Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1159/2022 Τύπος και διαδικασία υποβολής της Άδειας Διακίνησης Οχημάτων

Αριθμ. 1159

ΦΕΚ B' 5770/11.11.2022

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 129 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) σχετικά με την Άδεια Διακίνησης Οχημάτων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 120, 128, 130, 134, 135, 137 και 147, καθώς και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 129 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265),

β) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ.

δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της υπό στοιχεία Α.1051/06-02-2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης» (Β’ 434),

δ) της υπό στοιχεία Φ.31/13/3-6-2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων» (Β’ 816), όπως τροποποιήθηκε: α) με την υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Δ 5041025 ΕΞ 2013/22.11.2013 (Β’ 3058) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, β) με την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΔ 1160668 ΕΞ 2017/25.10.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 3862) και γ) με την υπό στοιχεία Α 1229/ 07-10-2021 (Β’ 4800) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

ε) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 εγκυκλίου διαταγής του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICISNET»,

στ) της υπό στοιχεία Φ.1782/1002/18-12-2006 Δ.Υ.Ο./18-12-2006 εγκυκλίου διαταγής του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία αποστολής/επαναποστολής κοινοτικών οχημάτων στα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποστολής αυτών σε άλλο τελωνείο»,

ζ) της υπό στοιχεία Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2-12-2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθιέρωση πληροφοριακού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών σε πλήρη εφαρμογή» (Β’ 3051),

η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των διατυπώσεων Άδειας Διακίνησης Οχημάτων και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, καθώς και την επικαιροποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α) η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της Άδειας Διακίνησης Οχημάτων (Α.Δ.Ο.) από τους υπόχρεους του άρθρου 3 της παρούσας, προκειμένου να αιτηθούν τη διακίνηση ενός ή περισσοτέρων κοινοτικών οχημάτων.

β) ο τύπος της Άδειας Διακίνησης Οχημάτων (Α.Δ.Ο.) και η διαδικασία υποβολής αυτής, κατά την αποστολή ή επαναποστολή κοινοτικών οχημάτων σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., τη μεταφορά μεταξύ φορολογικών αποθηκών, του ιδίου ή άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή, τη μεταφορά σε άλλη τελωνειακή αρχή, με αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης οχημάτων, καθώς και ειδικότερα θέματα, ως προς τη διαχείριση της εν λόγω Δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1. «αποστολή ή επαναποστολή ή μεταφορά»:

α. Κάθε αποστολή ή επαναποστολή ενός ή περισσοτέρων οχημάτων που αρχίζει στο εσωτερικό της χώρας και καταλήγει σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Η έννοια της μεταφοράς περιλαμβάνει όλα τα οχήματα που μεταφέρονται έμφορτα ή αυτοδύναμα στη χώρα.

β. Η μεταφορά ενός ή περισσοτέρων οχημάτων, μεταξύ φορολογικών αποθηκών, του ιδίου ή άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή.

γ. Η μεταφορά ενός ή περισσοτέρων οχημάτων σε άλλη τελωνειακή αρχή με αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης οχημάτων.

2. «Α.Δ.Ο. αποστολής - τελωνείο αποστολής της Άδειας Διακίνησης Οχημάτων»: η Άδεια Διακίνησης Οχημάτων που υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον συναλλασσόμενο.

3. «Α.Δ.Ο. παραλαβής - τελωνείο παραλαβής της Άδειας Διακίνησης Οχημάτων»: η Άδεια Διακίνησης Οχημάτων που παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από την τελωνειακή αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο τόπος προορισμού του οχήματος και στην οποία, είτε πραγματοποιούνται διατυπώσεις επαναποστολής σε άλλο κράτος μέλος, είτε διατυπώσεις για τη θέση σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης του ιδίου ή άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή, είτε υποβάλλεται η Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης.

4. «παραλήπτης του οχήματος»:

α. Ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης (έμπορος που δραστηριοποιείται στον κλάδο των αυτοκινήτων), ο οποίος υποβάλλει την Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης στην τελωνειακή αρχή με αρμοδιότητα για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης.

β. Η φορολογική αποθήκη του ιδίου ή άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή, κατά την μεταφορά των οχημάτων μέσω της ίδιας ή άλλης τελωνειακής αρχής.

