Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δ12 1198350 ΕΞ 30-12-2013 Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’ - Β’
2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'-Δ'
3.Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e - Εφαρμογές)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'-Δ'
Ταχ.Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ.Κωδ. : 101 84, Αθήνα 
Τηλέφωνο :210 3375312, 210 3375792
ΦΑΞ: 210 3375001

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΘΚΦ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Αρ. Πρωτ: Δ12 1198350 ΕΞ2013

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 παράγραφοι 3 και 4, 64, 84, 107 και 109 παράγραφοι 4 και 5 του ν.2238/1994 (Α’ 151).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 93 του ν.2362/1995 (Α’ 247).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 36, 42 και 53 του ν.4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4172/2013 (Α’ 167).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010 (Α’ 58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2120/1993 (Α’ 24) «Ρύθμιση σχέσεων κράτους και φορολογουμένων» και του άρθρου 35 του ν.2214/1994 (Α’ 75) «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1151554 ΕΞ2013/3.10.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των κριτηρίων - κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο, αναφορικά με την επιστροφή φόρου εισοδήματος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν.4174/2013.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4174/2013, όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989.

11. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της διαδικασίας επιστροφής φόρων από το Δημόσιο, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων για την έγκαιρη υλοποίησή τους.

12. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-01 -2013 (ΦΕΚ Β’ 130 και 372) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3317) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

13. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1

Τις διαδικασίες για την επιστροφή φόρου εισοδήματος από τη φορολογική αρχή

Η επιστροφή φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την αρχική ή τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου, επιστρέφεται από το Δημόσιο, με την κάτωθι διαδικασία:

1. Η υλοποίηση της επιστροφής ενεργείται με κριτήριο το χρόνο υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

2. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Εφαρμογές), μέχρι το τέλος κάθε διμήνου, αρχής γενομένης από 28/2 εκάστου έτους, πραγματοποιεί ηλεκτρονική επεξεργασία διαθέσιμων στοιχείων, επί των εκκρεμών επιστροφών, σχετικά με τη συμμόρφωση των υποκείμενων στο φόρο και τη συμφωνία των αιτούμενων προς επιστροφή ποσών με τα δεδομένα των υποβαλλόμενων δηλώσεων, χρησιμοποιώντας μέθοδο ανάλυσης κινδύνου.

Η ανάλυση κινδύνου θα γίνεται βάσει κριτηρίων που καθορίστηκαν με το με αρ. πρωτ. 12775/18.12.2013 πόρισμα της ομάδας εργασίας, που συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. Δ6Α 1151554 ΕΞ 2013/3.10.2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των κριτηρίων - κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο, αναφορικά με την επιστροφή φόρου εισοδήματος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν.4174/2013 (ΦΕΚΑ’ 170)».

3. Από την ανάλυση κινδύνου θα προκύψουν τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία ένα πλήθος επιστροφών φόρου θα δοθεί κατόπιν διενέργειας ελέγχου και ένα πλήθος επιστροφών φόρου θα δοθεί άμεσα χωρίς την διενέργεια ελέγχου.

4. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθούν δύο αρχεία τα οποία θα αποσταλούν στις Δ.Ο.Υ. Το πρώτο αρχείο θα περιλαμβάνει τις επιστροφές που διεκπεραιώνονται χωρίς έλεγχο και το δεύτερο αρχείο θα περιλαμβάνει τις επιστροφές για τις οποίες απαιτείται έλεγχος.

5. Το πρώτο αρχείο θα αποστέλλεται στην Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το δεύτερο αρχείο θα αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της δήλωσης φορολογίας.

6. Επισημαίνεται ότι πριν από οποιαδήποτε ενέργεια επιβάλλεται, ο

Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. (αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης ή για τον έλεγχο αυτής), να προβεί σε έρευνα για να διαπιστώσει μήπως έχει ήδη εκδοθεί Α.Φ.Ε.Κ. μέσω του υποσυστήματος των Εσόδων ή έχει εκδοθεί χειρόγραφο Α.Φ.Ε.Κ. με αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι επιστροφές ως εκκρεμείς. Οα πρέπει π.χ να ερευνάται στην τυχόν επιστροφή των ποσών εάν συμπεριλαμβάνεται και προκαταβολή προηγούμενου έτους (κωδικός εντύπου δήλωσης 008) και το νομικό πρόσωπο είχε πραγματοποιήσει αλλαγή έδρας και αρμόδιας Δ.Ο.Υ ή εάν κατόπιν μερικού ή πλήρους ελέγχου έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου.

Η σημαντικότητα αυτής της έρευνας συνίσταται στην αποφυγή της διπλής έκδοσης Α.Φ.Ε.Κ, με συνέπεια την διπλή εκταμίευση του επιστρεφόμενου ποσού.

7. Αφού ο Προϊστάμενος διενεργήσει την έρευνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 της παρούσας, στην περίπτωση επιστροφών που περιλαμβάνονται στο πρώτο αρχείο, εφόσον κρίνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος πριν την επιστροφή, λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, αιτείται την διενέργεια ελέγχου (ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβατικής συμπεριφοράς), με πλήρη, σαφή και τεκμηριωμένη αιτιολογία.

Ειδικά μόλις λάβει το πρώτο αρχείο (επιστροφές χωρίς έλεγχο) θα διενεργεί έρευνα για όλους τους συμπεριλαμβανομένους Α.Φ.Μ. για τυχόν ύπαρξη πληροφοριών, θα τις αξιολογεί και θα στέλνει στην κεντρική υπηρεσία εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών με e-mail ένα αρχείο . xls στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (στην ηλεκτρονική διεύθυνση des. a1@mofadm.gr) με κοινοποίηση στη Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdfeleghon@mofadm.gr) με όλους τους Α.Φ.Μ. που ζητάει έγκριση ελέγχου.

