Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. Β1/8535/980/16-3-2012 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 4038/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
TAX. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε Τ.Κ.: 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Γκουρβέλου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:210 650 -8484, -8005,-8512,-8464
FAX:210 6508491

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΔΑ: Β44Δ1-ΦΟΩ
Παπάγου, 16 Μαρτίου 2012

Αριθ.Πρωτ. Β1/8535/980

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 4038/2012

ΣΧΕΤ. : α) Η Β1/47883/4534/2010 υ.α. (ΦΕΚ Β 1644- ΑΔΑ 4ΙΞΨ1-Ξ) β) Η Β1/47832/4533/11-10-2010 εγκύκλιος (ΑΔΑ 4ΙΚ81-6) γ) Β1 / 53534/5213/19-11-2010 εγκύκλιος (ΑΔΑ 4Ι0Β1-Σ)

Σας αποστέλλεται απόσπασμα του Φ.Ε.Κ. 14/Α72-2-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε ο νόμος υπ' αριθμ. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015». Με το άρθρο 5 του νόμου επέρχονται τροποποιήσεις στο ισχύον μέχρι σήμερα πλαίσιο που διέπει τις εμπορευματικές μεταφορές με φορτηγά δημόσιας χρήσης και ιδίως την ίδρυση και λειτουργία των μεταφορικών επιχειρήσεων.

Α. Νομιική μορφή των μεταφορικών επιχειρήσεων

Από την έναρξη ισχύος του νόμου, οι μεταφορικές επιχειρήσεις μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε εταιρίες του εμπορικού νόμου. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010 (π.χ. ΙΜΕ -ΕΠΕ) εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια νομική μορφή μέχρι 27-1-2022 σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι από την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010 η ίδρυση νέων ΙΜΕ-ΕΠΕ δεν είναι δυνατή, καθόσον οι διατάξεις που προέβλεπαν τη σύστασή τους (ν. 383/76) έχουν καταργηθεί με το άρθρο 15 του ν.3887/2010. Επίσης, δεν είναι δυνατή η ένταξη σε ΙΜΕ-ΕΠΕ Φ.Δ.Χ. ιδιοκτησίας μεταφορέων που εισήλθαν στο επάγγελμα μετά την ισχύ του ν.3887/2010.

Β. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 7 του άρθρου 14 και έκδοση Άδειας Οδικών Μεταφορών.

Με το άρθρο 5 του ν. 4038/2012 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 και επέρχεται σύντμηση της μεταβατικής περιόδου, η οποία έληξε την 27η Ιανουαρίου 2012. Ως εκ τούτου και σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του ν.3887/2010, από την ημερομηνία αυτή, εκδίδεται Αδεια Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.). Η άδεια αυτή διαφέρει από την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ("άδεια οδικού μεταφορέα"), η έκδοση της οποίας είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση της Α.Ο.Μ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3887/2010, η Α.Ο.Μ. χορηγείται στην επιχείρηση και της επιτρέπει να εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Συνεπώς, η Α.Ο.Μ. χορηγείται στις νέες επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες) οι οποίες εισέρχονται στο επάγγελμα από την 27η Ιανουαρίου 2012 και μετά και θέτουν σε κυκλοφορία φορτηγό το οποίο θα διενεργεί μεταφορές για λογαριασμό τρίτων (Φ.Δ.Χ.) είτε με τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν.3887/2010 (αρχική χορήγηση Φ.Δ.Χ.), είτε κατόπιν μεταβίβασης. Επίσης, χορηγείται σε ήδη λειτουργούσες μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες θέτουν σε κυκλοφορία νέο ΦΔΧ αυτοκίνητο με τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν.3887/2010.

Για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας νέων ΦΔΧ αυτοκινήτων, οι ενδιαφερόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις καταβάλλουν αντί της προβλεπόμενης στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 ειδικής εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, ειδική εισφορά, η οποία δεν ξεπερνά το διοικητικό κόστος αδειοδότησης. Η εισφορά αυτή, καθορίστηκε με την Β1/7357/786/2012 (ΦΕΚ 249 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στο ποσό των 1000 ευρώ για την έκδοση Α.Ο.Μ. και 500 ευρώ για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. Επισημαίνεται, ότι η κατάργηση της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 7 του άρθρου 14 έχει ως αποτέλεσμα τον μηδενισμό της άυλης υπεραξίας των αδειών Φ.Δ.Χ κατά την αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις συνιστώμενες μεταφορικές εταιρίες (παρ.2 του άρθρου 7 του ν.3887/2010).

