Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. Γ 456/οικ.7383/531/12/2012 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών και έκτακτων μεταφορών επιβατών με λεωφορεία.

Αριθμ. Γ 456/οικ.7383/531/12

ΦΕΚ B 250 - 13.02.2012

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την εξυπηρέτηση διεθνών τακτικών και έκτακτων μεταφορών επιβατών με λεωφορεία. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις: 

α) του εδαφίου β΄ της παρ. 1α του άρθρου 10 του Ν. 1906/1990 (ΦΕΚ Α΄/157), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 2671/1998 (ΦΕΚ Α΄/ 289),. 

β) του άρθρου 1, παρ. 2 του π.δ/τος 189/2009 (Α΄/221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 

γ) του άρθρου 9 του Π.Δ. 293/1999 περί «Οργανισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄/26), όπως αυτές ισχύουν, 

δ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98), 

ε) του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε.Ε.Ε. αριθ. L 300/14−11−2009), 

στ) του άρθρου 7 του Ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (Α΄/188). 

2. Τις προβλέψεις του Ν. 711/77 «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» (ΦΕΚ Α΄/284), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009 (Ε.Ε.Ε.Ε. αριθ. L 300/14−11−2009), της πολυμερούς Συμφωνίας INTERBUS η οποία συνήφθη με την απόφαση 2002/917/ΕΚ (Ε.Ε.Ε.Ε. αριθ. L 321/26−11−2002) καθώς και των διμερών Συμφωνιών Οδικών Μεταφορών που έχει συνάψει η Ελλάδα. 

3. Την ανάγκη επικαιροποίησης των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών και λοιπών εγγράφων ελέγχου για την πραγματοποίηση διεθνών τακτικών και έκτακτων μεταφορών με λεωφορεία, με την επίτευξη ταυτοχρόνως υψηλότερου επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες και την πρόληψη φαινομένων παράνομης μεταφοράς. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

1. Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των κριτηρίων, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης διεθνών έκτακτων και τακτικών μεταφορών με λεωφορεία. 2. Πρόσωπα που δικαιούνται να πραγματοποιούν διεθνείς τακτικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3, είναι τα ακόλουθα: 

α) Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

β) Τουριστικά γραφεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα. 

γ) Οποιαδήποτε κοινοπραξία των ανωτέρω προσώπων (α) και (β). 

Σημειώνεται ότι δεν είναι αποδεκτή η υποβολή αιτήσεων για τις ίδιες τακτικές λεωφορειακές γραμμές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ατομικώς και ως μέλη κοινοπραξιών. 

3. Δικαιούμενα πρόσωπα για την εξυπηρέτηση διεθνών εκτάκτων μεταφορών επιβατών με λεωφορεία είναι τα τουριστικά γραφεία. 

4. Η εξυπηρέτηση διεθνών μεταφορών επιβατών είναι δυνατή υπό την αίρεση της συμμόρφωσης των μεταφορέων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν, κατά περίπτωση, από την κοινοτική νομοθεσία, τις πολυμερείς Συμφωνίες στις οποίες η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή τις διμερείς Συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

1. Τακτικές μεταφορές (γραμμές) είναι εκείνες με τις οποίες μεταφέρονται επιβάτες, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και διαδρομές, κατά τις οποίες οι επιβάτες μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από το όχημα σε προκαθορισμένα σημεία στάσης.

Οι τακτικές γραμμές είναι ανοικτές σε όλους. Οι τακτικές γραμμές εξυπηρετούνται με τη χρήση καταλλήλων αδειών.

2. Έκτακτες μεταφορές είναι εκείνες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο ορισμό των τακτικών γραμμών και αφορούν στην μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων με κοινό προορισμό.

Οι υπόψη μεταφορές μπορούν να εκτελούνται με ορισμένη συχνότητα χωρίς ωστόσο να παύσουν να θεωρούνται έκτακτες. 

Ως απελευθερωμένες έκτακτες διεθνείς μεταφορές επιβατών με λεωφορεία νοούνται αυτές που βάσει διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας, της οποίας η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, πραγματοποιούνται με την κάλυψη φύλλου ελέγχου, δίχως να απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού.  