γ. Ο αγοραστής του οχήματος στη χώρα προορισμού ή ο αρχικός προμηθευτής του οχήματος της χώρας προορισμού, σε περίπτωση ακύρωσης της πώλησης του οχήματος.

5. Ως τελωνείο εξόδου νοείται το τελωνείο από το οποίο εξέρχονται τα οχήματα από κοινό ή μη κοινό συνοριακό σημείο διέλευσης με προορισμό άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 3

Υπόχρεοι

Υπόχρεο πρόσωπο για την υποβολή της Άδειας Διακίνησης Οχημάτων (Α.Δ.Ο.) είναι ο εγκεκριμένος αποθηκευτής (αποστολέας) ή ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης των οχημάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός τους.

Άρθρο 4

Αρμόδιες Αρχές

1. Αρμόδιο τελωνείο υποβολής της Α.Δ.Ο. (τελωνείο αποστολής) είναι το τελωνείο έκδοσης της Άδειας Διακίνησης και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του αποστολέα κοινοτικών οχημάτων, κατά περίπτωση.

2. Αρμόδιο τελωνείο παραλαβής της Α.Δ.Ο. (τελωνείο προορισμού) είναι το τελωνείο για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης του οχήματος ή της φορολογικής αποθήκης του παραλήπτη ή το τελωνείο, το οποίο παραλαμβάνει την Α.Δ.Ο., κατά περίπτωση, για την αποστολή ή επαναποστολή οχημάτων σε άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 5

Διαδικασία αποστολής ή επαναποστολής οχημάτων σε άλλο κράτος μέλος, μεταφοράς μεταξύ φορολογικών αποθηκών ή μεταφοράς σε άλλη τελωνειακή αρχή - δικαιολογητικά

1. Για τη χορήγηση έγκρισης αποστολής ή επαναποστολής οχημάτων σε άλλο κράτος μέλος, είτε μεταφοράς μεταξύ φορολογικών αποθηκών, είτε μεταφοράς σε άλλη τελωνειακή αρχή με αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης οχημάτων, απαιτούνται:

α. Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, με ηλεκτρονικό τρόπο, στην οποία αναφέρονται ο λόγος της διακίνησης, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία του οχήματος, ήτοι: είδος οχήματος, εργ. κατασκευής/μάρκα, αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα, στοιχεία μεταφορικού μέσου, ο αριθμός της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.), η χώρα προορισμού, το τελωνείο εξόδου ή η φορολογική αποθήκη ή η τελωνειακή αρχή με αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης οχημάτων για τη θέση αυτών σε ανάλωση, κατά περίπτωση.

β. Κατάθεση χρηματικής (παρακαταθήκη) ή τραπεζικής εγγύησης ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ποσού ίσου των φορολογικών επιβαρύνσεων του οχήματος.

2. Μετά τη σχετική έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, η οποία γνωστοποιείται στον συναλλασσόμενο με ηλεκτρονικό τρόπο, υποβάλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, ICISNET, η Άδεια Διακίνησης Οχημάτων (Α.Δ.Ο.) από το υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 3 της παρούσας.

3. Για την τακτοποίηση της Α.Δ.Ο. απαιτούνται, κατά περίπτωση, επιπλέον, σε ηλεκτρονική μορφή:

Ειδικά για τις περιπτώσεις αποστολής ή επαναποστολής οχήματος, το οποίο θα διέλθει από κοινό ή μη κοινό με άλλο κράτος μέλος συνοριακό σημείο διέλευσης:

α) Τιμολόγια πώλησης για τα οχήματα που παραδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και το τραπεζικό αποδεικτικό της συναλλαγής.

β) Ιδιωτικό συμφωνητικό για την μεταβίβαση της κυριότητας, όταν πρόκειται για ιδιώτες ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο μεταβίβασης κυριότητας που αποδεικνύει την άφιξη του οχήματος στη χώρα προορισμού, όπως νέα άδεια κυκλοφορίας της χώρας αποστολής.

γ) Φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη στο εξωτερικό για την παραλαβή της συγκεκριμένης αποστολής, όταν πρόκειται για αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε..

δ) Αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου, στην οποία είναι καταχωρισμένη η συγκεκριμένη συναλλαγή που υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όταν η αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. πραγματοποιείται από επιχειρήσεις, και αντίγραφο της στατιστικής δήλωσης Intrastat αποστολής, στην οποία είναι καταχωρισμένη η συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

ε) Πιστωτικό τιμολόγιο του αρχικού προμηθευτή, ειδικά για τις περιπτώσεις επαναποστολής και ακύρωσης της πώλησης.

