ΦΠΑ

Δ. ΟΡΓ. Δ 1041241 ΕΞ 2021 Έκδοση του «Εγχειριδίου ενημέρωσης για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών», Μαΐου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αικ. Μπάκα
Τηλέφωνο:210-3222516
Url: www.aade.gr

Αθήνα, 18 Μαΐου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1041241 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ : Τις Δ.Ο.Υ. όλης της επικράτειας

ΘΕΜΑ: Έκδοση του «Εγχειριδίου ενημέρωσης για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών», Μαΐου 2021.1.

Σας στέλνουμε, συνημμένα, επικαιροποιημένη έκδοση του αναφερόμενου στο θέμα Εγχειριδίου, για την καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων σας, για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό και επισημαίνουμε ότι:

α) Η ύλη του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από την καθ’ ύλη αρμόδια Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.), Τμήμα Α ́ Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), στην οποία πρέπει να απευθύνεστε για την παροχή τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεων.

Η ως άνω Υπηρεσία παρακαλείται, σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου του Εγχειριδίου, να ενημερώσει αμέσως τη Διεύθυνση Οργάνωσης, με έγγραφό της, προκειμένου να προβεί στην επικαιροποίηση αυτού.

β) Στο ως άνω Εγχειρίδιο περιλαμβάνονται οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους παρέχοντες υπηρεσίες μεταφοράς για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών, καθώς και ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών.

2. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του Εγχειριδίου,όλοι οι υπάλληλοι αυτών.

3. Το παρόν, αποστέλλεται, επίσης, στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), η οποία παρακαλείται, ύστερα από συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, να καταχωρήσει το ηλεκτρονικό αρχείο του Εγχειριδίου στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής.

Με εντολή Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Ευθύμιος Σαΐτης

Επισυνάπτεται το εγχειρίδιο ενημέρωσης για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών, ΜΑΪΟΥ 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!