Άρθρο 3 

Έκτακτες μεταφορές επιβατών 

1. Οι απελευθερωμένες έκτακτες διεθνείς μεταφορές επιβατών με λεωφορεία διενεργούνται (α) για την περίπτωση των ενδοκοινοτικών μεταφορών με τη χρήση κοινοτικής άδειας και των κατάλληλα συμπληρωμένων φύλλων ελέγχου του άρθρου 4 της παρούσας, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 4 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009 ενώ (β) για την περίπτωση μεταφορών προς τρίτες χώρες με τη χρήση κατάλληλα συμπληρωμένων φύλλων ελέγχου της πολυμερούς Συμφωνίας INTERBUS ή παρομοίων. 

Τα έγγραφα ελέγχου χορηγούνται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας κατόπιν αιτήσεως τουριστικού γραφείου συνοδευομένης από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδικού μεταφορέα διεθνών μεταφορών στο όνομα του αιτούμενου τουριστικού γραφείου, 

β) επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος ειδικού σήματος λειτουργίας του τουριστικού γραφείου, και (γ) επικυρωμένο αντίγραφο μίας (1) τουλάχιστον άδειας τουριστικού λεωφορείου, ιδιοκτησίας του αιτούντος ή διαθέσιμου είτε βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε δυνάμει εγκύρου συμβάσεως μίσθωσης κατατεθειμένης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

2. Δικαιούμενα πρόσωπα της χορήγησης εγγράφων ελέγχου διεθνών μεταφορών είναι και τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) εφόσον συμβάλλονται με τουριστικό γραφείο βάσει εγκύρου συμβάσεως συνεργασίας τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται από την Τ.Ε.Ο.Μ., περιλαμβάνει τα ως άνω α’ εως γ’ δικαιολογητικά της Τ.Ε.Ο.Μ., τη σύμβαση συνεργασίας με το τουριστικό γραφείο κατατεθειμένη στην οικεία Δ.Ο.Υ., το ειδικό σήμα λειτουργίας της Τ.Ε.Ο.Μ. και του συνεργαζόμενου τουριστικού γραφείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του υπευθύνου της Τ.Ε.Ο.Μ., σχετικά με τη χρησιμοποίηση των χορηγούμενων εγγράφων ελέγχου αποκλειστικά για τις ανάγκες του αντισυμβαλλόμενου τουριστικού γραφείου.

Στην περίπτωση εφαρμογής της παρούσας παραγράφου τα έγγραφα ελέγχου φέρουν ειδική μνεία του συνεργαζόμενου τουριστικού γραφείου και περιορίζονται χρονικά από της διάρκειας της σύμβασης συνεργασίας ενώ οι Τ.Ε.Ο.Μ. υποχρεούνται σε τυχόν έλεγχο να επιδεικνύουν αντίγραφο της σύμβασης και το πλήρες βιβλιάριο φύλλων ελέγχου. 

3. Προκειμένου για τη χορήγηση αδειών μη απελευθερωμένων εκτάκτων μεταφορών, με τις χώρες για τις οποίες έχει καθιερωθεί βάσει διακρατικής Συμφωνίας, η ετήσια ανταλλαγή αδειών μη απελευθερωμένων εκτάκτων μεταφορών, οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς υποβάλουν αίτηση για περιορισμένο αριθμό αδειών (έως τρεις ανά αίτηση) στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Υ.Υ.Μ.Δ.), συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

Οι αιτήσεις ικανοποιούνται εφόσον υπάρχει προς διάθεση, ανάλογα με τη χώρα προορισμού, υπόλοιπο αδειών εκτάκτων μεταφορών. 

4. Τα δικαιολογητικά για την προμήθεια εγγράφων ελέγχου και αδειών για την πραγματοποίηση διεθνών εκτάκτων μεταφορών με λεωφορεία προσκομίζονται μαζί με την πρώτη αίτηση κάθε ημερολογιακού έτους. Στις επόμενες, εντός έτους, αιτήσεις του ίδιου μεταφορέα απαιτείται απλώς η προσκόμιση για έλεγχο των προηγουμένως χορηγηθεισών εγγράφων ελέγχου, εφόσον η ημερομηνία λήξης ισχύος των κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δικαιολογητικών, δεν έχει εκπνεύσει. 

5. Οι λοιπές μη απελευθερωμένες έκτακτες μεταφορές διενεργούνται με τη χρήση ειδικών εγκρίσεων, οι οποίες χορηγούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη κοινοτική νομοθεσία ή πολυμερείς ή διμερείς Συμφωνίες στις οποίες η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μεταφορέα και συμφωνία των χωρών προορισμού και διέλευσης. 

