Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. B1/ 47832/4533/11-10-2010 Νόμος 3887/2010 ''οδικές εμπορευματικές μεταφορές''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε 
Τ.Κ. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Γκουρβέλου 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210650-8484, -8510,
-8512, -8005 FAX. :210 6508491

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010

Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 

Προς: Όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Νόμος 3887/2010 «οδικές εμπορευματικές μεταφορές»

Σας κοινοποιούμε φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ 174 Α' στο οποίο δημοσιεύθηκε ο ν.3887 /2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» και σχετικές διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του.

Στο άρθρο 1 περιγράφεται ο σκοπός του νόμου και ορίζεται ότι επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ΦΔΧ ή άδειας μεταφορικής επιχείρησης χωρίς διάκριση ως προς την εθνικότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Στο άρθρο 2 δίνονται οι βασικοί ορισμοί για την εφαρμογή του νόμου, ενώ πρόσθετοι ορισμοί δίνονται στο άρθρο 14, οι οποίοι σχετίζονται με τις μεταβατικές διατάξεις. Ορίζεται η έννοια του Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) και της Άδειας Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ), της άδειας δηλ. της επιχείρησης που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου καθώς και ο ορισμός του Διαχειριστή Μεταφορών. Διευκρινίζεται ότι η ΑΟΜ διαφοροποιείται από την Άδεια Οδικού Μεταφορέα, η οποία χορηγείται για την απόδειξη των προϋποθέσεων του π.δ. 346/2001.

Καθορίζονται τα δύο είδη οδικών εμπορευματικών μεταφορών (Εθνικές και Διεθνείς) που θα ισχύουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και παρέχεται το δικαίωμα στους κατόχους άδειας διεθνών μεταφορών να διενεργούν και εθνικές μεταφορές μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Καθορίζεται η έννοια της μεταφορικής επιχείρησης για την εφαρμογή του νόμου, η οποία περιλαμβάνει τα είδη των μεταφορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (επιχειρήσεις του ν.383/76) και τις εταιρίες που θα συσταθούν με τις διατάξεις άρθρου 3 του νόμου. Το δικαίωμα διενέργειας δημόσιων εμπορευματικών μεταφορών παρέχεται και στις δύο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων (νέες και λειτουργούσες).

Στο άρθρο 3 προσδιορίζεται η νομική μορφή (ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης) που προβλέπεται να έχουν οι μεταφορικές εταιρίες, οι οποίες θα συσταθούν και θα λειτουργήσουν με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Προβλέπονται επίσης οι τρόποι κάλυψης μετοχικού /εταιρικού κεφαλαίου είτε με εισφορά της κυριότητας ΦΧΔ είτε με μίσθωση ΦΔΧ είτε με συνδυασμό εισφοράς ΦΔΧ και μίσθωσης άλλων είτε με εισφορά σε χρήμα (ίδρυση επιχείρησης σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 2). Διευκρινίζεται, ότι ειδικά για τις μεταφορικές εταιρίες ΕΠΕ, το εταιρικό κεφάλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 9.000 ευρώ, ώστε να πληρούται η προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας για τη χρήση τουλάχιστον ενός ΦΔΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. παρ. 5 του π.δ. 346/2001.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 279/1993, είναι δυνατή η σύσταση εταιρίας με μορφή ΕΠΕ εξαρχής από ένα πρόσωπο. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 1 του ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 3604/2007, είναι δυνατό μια ανώνυμη εταιρία να ιδρυθεί από ένα πρόσωπο.

Προβλέπεται επίσης η απαλλαγή από φόρους ή τέλη για τη σύσταση των μεταφορικών εταιριών ή τη συγχώνευση ή μετατροπή ήδη λειτουργουσών μεταφορικών επιχειρήσεων εφόσον οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρωθούν σε διάστημα τριών ετών, καθώς και για τη μεταβίβαση των φορτηγών αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το νέο νόμο για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές δεν προβλέπονται προϋποθέσεις αναφορικά με το ελάχιστο απαιτούμενο συνολικό μικτό βάρος των φορτηγών (τονάζ) που η εταιρία πρέπει να διαθέτει.

Στο άρθρο 4 προβλέπεται η χορήγηση, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αδειών ΦΔΧ αυτοκινήτων στις εταιρίες που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 4 (προϋποθέσεις του π.δ. 346/2001 και ύπαρξη χώρων στάθμευσης οχημάτων και λοιπές εγκαταστάσεις).

