Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1052/20-3-2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υπόχρεων για τους οποίους η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους έληγε στις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά.

ΦΕΚ 795/Β/5-4-2013

Αριθμ. ΠΟΛ 1052

Παράταση προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υπόχρεων για τους οποίους η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους έληγε στις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ0ΙΚ07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574/Β') απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α'), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/27.11.1995) και του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α'/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α') σχετικά με την απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ίδιου νόμου.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α').

6. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1033/18.2.2011 ΑΔΑ4ΑΙΗΗ - ΑΟ/ απόφαση Υπουργού Οικονομικών, περί υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών για τους οποίους η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους έληγε στις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υπόχρεων για τους οποίους η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους έληγε στις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά, μέχρι και την 28.3.2013.

Η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων καθώς και η καταβολή των σχετικών οφειλών δύναται να γίνει και στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!