ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1215/30-9-2014 Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1215 

Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 18, 19, 30, 32, 37, 41, 63  και 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26−07−2013) «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας  Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από  τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο  του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄), όπως ισχύει. 

3. Τη με αριθ. πρωτ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (ΦΕΚ  478Β΄και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων  Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με  εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα  της Φορολογικής Διοίκησης», όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 περί  σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  (Α΄ 222), όπως ισχύει. 

5. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της  25−06−2014 (ΥΟΔΔ 360) «Επιλογή και Διορισμός Γενικού  Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων  του Υπουργείου Οικονομικών». 

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν πραγματοποιείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού  Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού  προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής  παροχής, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής. 

2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην  υποβληθείσα δήλωση φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που έχει  στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση. 

3. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου κοινοποιείται κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β και γ  της παραγράφου 2 και στις περιπτώσεις β, γ και δ της  παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς/δωρεάς/γονικής παροχής/προίκας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!