Φ.01.010 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 13/02/2014 13:55:03

Φ.01.010 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα και προκαταβλητέου φόρου δικηγορικών αμοιβών καθώς και παρακράτησης φόρου μερισμάτων
Προστέθηκε 11/02/2014 10:55:35

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα και προκαταβλητέου φόρου δικηγορικών αμοιβών καθώς και παρακράτησης φόρου μερισμάτων

Δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων
Προστέθηκε 29/07/2013 12:27:52

Δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων

Ε16 - Οικ. έτος 2013
Προστέθηκε 01/07/2013 17:27:49

Ε16 - Οικ. έτος 2013

Ε3 - Οικ. έτος 2013
Προστέθηκε 01/07/2013 17:26:40

ΦΕΚ Β 1618/27-6-2013

Ε2 - Οικ. έτος 2013
Προστέθηκε 01/07/2013 17:26:05

ΦΕΚ Β 1618/27-6-2013

Ε1 - Οικ. έτος 2013
Προστέθηκε 01/07/2013 17:25:20

ΦΕΚ Β 1618/27-6-2013

Ε12 - Οικ. έτος 2013
Προστέθηκε 01/07/2013 17:02:56

Ε12 - Οικ. έτος 2013

Πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικ. έτος 2013
Προστέθηκε 09/04/2013 18:27:44

Πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικ. έτος 2013 (χρήση 2012)

Ε5 - Οικονομικό Έτος 2013
Προστέθηκε 04/04/2013 18:12:40

Ε5 - Οικονομικό Έτος 2013

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