ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1283/25-10-1996 Αναπροσαρμογή από 1-1-1997 των ποσών ΦΠA που εισπράττονται από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία στα τελωνεία εισόδου στην χώρα ΦΕΚ Β` 1025-11.11.1996

A.Y.O. 1115797/5097/1514/0014/ΠOΛ. 1283/25.10.1996 Αναπροσαρμογή από 1-1-1997 των ποσών ΦΠA που εισπράττονται από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία στα τελωνεία εισόδου στην χώρα ΦΕΚ Β` 1025/11.11.1996

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ OIKONOMIKΩN

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του ν. 1642/86 (ΦEK 125 A/21-8-96), όπως ισχύει:

α) της παραγράφου 2, περίπτωση β` του άρθρου 12

β) της παραγράφου 9 του άρθρου 31

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 και

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58

2. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Π7802/942/25-11-86 Απόφασης Υπουργού Oικονομικών (ΦEK 1160/B/86) _διαδικασία είσπραξης ΦΠA από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές προσώπων_.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Την αριθμ. 1107147/1239/0006A/4.10.96 (ΦEK 922/B/7.10.96) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Oικονομικών _περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Oικονομικών στους Υφυπουργούς Oικονομικών_.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Αναπροσαρμόζουμε τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 της αριθμ. πρωτ. Π.7802/942/25-11-86 Απόφασης Υπουργού Oικονομικών εισπραττόμενα από τα τελωνεία εισόδου στο εσωτερικό της χώρας ποσά σε:

- 10.000 δραχμές για τα ξένα τουριστικά λεωφορεία μέχρι 30 θέσεις

- 15.000 δραχμές για τα ξένα τουριστικά λεωφορεία με περισσότερες από 30 θέσεις.

Αρθρο 2

1. H ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1-1-1997.

2. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!