6. Οι διανεμόμενες άδειες και λοιπά έγγραφα ελέγχου είναι αμεταβίβαστα και δεν είναι επιτρεπτή η χρησιμοποίηση τους από μεταφορείς στους οποίους δεν έχουν χορηγηθεί. Εφόσον διαπιστωθεί παράτυπη χρήση των εγγράφων αυτών, οι εμπλεκόμενοι μεταφορείς αποκλείονται της διαδικασίας χορήγησης νέων, με πράξη που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε η παράτυπη χρήση μέχρι τη λήξη του ιδίου ημερολογιακού έτους. 

Άρθρο 4 

Διεθνείς τακτικές μεταφορές επιβατών με χώρες της Ε.Ε. 

1. Για τη χορήγηση αδειών τακτικών μεταφορών με χώρες της Ε.Ε., οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ. 

2. Η αίτηση, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το διαχειριστή μεταφορών του τουριστικού γραφείου ή της κοινοπραξίας, κατά περίπτωση και πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) ορθά συμπληρωμένη τυποποιημένη αίτηση του κανονισμού (ΕΚ) 2121/98 ή αντίστοιχου νεότερου κανονιστικού κειμένου. 

β) επικυρωμένο αντίγραφο ισχύουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, διεθνών μεταφορών, του αιτούμενου τουριστικού γραφείου. 

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας του αιτούμενου τουριστικού γραφείου. 

δ) αντίγραφο του καταστατικού στην περίπτωση εταιρείας και των εγγράφων εκπροσώπησης της στην περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

ε) πρόγραμμα δρομολογίου όπου εμφαίνονται, σαφώς, το ωράριο του δρομολογίου, οι στάσεις και τα σημεία διέλευσης των συνόρων. Για την ελληνική επικράτεια δηλώνονται τα ακριβή σημεία στάσεων και αφετηρίας, ενώ στο χώρο της αφετηρίας θα πρέπει το αιτούμενο γραφείο να διαθέτει νόμιμο χώρο στάθμευσης λεωφορείων και να παρέχει στους επιβάτες χώρο αναμονής με τουαλέτα ανδρών και γυναικών. Προς απόδειξη αυτού του γεγονότος υποβάλλονται, ενδεικτικά, σχετικά συμβόλαια ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, θεωρημένα στην τελευταία περίπτωση από την οικεία Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση ο αιτών μεταφορέας θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι τα προτεινόμενα σημεία αναχώρησης και ενδιάμεσων στάσεων είναι σύμφωνα με τις σχετικές, για τη στάθμευση λεωφορείων, διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99, όπως ισχύει), όπως για παράδειγμα εγκεκριμένοι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης ή Σ.Ε.Α. επί αυτοκινητοδρόμων ή οδών ταχείας κυκλοφορίας. 

στ) Πρόγραμμα οδήγησης σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

ζ) απεικόνιση του δρομολογίου σε χάρτη με σημειωμένα τα σημεία επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών. (η) τις κλίμακες των κομίστρων. 

θ) κατάλογο και επικυρωμένα αντίγραφα του απαραίτητου αριθμού αδειών τουριστικών λεωφορείων. Τα λεωφορεία είναι δυνατόν να είναι είτε ιδιοκτησίας του αιτούντος είτε βάσει συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε μισθωμένα βάσει εγκύρου συμβάσεως μίσθωσης.

Ως έγκυρη σύμβαση μίσθωσης νοείται αυτή που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα πρόκειται ισχύει η άδεια της γραμμής. Στην τελευταία περίπτωση η σύμβαση μίσθωσης λεωφορείου πρέπει να συνοδεύει την αίτηση. (ι) Εκτίμηση των αναμενόμενων στοιχείων όγκου και φύσης της κυκλοφορίας που ο μεταφορέας πρόκειται να εξυπηρετήσει στηριγμένη σε πραγματικά στοιχεία ή, στην περίπτωση αίτησης για ανανέωση άδειας τακτικής γραμμής, αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία από τη λειτουργία της γραμμής. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αίτησης από κοινοπραξία μεταφορικών επιχειρήσεων, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β) & (γ) της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας ενώ υποβάλλεται και το καταστατικό της κοινοπραξίας απ’ όπου θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής. Εφόσον υποβληθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η αίτηση διαβιβάζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009, στις αρμόδιες αρχές των χωρών διέλευσης και προορισμού για τη σύμφωνη γνώμη τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές των χωρών διέλευσης και προορισμού και συναίνεσης αυτών, εκδίδεται η άδεια από το Υ.Υ.Μ.Δ. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση ανανέωσης άδειας τακτικής γραμμής. 

