Φορολογική αρθρογραφία

Άρθρο Δ. Φίλη ΦΠΑ από ξένα τουριστικά λεωφορεία. Αναγκαία ρύθμιση για την ορθή είσπραξη.

του Δημητρίου Φίλη
Λογιστή-Φοροτεχνικού
Διευθυντή ΚΤΕΛ Ιωαννίνων

ΦΠΑ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

Η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1093/26-6-2017 με θέμα: «είσπραξη ΦΠΑ από ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές προσώπων», αναφορικά με την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ στις διεθνείς μεταφορές προσώπων που εκτελούνται από εκμεταλλευτές αλλοδαπών τουριστικών λεωφορείων στο εσωτερικό της χώρας , υπενθύμισε τα ακόλουθα:

«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 5 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών φορολογούνται στην Ελλάδα κατά το μέρος της διαδρομής που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, ενώ δεν φορολογούνται στην Ελλάδα κατά το μέρος της διαδρομής που πραγματοποιείται εκτός του εσωτερικού της χώρας (πρώην άρθρο 12 παρ. 2.β και παρ 4.β του ν. 1642/1986).

Οι ανωτέρω διατάξεις αποτελούν ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των αντιστοίχων διατάξεων του άρθρου 48 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου περί ΦΠΑ.

2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, καθορίστηκε απλουστευμένη διαδικασία με την Π. 7802/942/25-11-1986 Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1283/96 Α.Υ.Ο. σύμφωνα με την οποία τα τουριστικά λεωφορεία (δηλαδή οποιοδήποτε όχημα εκτελεί διεθνείς μεταφορές και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 10 τουλάχιστον άτομα, συμπεριλαμβανόμενου και του οδηγού , ανεξάρτητα αν πρόκειται για τακτική ή μη γραμμή), που είναι καταχωρημένα σε χώρα του εξωτερικού όταν εισέρχονται στην Ελλάδα μεταφέροντας επιβάτες, καταβάλλουν στο αρμόδιο τελωνείο εισόδου με τη χρήση των παραβόλων ΦΠΑ ένα κατ’ αποκοπή ποσό φόρου το οποίο ανέρχεται σε 30 ευρώ για λεωφορεία μέχρι 30 θέσεις και 45 ευρώ για λεωφορεία με περισσότερες θέσεις.

3. Με την ανωτέρω διαδικασία, εξασφαλίζεται η απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας μας, ενώ το διοικητικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης παραμένουν χαμηλά για τους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, υποκείμενους στο φόρο μεταφορείς που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές προσώπων.

Με το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου που καταβάλλεται στο τελωνείο εισόδου, εκπληρώνονται άπαξ οι φορολογικές υποχρεώσεις, όσον αφορά στον ΦΠΑ, των εν λόγω μεταφορέων τόσο κατά την είσοδο των λεωφορείων στο εσωτερικό της χώρας όσο και κατά την έξοδό τους από αυτήν.

Συνεπώς, ο ΦΠΑ καταβάλλεται με την απλουστευμένη διαδικασία, χωρίς να απαιτείται λήψη ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ ή ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου ανάλογα και ανεξάρτητα αν πρόκειται για τακτικές ή έκτακτες μεταφορές προσώπων αυτής.

4. Διευκρινίζεται επίσης ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι εγκατεστημένοι εκτός του εσωτερικού της χώρας μας μεταφορείς για τις υπηρεσίες διεθνούς μεταφοράς επιβατών πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη φορολογική νομοθεσία για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, εφαρμόζονται οι συνήθεις κανόνες φορολόγησης που θέτει ο Κώδικας ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Με βάση την εγκύκλιο αυτή (ΠΟΛ.1093/2017) τα ξένα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλουν στα τελωνεία της χώρας μας 45 € σε κάθε διέλευση, ενώ εκτελούν τακτική διεθνή λεωφορειακή γραμμή.

