Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1031/2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1113/ 26-07-2023 απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης ενωσιακών οχημάτων, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β’ 4860).

Δείτε την απόφαση Α. 1113/2023 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Α.1031/2024

ΦΕΚ B’ 1389/01.03.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1113/ 26-07-2023 απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης ενωσιακών οχημάτων, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β’ 4860).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 120 και επ., της παρ. 2 του άρθρου 147 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν. 2960/2001, Α’265) και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 134 αυτού,

β) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),

γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ.

δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 4738),

ε) του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Α.1113/26-07-2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης ενωσιακών οχημάτων, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β’ 4860).

4. Την υπό στοιχεία Α.1051/06-02-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης» (Β’ 434).

5. Την υπό στοιχεία Α.1203/16-05-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες» (Β’ 1933).

6. Την υπό στοιχεία Α.1159/02-11-2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 129 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) σχετικά με την Άδεια Διακίνησης Οχημάτων» (Β’ 5770).

7. Την υπό στοιχεία Φ.32/14/03-06-2003 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων» (Β’ 816).

8. Την υπό στοιχεία Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019/ 02-08-2019 οδηγία του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή της υπ’ αρ.

Α.1203/16-5-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 1933) “Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες“» (ΑΔΑ: Ψ4ΒΤ46ΜΠ3Ζ-6ΒΙ).

9. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/ 28-11-2013 εγκύκλιο διαταγή του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICISNET».

10. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

11. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Α.1113/26-07-2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης ενωσιακών οχημάτων, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής», για λόγους θέσπισης νέων ρυθμίσεων ως προς τα θέματα της προσωρινής εξόδου επιβατικών οχημάτων από φορολογικές αποθήκες, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με σκοπό τη διάθεσή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για την εκπαίδευση των σπουδαστών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην τεχνολογία οχημάτων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία Α.1113/26-07-2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Μετά την περ. γ) της παρ. 1 του κεφαλαίου Α Είσοδος ενωσιακών οχημάτων του άρθρου 6 προστίθεται περ. δ), ως εξής:

«δ) Επιτρέπεται η είσοδος στη φορολογική αποθήκη οχημάτων, με την υποβολή της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τη διάθεση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σκοπό την εκπαίδευση σπουδαστών εντός των χώρων των ιδρυμάτων χωρίς την τήρηση των οριζόμενων στις περ. α), β) και γ).

Στο πεδίο Παρατηρήσεις της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος αναγράφεται, ρητά, ότι το όχημα προορίζεται, αποκλειστικά, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Κατά την είσοδο των ανωτέρω οχημάτων στη φορολογική αποθήκη συνυποβάλλεται με τη Δήλωση Άφιξης Οχήματος, η συμφωνία συνεργασίας της αυτοκινητοβιομηχανίας και του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος, ως προς τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του οχήματος για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στο οποίο μνημονεύεται και η επίσημη αντιπροσωπεία, στη φορολογική αποθήκη της οποίας αρχικά θα εισαχθεί το όχημα, καθώς και η μεταγενέστερη διάθεση του συγκεκριμένου οχήματος, αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εντός των ειδικά διαμορφωμένων χώρων εργαστηρίων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Επιπλέον στη Δήλωση Άφιξης Οχήματος συνυποβάλλεται και το Δελτίο Αποστολής της αυτοκινητοβιομηχανίας προς τον εισαγωγέα/επίσημο αντιπρόσωπο/διανομέα της χώρας, στη φορολογική αποθήκη του οποίου θα εισαχθεί το όχημα και στο οποίο αναγράφεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα, στις εγκαταστάσεις του οποίου μεταγενέστερα θα παραληφθεί, κατόπιν της χορήγησης άδειας προσωρινής εξόδου της παρ. 2 του άρθρου 7.».