Η Α.Ο.Μ. εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την υποβολή αίτησης, με πλήρη στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης συνοδευόμενης από τα εξής δικαιολογητικά:

1. α) Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού για την εταιρία. Ειδικά για εταιρείες τύπου ΑΕ και ΕΠΕ, το ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού, ΦΕΚ δημοσίευσης τυχόν τροποποιήσεων αρχικού καταστατικού της εταιρίας καθώς και ΦΕΚ κωδικοποίησης του καταστατικού, αν υπάρχει.

β) Για εταιρείες τύπου ΟΕ και ΕΕ, νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, γ) Έγγραφο διορισμού του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας

δ) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται μέσω αντιπροσώπου, εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του.

2. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 (υποβάλλεται αντί των δικαιολογητικών γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3887/2010 όπως ισχύει), που έχει επικυρωθεί νομίμως εντός των 30 ημερών πριν την υποβολή της αίτησης.

3. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή της εισφοράς (1000 ευρώ) του άρθρου 1 της Β1/7357/786/2012 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β' 249)

4. Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία δηλώνονται τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεκπεραίωση της αίτησης και την αυτεπάγγελτη υπηρεσιακή αναζήτηση δικαιολογητικών.

Η Α.Ο.Μ. εκδίδεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης πλήρους φακέλου δικαιολογητικών. Επισημαίνεται, ότι η χορήγηση Α.Ο.Μ. γίνεται προς φυσικά πρόσωπα που είναι έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ (Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν), ή σε εταιρίες που έχουν έδρα σε αυτές τις χώρες και εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η χορήγηση Α.Ο.Μ. σε φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών ή σε εταιρίες τρίτων χωρών είναι δυνατή σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου μόνον εφ1 όσον έχει συναφθεί διμερής συμφωνία οδικών εμπορευματικών μεταφορών ή οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και αυτή της τρίτης χώρας, στην οποία να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα των Ελλήνων υπηκόων και εταιρειών να ασκούν τη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στο έδαφος του άλλου κράτους (αμοιβαιότητα, σχετ. παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3887/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4038/2012).

Για τη θέση σε κυκλοφορία νέων Φ.Δ.Χ. με τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν.3887/2010 (αρχική χορήγηση) απαιτείται να έχει εκδοθεί προηγουμένως η Α.Ο.Μ. στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 η εισφορά για την έκδοση της Α.Ο.Μ. είναι ανάλογη του αριθμού των ΦΔΧ που θα τεθούν σε κυκλοφορία. Συνεπώς, απαιτείται η καταβολή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για κάθε ΦΔΧ που τίθεται σε κυκλοφορία με τη διαδικασία αυτή. Η βεβαίωση καταβολής της εισφοράς για το Φ.Δ.Χ. υποβάλλεται κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Το ύψος της εισφοράς καθορίστηκε με το άρθρο 2 της Β1/7357/786/2012 κοινής απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στο ποσό των 500 ευρώ ανά Φ.Δ.Χ.

Για την έναρξη της έκδοσης Α.Ο.Μ. απαιτείται η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την οποία καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4038/2012.

Γ. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα μετά την ισχύ του ν. 4038/2012

Με το άρθρο 5 του ν. 4038/2012 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του ν.3887/2010 το οποίο προβλέπει ότι για την έκδοση της Α.Ο.Μ. τα δικαιολογητικά απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Επειδή, όπως αναφέρθηκε, η έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος και συνεπώς η απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση της ΑΟΜ, τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας κατά την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος και για κάθε επόμενο ΦΔΧ πέραν του πρώτου, κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. Ο τρόπος αυτός απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας ισχύει για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που εισέρχονται στο επάγγελμα μετά την 27η Ιανουαρίου 2012 και οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, υποχρεούται σε έκδοση Α.Ο.Μ και για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ήδη κατά την παραπάνω ημερομηνία εφόσον υποχρεούνται σε έκδοση Α.Ο.Μ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρώτη παράγραφο του Β του παρόντος (θέτουν σε κυκλοφορία ΦΔΧ με τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010, αρχική χορήγηση). Επί του εντύπου της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όταν η απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας γίνεται σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση, τίθεται σημείωση «Η κατάλληλη οικονομική επιφάνεια αποδείχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υ.α.......», η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από την υπηρεσία.

