Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Επιχειρηματική αμοιβή σε μη υποβληθείσες δηλώσεις Ομμόρυθμης εταιρείας

Ο.Ε η οποία δεν κατέθεσε φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2009 και 2010 για την οποία έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Ο έλεγχος μπορεί να αφαιρέσει επιχειρηματική αμοιβή ώστε να φορολογηθεί η εταιρεία στο 50%? Ή θα υπολογιστεί ο φόρος στο 100% των κερδών στην εταιρεία? οι εταίροι είναι 2 με ποσοστά 80% και 20%. Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση

Δεν υπολογίζεται επιχειρηματική αμοιβή μετά τον έλεγχο.

Η επιχειρηματική αμοιβή που δικαιούνται οι ομόρρυθμοι εταίροι (μέχρι τρεις) ή οι κοινωνοί φυσικά πρόσωπα (μέχρι τρεις) υπολογίζεται μόνο κατά την δήλωση των κερδών από την ΟΕ ή ΕΕ ή την κοινωνία κληρονομικού δικαίου είτε η δήλωση αυτή είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη ή συμπληρωματική ή ανακλητική -Άρθρο 10 παρ.1 ΚΦΕ 2238/1994 και Εγκύκλιος ΠΟΛ.1122/12-04-2002.
Δεν παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής του ποσού της επιχειρηματικής αμοιβής όταν τα κέρδη της Ο.Ε.  ή Ε.Ε. ή κοινωνίας κληρονομικού δικαίου μεταβάλλονται με την έκδοση φύλλου ελέγχου , από την διενέργεια σχετικού ελέγχου.Δηλαδή , τα επιπλέον κέρδη που υπολογίζει ο έλεγχος φορολογούνται όλα στο όνομα της εταιρείας ή της κοινωνίας με τον προβλεπόμενο συντελεστή.(Σχετική  εγκύκλιος ΠΟΛ 1122/12-04-2002

Τα παραπάνω μπορείτε να τα βρείτε από την ανάλυση φορολογίας εισοδήματος Ν. 2238/1994 Δ.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ έκδοση 2009 , άρθρο 10 θέμα 28

Προσθέστε τη δική σας απάντηση