4. Στις περιπτώσεις αποστολής οχήματος από φορολογική αποθήκη που βρίσκεται σε χωρική αρμοδιότητα τελωνειακής αρχής, χωρίς αρμοδιότητα για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης οχημάτων, σε άλλη καθ’ ύλην αρμόδια τελωνειακή αρχή και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 128 του ν. 2960/2001 που ορίζει ότι με την έξοδο του οχήματος από το ανασταλτικό καθεστώς της φορολογικής αποθήκης, το τέλος ταξινόμησης καθίσταται άμεσα απαιτητό, η Ειδική Δήλωση για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, κατατίθεται, την ίδια ημέρα με την άφιξη του οχήματος, εντός της οριζόμενης προθεσμίας επί της Α.Δ.Ο. ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στην τελωνειακή αρχή προορισμού.

5. Στις περιπτώσεις εξαγωγής οχημάτων σε τρίτες χώρες, η πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής διεξάγεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, διαδικασίες και διατυπώσεις περί εξαγωγής και δεν εκδίδεται Α.Δ.Ο.. Το παραστατικό εξαγωγής πιστώνει αυτόματα τη φορολογική αποθήκη κοινοτικών οχημάτων ή τη Δήλωση Άφιξης Οχήματος στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί κατά τα οριζόμενα του άρθρου 129 του ν. 2960/2001 και της υπό στοιχεία Α.1051/19 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 6

Περιεχόμενο και τρόπος υποβολής της Άδειας Διακίνησης Οχημάτων - Διαχείριση της Α.Δ.Ο.

1. Η Α.Δ.Ο. περιλαμβάνει τα στοιχεία του Παραρτήματος Ι της παρούσας και υποβάλλεται, υποχρεωτικά, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, ICISNET.

2. Στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, ως «τελωνείο αποστολής», νοείται το αρμόδιο τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η Α.Δ.Ο. και ως «τελωνείο παραλαβής», το «τελωνείο προορισμού».

3. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Α.Δ.Ο. συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα κατά περίπτωση πεδία του Παραρτήματος ΙΙ.

4. Στην περίπτωση διεξαγωγής ελέγχου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση από την εν λόγω τελωνειακή αρχή των αποτελεσμάτων ελέγχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία απελευθέρωσης και ολοκλήρωσης της Α.Δ.Ο.

5. Στην Α.Δ.Ο. καταχωρείται και η διάρκεια των ημερών για τη μεταφορά του οχήματος και μέχρι την έξοδό του είτε προς άλλη χώρα της Ε.Ε., είτε για την μεταφορά σε άλλη τελωνειακή αρχή, με αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης οχημάτων για τη θέση αυτών σε ανάλωση, είτε για τη μεταφορά μεταξύ φορολογικών αποθηκών του ιδίου ή άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή.

6. Στις περιπτώσεις:

α) Κατά τις οποίες το τελωνείο παραλαβής είναι διαφορετικό από το τελωνείο αποστολής, τα δηλούμενα στην Α.Δ.Ο. στοιχεία επαληθεύονται από το τελωνείο παραλαβής.

β) Αποστολής ή επαναποστολής οχήματος, το οποίο θα διέλθει από κοινό με άλλο κράτος μέλος συνοριακό σημείο διέλευσης, καθόσον δεν υφίσταται τελωνείο παραλαβής της Α.Δ.Ο. (τελωνείο προορισμού), ως τελωνείο Εξόδου της Α.Δ.Ο. καταχωρείται το τελωνείο Αποστολής και αφού προηγουμένως υποβληθούν ηλεκτρονικά τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 5, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η έξοδος των οχημάτων, η Α.Δ.Ο. περνάει σε κατάσταση «Κλεισμένη» με την ολοκλήρωση της πορείας του παραστατικού από το τελωνείο Αποστολής και αποδεσμεύεται η εγγύηση.

