Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Ατομικό φύλλο έκπτωσης - Υπόδειγμα 3
Προστέθηκε 07/05/2011 16:10:24

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Ατομικό φύλλο έκπτωσης - Υπόδειγμα 3

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Απόφαση έγκρισης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου - Υπόδειγμα 2
Προστέθηκε 07/05/2011 16:09:23

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Υπόδειγμα 2

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Υπολογισμός του δικαιούμενου ποσού - Περ. α', β' και δ' του άρθρου 1
Προστέθηκε 07/05/2011 16:08:32

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Περ. α', β' και δ' του άρθρου 1

Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου Φ.Π.Α. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1098/2011
Προστέθηκε 04/05/2011 16:45:02

Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου Φ.Π.Α.

Εντυπο Φ1 009 - ΦΠΑ - Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
Προστέθηκε 28/09/2010 01:06:24

Εντυπο Φ1 009 - ΦΠΑ - Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

Εντυπο Φ2 050-ΦΠΑ - Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.(Για υποκείμενους με Β' ή Γ΄κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)
Προστέθηκε 28/09/2010 01:03:28

Εντυπο Φ2 050-ΦΠΑ - Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Β 'ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)

Εντυπο Φ3 051 - ΦΠΑ - Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ
Προστέθηκε 28/09/2010 01:02:21

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)

Εντύπο Φ4 - Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων
Προστέθηκε 28/09/2010 01:01:37

Εντύπο Φ4 - Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