Δ. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ

Σύμφωνα με τα παραπάνω για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ στο όνομα μεταφορικών επιχειρήσεων που θέτουν σε κυκλοφορία ΦΔΧ με τη διαδικασία του άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010 (αρχική χορήγηση) απαιτείται, πέραν της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα καθώς και δικαιολογητικών που απαιτούνται από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ για την καταλληλότητα του οχήματος από τεχνικής πλευράς), η υποβολή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας των εξής δικαιολογητικών:

α) Φωτοαντιγράφου της Α.Ο.Μ. (Η υπηρεσία ελέγχει τα αναγραφόμενα στο φωτοαντίγραφο στοιχεία, μέσω του ΑΔΑ, με βάση την απόφαση χορήγησης Α.Ο.Μ. όπως αυτή αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»),

β) Απόδειξης της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας για το ΦΔΧ σύμφωνα με το σημείο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.3887/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4038/2010.

γ) Βεβαίωση της καταβολής εισφοράς υπέρ δημοσίου για κάθε ΦΔΧ (500 ευρώ) δ) Απόδειξης των χώρων στάθμευσης σύμφωνα με το οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ της υ.α. Β1/47833/4534/2010 (ΦΕΚΒΊ644).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτούνται τόσο για τις νέες επιχειρήσεις όσο και για τις ήδη λειτουργούσες που θέτουν σε κυκλοφορία Φ.Δ.Χ. με τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010. Επίσης τα δικαιολογητικά αυτά, πλην του αποδεικτικού καταβολής εισφοράς υπέρ του δημοσίου για το Φ.Δ.Χ., απαιτούνται και στην περίπτωση που το Φ.Δ.Χ. τίθεται στη διάθεση της μεταφορικής επιχείρησης του ν. 3887/2010 με μίσθωση οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «περί μίσθωσης φορτηγών χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές», κατά τη θεώρηση του μισθωτηρίου από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4038/2012, οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία EURO V ή μεταγενέστερων οδηγιών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα φορτηγά μεγαλύτερου ή μικρότερου μικτού βάρους. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω περιορισμοί αναφορικά με την κατηγορία του φορτηγού και τη δυνατότητα αντικατάστασης των Φ.Δ.Χ. με άλλα αυτοκίνητα μικρότερου ή μεγαλύτερου μικτού βάρους αφορά μόνο στα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα που τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3887/2010. Τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα που κυκλοφορούν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 μπορούν να αντικαθίστανται με άλλα μικρότερου ή μεγαλύτερου μικτού βάρους (σχετ. η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 και εγκύκλιος Β1 / 53534/5213/19-10-2010).

Ε. Μεταβίβαση ΦΔΧ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3887/2010 είναι δυνατή η μεταβίβαση τόσο των ΦΔΧ που κυκλοφορούν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 όσο και των ΦΔΧ που κυκλοφόρησαν μετά, συνεπώς και των ΦΔΧ που τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3887/2010. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις - κάτοχοι Α.Ο.Μ. σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούν να θέσουν σε κυκλοφορία ΦΔΧ είτε με τη διαδικασία του άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010 είτε μετά από μεταβίβαση ΦΔΧ. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά στην τελευταία περίπτωση (έκδοσης αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ κατόπιν μεταβίβασης) είναι τα αναφερόμενα στο Δ εκτός της βεβαίωσης καταβολής εισφοράς υπέρ δημοσίου για το ΦΔΧ).

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν πριν την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010 χωρίς να διαθέτουν Α.Ο.Μ. μπορούν να αποκτούν ΦΔΧ μόνο κατόπιν μεταβίβασης σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα. Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η απόδειξη της ύπαρξης χώρων στάθμευσης κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας (σχετ. η Β1/ 53534/5213/19-11-2010 εγκύκλιος).