γ) Αποστολής ή επαναποστολής οχήματος, το οποίο θα διέλθει από μη κοινό με άλλο κράτος μέλος συνοριακό σημείο διέλευσης, η μηχανογραφική τακτοποίηση των Α.Δ.Ο. διενεργείται από το τελωνείο παραλαβής της Α.Δ.Ο. (τελωνείο προορισμού). Η αποδέσμευση της εγγύησης πραγματοποιείται αυτόματα με την ολοκλήρωση της πορείας της Α.Δ.Ο. Παραλαβής και το «Κλείσιμο» αυτής από το τελωνείο Παραλαβής, μετά την προσκόμιση σε αυτό, των κατά περίπτωση δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5.

δ) Μεταφοράς οχήματος σε άλλη τελωνειακή αρχή, με αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης οχημάτων, για την καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης ή μεταφοράς οχήματος σε άλλη φορολογική αποθήκη του ιδίου ή άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή, κατά περίπτωση, και μετά τη μηχανογραφική τακτοποίηση της Α.Δ.Ο., η αποδέσμευση της εγγύησης πραγματοποιείται αυτόματα με την εξόφληση της Ειδικής Δήλωσης (Δ.ΕΦΚ) ή την χρέωση της αποθήκης οχημάτων αντίστοιχα.

7. Το «τελωνείο αποστολής» δύναται να είναι το ίδιο με το «τελωνείο παραλαβής».

Άρθρο 7

Εφεδρική διαχείριση της Άδειας Διακίνησης Οχημάτων σε περιπτώσεις εκτός λειτουργίας του συστήματος ICISNET

1. Σε περίπτωση που το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων είναι εκτός λειτουργίας η Α.Δ.Ο. υποβάλλεται κατ’ εξαίρεση σε έντυπη μορφή με την συμπλήρωση του εντύπου του Παραρτήματος I της παρούσας.

2. Το έντυπο «Άδεια Διακίνησης Οχημάτων», όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα I της παρούσας, αποτελείται από τέσσερα (4) αντίτυπα και χρησιμοποιείται ανάλογα με τον σκοπό της διακίνησης, ως ακολούθως:

α) Όταν πρόκειται για μεταφορά από μία φορολογική αποθήκη του εσωτερικού σε άλλη:

αα) Το αντίτυπο Νο 1 κρατείται από το τελωνείο έκδοσης αυτής.

αβ) Το αντίτυπο Νο 2 παραδίδεται στον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολέα, για πίστωση της φορολογικής του αποθήκης.

αγ) Τα αντίτυπα Νο 3 και Νο 4 συνοδεύουν τα οχήματα μέχρι τη φορολογική αποθήκη του παραλήπτη. Το αντίτυπο Νο 3 δεόντως συμπληρωμένο και θεωρημένο επιστρέφεται την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας διακίνησης οχημάτων στο τελωνείο έκδοσης αυτής για την εξόφληση του αντιτύπου Νο 1 που παραμένει σε εκκρεμότητα. Φωτοαντίγραφο του αντιτύπου Νο 4 παραδίδεται και στον εγκεκριμένο αποθηκευτή παραλήπτη, προκειμένου αυτός να χρεώσει την αποθήκη του με τα εισερχόμενα οχήματα.

β) Όταν πρόκειται για αποστολή ή επαναποστολή οχήματος από φορολογική αποθήκη εγκεκριμένου αποθηκευτή, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), από μη κοινό με άλλο κράτος μέλος συνοριακό σημείο διέλευσης, χρησιμοποιούνται τα τρία αντίτυπα ως ακολούθως:

βα) Το αντίτυπο Νο 1 κρατείται από το τελωνείο έκδοσης αυτής.

ββ) Το αντίτυπο Νο 2 παραδίδεται στον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολέα, για πίστωση της φορολογικής του αποθήκης.

βγ) Το αντίτυπο Νο 3 συνοδεύει τα οχήματα μέχρι το σημείο εξόδου από τη χώρα και το τελωνείο εξόδου, αφού διαπιστώσει την ταυτότητα των οχημάτων, πιστοποιεί επί του αντιτύπου αυτού, ότι τα συγκεκριμένα οχήματα εγκατέλειψαν πράγματι τη χώρα και το επιστρέφει θεωρημένο στο τελωνείο που το εξέδωσε, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξόδου των οχημάτων.

γ) Όταν πρόκειται για αποστολή ή επαναποστολή οχήματος, το οποίο δεν έχει υπαχθεί στο ανασταλτικό καθεστώς της φορολογικής αποθήκης, με προορισμό άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), από μη κοινό με άλλο κράτος μέλος συνοριακό σημείο διέλευσης, χρησιμοποιούνται τα τέσσερα αντίτυπα, ως ακολούθως:

γα) Το αντίτυπο Νο 1 κρατείται από το τελωνείο έκδοσης αυτής.