Η αίτηση θα υποβάλλεται από τη Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης και σε περίπτωση που το αίτημα εγκριθεί, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. με ευθύνη του θα ενημερώσει τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση αξιολογούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Υ. και δεν αναζητούνται π.χ. δελτία πληροφοριών ή εκθέσεις που δεν είναι σε γνώση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των αιτήσεων.

Το αρχείο αυτό θα έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1 0 ΧΧΧΧΧΧΧΧ dd/mm/yyyy  dd/mm/yyyy Μερικός ή πλήρης Αρ. Πρωτ. & Υπηρεσία Περιγραφή της αιτίας του ελέγχου*
2 111111111  ..........   ..........   ..........   ..........   ..........

* Από την περιγραφή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προκύπτει η σοβαρότητα της υπόθεσης και η ανάγκη διενέργειας ελέγχου.

Το εν λόγω αρχείο θα επιστρέφεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. στις Δ.Ο.Υ. με ένδειξη έγκρισης ή απόρριψης της κάθε υπόθεσης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Περαιτέρω, θα εκδίδονται εντολές ελέγχου για τις εγκεκριμένες υποθέσεις και θα διενεργείται ο έλεγχος. Οι εντολές θα εκδίδονται μέσω του Ο.Π.Σ.-ELENXIS.

8. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται:

α) Να πραγματοποιήσουν την επιστροφή συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης/ συμψηφισμού για όσες υποθέσεις δεν απαιτείται έλεγχος, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αρχείου και στη συνέχεια να ενημερώσουν τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, απολογιστικά.

β) Να διενεργήσουν μερικό έλεγχο (εφόσον απαιτείται) και να πραγματοποιήσουν την διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού ως εξής:

β1) Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2013, η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης/ συμψηφισμού από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου.

β2) Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθούν από 01/01/2014, εντός εξήντα (60) ημερών συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης/ συμψηφισμού από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

γ) Στην περίπτωση που από τον ανωτέρω έλεγχο κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, αυτός ολοκληρώνεται, εκταμιεύεται/συμψηφίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου (αφορά και τις υποπεριπτώσεις β1 και β2).

9. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη λήξη του φορολογικού έτους, από τους δικαιούχους που έτυχαν επιστροφής χωρίς έλεγχο, επιλέγεται δείγμα, για τη διενέργεια ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 2

Διαδικασία καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού

1. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά την παραλαβή ή έκδοση του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης προβαίνουν άμεσα, στις ενέργειες που προβλέπονται στο Π.Δ. 16/1989.

Το επιστρεφόμενο ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση, συμψηφίζεται οίκοθεν με χρέη του δικαιούχου προς το δημόσιο, διαφορετικά αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση σ’ αυτόν εντός δέκα (10) ημερών από την εκκαθάριση του Α.Φ.ΕΚ. προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του ποσού προσκομίζοντας τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1140/ 8.12.2006, όπως ισχύει, δικαιολογητικά πληρωμής.

Η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται άμεσα από τη Δ.Ο.Υ. μετά την προσκόμιση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών.

Εναλλακτικά σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει γνωστοποιήσει στη Δ.Ο.Υ. τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προς επιστροφή ποσό, τότε αυτό πιστώνεται στο λογαριασμό του, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών.

2. Προκειμένου για ΑΦΕΚ επιστροφής άνω των 300.000 ευρώ, για την πληρωμή των οποίων απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών (ή το εκάστοτε εξουσιοδοτούμενο από αυτόν όργανο), σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3220/2004, η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται εντός το πολύ δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ.

Αναλυτικότερα η Δ.Ο.Υ. εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ διαβιβάζει το σχετικό φάκελο για έγκριση στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων η οποία τον αξιολογεί και τον προωθεί στον Υπουργό Οικονομικών για έγκριση.

Μετά την επιστροφή του υπογεγραμμένου σχετικού φακέλου η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων τον αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός πέντε (5) ημερών για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή στον δικαιούχο.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του φακέλου να αποστείλει σχετική ειδοποίηση στον δικαιούχο προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του ποσού, προσκομίζοντας τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1140/8.12.2006 δικαιολογητικά πληρωμής και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προς επιστροφή ποσό. Το ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών.

3. Η εξόφληση των εκκρεμών επιστροφών, εν γένει, γίνεται κατά σειρά απόλυτης χρονικής προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ, με όσα έχουν εκκαθαριστεί παλαιότερα να προηγούνται.

4. Με την άπρακτη παρέλευση του παραπάνω οριζόμενου μέγιστου χρόνου εκταμίευσης, ο τίτλος επιστροφής (ΑΦΕΚ) χαρακτηρίζεται ληξιπρόθεσμος. Τυχόν ανείσπρακτες επιστροφές με υπαιτιότητα του δικαιούχου δεν χαρακτηρίζονται ληξιπρόθεσμες, ούτε οι επιστροφές που έχουν τεθεί σε αναστολή με βάση το άρθρο 35 του ν. 2214/94.

ΑΡΘΡΟ 3
Διεκπεραίωση εκκρεμών επιστροφών

Τα ποσά των ήδη διαμορφωμένων εκκρεμών επιστροφών, που θα έχουν σωρευτεί μέχρι την πλήρη εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, θα εκταμιευτούν, με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, με χρονοδιάγραμμα που θα καθοριστεί στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2012-2016.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
​ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!