ΣΤ. Συνολική Διαδικασία για την έκδοση άδειας ΦΔΧ (αρχική χορήγηση)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διαδικασία για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3887/2010 έχει συνολικά ως εξής:

1. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της χώρας.

2. Χορήγηση Α.Ο.Μ. από τη Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του ΥΠΥΜΕΔΙ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Β.

3. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της χώρας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Δ.

Ζ. Βεβαίωση λειτουργίας

Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ με τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν.3887/2010 απαιτείται η καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης στο ON-LINE σύστημα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Επίσης κατά την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ή κατά τη θεώρηση του μισθωτηρίου ΦΔΧ εκδίδεται μηχανογραφικά από την αρμόδια Διεύθυνση η «Βεβαίωση λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης του ν.3887/2010», η οποία απεικονίζει την κατάσταση της επιχείρησης αναφορικά με τα διαθέσιμα ΦΔΧ. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται : α) για τις νέες επιχειρήσεις του ν. 3887/2010 κατά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας είτε από μεταβίβαση είτε με αρχική χορήγηση β) για τις ήδη λειτουργούσες μεταφορικές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3887/2010 (φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες της περίπτωσης α της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4038/2012 που διαθέτουν χώρους στάθμευσης για το σύνολο των Φ.Δ.Χ.). Η καταχώριση των μεταφορικών επιχειρήσεων και η έκδοση της βεβαίωσης λειτουργίας γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αποσταλούν από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου. Η βεβαίωση λειτουργίας επανεκδίδεται σε κάθε μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτήν. Επί του εντύπου της βεβαίωσης λειτουργίας που εκδίδεται στο όνομα μεταφορικών επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν Α.Ο.Μ. σημειώνεται ο αριθμός Α.Ο.Μ. και η ημερομηνία έκδοσης Α.Ο.Μ. Η σημείωση αυτή υπογράφεται και σφραγίζεται από την υπηρεσία.

Η. Κατηγορίες μεταφορών με ΦΔΧ

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν.4038/2012 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 ν.3887/2010 και παρέχεται το δικαίωμα διενέργειας με το ίδιο φορτηγό τόσο εθνικών όσο και διεθνών μεταφορών, υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταφορείς διαθέτουν την κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα. Οι μεταφορείς που έχουν εισέλθει στο επάγγελμα πριν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εθνικών μεταφορών θα πρέπει να τροποποιήσουν την άδεια αυτή εφόσον διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) εθνικών και διεθνών μεταφορών και επιθυμούν τη δραστηριοποίηση και στα δύο είδη μεταφορών. Μεταφορείς που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος για εθνικές και διεθνείς μεταφορές καλύπτουν την προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας για τη δραστηριοποίηση παράλληλα και στα δύο είδη μεταφορών. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος που θα εκδοθούν βάσει ΠΕΕ του Κανονισμού 1071/2009 πληρούν την προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας για τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές.

Στις άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. μεταφορικών επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές, σύμφωνα με την άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναγράφεται στο πεδίο των Παρατηρήσεων «Εθνικές και Διεθνείς Μεταφορές» υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τη διενέργεια διεθνών μεταφορών (π.χ για τις μεταφορές ευπαθών προϊόντων προϋποθέσεις της Συμφωνίας ΑΤΡ). Οι άδειες κυκλοφορίας των ΦΔΧ διεθνών μεταφορών, εφόσον έχουν εκδοθεί βάσει ΠΕΕ εθνικών και διεθνών μεταφορών, δεν απαιτείται να αντικατασταθούν με νέες καθώς η ένδειξη διεθνών μεταφορών στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας υποδηλώνει το δικαίωμα διενέργειας εθνικών και διεθνών μεταφορών (άρθρο 2 παρ. 6 του ν.3887/2010). Ωστόσο σε περίπτωση αντικατάστασης του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας για οποιονδήποτε λόγο θα αναγραφεί η νέα ένδειξη «Εθνικές και Διεθνείς Μεταφορές». Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. εθνικών μεταφορών απαιτείται να αντικατασταθούν με νέες στις οποίες θα αναγράφεται στο πεδίο των Παρατηρήσεων «Εθνικές και Διεθνείς Μεταφορές», εφόσον η μεταφορική επιχείρηση πρόκειται να δραστηριοποιηθεί και στις διεθνείς μεταφορές και διαθέτει κατάλληλο ΠΕΕ σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επισημαίνεται, ότι οι μεταφορικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν κατά την 27η Ιανουαρίου 2012 δεν υποχρεούνται σε έκδοση Α.Ο.Μ. προκειμένου να αντικαταστήσουν τις άδειες κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ.και να επεκτείνουν το μεταφορικό έργο αυτών.