3. Στην περίπτωση των αλλοδαπών (κοινοτικών) μεταφορικών επιχειρήσεων η εφαρμοστέα διαδικασία για την έκδοση ή ανανέωση, από την αρμόδια εκδίδουσα αρχή του κράτους μέλους της Ε.Ε., άδειας τακτικής γραμμής, περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009. 

Ο μεταφορέας θα πρέπει να δηλώνει τα ακριβή σημεία στάσεων και αφετηρίας εντός της ελληνικής επικράτειας, τα οποία θα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99, όπως ισχύει) καθώς και ένα τουλάχιστον συνεργαζόμενο ελληνικό τουριστικό γραφείο που θα αναλάβει την έκδοση εισιτηρίων εντός ελληνικής επικράτειας. Η Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης. 

4. Οι χορηγούμενες άδειες εκδίδονται για πέντε έτη, το ανώτερο, και είναι αμεταβίβαστες. Οι τακτικές μεταφορές είναι δυνατό να διενεργούνται μέσω υπεργολάβων, μόνο, εφόσον το γεγονός αυτό αναφέρεται σαφώς σε αίτηση του μεταφορέα και εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009, όπως ισχύει. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της, τότε η άδεια (ή η συναίνεση του Υ.Υ.Μ.Δ. προκειμένου για αλλοδαπούς μεταφορείς) ανακαλείται. 

Άρθρο 5 

Διεθνείς τακτικές μεταφορές επιβατών με χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. 

Α. Ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις 

1. Για τη χορήγηση αδειών συμφωνημένων τακτικών γραμμών με χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε., οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς ή κοινοπραξίες μεταφορέων υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ. 

2. Η αίτηση, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το διαχειριστή μεταφορών, του τουριστικού γραφείου ή της κοινοπραξίας, κατά περίπτωση και πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) επικυρωμένο αντίγραφο ισχύουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, διεθνών μεταφορών, του αιτούμενου τουριστικού γραφείου. 

β) επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας του αιτούμενου τουριστικού γραφείου. 

γ) αντίγραφο του καταστατικού στην περίπτωση εταιρείας και των εγγράφων εκπροσώπησης της στην περίπτωση που η αίτηση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

δ) πρόγραμμα δρομολογίου όπου εμφαίνονται, σαφώς, το ωράριο του δρομολογίου, οι στάσεις και τα σημεία διέλευσης των συνόρων. 

Για τις στάσεις εντός της ελληνικής επικράτειας δηλώνονται τα ακριβή σημεία στάσεων ενώ στην αφετηρία θα πρέπει το αιτούμενο γραφείο να διαθέτει νόμιμο χώρο στάθμευσης λεωφορείων και να παρέχει στους επιβάτες χώρο αναμονής με τουαλέτα ανδρών και γυναικών. Προς απόδειξη αυτού του γεγονότος υποβάλλονται, ενδεικτικά, σχετικά συμβόλαια ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, θεωρημένα στην τελευταία περίπτωση από την οικεία Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση ο νόμιμος εκπρόσωπος του αιτούμενου γραφείου θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι τα προτεινόμενα σημεία αναχώρησης και ενδιάμεσων στάσεων είναι σύμφωνα με τις σχετικές για τη στάθμευση λεωφορείων, διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/99, όπως ισχύει), όπως για παράδειγμα εγκεκριμένοι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης ή Σ.Ε.Α. επί αυτοκινητοδρόμων ή οδών ταχείας κυκλοφορίας. 

ε) Πρόγραμμα οδήγησης σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

στ) απεικόνιση του δρομολογίου σε χάρτη με σημειωμένα τα σημεία επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών. 

ζ) τις κλίμακες των προτεινόμενων κομίστρων. 

η) κατάλογο και επικυρωμένα αντίγραφα του απαραίτητου αριθμού αδειών τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση της γραμμής. Τα λεωφορεία είναι δυνατόν να είναι ιδιόκτητα ή διαθέσιμα βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή εγκύρου συμβάσεως μίσθωσης. Ως έγκυρη σύμβαση μίσθωσης νοείται αυτή που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια της γραμμής. Στην τελευταία περίπτωση η σύμβαση μίσθωσης λεωφορείου πρέπει να συνοδεύει την αίτηση. 

