρθρου 39 του β.δ. 24-9/20-10-1958 (171 Α'), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 40, 41, 53, 54 του ν. 4174/2013 (170 Α') «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις των περ. 13,14, της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94). 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.3320/2005 (ΦΕΚ Α'48/23-2-2005). 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143/26-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό)». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (98 Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 

8. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β'2144), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη». 

9. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου, μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ. 13,14, του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του ν.4336/2015 (Α'94), σύμφωνα με τις οποίες ο φόρος καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου. 

10.Τις διατάξεις της περ. 11 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Ο φόρος 3%, βάσει της διάταξης του άρθρου 39 του β.δ. 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει, επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό της χώρας ζύθου, ο οποίος βαρύνει τον αγοραστή, από 19-8-2015 και εφεξής, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου. 

Υπόχρεοι σε απόδοση είναι οι εγχώριες επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, καθώς και οι αποκτώντες από άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι εισαγωγείς από τρίτη χώρα. 

Ο φόρος αποδίδεται με δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και τις είκοσι των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. 

Οι εισπράξεις, κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, του φόρου επί του ζύθου εισάγονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1358 με την ονομασία « Εισφορά 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου (περ. 14, αρθρ. 2, ΥΠΟΠΑΡ. Δ12, ν.4336/2015, ΦΕΚ Α'94)». 

Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου αυτού διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 11 του άρθρου 3 του ν.4337/2015

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για πωλήσεις ζύθου που πραγματοποιήθηκαν από τις 19 Αυγούστου 2015, δηλαδή από την ημερομηνία υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015

Για πωλήσεις ζύθου που πραγματοποιήθηκαν από 1 Ιουνίου 2015 μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015, ο φόρος επί του ζύθου, αποδίδεται σύμφωνα με την προϊσχύουσα διαδικασία υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων (μέχρι 20 Νοεμβρίου 2015). 

2. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί του ζύθου, όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση για το διάστημα από 19-8-2015 έως και 30-9-2015, υποβάλλεται μέχρι 22-2-2016, δίχως την επιβολή κυρώσεων. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
Τρύφων Αλεξιάδης 

Συνημμένο: Δήλωση απόδοσης φόρου ζύθου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!