Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1251/12-11-2015 Τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1163/23-7-2015 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΠΟΛ. 1251

ΦΕΚ B 2530 - 24.11.2015​

Τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου 

Δείτε την ΠΟΛ. 1163/23-7-2015, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις της παρούσας απόφασης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 8 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), όπως ισχύει, και ειδικότερα του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 6, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας με αποφάσεις του να καθορίζει τη διαδικασία και τα έντυπα με τα οποία πραγματοποιούνται διορθώσεις, τα υποδείγματα χορήγησης απαλλαγών και τον τρόπο υποβολής τους. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 23, 32, 34, 37 και 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/τ.Α΄), όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/τ.Α΄), όπως ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25−2−2014 (ΦΕΚ 478/τ.Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει. 

6. Τις ΠΟΛ 1231/2014 (ΦΕΚ 2832 B΄), ΠΟΛ 1232/2014 (ΦΕΚ 2832 B΄), ΠΟΛ 1247/2014 (ΦΕΚ 3268 Β΄) και ΠΟΛ 1163/2015 (ΦΕΚ 1711 Β΄) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

7. Την υπ’ αριθ. Αν. Υπ. Οικ. 0003412ΕΞ2015 (ΦΕΚ 2294 Β΄) απόφαση, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί ορισμού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της απόφασης ΠΟΛ 1163/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Για να χορηγηθεί απαλλαγή, στις περιπτώσεις που κτίσμα της νήσου Κεφαλληνίας έχει υποστεί ζημίες από το σεισμό του Ιανουαρίου του 2014, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, από την οποία να προκύπτει ότι το κτίσμα έχει υποστεί τις σχετικές ζημίες.» 

2. Το υπόδειγμα 1 της απόφασης ΠΟΛ 1163/2015 τροποποιείται, αντικαθίσταται, επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2015 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Υπόδειγμα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!