3. Στην αίτηση αναγράφονται εκτός από τα στοιχεία του αιτούντος, η συγκεκριμένη γραμμή τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης της οποίας αιτείται ο ενδιαφερόμενος καθώς και τα δρομολόγια που επιθυμεί να εξυπηρετήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αιτήσεως είναι η προς εκμετάλλευση γραμμή να έχει καθιερωθεί με διακρατική Συμφωνία, Πρωτόκολλο ή άλλο νόμιμο τρόπο, προβλεπόμενο στις αντίστοιχες διακρατικές Συμφωνίες ή Πρωτόκολλα. 

4. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο των νέων τακτικών γραμμών προς τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. (που καθιερώνονται βάσει διακρατικής συμφωνίας) καθώς και των υπαρχουσών τακτικών γραμμών εφόσον δεν έχει απελευθερωθεί η εξυπηρέτηση τους. Η πρόσκληση αναρτάται στον ιστοχώρο του Υ.Υ.Μ.Δ. και κοινοποιείται στις Ομοσπονδίες ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για το σύνολο των προς διάθεση γραμμών και αντιστοίχων δρομολογίων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία, από τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ. 

Οι ημεδαπές εταιρείες που αιτούνται άδεια εκμετάλλευσης διεθνούς τακτικής γραμμής με αφετηρία σε πόλη διαφορετική της έδρας εγκατάστασης τους, υποχρεούνται να προσκομίζουν σύμβαση συνεργασίας για έκδοση εισιτηρίων με τουριστικά γραφεία ή υποκαταστήματα με έδρα στη συγκεκριμένη πόλη. 

Στις περιπτώσεις απελευθερωμένης λειτουργίας σε διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές ως προς τον αριθμό μεταφορέων και τη συχνότητα των δρομολογίων με οποιαδήποτε χώρα προορισμού, βάσει διακρατικής συμφωνίας, οι άδειες χορηγούνται χωρίς περιορισμό. 5. Εφ’ όσον ο αιτών διαθέτει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η σχετική αίτηση διαβιβάζεται στη χώρα προορισμού για τη αποδοχή της. 

Η κατανομή των δρομολογίων κάθε γραμμής, γίνεται αναλογικά μεταξύ των εγκύρων αιτήσεων. Μετά την κατανομή των δρομολογίων, οι δικαιούχοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ., τις επιθυμητές ημέρες και τα ωράρια πραγματοποίησης των δρομολογίων για τις τακτικές γραμμές που έχουν αναλάβει. Οι αιτούντες διατηρούν το δικαίωμα να αναλάβουν την εξυπηρέτηση μικρότερου αριθμού δρομολογίων από τα αναλογούντα σε αυτούς. 

Στην περίπτωση που η εξυπηρέτηση των τακτικών γραμμών προς κάποια τρίτη χώρα απελευθερωθεί σε ότι αφορά στον αριθμό των δρομολογίων ή/και των μεταφορικών επιχειρήσεων, βάσει διμερούς συμφωνίας, οι αιτούντες δηλώνουν εκ των προτέρων την επιθυμητή συχνότητα εξυπηρέτησης της γραμμής. 

Η άδεια τακτικής λεωφορειακής γραμμής εκδίδεται μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τη χώρα προορισμού και ισχύει για τρία χρόνια το ανώτερο. 6. Η ανανέωση της άδειας γίνεται μετά από αίτηση του εκτελούντος τη γραμμή τέσσερις μήνες πριν τη λήξη της. Με την αίτηση συνυποβάλλονται, τουλάχιστον, τα υπ’ αριθμ. α’, β’, γ’ και η’ δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

Β. Αλλοδαπές μεταφορικές επιχειρήσεις 

Η έκδοση αδειών για την εξυπηρέτηση καθιερωμένων τακτικών γραμμών από αλλοδαπές μεταφορικές επιχειρήσεις γίνεται κατόπιν σχετικής πρότασης του αρμόδιου για τις μεταφορές Υπουργείου της χώρας εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης. 