Ομοίως, οι μεταφορείς νομαρχιακών μεταφορών προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα διενέργειας εθνικών ή εθνικών και διεθνών μεταφορών απαιτείται να διαθέτουν κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλματος και να αντικαταστήσουν το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας, ώστε στο σχετικό πεδίο να αναγραφεί «Εθνικές Μεταφορές» ή «Εθνικές και Διεθνείς Μεταφορές». Σημειώνεται ότι από την 27η Ιανουαρίου 2012 τα είδη οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι δύο (Εθνικές και Διεθνείς), συνεπώς οι μεταφορείς που διαθέτουν Φ.Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών θα πρέπει άμεσα να προσαρμοστούν στις διατάξεις του νέου νόμου αντικαθιστώντας τα έντυπα των αδειών κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ. Η απαίτηση αυτή ισχύει και για τις ήδη λειτουργούσες μεταφορικές επιχειρήσεις που είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 ή προγενέστερων αυτού (μεταφορείς νομαρχιακών μεταφορών με Φ.Δ.Χ. μικτού βάρους μέχρι 6 τόνους ή μεταφορείς βυτιοφόρων λυμάτων). Επειδή, όπως αναφέρθηκε, για την προσαρμογή στο νέο νόμο απαιτείται η έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, παρέχεται προθεσμία ενός χρόνου (μέχρι 27-1-2013) προκειμένου να αντικατασταθούν οι άδειες κυκλοφορίας νομαρχιακών Φ.Δ.Χ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού 1071/2009 οι διατάξεις του Κανονισμού δεν εφαρμόζονται στις μεταφορικές επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μικτή μάζα δεν υπερβαίνει του 3,5 τόνους, εκτός αν η εθνική νομοθεσία ρυθμίζει το θέμα με διαφορετικό τρόπο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3887/2010 (άρθρα 2 και 5) η απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων του Κανονισμού 1071/2009 απαιτείται για την έκδοση της Α.Ο.Μ., ανεξαρτήτως της μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ, παλαιότερα μικτού βάρους) των χρησιμοποιούμενων Φ.Δ.Χ., συνεπώς η έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος απαιτείται για όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Θ. Αρση περιορισμών στην μετατροπή των ΦΔΧ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 14 του ν.3887/2010 σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν.3887/2010 από την 27η Ιανουαρίου 2012 οι μεταφορές με Φ.Δ.Χ. διακρίνονται σε Εθνικές και Διεθνείς, ενώ οι Νομαρχιακές και Ειδικές μεταφορές καυσίμων που προβλέπονταν για την μεταβατική περίοδο παύουν να υφίστανται ως ξεχωριστή κατηγορία μεταφορών.

Εξάλλου, παύει η απαγόρευση της δραστηριοποίησης φυσικών προσώπων -μεταφορέων στις διεθνείς μεταφορές, η οποία προβλεπόταν στο άρθρο 16 της Φ/205/68/1/83 υ.α. (ΦΕΚ Β' 220). Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010, οι διεθνείς μεταφορές διενεργούνται με Φ.Δ.Χ. μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Επισημαίνεται, ότι οι κατηγορίες Φ.Δ.Χ. με βάση τον «τύπο αμάξης» και τα μεταφερόμενα είδη, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε-118000/3370/1970 υ.α καθώς και σχετικές αναγραφές επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας εξακολουθούν να ισχύουν, αλλαγή κατηγορίας, όπως αναφέρθηκε, επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται για την επιχείρηση και το όχημα οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΣΥΝ/ΝΑ

1. Απόσπασμα Φ.Ε.Κ. 14/Α72-2-2012
2. Φ.Ε.Κ. 249/ Β/13-2-2012

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!