Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε Α 1035211 ΕΞ 2024 Πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε Α 1035211 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B' 1992/01.04.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε Α 1006653 ΕΞ 2024/16-01-2024 απόφασης «Καθορισμός ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικονομικό έτος 2024» (Β’ 355).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 19 και του άρθρου 41 αυτού.

γ) του ν. 5077/2023 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024» (Α’ 209).

δ) του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

στ) της υπό στοιχεία οικ. 2/112057/ΔΠΓΚ/18-12-2023 (ΑΔΑ:ΩΖΞΚΗ-ΣΤ7) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024».

ζ) των υπό στοιχεία 2/67006/ΔΠΓΚ/4-8-2023, 2/65554/ ΔΠΓΚ/27-7-2023, 2/181062/ΔΠΓΚ/17-11-2022 και υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

η) της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1155275 ΕΞ 2023/18-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΞ746ΜΠ3Ζ-63Ε) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 σε επιμέρους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων» Προϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ειδικός Φορέας 1024-80100000-00.

θ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-102020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/ 05-01-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, Β’ 52, Β’ 234 και Β’ 1032), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 Α.Υ.Ο. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1088827 ΕΞ 2020/ 24-07-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ: ΨΗ0Ο46ΜΠ3Ζ-23Λ).

6. Την υπό στοιχεία Ε. 2705/771/Γ0034/24.10.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Ε. 506/147/Γ0034/18.02.2002 (Β’ 250) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί καταβολής μηνιαίου πάγιου χορηγήματος στους προϊσταμένους της οικείας υπηρεσίας, των σκύλων ανιχνευτών, για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών.

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 και του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3845/2010 περί μείωσης πάσης φύσεως επιδομάτων.

8. Την υπ’ αρ. 2/5091/0026/25.5.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών» (Β’ 1741), ιδίως το άρθρο 2 αυτής.

9. Το υπό στοιχεία 2/2394/ΔΕΠ/28-01-2020 έγγραφο της Δ.Ε.Π του Γ.Λ.Κ..

10. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε Α 1006653 ΕΞ 2024/16-01-2024 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικονομικό έτος 2024» (Β’ 355).

11. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1020365 ΕΞ 2024/ 15-02-2024 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη μετονομασία ορισμένων Τελωνείων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τκαι Ε.Φ.Κ) και τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ) (Β’ 1246).

12. Την υπό στοιχεία ΔΣΤΕΠ Ε 1029277 ΕΞ 2024/ 07-03-2024 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τοποθέτηση σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών-ρευστών «PENY» (ΝΡ-2346) στο 1ο Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης».

13. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οικονομικό έτους 2024, για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα συνοδών σκύλων ανιχνευτών, οι οποίες διαβιβάστηκαν από τον ειδικό φορέα 1024-8010432200 προς την Υπηρεσία μας.

14. Την ανάγκη κάλυψης των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών,

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε Α 1006653 ΕΞ 2024/16-01-2024 απόφασης «Καθορισμός ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικονομικό έτος 2024» (Β’ 355) ως εξής:

Την τροποποίηση του πίνακα, λόγω τοποθέτησης, από 01-03-2024, του σκύλου ανιχνευτή «PENY» στο 1ο Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης:

1ο ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ονόματα σκύλων: HACKER, HARLEY, PENNY 216,00 € Οικονομικό Έτος 2024 7.344,00€ {(216,00€*12)*2 +(216,00€*10)} ΑΔΑ: ΡΨ4746ΜΠ3Ζ-42Λ 6ΗΞΡ46ΜΠ3Ζ-6ΚΤ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ α/α: 4503/2024 30669/2024
ΣΥΝΟΛΟ     7.344,00 €  

Η ανωτέρω τροποποίηση προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Νομαρχιακού προϋπολογισμού του Ε.Φ 1024-8010432200, οικονομικού έτους 2024, ύψους 2.160,00 ευρώ, η οποία καλύπτεται εντός των ορίων του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε τρέχοντος έτους.

2. Το χορήγημα θα καταβάλλεται στον προϊστάμενο του τελωνείου στο οποίο υπηρετεί ο συνοδός του σκύλου ανιχνευτή με τακτικό χρηματικό ένταλμα, μετά τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/5091/0026/25.5.2012 (Β’ 1741) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 και το άρθρο 151 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) περί ασυμβίβαστων καθηκόντων διατάκτη και δημοσίου υπολόγου, όταν ο προϊστάμενος της προηγούμενης παραγράφου είναι και διατάκτης βάσει της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Β’ 12) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, το μηνιαίο χορήγημα θα καταβάλλεται σε μόνιμο υπάλληλο της οικείας υπηρεσίας, διαφορετικό του διατάκτη.

3. Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι εμβολιασμοί και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των σκύλων ανιχνευτών, που βαρύνουν επίσης τις πιστώσεις του Λογαριασμού 2410988001 των ανωτέρω Ειδικών Φορέων και θα καταβάλλονται στον συνοδό σκύλου ανιχνευτή με τακτικά χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με τα παραστατικά δαπανών που θα προσκομίζονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!