2. Η περ. α) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α Είσοδος ενωσιακών οχημάτων του άρθρου 6 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«α) εισόδου μεταχειρισμένων ή μεμονωμένων καινούργιων οχημάτων ή οχημάτων της περ. δ) της παρ. 1 του κεφαλαίου Α Είσοδος ενωσιακών οχημάτων στην φορολογική αποθήκη, για την πραγματική άφιξη και παραλαβή των οχημάτων.».

3. Η παρ. 3 του κεφαλαίου Α Είσοδος ενωσιακών οχημάτων του άρθρου 6 αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα εισερχόμενα καινούργια και μεταχειρισμένα οχήματα στην φορολογική αποθήκη, καθώς και τα οχήματα της περ. δ) της παρ. 1 του κεφαλαίου Α Είσοδος ενωσιακών οχημάτων καταχωρούνται, άμεσα, στο τηρούμενο, σύμφωνα με την κείμενη περί του εγκεκριμένου αποθηκευτή νομοθεσία, ειδικό βιβλίο αποθήκης εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων, με όλα τα στοιχεία εξατομίκευσης (αριθμός Δήλωσης Άφιξης, κατηγορία οχήματος, μάρκα, τύπος, αρ. πλαισίου κ.λπ.), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπό στοιχεία Φ.32/14/2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών. Το βιβλίο αυτό δύναται να υποκατασταθεί από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε αυτά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της ως άνω απόφασης.».

4. Μετά την περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθεται περ. γ., ως ακολούθως:

«γ. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος από τη φορολογική αποθήκη των οχημάτων της περ. δ) της παρ. 1 του κεφαλαίου Α Είσοδος ενωσιακών οχημάτων του άρθρου 6 για τη διάθεσή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς την κατάθεση της εγγύησης της παρ. 2.».

5. Μετά την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 7 προστίθεται περ. ε), ως ακολούθως:

«ε) της περ. γ της παρ. 1, τα πέντε (5) έτη το ανώτερο.».

6. Μετά την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 7 προστίθεται περ. δ), ως εξής:

«δ) Η περ. γ. της παρ. 1, έχει εφαρμογή σε οχήματα, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) τεμάχιο για κάθε εγκεκριμένο αποθηκευτή. Σε περίπτωση που ο αριθμός τους υπερβαίνει το ένα (1) τεμάχιο για κάθε συγκεκριμένο αποθηκευτή αντιπρόσωπο, πριν τη χορήγηση της άδειας προσωρινής εξόδου απαιτείται, κατόπιν εισήγησης του Τελωνείου ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.».

7. Μετά την περ. ζ) της παρ. 4 του άρθρου 7 προστίθεται περ. η), ως ακολούθως:

«η) Ειδικά για τις περιπτώσεις οχημάτων της περ. γ της παρ. 1, επισυνάπτεται στην αίτηση η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της αυτοκινητοβιομηχανίας και του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος και το Δελτίο Αποστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ) της παρ. 1 του κεφαλαίου Α Είσοδος ενωσιακών οχημάτων του άρθρου 6, καθώς και οποιοδήποτε περαιτέρω στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή για την υποστήριξη της αίτησής του. Στην αίτηση μνημονεύεται ρητά ότι τα εν λόγω οχήματα δεν προορίζονται για ταξινόμηση και κυκλοφορία στη χώρα, ενώ απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο, θέση σε κυκλοφορία ή μεταβίβαση.».

8. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 7 προστίθεται παρ. 6, ως ακολούθως:

«6. Τα οχήματα της περ. γ της παρ. 1 με τη λήξη της χορήγησης έγκρισης προσωρινής εξόδου, επιστρέφουν στη φορολογική αποθήκη και στην περίπτωση της επαναποστολής αυτών στα κεντρικά γραφεία (έδρα) της αυτοκινητοβιομηχανίας, εφαρμόζονται οι διατυπώσεις της παρ. 3 του κεφαλαίου Β Έξοδος ενωσιακών οχημάτων του άρθρου 6, με την τήρηση των οριζόμενων στις διατάξεις της υπό στοιχεία Α.1159/2022 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!