Στο άρθρα 5 και 6 περιγράφεται η διαδικασία έκδοσης Άδειας ΦΔΧ και Άδειας Οδικών Μεταφορών και ορίζεται ως φορέας αδειοδότησης η Διεύθυνση Εμπορευματικών

Μεταφορών. Για την έκδοση είτε άδειας ΦΔΧ είτε Άδειας Οδικών Μεταφορών υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παρ. 1 άρθρου 5. (καταστατικό, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων του π.δ.346/2001, δικαιολογητικά για την ύπαρξη εγκαταστάσεων της εταιρίας).

Αίτηση για έκδοση άδειας ΑΟΜ ή άδειας ΦΔΧ μπορούν να υποβάλλουν οι νέες εταιρίες που θα συσταθούν σύμφωνα με 3, και οι ήδη λειτουργούσες που θα μετατραπούν και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

Σημειώνεται ότι Άδειες Οδικών Μεταφορών δεν χορηγούνται με την έναρξη ισχύος του νόμου (άρθρο 5 παρ. 4), αλλά μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά την 30η Ιουνίου 2013, οπότε θα σταματήσει η έκδοση αδειών ΦΔΧ. Άδειες ΦΔΧ μπορούν να χορηγούνται με την έναρξη ισχύος του νόμου.

Οι αιτήσεις για έκδοση άδειας ΦΔΧ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών η οποία εγκρίνει τη χορήγηση ΦΔΧ εφόσον τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 είναι πλήρη. Σε διαφορετική περίπτωση ενημερώνει την αιτούσα εταιρία αιτιολογώντας την άρνηση χορήγησης ΦΔΧ. Η ενδιαφερόμενη εταιρία μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η άδεια ΦΔΧ χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία Μεταφορών της έδρας της εταιρίας. Στην απόφαση χορήγησης αδειών ΦΔΧ αναγράφεται ο ειδικός κωδικός της εταιρίας και ο ειδικός κωδικός των χορηγούμενων αδειών ΦΔΧ.

Η μεταφορική εταιρία οφείλει να προβεί σε έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτων σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα, σε διαφορετική περίπτωση η έγκριση ΦΔΧ παύει να ισχύει. Η έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ γίνεται από την Υπηρεσία Μεταφορών της έδρας της εταιρίας με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της εισφοράς του άρθρου 14 παρ. 7. Η Υπηρεσία Μεταφορών αποστέλλει βεβαίωση περί έκδοσης άδειας κυκλοφορίας προς τη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου στην οποία αναφέρεται ο αρ. κυκλοφορίας του ΦΔΧ αυτοκινήτου που αντιστοιχεί στον ειδικό κωδικό άδειας ΦΔΧ της έγκρισης του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου. Στη βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών αναφέρεται ο κωδικός της εταιρίας καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης του Γ. Γραμματέα με την οποία χορηγήθηκε η άδεια ΦΔΧ.

Διευκρινίζεται ότι, η υποχρέωση έκδοσης άδειας οδικού μεταφορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 από τις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας,

ισχύει και για τις εταιρίες που θα συσταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου.

Στο άρθρο 7 προβλέπεται η σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων από εκπροσώπους των Υπουργείων Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών. Προβλέπεται επίσης η σύσταση εκτιμητικών επιτροπών σε περιφερειακό επίπεδο με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Έργο της Εκτιμητικής Επιτροπής είναι η αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις εταιρίες που θα συσταθούν σύμφωνα με το άρθρου 3, καθώς και των ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων εφόσον αυτές μετατραπούν σε ΑΕ ή ΕΠΕ προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, και εφόσον το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο περιλαμβάνει πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Αντίτυπα (2) της έκθεσης της Εκτιμητικής Επιτροπής, υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο και τα μέλη, διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση ΑΕ των Αυτοδιοικήσεων της χώρας προκειμένου να τηρηθούν οι λοιπές διαδικασίες για τη σύσταση των ΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (έλεγχος από αρμόδια υπηρεσία, εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο, διατυπώσεις δημοσιότητας κλπ). Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Εκτιμητικής Επιτροπής θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Διευκρινίζεται ότι οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες του ν.383/1976 προκειμένου να τύχουν άδειας ΦΔΧ θα πρέπει και αυτές να μετατραπούν σε ΕΠΕ ή ΑΕ και να πληρούν της λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

Στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι, σε περίπτωση λύσης της μεταφορικής εταιρίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου, τα ΦΔΧ που ανήκουν σε αυτές κατά κυριότητα με την άδεια κυκλοφορίας τους μεταβιβάζονται στους μετόχους ή εταίρους χωρίς την καταβολή του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα.

