Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. Β1/40886/3353/24-7-2014 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Οικονομική επιφάνεια οδικών μεταφορέων - Καταχώριση στο ΕΜΜΕ - Έδρα μεταφορικής επιχείρησης - Χώροι στάθμευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών 
Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών 
Τμήμα Α’ Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου, Τ.Κ. 10191 
Πληροφορίες : Χ. Πασχάλη 
Τηλέφωνο : 2106508512 Σύζευξις : 2131308512 
Fax : 2106508491

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 24 Ιουλίου 2014 
Αριθ. Πρωτ.: Β1/40886/3353

Προς:
Όπως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Οικονομική επιφάνεια οδικών μεταφορέων - Καταχώριση στο ΕΜΜΕ - Έδρα μεταφορικής επιχείρησης - Χώροι στάθμευσης

Σχετ.:

(1) Οι αριθμ. Β1/10372/764/20-2-2014 (ΒΙΕΩ1-ΞΘΣ), Β1/6431/488/5-3-2014 (ΒΙΚΥ1-Α2Γ) και Β1/18625/1468/11-4-2014 (ΒΙ091-58Ψ) εγκύκλιοι
(2) To αριθμ. 06/10325/11-6-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Καβάλας
(3) Το αριθμ. 123804/12764/7-5-2014 έγγραφο του Τμήματος Μεταφορών Ναυπάκτου
(4) Το αριθμ. οικ.1820/17-4-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης
(5) Το αριθμ. Οικ.72321/7746/18-3-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών Μεσολογγίου
(6) Το αριθμ. οικ.7242/17-3-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Βόλου

1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υ.α. αριθμ.Β1/οικ38810/3156/2014 (ΦΕΚ Β' 1809) με την οποία ρυθμίζεται η οικονομική επιφάνεια των μεταφορικών επιχειρήσεων και καταργείται η προηγούμενη υ.α. αριθμ.Β 1/9061/647/2014 (ΦΕΚ Β' 346).

2. Περαιτέρω, από τη λήψη της παρούσας και κατόπιν προφορικών και έγγραφων ερωτημάτων πολιτών και περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα για την ομοιόμορφη εφαρμογή του ν. 3887/2010, όπως ισχύει.

3. Διάρκεια της ιδιότητας του "παλαιού μεταφορέα". Η ιδιότητα του "παλαιού" ακολουθεί τον μεταφορέα για όσο χρόνο αυτός δραστηριοποιείται στο επάγγελμα με φορτηγά δημοσίας χρήσης, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, χάνεται όμως όταν ο μεταφορέας πάψει να διαθέτει έστω και ένα ΦΔΧ, για παράδειγμα λόγω μεταβίβασης της άδειας ή παραίτησης από το δικαίωμα ή λήξης της μίσθωσης χωρίς ανανέωση. Εάν θελήσει να αποκτήσει ξανά άδειες ΦΔΧ αυτός ο μεταφορέας θα θεωρηθεί "νέος".

4. Εξάλλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί με την εγκύκλιο Β1/10372/7 64/20-22014 (παρ. 8), η κατάταξη των μεταφορέων σε παλαιούς και νέους σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχ. (β) και (γ) γίνεται λαμβάνοντας υπ' όψιν και περιστατικά που συνέβησαν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4233/14 (29-1-2014), γίνεται δηλαδή "αναδρομικά" από τις 27-12012.

5. Αλλαγή κατηγορίας. Ένας "νέος" μεταφορέας μπορεί να αλλάξει κατηγορία και να θεωρηθεί "παλαιός" εάν, μετά την είσοδό του στο επάγγελμα, συμβεί κάποιο από τα περιστατικά του άρθρου 2 παράγραφος 10 στοιχ. (β) ή (γ).

6. Πώς αποδεικνύεται η ιδιότητα του παλαιού μεταφορέα. Σε συνέχεια της παραγράφου 4 της αριθμ. Β1/18625/1468/11-4-2014 (ΒΙ091-58Ψ) εγκυκλίου, διευκρινίζουμε ότι, κατά την αρχική έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο μεταφορέας δηλώνει στην αίτησή του με ποιον τρόπο θα αποκτήσει ΦΔΧ (αρχική χορήγηση, εξαγορά, γονική παροχή κλπ), ώστε η υπηρεσία να τον κατατάξει με βάση τη δήλωσή του στην κατηγορία των 'παλαιών' ή των 'νέων' μεταφορέων και να ζητήσει την αντίστοιχη οικονομική επιφάνεια.

