Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1069488/463/0015/25.9.2007 Χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για την έκδοση και σήμανση της μηνιαίας κατάστασης διατεθέντων εισιτηρίων εισόδου.

1069488/463/0015/25.9.2007

ΘΕΜΑ: Χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για την έκδοση και σήμανση της μηνιαίας κατάστασης διατεθέντων εισιτηρίων εισόδου.

Σε απάντηση της από 11.7.2007 αίτησής σας, με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν μπορεί η εταιρεία σας να κάνει χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για την έκδοση και σήμανση της μηνιαίας κατάστασης διατεθέντων εισιτηρίων εισόδου της παραγράφου 9 της Α.Υ.Ο. 1128269/ΠΟΛ. 1292/0015/16.11.1995 (ΦΕΚ Β 982), αντί της θεώρησης της κατάστασης αυτής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ύστερα και από τις διευκρινίσεις και τα συμπληρωματικά στοιχεία που μας αποστείλατε, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 1809/1988, όπως ισχύει από 1.1.2003, οι επιτηδευματίες του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) που εκδίδουν τα στοιχεία τους με μηχανογραφικό τρόπο, μέσω Η/Υ, υποχρεούνται για την έκδοση και διαφύλαξή τους στη χρησιμοποίηση ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης – Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

1. Το μέτρο της έκδοσης, σήμανσης και φύλαξης φορολογικών στοιχείων με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που καθιερώθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1284/ 20.12.2002 (όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2.6.2003) καταλαμβάνει, όπως έχει επανειλημμένα διευκρινισθεί, όλα τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. που εκδίδονται μηχανογραφικά, είτε προβλέπεται θεώρηση είτε δεν προβλέπεται θεώρησή τους από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή από αποφάσεις, καταλαμβάνει δηλαδή και τα ειδικά στοιχεία που προβλέπονται από αποφάσεις, δεδομένου ότι εντάσσονται στα ειδικά στοιχεία του άρθρου 13α του Κ.Β.Σ. και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 (κατηγορίες υπόχρεων που εξαιρούνται του μέτρου) και 4 (κατηγορίες μηχανογραφικών στοιχείων που εξαιρούνται του μέτρου) της υπόψη απόφασης.

Τα ανωτέρω σας είχαν γίνει άλλωστε γνωστά και με το υπ’ αριθμ. 1066308/714/0015/21.7.2003 έγγραφό μας, που αφορούσε σχετικό ερώτημα της εταιρείας σας ως προς την υποχρέωση σήμανσης ή μη των ειδικών στοιχείων των Καζίνο που ορίζονται με την Α.Υ.Ο. 1093619/748/0015/ΠΟΛ 1212/10.8.1995.

Επίσης, έχει διευκρινισθεί ότι τόσο οι απαλλασσόμενοι επιτηδευματίες όσο και τα απαλλασσόμενα στοιχεία μπορούν να ενταχθούν προαιρετικά στο μέτρο, σε όποια χρονική στιγμή το επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 της Α.Υ.Ο. 1128269/ΠΟΛ. 1292/0015/16.11.1995, για τα εκδιδόμενα, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ίδια απόφαση, εισιτήρια και αποδείξεις «καρτών», τηρείται θεωρημένη διπλότυπη μηνιαία κατάσταση διατεθέντων εισιτηρίων, στην οποία καταχωρούνται, ανά ημέρα και μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την ημέρα έκδοσής τους, οι αριθμοί των εισιτηρίων ή αποδείξεων «καρτών» και το πλήθος αυτών, κατά κατηγορία, η συνολική τους αξία και το ποσό των δικαιωμάτων του Δημοσίου, ως και τα μηνιαία σύνολα.

Η ανωτέρω κατάσταση δύναται να τηρείται μηχανογραφικά και εκτυπώνεται αμέσως μετά την καταχώρηση των εισιτηρίων και αποδείξεων της τελευταίας ημέρας εκάστου μηνός, με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση (εισαγωγή στοιχείων στον Η/Υ) θα γίνεται στον οριζόμενο στην ίδια παράγραφο χρόνο και θα είναι δυνατή η εκτύπωσή της, εφόσον αυτή ζητηθεί από οποιονδήποτε έλεγχο αρμοδίου οργάνου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 10 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1292/1995, το ένα αντίτυπο της κατάστασης συνυποβάλλεται με την δήλωση απόδοσης των δικαιωμάτων του Δημοσίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ είναι υποχρεωτική για τα ειδικά στοιχεία των Καζίνο που ορίζονται από σχετικές αποφάσεις (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ . 1212/1995, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1292/1995), εφόσον εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο.

Περαιτέρω και ειδικότερα όσον αφορά το αίτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι η κατάσταση της παραγράφου 9 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1292/1995, εφόσον εκδίδεται μηχανογραφικά, εφεξής αντί της θεώρησής της, να σημαίνεται με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. κατά τη διαδικασία εκτύπωσης αυτής στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις της ιδίας παραγράφου, ή/και κατά την άμεση εκτύπωση αυτής, έπειτα από απαίτηση οποιουδήποτε ελέγχου αρμοδίου οργάνου. Διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση της κατάστασης αυτής (εισαγωγή στοιχείων στον Η/Υ), εξακολουθεί να γίνεται στον οριζόμενο από τις ίδιες διατάξεις χρόνο. Τέλος επισημαίνεται ότι προ της έναρξης των διαδικασιών σήμανσης της ανωτέρω κατάστασης, πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση αυτής στην αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2.6.2003.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!