Στο άρθρο 9 προβλέπεται η δημιουργία στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ηλεκτρονικού μητρώου μεταφορικών επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν καθώς και εταιριών που θα συσταθούν με τις διατάξεις του ν. 3887/2010. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας του μητρώου αυτού (Ε.Μ.Μ.Ε) θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο άρθρο 10 προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης των ΦΔΧ αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας δια πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα σε όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 καθώς και ο σχετικός φόρος.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα απόκτησης ΦΔΧ κατόπιν μεταβίβασης, τόσο για τις νέες που θα συσταθούν με τις διατάξεις του νόμου, όσο και για τις ήδη λειτουργούσες. Οι ήδη λειτουργούσες για την απόκτηση άδειας ΦΔΧ πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ)1071/2009, θα πρέπει δηλαδή πέραν των προϋποθέσεων του π.δ. 346/2001 να διαθέτουν χώρο γραφείου (για την απόδειξη της πραγματικής και σταθερής εγκατάστασης).

Τα ήδη κυκλοφορούντα κατά τη δημοσίευση του νόμου ΦΔΧ διατηρούν τις ιδιότητες και όρους κυκλοφορίας τους κατόπιν της μεταβίβασης (αρ. 14 παρ. 3).

Στο άρθρο 11 προβλέπεται ότι από την δημοσίευση του νόμου τα κόμιστρα για τη διενέργεια κάθε είδους οδικών εμπορευματικών μεταφορών διαμορφώνονται ελεύθερα κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων ενώ με το άρθρο 15 καταργούνται οι τελευταίες υπουργικές αποφάσεις καθορισμού του κομίστρου. Κατ' εξαίρεση προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού της ανώτατης τιμής για τη μεταφορά καυσίμων σε νησιά και απομονωμένες περιοχές, με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο άρθρο 12 προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κωδικού όπου κατατίθεται η εισφορά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτων σύμφωνα με το άρθρο 14.

Στο άρθρο 13 προβλέπεται η ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος για ένα έτος, και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά, σε περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου αυτού αναφορικά με την εξασφάλιση αποκατάστασης ζημιών των εμπορευμάτων.

Στο άρθρο 14 ορίζεται ως μεταβατική περίοδος, η περίοδος από την έναρξη ισχύος του νόμου μέχρι την 30η Ιουνίου 2013 και περιλαμβάνονται ειδικότερες διατάξεις που θα ισχύουν κατά την περίοδο αυτή αλλά και για περίοδο 10 ετών από τη λήξη αυτής. Αναλυτικά:

Μέσα σε 10 έτη από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. δηλ. μέχρι την 30η Ιουνίου 2023, όλες οι λειτουργούσες μεταφορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν Άδεια Οδικών Μεταφορών, να έχουν δηλαδή αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι άδειες ΦΔΧ που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου εξακολουθούν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους, χωρίς να απαιτείται για παράδειγμα υποχρεωτικά η ένταξή τους σε εταιρίες του άρθρου 3. Μετά την παρέλευση ωστόσο 5 ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου σε περίπτωση μεταβίβασή τους οι νέοι κάτοχοι υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήματα με νεώτερης τεχνολογίας, εκπομπών τουλάχιστον EURO IV.

Κατηγορίες εμπορευματικών μεταφορών: Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα ισχύουν δύο επιπλέον ήδη εμπορευματικών μεταφορών, πέραν αυτών του άρθρου 2 (Εθνικές και Διεθνείς), οι Νομαρχιακές και οι Ειδικές μεταφορές καυσίμων. Η κατηγοριοποίηση αυτή ισχύει για τις εταιρίες που θα συστήνονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και για τις χορηγούμενες άδειες ΦΔΧ. Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, οι εταιρίες που έχουν το δικαίωμα να διενεργούν διεθνείς μεταφορές θα μπορούν να εκτελούν και εθνικές. Τα ΦΔΧ Νομαρχιακών μεταφορών μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου μετατρέπονται σε ΦΔΧ Εθνικών μεταφορών (θα διενεργούν δηλ. και εθνικές μεταφορές).