7. Όταν η άδεια κυκλοφορίας του ΦΔΧ πρόκειται να εκδοθεί από την ίδια υπηρεσία, ο έλεγχος ότι έχει κατατεθεί η σωστή οικονομική επιφάνεια γίνεται ενδοϋπηρεσιακά. Όταν όμως η άδεια κυκλοφορίας πρόκειται να εκδοθεί από άλλη περιφερειακή υπηρεσία και η άδεια οδικού μεταφορέα δεν έχει την σημείωση ότι κατατέθηκε εγγυητική επιστολή, τότε η υπηρεσία που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας ενημερώνει με έγγραφό της την υπηρεσία που τηρεί τον φάκελο του μεταφορέα για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τα περιστατικά (π.χ. εξαγορά επιχείρησης), ώστε να γίνει η επιβεβαίωση της οικονομικής επιφάνειας.

8. Καταχώριση επιχειρήσεων στο ΕΜΜΕ. Διευκρινίζεται ότι μια μεταφορική επιχείρηση καταχωρείται στο ΕΜΜΕ στις "Επιχειρήσεις του ν. 3887/2010" ή στις "Λοιπές Μεταφορικές Επιχειρήσεις" σύμφωνα με τις έως τώρα οδηγίες, ανεξάρτητα από το εάν θεωρείται παλαιός ή νέος μεταφορέας για τους σκοπούς της οικονομικής επιφάνειας με βάση το άρθρο 2 παράγραφοι 10 και 11 του 3887/2010.

9. Χώροι στάθμευσης μεταφορικών επιχειρήσεων. Ενημερώνουμε ότι με την υποπαράγραφο ΣΤ.19 στοιχείο 2 στοιχείο β' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85), απόσπασμα του οποίου σας κοινοποιούμε, καταργήθηκε η υποχρέωση όλων των μεταφορικών επιχειρήσεων, παλαιών και νέων, να διαθέτουν χώρους στάθμευσης των φορτηγών που διαθέτουν.

10. Απόδειξη έδρας μεταφορικών επιχειρήσεων. Όταν η έδρα της μεταφορικής επιχείρησης (φυσικού προσώπου) που αναγράφεται στην βεβαίωση έναρξης εργασιών της Δ.Ο.Υ. βρίσκεται σε ακίνητο, που ανήκει κατά κυριότητα ή το οποίο μισθώνει o γονέας ή το τέκνο του μεταφορέα, τότε στις υπηρεσίες μεταφορών, για την απόδειξη της εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

(α) αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης του ακινήτου στο όνομα του γονέα ή του τέκνου που το παραχωρεί στον μεταφορέα κατά χρήση, (β) υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του τέκνου για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ολοκλήρου ή μέρους του ακινήτου για έδρα της μεταφορικής επιχείρησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος

(γ) εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ως κοινή οικογενειακή στέγη, υποβάλλεται και η υπεύθυνη δήλωση της υπ' αριθμ. Β1/53534/5213/19-11-2010 εγκυκλίου (σελ. 3) από τον παραχωρούντα και από τον μεταφορέα, περί του ότι τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα βρίσκονται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών για την τήρηση της νομοθεσίας των εμπορευματικών μεταφορών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

11. Ζητήματα ΙΜΕ-ΕΠΕ. Με την αριθμ. Β1/21712/2412/3-5-2012 (Β49Ξ1-37Χ) εγκύκλιο προβλέφθηκε η δυνατότητα παραμονής σε ΙΜΕ-ΕΠΕ των ήδη ενταγμένων ΦΔΧ, όταν αυτά μεταβιβάζονται λόγω κληρονομίας, γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή σε μεταφορείς που εισέρχονται στο επάγγελμα μετά την ισχύ του ν. 3887/2010. Η ανωτέρω δυνατότητα παραμονής σε ΙΜΕ-ΕΠΕ ισχύει πλέον και για τα ενταγμένα σε ΙΜΕ-ΕΠΕ ΦΔΧ που μεταβιβάζονται σε "παλαιούς" μεταφορείς του άρθρου 2 παρ. 10 του ν.3887/2010.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Σταθόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!