ΦΠΑ

Υ.Α. Π.7802/942/25-11-1986 Διαδικασία είσπραξης ΦΠΑ από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές προσώπων.

Π.7802/942/25-11-1986

Διαδικασία είσπραξης ΦΠΑ από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές προσώπων. 

Ο ΥΠΟYΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη

Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/86 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α): 

α) της παραγράφου 2 περίπτωση β'. του άρθρου 12 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου. 54 και 

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58, αποφασίζουμε : 

1. Η καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας που προβλέπεται από την παράγραφο 2 περίπτωση β' του άρθρου 12 που αφορά τις υπηρεσίες μεταφοράς των τουριστικών λεωφορείων που είναι καταχωρημένα σε χώρα του εξωτερικού και τα οποία εισέρχονται στην Ελλάδα μεταφέροντας επιβάτες, θα πραγματοποιείται στα Τελωνεία εισόδου της χώρας. 

2. Τουριστικό λεωφορείο θεωρείται το όχημα που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 10 τουλάχιστον άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού. 

3. Το ποσό του εισπραττομένου φόρου ορίζεται για μεν τα λεωφορεία μέχρι 30 θέσεις σε 2.000 δρχ. για δε τα λεωφορεία με περισσότερες από 30 θέσεις σε 4.000 δραχμές. 

4. Η είσπραξη του αναλογούντος Φ.Π.Α. θα ενεργείται από το Τελωνείο εισόδου με τα παράβολα Φ.Π.Α. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 1986 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!