Τα ΦΔΧ που θα χορηγηθούν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (κατηγορίας υγρών καυσίμων -θερμής ασφάλτου, νομαρχιακών μεταφορών, εθνικών ή διεθνών μεταφορών) διατηρούν την κατηγοριοποίηση μέχρι το πέρας της μεταβατικής περιόδου. Μετά την ημερομηνία αυτή θα χαρακτηρίζονται ως Εθνικών ή Διεθνών μεταφορών ανάλογα με την επιχείρηση στην οποία αυτά είναι ενταγμένα.

Στο σκοπό μιας μεταφορικής επιχείρησης είναι δυνατό να περιλαμβάνονται διάφορα είδη μεταφορών, είτε αναφορικά με τα μεταφερόμενα είδη π.χ μεταφορές ευαλλοίωτων, μεταφορές υγρών καυσίμων, αυτοκινήτων είτε αναφορικά με τα γεωγραφικά όρια διενέργειας μεταφορών (εθνικές, διεθνείς, νομαρχιακές). Ευνόητο θεωρείται ότι τόσο για τη μεταφορική επιχείρηση, όσο και για τα ΦΧΔ πρέπει να πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανάλογα με το είδος της μεταφοράς π.χ προϋποθέσεις της συμφωνίας ATP, ADR κλπ.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις που προβλέπουν τη μεταφορά προϊόντων με συγκεκριμένο είδος φορτηγού (ειδικοποιημένο) εξακολουθούν να ισχύουν.

Επίσης τα κυκλοφορούντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου ΦΔΧ που έχουν το δικαίωμα διενέργειας εθνικών και διεθνών μεταφορών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν.1959/91 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2801/2000 ( βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών τροφίμων, βυτιοφόρα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, μεταφοράς αυτοκινήτων), καθώς και σύμφωνα με τις Β1/47687/4331/2006 υ.α (ΦΔΧ αυτοκίνητα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων) και Γ10/26595/2201/2008 υ.α (ΦΔΧ μεταφοράς ζώντων ζώων) εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα αυτό (άρθρο 14 παρ. 3) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ενώ στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 το σχετικό δικαίωμα παρέχεται σε όλες τις εταιρίες διεθνών μεταφορών.

Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός της μετατροπής των ΦΔΧ λοιπών κατηγοριών στην κατηγορία υγρών καυσίμων- θερμής ασφάλτου σύμφωνα με την Φ1/330/15/1979 υ.α. εξακολουθεί να ισχύει κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 14 ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την καταβολή της εισφοράς για τη χορήγηση ΦΔΧ σύμφωνα με άρθρα 4 και 5. Η εισφορά μειώνεται σταδιακά μέχρι το 2013. Η βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της εισφοράς υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών των Αυτοδιοικήσεων της χώρας πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 .

Στην παράγραφο 9 προβλέπεται η χορήγηση μέχρι τριών ρυμουλκούμενων ανά ρυμουλκό που είναι ενταγμένο σε μεταφορικές εταιρίες.

Στις παραγράφους 10, 11, και 12 του άρθρου προβλέπεται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την εφαρμογή του νόμου.

Με το άρθρο 15 καταργούνται οι διατάξεις του ν.383/76, οι αποφάσεις κομίστρου και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν.383/76, εφόσον έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ενώ με το άρθρο 18 ορίζεται ότι ο νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πρόσθετα διευκρινίζονται τα εξής:

Από την έναρξη ισχύος του νόμου η χορήγηση νέων ΦΔΧ επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους αυτού, συνεπώς η Β3/30129/2476/2005 απόφαση παύει να ισχύει για τη χορήγηση νέων ΦΔΧ βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων.

Οι κατηγορίες ΦΔΧ που μπορούν να χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του νόμου, και για τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, είναι: Εθνικών Μεταφορών, Διεθνών Μεταφορών, Ειδικών Μεταφορών Καυσίμων, Νομαρχιακών Μεταφορών. Τα ΦΔΧ αυτά μπορούν να μετατάσσονται, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την εταιρία, από την μία κατηγορία σε άλλη ελεύθερα εκτός της ειδικής κατηγορίας των καυσίμων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜ.ΡΕΠΠΑΣ

ΣΥΝ/ΝΑ: νόμος 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α) με ΑΔΑ: 4ΙΚ81-Ο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!