Σύμφωνα, όμως, με την αρ. Γ456/οικ. 7383/531/2012 (ΦΕΚ Β 250), άρθρο 5, απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων με θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών και έκτακτων μεταφορών επιβατών με λεωφορεία» αναγκαίες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση αιτήματος αλλοδαπού μεταφορέα για την εξυπηρέτηση τακτικής γραμμής με προορισμό στην Ελλάδα είναι:

  • Ο αλλοδαπός μεταφορέας να έχει σύμβαση συνεργασίας με ημεδαπό μεταφορέα για την από κοινού εκμετάλλευση της γραμμής. Η σχέση πραγματοποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να είναι ίση 1:1
  • Η έκδοση των εισιτηρίων εντός της ελληνικής επικράτειας θα γίνεται υποχρεωτικά από ελληνικά τουριστικά γραφεία (είτε του συνεργαζόμενου μεταφορέα είτε άλλων).

Με βάση την νομοθεσία των μεταφορών η ξένη μεταφορική επιχείρηση συμβάλλεται στην Ελλάδα με ελληνικό τουριστικό γραφείο και εκμεταλλεύονται την λεωφορειακή γραμμή κατά ποσοστό 50% έκαστος.

Τα εισιτήρια που εκδίδονται στην Ελλάδα από την ελληνική επιχείρηση αφορούν όλους τους επιβάτες είτε ταξιδεύουν με τουριστικό λεωφορείο ελληνικής επιχείρησης είτε ταξιδεύουν με τουριστικό λεωφορείο ξένης επιχείρησης. Στην τιμή του εισιτηρίου που εκδίδεται στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 της ΠΟΛ. 1093/2017.

Παράδειγμα:

Εισπράξεις στην Αθήνα για δρομολόγιο Αθήνα-Τίρανα τον μήνα 115.840 €

Σύνολο χλμ 723, Ελληνική διαδρομή: 474 (66%), ξένη διαδρομή: 249 (34%)

100.000 χ 66%= 66.000 Χ 24% ΦΠΑ 15.840

100.000 χ 34%= 34.000 Χ 0% ΦΠΑ

Σύνολο εσόδων χωρίς ΦΠΑ: 100.000 €. Το 50% το δικαιούται η αλβανική επιχείρηση.

Αυτός ο τρόπος είναι σύμφωνος με την παράγραφο 1 και 4 της ΠΟΛ. 1093/2017 διότι η αλβανική επιχείρηση έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα την εγκατάσταση του Έλληνα συνεργάτη.

Τι πρόβλημα προέκυψε μετά την ως άνω ΠΟΛ.1093/26-6-2017;

Το τελωνείο Κακαβιάς εισπράττει κατ’ αποκοπή ΦΠΑ για κάθε είσοδο λεωφορείου αλβανικής επιχείρησης 45 € θεωρώντας ότι η ξένη επιχείρηση δεν εμπίπτει στις παραγράφους 1 και 4 της ως άνω ΠΟΛ 1093/2017 αλλά στην παράγραφο 2 και 3.

Τα τουριστικά λεωφορεία των ξένων επιχειρήσεων που διενεργούν τακτική λεωφορειακή γραμμή, όμως, κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα μεταφέρουν διαφορετικούς επιβάτες από αυτούς κατά την έξοδό τους.

Η τιμή των εισιτηρίων που εκδίδονται στην Ελλάδα για την διαδρομή Αθήνα – Τίρανα, αλλά και οπουδήποτε αλλού, είναι ίδια, είτε ταξιδεύει κάποιος με ελληνικό λεωφορείο, είτε με ξένο τουριστικό λεωφορείο, δηλαδή ενώ το ξένο τουριστικό λεωφορείο καταβάλλει κατ’ αποκοπή ΦΠΑ στο τελωνείο και ο επιβάτης καταβάλλει ΦΠΑ με την έκδοση του εισιτηρίου.

Ως εκ τούτου, επιβάλλεται άμεσα η αρμόδια Αρχή να διευκρινίσει ότι όσοι αλλοδαποί μεταφορείς συνεκμεταλλεύονται με Έλληνες μεταφορείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές υπάγονται στην κανονική φορολόγηση ΦΠΑ και όχι στην κατ’ αποκοπή.

Κατά συνέπεια πρέπει να παύσουν τα τελωνεία να εισπράττουν 45 € ΦΠΑ κατά την διέλευση από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία που διενεργούν τακτικές λεωφορειακές γραμμές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!