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση αιτήματος για αδειοδότηση αλλοδαπού μεταφορέα για την εξυπηρέτηση τακτικής γραμμής με προορισμό στην Ελλάδα είναι: 

  • ο αλλοδαπός μεταφορέας να έχει σύμβαση συνεργασίας με ημεδαπό μεταφορέα για την από κοινού εκμετάλλευση της γραμμής. Η σχέση πραγματοποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να είναι ίση με 1:1. 
  • Η έκδοση των εισιτηρίων εντός της ελληνικής επικράτειας θα γίνεται υποχρεωτικά από ελληνικά τουριστικά γραφεία (είτε του συνεργαζόμενου μεταφορέα είτε άλλων). 
  • Δηλώνονται τα ακριβή σημεία αφετηρίας και στάσεων εντός της ελληνικής επικράτειας και ικανοποιούνται οι συνθήκες της ως άνω παραγράφου 2(δ) του τμήματος Α΄ του παρόντος άρθρου. 

Γ. Κοινές διατάξεις για τις ημεδαπές και αλλοδαπές μεταφορικές επιχειρήσεις 

1. Η άδεια τακτικής λεωφορειακής γραμμής είναι αμεταβίβαστη και δεν δύναται να εκχωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, για την προσχώρηση νέου κοινοπρακτούντος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 2 για το νέο κοινοπρακτούντα ενώ η αποχώρηση κοινοπρακτούντος είναι δυνατή, χωρίς συνέπειες για την κοινοπραξία, εφόσον οι εναπομένοντες κοινοπρακτούντες αναλάβουν, βάσει υπευθύνου δηλώσεως του διαχειριστή της κοινοπραξίας, το ακάλυπτο έργο που προκύπτει. 

2. Η άδεια τακτικής λεωφορειακής γραμμής εκδίδεται υπό την αίρεση της συμμόρφωσης προς τις διαδικασίες που αναφέρονται στις εκάστοτε εν ισχύ διακρατικές Συμφωνίες και τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα. 

3. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δικαιούται να ανακαλέσει την άδεια σε περίπτωση κατάργησης της εν λόγω λεωφορειακής γραμμής. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταφορέας δε δικαιούται αποζημίωση για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υπέστη. 

Άρθρο 6 

Διοικητικός Έλεγχος − Κυρώσεις 

1. Οι χορηγούμενες άδειες τακτικών λεωφορειακών γραμμών ανακαλούνται:

 α) όταν δεν ισχύει κάποια από τις προϋποθέσεις χορήγησής τους 

β) σε περίπτωση εκχώρησης της εκμετάλλευσης σε τρίτους και 

γ) σε περίπτωση παραίτησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης. 

2. Οι άδειες ανακαλούνται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε περίπτωση που εναντίον του νομίμου εκπροσώπου μεταφορικής επιχείρησης που εξυπηρετεί διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποια από τις εξής παραβάσεις: 

λαθρεμπορία, μεταφορά λαθρομεταναστών, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση,απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, ληστεία, υπεξαίρεση και αλητεία. 

3. Οι άδειες δύνανται να ανακληθούν οριστικά, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών και πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε περίπτωση που ο εκτελών τη διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή υποπέσει, κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας, στις εξής παραβάσεις: 

α) Παραβάσεις καθ’ υποτροπή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και τελωνειακού κώδικα. 

β) Παραβάσεις καθ’ υποτροπή των διατάξεων για τις διεθνείς μεταφορές συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ασυνόδευτων δεμάτων. 

4. Για τις παρακάτω παραβάσεις δύναται να επιβληθεί, με πράξη του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, κατ’ αρχάς σύσταση και σε περίπτωση υποτροπής ανάκληση της άδειας τακτικής λεωφορειακής γραμμής. 

α) Παραβάσεις των κοινωνικών διατάξεων του τομέα των μεταφορών (ιδίως των κανονισμών (ΕΚ) 561/2006 ή/και (ΕΟΚ) 3821/85). 

β) Παραβάσεις της τιμολογιακής πολιτικής οι οποίες διαπιστώνονται από έγγραφες και επώνυμες καταγγελίες στηριζόμενες σε αποδεικτικά στοιχεία. 

γ) μη εξυπηρέτηση, καθ’ υποτροπή εντός ημερολογιακού έτους, προγραμματισμένων δρομολογίων εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας γνωστοί στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών. 