γβ) Τα αντίτυπα Νο 2, 3 και 4 παραδίδονται στον αποστολέα - μεταφορέα και συνοδεύουν το όχημα μέχρι και την προσκόμισή τους στο τελωνείο εξόδου από τη χώρα.

γγ) Το τελωνείο εξόδου μετά τη διαπίστωση της ταυτότητας του οχήματος πιστοποιεί επί των τριών αντιτύπων της Α.Δ.Ο. ότι το όχημα εξήλθε της χώρας και στη συνέχεια επιστρέφει το αντίτυπο Νο 2 στο μεταφορέα, το Νο 3 θεωρημένο στο τελωνείο έκδοσης της Α.Δ.Ο., το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξόδου ή παραλαβής του οχήματος και φυλάσσει το αντίτυπο Νο. 4 για τυχόν έλεγχο.

Μετά την επιστροφή του αντιτύπου Νο 3 της Α.Δ.Ο. και το συσχετισμό με το αντίτυπο Νο 1, η αλληλογραφία και τα προσκομιζόμενα παραστατικά στοιχεία προσαρτώνται στη Δήλωση Άφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.), ώστε το τελωνείο έκδοσης της Α.Δ.Ο. να τακτοποιήσει και να οριστικοποιήσει τη Δ.Α.Ο.

Για τις ανωτέρω περ. β) και γ) και για την αποδέσμευση της εγγύησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5 απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας.

δ) Για τις περιπτώσεις αποστολής ή επαναποστολής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), από κοινό με άλλο κράτος μέλος συνοριακό σημείο διέλευσης, επειδή δεν πιστοποιείται, η έξοδος του οχήματος από τη χώρα, καθόσον δεν υφίσταται τελωνείο εξόδου, το αντίτυπο Νο 1 της Α.Δ.Ο. παραμένει σε εκκρεμότητα, έως ότου προσκομισθούν στο τελωνείο έκδοσης της Α.Δ.Ο., εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 5. Στις περιπτώσεις αυτές και αφού υποβληθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά η Α.Δ.Ο. τακτοποιείται από το τελωνείο αποστολής και ως τελωνείο εξόδου θεωρείται το τελωνείο αποστολής της Α.Δ.Ο. To αντίτυπο Νο 2 παραδίδεται στον εγκεκριμένο αποθηκευτή ή αποστολέα του οχήματος, προκειμένου να πιστωθεί η φορολογική αποθήκη του αποθηκευτή ή η Δήλωση Άφιξης Οχήματος του άρθρου 129 του ν. 2960/2001 του αποστολέα.

ε) Στις περιπτώσεις Τελωνειακών αρχών στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων, πλην όμως δεν έχουν αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης οχημάτων για τη θέση αυτών σε ανάλωση, χρησιμοποιούνται τα τρία αντίτυπα της άδειας διακίνησης οχημάτων, εκ των οποίων το Νο 1 κρατείται στο τελωνείο έκδοσης αυτής και το Νο 2, παραδίδεται στον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολέα. Το αντίτυπο Νο 3 συνοδεύει τα οχήματα μέχρι το τελωνείο προορισμού με αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης οχημάτων, το οποίο πιστοποιεί επί του αντιτύπου αυτού, τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογούντων φορολογικών επιβαρύνσεων και το επιστρέφει θεωρημένο στο τελωνείο που το εξέδωσε, την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη από την ημερομηνία της θέσης σε ανάλωση των οχημάτων.

3. Όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ICISNET, οι Α.Δ.Ο. που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή καταχωρούνται, υποχρεωτικά, στο ICISNET, συμπληρώνοντας επιπροσθέτως τα πεδία που υπάρχουν στο πλαίσιο «Στοιχεία Χειρόγραφης Καταχώρησης» της καρτέλας «Βασικά Στοιχεία».

Άρθρο 8

Κυρώσεις

Η μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων της παρούσας, επισύρει το πρόστιμο της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου.

Άρθρο 9

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται κάθε άλλη σχετική προγενέστερη εγκύκλιος ή απόφαση, κατά το μέρος που αντίκειται στην παρούσα.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!