Εντυπο Φ2 050-ΦΠΑ - Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.(Για υποκείμενους με Β' ή Γ΄κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)
Προστέθηκε 28/09/2010 01:03:28

Εντυπο Φ2 050-ΦΠΑ - Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Β 'ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)

Εντυπο Φ3 051 - ΦΠΑ - Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ
Προστέθηκε 28/09/2010 01:02:21

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)

Εντύπο Φ4 - Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων
Προστέθηκε 28/09/2010 01:01:37

Εντύπο Φ4 - Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων

Εντύπο Φ5 - Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
Προστέθηκε 28/09/2010 01:00:54

Εντύπο Φ5 - Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων

Εντυπο ΦΠΑ-018A - Αίτηση
Προστέθηκε 28/09/2010 01:00:17

Εντυπο ΦΠΑ-018A - Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.) με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