δ) Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από το μεταφορέα λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 7. 5. Στην περίπτωση που ανακληθεί άδεια τακτικής γραμμής, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο εκτελών τη διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή, αποκλείεται για τρία (3) έτη από την ανάληψη εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής. Η ποινή αυτή, προκειμένου περί κοινοπραξιών, εφαρμόζεται για όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη. Η ανάκληση της άδειας και η παρεπόμενη ποινή αποκλεισμού από συμμετοχή για την ανάληψη της συγκεκριμένης διεθνούς τακτικής γραμμής δεν επεκτείνεται σε άλλες τακτικές γραμμές που ενδεχομένως εξυπηρετεί ο ίδιος μεταφορέας. 

6. Εφόσον η άδεια ανακληθεί κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο μεταφορέας αποκλείεται έως ότου είτε απαλλαγεί, είτε, σε περίπτωση καταδίκης, παρέλθουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 576 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την περίπτωση, ή αρθούν οι έννομες συνέπειες της καταδίκης. 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις εκτελούντος τακτική γραμμή 

1. Ο εκτελών διεθνείς λεωφορειακές μεταφορές οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξυπηρέτηση των επιβατών, την ασφαλή μετακίνησή τους, την πραγματοποίηση του συνόλου των δρομολογίων που του έχουν παραχωρηθεί και την τήρηση της ελληνικής νομοθεσίας, των διεθνών συμβάσεων, και της νομοθεσίας που ισχύει στις χώρες διέλευσης και προορισμού της λεωφορειακής γραμμής. Ιδιαιτέρως πρέπει να τηρείται η εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε ότι αφορά τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών. Οι οδηγοί πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τους επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων. 

2. Τα λεωφορεία του αναδόχου πρέπει να έχουν σε ισχύ διεθνή ασφάλιση (πράσινη κάρτα). Το ελάχιστο ύψος των ασφαλιστικών καλύψεων για σωματικές βλάβες των επιβαινόντων και τρίτων προσώπων αλλά και για υλικές ζημίες πρέπει να είναι σύμφωνο με το προβλεπόμενο από την εθνική νομοθεσία. 

3. Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων υλών, ρυπαρών αποσκευών, ζώων και ειδών των οποίων η διακίνηση αντίκειται στους ισχύοντες κανόνες. Απαγορεύεται πλήρως η μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων. Η μεταφορά ασυνόδευτού δέματος επιφέρει μετά δεύτερη αποδεδειγμένη παράβαση της απαγόρευσης, ανάκλησης της άδειας τακτικής γραμμής, όπως ορίζεται στην παρ. 3(β) του άρθρου 6 της παρούσας. Τα λεωφορεία απαγορεύεται να φέρουν καύσιμα σε δοχεία, εκτός των καυσίμων που περιέχονται στις συνηθισμένες δεξαμενές τους. 

4. Τα εισιτήρια των επιβατών θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του εκδίδοντος τουριστικού γραφείου. 5. Ο εκτελών τη γραμμή οφείλει να αναφέρει εγγράφως προς τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών τα προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται κατά την εκτέλεση της γραμμής, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τα οποία κατέθεσε σ’ αυτή για τη λειτουργία της γραμμής. Ο εκτελών διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές δύναται να τροποποιήσει τους όρους διενέργειας τακτικής λεωφορειακής γραμμής μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος και έγκριση από το Γενικό Διευθυντή Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ. Ειδικά για την περίπτωση της αναπροσαρμογής των κομίστρων, ο εκτελών την τακτική γραμμή δύναται να την εφαρμόσει, χωρίς την ανάγκη προηγούμενης έγκρισης, ένα μήνα μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ.Δ. 

Άρθρο 8 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Άδειες διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με προϊσχύουσες της παρούσας απόφασης διατάξεις, ανακαλούνται, εφόσον δεν συμμορφωθούν με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την θέση αυτής σε ισχύ. Από της θέσης σε ισχύ της παρούσας, η εξέταση αιτήσεων και γενικότερα η εξυπηρέτηση των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας. 

2. Σε περίπτωση ανάκλησης ή λήξης ισχύος άδειας που χορηγήθηκε με προϊσχύουσες διατάξεις, για τη χορήγηση νέας άδειας εκμετάλλευσης τακτικής γραμμής ακολουθείται η διαδικασία της παρούσας απόφασης. 3. Αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών τακτικών λεωφορειακών γραμμών που έχουν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσης και δεν έχουν εξεταστεί, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 9 

Τελικές διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται η αριθ. Γ456/οικ.10429/771/07 (ΦΕΚ Β΄/283/2−3−2007) απόφασή μας, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!