Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Β 1021624 ΕΞ 2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 σε περίπτωση μεταβίβασης αποχαρακτηρισμένου λεωφορείου ενταγμένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. από νομικό πρόσωπο με διπλογραφικά βιβλία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Πλάνη
Τηλέφωνο : 210 – 3375312
Fax : 210 – 3375001
E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
Url :www.aade.gr

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1021624 ΕΞ 2017

 Θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 σε περίπτωση μεταβίβασης αποχαρακτηρισμένου λεωφορείου ενταγμένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. από νομικό πρόσωπο με διπλογραφικά βιβλία».

Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. 330/25.1.2017 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2579/1998, η εφαρμογή των οποίων παρατάθηκε για τα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης των περ. β’, γ’ και δ’ των εν λόγω διατάξεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4313/2014, θεσπίστηκε η επιβολή εφάπαξ πάγιου ποσού φόρου σε κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα στο ΚΤΕΛ) με την άδεια κυκλοφορίας του από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του (παρ. 1), καθώς και σε κάθε μεταβίβαση μόνου του οχήματος αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία (δηλαδή στην περίπτωση που κάποιο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης αποχαρακτηρίζεται και πωλείται κτλ. μόνο το αυτοκίνητο όχημα ως εμπόρευμα), περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του (παρ. 2), με παράλληλη απαλλαγή των πωλητών από τον φόρο εισοδήματος.

2. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1128/2015 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4313/2014, διευκρινίστηκε ότι δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2579/1998 κατισχύουν, ως ειδικότερες, σε σχέση με τις διατάξεις του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), με την καταβολή των πιο πάνω ποσών φόρου δεν έχουν περαιτέρω εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4172/2013 στις πωλήτριες επιχειρήσεις για την υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας και του οχήματος, αντίστοιχα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου.

Κατά συνέπεια, η κατά τα ανωτέρω υπεραξία που προκύπτει από τα βιβλία των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 κατά την πώληση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης θα αφαιρεθεί, προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους, από τα κέρδη των εν λόγω προσώπων και θα καταχωρηθεί στον κωδικό 465 του εντύπου Ν (δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων).

Περαιτέρω, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης των εν λόγω ποσών (υπεραξία) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 και όσα σχετικά αναφέρονται στην ΠΟΛ.1059/18.03.2015 εγκύκλιό μας και τα υπόψη ποσά δηλώνονται στους κωδικούς 382 ή 385, κατά περίπτωση.

Από τον οφειλόμενο κατά τα ανωτέρω φόρο εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2579/1998 και αναλογεί στα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά. Το σχετικό ποσό δηλώνεται στον κωδικό 009 του εντύπου Ν.

3. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι διατάξεις του ν.2579/1998, όπως ίσχυαν, δεν έκαναν διάκριση ως προς την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων της πωλήτριας επιχείρησης (απλογραφικά ή διπλογραφικά), συνάγεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και σε περίπτωση μεταβίβασης αποχαρακτηρισμένου λεωφορείου ενταγμένου σε Κ.Τ.Ε.Λ. από νομικό πρόσωπο που τηρεί τα βιβλία του με το διπλογραφικό σύστημα, εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση που έλαβε χώρα μέχρι τις 31.12.2016.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!